Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi Iepakojuma likumā

Izdarīt Iepakojuma likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2002, 3. nr.; 2005, 11. nr.; Latvijas Vēstnesis, 2010, 205. nr.; 2011, 93. nr.; 2016, 241. nr.; 2018, 225. nr.; 2019, 224., 225. nr.) šādus grozījumus:

1. 1. pantā:

izteikt 1. punktu šādā redakcijā:

"1) atkārtoti lietojams iepakojums - iepakojums, kas ir projektēts, izstrādāts un laists tirgū, lai aprites ciklā to pārvietotu vai nodrošinātu tā izmantošanu vairākkārt, to atkārtoti piepildot vai izmantojot tam pašam nolūkam, kādam tas sākotnēji paredzēts;";

izteikt 6. punktu šādā redakcijā:

"6) izlietotā iepakojuma pārstrāde - Atkritumu apsaimniekošanas likuma 1. panta 14. punktā minētā darbība ar izlietoto iepakojumu;";

aizstāt 7. punktā skaitli un vārdu "13. punktā" ar skaitļiem un vārdiem "13. un 15. punktā";

izslēgt 8. punktu;

papildināt pantu ar 13. punktu šādā redakcijā:

"13) kompozīta iepakojums - iepakojums, kas izgatavots no diviem vai vairākiem dažādu materiālu slāņiem, kurus nevar atdalīt manuāli un kuri veido vienu nedalāmu vienību, kura sastāv no iekšējās kameras un ārējā korpusa, un ko šādā veidā piepilda, uzglabā, pārvadā un lieto."

2. 2. pantā:

papildināt ievaddaļu pēc vārdiem "ietekmi uz vidi" ar vārdiem "sekmējot pāreju uz aprites ekonomiku";

papildināt 4. punktu pēc vārdiem "izlietotā iepakojuma" ar vārdiem "pārstrādi un".

3. Izteikt 6. panta 2. punktu šādā redakcijā:

"2) iepakojumam jābūt projektētam, ražotam un izmantojamam tādā veidā, lai tas būtu atkārtoti lietojams vai reģenerējams, tai skaitā pārstrādājams, atbilstoši atkritumu apsaimniekošanas hierarhijai un lai maksimāli samazinātu tā ietekmi uz cilvēka veselību un vidi, kad izlietoto iepakojumu vai izlietotā iepakojuma apsaimniekošanas darbību rezultātā radušos atkritumus apglabā;".

4. Izteikt 9. panta 2. un 3. punktu šādā redakcijā:

"2) ja izlietoto iepakojumu paredzēts reģenerēt ar enerģijas atguvi, - iepakojuma materiāla siltumspējai jābūt tādai, kas nodrošina racionālu enerģijas atguves procesu;

3) ja izlietoto iepakojumu paredzēts reģenerēt, to kompostējot, - iepakojuma īpašībām jābūt tādām, kas ļauj to dalīti savākt un kompostēt. Šim iepakojumam jābūt tādam, kas bioloģiskās iedarbības rezultātā spēj sadalīties - galvenokārt par oglekļa dioksīdu, biomasu un ūdeni. Iepakojums no oksonoārdāmas plastmasas nav bioloģiski noārdāms."

5. Izteikt III nodaļas nosaukumu šādā redakcijā:

"III nodaļa
Izlietotā iepakojuma rašanās novēršana un apsaimniekošana
".

6. Izteikt 12. pantu šādā redakcijā:

"12. pants. Izlietotā iepakojuma rašanās novēršanai un apsaimniekošanai izmanto šādas metodes:

1) izlietotā iepakojuma rašanās samazināšana, samazinot arī iepakojuma materiālietilpību un bīstamību un attīstot videi draudzīgas preces un tehnoloģijas, kas saistītas ar iepakojuma ražošanu, izplatīšanu, iepakošanu un tirdzniecību, kā arī izlietotā iepakojuma apsaimniekošanu;

2) atkārtoti lietotā iepakojuma un izlietotā iepakojuma pieņemšana vai savākšana no galalietotāja vai no atkritumu plūsmas, piemērojot tam visatbilstošāko atkritumu apsaimniekošanas veidu;

3) iepakojuma atkārtota izmantošana un sagatavošana atkārtotai izmantošanai vidi saudzējošā veidā un neapdraudot pārtikas higiēnu vai patērētāju drošību;

4) izlietotā iepakojuma pārstrāde un reģenerācija:

a) izlietotā iepakojuma pārstrāde, arī organiskā pārstrāde - bioloģiski noārdāmo izlietotā iepakojuma sastāvdaļu novietošana aerobā (kompostēšana) vai anaerobā (biometanizācija) vidē kontrolētos apstākļos, izmantojot mikroorganismus, - stabilu organisko pārpalikumu vai metāna izdalīšanai, izņemot apglabāšanu atkritumu poligonā,

b) izlietotā iepakojuma reģenerācija ar enerģijas atguvi vai bez tās;

5) izlietotā iepakojuma apglabāšana tādā veidā, kas neapdraud cilvēka dzīvību un veselību, vidi, kā arī personu īpašumu;

6) plastmasas iepirkumu maisiņu patēriņa samazināšana."

7. Izteikt 13. panta otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Ministru kabinets nosaka:

1) visa izlietotā iepakojuma un dažādu iepakojuma veidu reģenerācijas, tai skaitā pārstrādes, mērķus un termiņus to izpildei;

2) nosacījumus izlietotā iepakojuma pārstrādes mērķu izpildes aprēķinam;

3) prasības atkārtoti lietojamā iepakojuma apjoma aprēķināšanai."

8. Izteikt 14. pantu šādā redakcijā:

"14. pants. (1) Izlietotā iepakojuma rašanās novēršanas programmu un pasākumus izlietotā iepakojuma apsaimniekošanas attīstībai ietver atsevišķā atkritumu apsaimniekošanas valsts plāna un reģionālā plāna atkritumu apsaimniekošanas nodaļā, kuru pirms apstiprināšanas nodod sabiedriskai apspriešanai iepakojuma ražotājiem, iepakotājiem, iepakojuma apsaimniekotājiem, valsts un pašvaldību institūcijām, kā arī sabiedrībai.

(2) Šā panta pirmajā daļā minētais plāns ietver ekonomikas instrumentus, ražotāja paplašinātās atbildības sistēmas aprakstu un citus pasākumus, lai mazinātu iepakojuma ietekmi uz vidi un stimulētu atkritumu apsaimniekošanas hierarhijas piemērošanu. Pasākumus izstrādā, ievērojot prasības attiecībā uz vides un patērētāju veselības aizsardzību, drošumu un higiēnu, kvalitātes aizsardzību, iepakoto preču un izmantoto materiālu autentiskumu un tehniskajiem raksturlielumiem, kā arī rūpniecisko un komerciālo īpašumtiesību aizsardzību."

9. 15. pantā:

izteikt otrās daļas 1., 2. un 3. punktu šādā redakcijā:

"1) atbilstoši normatīvajos aktos par dabas resursu nodokli noteiktajai kārtībai izveido un piemēro izlietotā iepakojuma apsaimniekošanas sistēmu un slēdz līgumu ar Valsts vides dienestu par apsaimniekošanas sistēmas piemērošanu. Ja apsaimniekotājs ir noslēdzis līgumu ar Valsts vides dienestu par apsaimniekošanas sistēmas piemērošanu, iepakotājam, kas pats izlietotā iepakojuma apsaimniekošanas sistēmu neveido, ir pienākums slēgt līgumu ar apsaimniekotāju par dalību iepakojuma apsaimniekošanas sistēmā;

2) organizē izlietotā iepakojuma apsaimniekošanu sadarbībā ar pašvaldībām, nodrošinot:

a) ka izlietotā iepakojuma apsaimniekošanas sistēma ir atvērta dalībai visiem iepakotājiem, to piemēro visu veidu iepakotai precei, kuru Latvijā laiž tirgū, vai izstrādājumiem pievienotajam iepakojumam un tās piemērošanas nosacījumi, tai skaitā attiecībā uz maksājumiem par dalību sistēmā, nerada šķēršļus tirdzniecībai vai konkurences izkropļojumus,

b) izlietotā iepakojuma, tai skaitā izlietotā kompozīta iepakojuma, kvalitatīvu pārstrādi atbilstoši normatīvajiem aktiem par atkritumu apsaimniekošanu;

3) atbilstoši normatīvajos aktos par dabas resursu nodokli noteiktajai kārtībai un formai iesniedz Valsts vides dienestam pārskatu un auditēto pārskatu. Ja iepakotājs ir noslēdzis līgumu ar iepakojuma apsaimniekotāju, minētos pārskatus attiecīgi iesniedz iepakojuma apsaimniekotājs. Pārskatos norādīto informāciju pamato ar attaisnojošiem uzskaites dokumentiem.";

izteikt 3.1 un ceturto daļu šādā redakcijā:

"(31) Pamatojoties uz informāciju par reģistrētajiem iepakotājiem, iesniegtajiem ziņojumiem un pārskatiem, Valsts vides dienests veido un uztur iepakotāju datubāzi, apkopo informāciju par tirgū laisto preču un izstrādājumu iepakojuma un apsaimniekoto izlietotā iepakojuma apjomu, nodrošinot efektīvu izlietotā iepakojuma kvalitātes kontroles un izsekojamības sistēmu.

(4) Latvija ieskaita izlietotā iepakojuma pārstrādes vai reģenerācijas rādītājos izlietotā iepakojuma apjomu, kas savākts vai pieņemts Latvijas teritorijā no atkritumu radītājiem un pārstrādāts vai reģenerēts Latvijā, nosūtīts vai eksportēts uz citu valsti pārstrādei vai reģenerācijai.";

papildināt pantu ar 4.1 un 4.2 daļu šādā redakcijā:

"(41) No Latvijas eksportēto izlietotā iepakojuma apjomu izlietotā iepakojuma pārstrādes vai reģenerācijas rādītājos Latvija ieskaita tikai tad, ja saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 14. jūnija regulu (EK) Nr. 1013/2006 par atkritumu sūtījumiem eksportētājam ir pamatoti pierādījumi tam, ka atkritumu sūtījums atbilst minētās regulas prasībām un izlietotā iepakojuma pārstrāde vai reģenerācija ārpus Eiropas Savienības ir notikusi saskaņā ar nosacījumiem, kas noteikti normatīvajos aktos par dabas resursu nodokli, atkritumu apsaimniekošanu un šajā likumā attiecībā uz izlietotā iepakojuma apsaimniekošanu.

(42) Izlietotā iepakojuma pārstrādes vai reģenerācijas rādītājos neieskaita to izlietotā iepakojuma apjomu, kas ievests vai importēts no citām valstīm pārstrādei vai reģenerācijai Latvijas teritorijā."

10. 18.5 pantā:

aizstāt panta tekstā vārdu "čeks" ar vārdu "kupons" (attiecīgā locījumā);

izteikt ceturto teikumu šādā redakcijā:

"Kuponu kā maksāšanas līdzekli var izmantot, iegādājoties preces tirdzniecības vietā, kurā realizē dzērienus depozīta iepakojumā un kurā (vai kuras tuvumā saskaņā ar šā likuma 18.8 pantu) nodots tukšais dzēriena depozīta iepakojums."

11. 18.9 pantā:

izteikt otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Privātpersonai, kura atbilstoši šā panta pirmajā daļā minētajam lēmumam pieņem depozīta iepakojumu no galalietotāja, ir pienākums slēgt līgumu ar depozīta sistēmas operatoru.";

papildināt pantu ar ceturto daļu šādā redakcijā:

"(4) Depozīta sistēmas operators var organizēt izlietotā dzērienu depozīta iepakojuma pieņemšanu arī ārpus tirdzniecības vietām, tai skaitā uzstādot depozīta iepakojuma pieņemšanas automātus visiem vai atsevišķiem depozīta iepakojuma veidiem vai nodrošinot izlietotā dzērienu depozīta iepakojuma pieņemšanu mobilā veidā un informējot par to galalietotājus."

12.  18.19 pantā:

izteikt 2. punktu šādā redakcijā:

"2) nosacījumus un kārtību, kādā nodrošina depozīta sistēmas darbības nepārtrauktību, infrastruktūras izmantošanu, operatora izvēli, un kārtību, kādā slēdz un izbeidz līgumu par depozīta sistēmas darbības nodrošināšanu;";

izteikt 5. punktu šādā redakcijā:

"5) kārtību, kādā depozīta iepakojuma pārdevējs, kas realizē dzērienus depozīta iepakojumā galalietotājiem, nodrošina depozīta iepakojuma pieņemšanu, un kārtību, kādā depozīta sistēmas operators nodrošina minimālās prasības attiecībā uz depozīta iepakojuma pieņemšanas vietu teritoriālo pārklājumu;";

aizstāt 6. punktā vārdus "depozīta iepakotāji" ar vārdiem "depozīta iepakojuma pārdevēji".

13. Izteikt IV nodaļas nosaukumu šādā redakcijā:

"IV nodaļa
Informācijas sistēmas un ziņošana
".

14. Papildināt 19. panta pirmo daļu pēc vārdiem "un materiālu veidiem" ar vārdiem "tai skaitā informāciju par iepakojuma materiālu un to ražošanā izmantoto komponentu toksicitāti vai bīstamību".

15. Izteikt 20. panta pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Valsts vides dienests katru gadu sagatavo ziņojumu par valstī izlietotā iepakojuma apjomu, materiālu veidiem un apsaimniekošanu, kura paraugu nosaka Ministru kabinets, un publicē to savā tīmekļvietnē."

16. Papildināt 21. pantu ar trešo daļu šādā redakcijā:

"(3) Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija katru gadu izvērtē izlietotā iepakojuma pārstrādes mērķu izpildi, ja nepieciešams, lūdz izlietotā iepakojuma pārstrādes mērķu izpildes termiņa pagarināšanu un sagatavo īstenošanas plānu iesniegšanai Eiropas Komisijā. Ministru kabinets nosaka prasības attiecībā uz īstenošanas plāna saturu un termiņu plāna iesniegšanai Eiropas Komisijā."

17. Papildināt pārejas noteikumus ar 13. un 14. punktu šādā redakcijā:

"13. Ministru kabinets līdz 2020. gada 1. oktobrim izdod šā likuma 20. panta pirmajā daļā un 21. panta trešajā daļā minētos noteikumus.

14. Grozījumi šā likuma 15. panta otrajā daļā par 1. un 3. punkta izteikšanu jaunā redakcijā stājas spēkā 2022. gada 1. janvārī."

18. Papildināt informatīvo atsauci uz Eiropas Savienības direktīvām ar 5. punktu šādā redakcijā:

"5) Eiropas Parlamenta un Padomes 2018. gada 30. maija direktīvas 2018/852/ES, ar ko groza direktīvu 94/62/EK par iepakojumu un izlietoto iepakojumu (Dokuments attiecas uz EEZ)."

Likums stājas spēkā 2020. gada 1. augustā.

Likums Saeimā pieņemts 2020. gada 9. jūlijā.

Valsts prezidents E. Levits

Rīgā 2020. gada 21. jūlijā

01.08.2020