Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes lēmums Nr. 89

Rīgā 2020. gada 2. jūlijā (prot. Nr. 28, 4. p.)

Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Ķekavas nami" noteiktajiem (piedāvātajiem) siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifiem

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (turpmāk - Regulators) 2020.gada 16.jūnijā saņēma sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Ķekavas nami", vienotais reģistrācijas numurs: 40003359306, juridiskā adrese: Rāmavas iela 17, Rāmava, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2111 (turpmāk - SIA "Ķekavas nami"), 2020.gada 16.jūnija iesniegumu Nr.02-13/504 ar tam pievienoto noteikto (piedāvāto) siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu aprēķinu un pamatojuma dokumentus.

Regulators konstatē un secina

1. Enerģētikas likuma 6.panta 3.1daļa noteic, ka energoapgādes komersants, kas piegādā siltumenerģiju enerģijas lietotājiem, pārdod siltumenerģiju tiem nepieciešamajā vai noteiktajā kvalitātē un pieprasītajā daudzumā par Regulatora noteiktajiem tarifiem vai par tarifiem, ko noteicis attiecīgais pakalpojumu sniedzējs saskaņā ar Regulatora noteikto tarifu aprēķināšanas metodiku1, ja ir saņemta Regulatora atļauja, izņemot Enerģētikas likuma 49.panta pirmajā daļā minētos gadījumus.

2. SIA "Ķekavas nami" siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifi ir apstiprināti ar Regulatora 2012.gada 4.aprīļa lēmumu Nr.98 "Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Ķekavas nami" siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifiem" (Latvijas Vēstnesis, 2012, 56.nr.) (turpmāk - Lēmums Nr.98). Ar Lēmumu apstiprināto siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu veidojošajās izmaksās ir iekļautas dabasgāzes kā kurināmā izmaksas.

3. Regulators 2019.gada 14.martā pieņēma lēmumu Nr.70 "Par tiesībām sabiedrībai ar ierobežotu atbildību SIA "Ķekavas nami" noteikt siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifus" (Latvijas Vēstnesis, 2019, 54.nr.) (turpmāk - Regulatora atļauja), piešķirot SIA "Ķekavas nami" tiesības pašai noteikt siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifus kurināmā cenas izmaiņu gadījumā.

4. Regulators 2019.gada 6.jūnijā pieņēma lēmumu Nr.102 "Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Ķekavas nami" noteiktajiem (piedāvātajiem) siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifiem" (Latvijas Vēstnesis, 2019, 117.nr.) (turpmāk - Lēmums Nr.102).

5. Saskaņā ar Regulatora 2010.gada 14.aprīļa lēmuma Nr.1/7 "Siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika" (turpmāk - Metodika) 43.9punktu, ņemot vērā Regulatora atļaujā piešķirtās tiesības noteikt tarifus, SIA "Ķekavas nami" 2020.gada 16.jūnijā (2020.gada 16.jūnijs Nr.02-13/504) iesniedza Regulatorā noteikto (piedāvāto) siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu pamatojumu un aprēķinu šādiem jaunajiem tarifiem:

5.1. siltumenerģijas ražošanas tarifs 26,31 EUR/MWh;

5.2. siltumenerģijas pārvades un sadales tarifs 9,66 EUR/MWh;

5.3. siltumenerģijas tirdzniecības tarifs 1,64 EUR/MWh;

5.4. siltumenerģijas gala tarifs (ar dabasgāzes akcīzes nodokļa komponenti 2,28 EUR/MWh) 39,89 EUR/MWh.

6. Paziņojums par SIA "Ķekavas nami" noteiktajiem (piedāvātajiem) siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifiem ir publicēts 2020.gada 26.jūnija oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", 121.nr. Paziņojumā SIA "Ķekavas nami" noteikto (piedāvāto) siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu spēkā stāšanās datums norādīts - 2020.gada 1.augusts.

7. Regulators, izvērtējot SIA "Ķekavas nami" iesniegtos noteiktos (piedāvātos) siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifus un to pamatojumu, secina, ka SIA "Ķekavas nami" noteiktie (piedāvātie) siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifi atbilst Metodikai un ir pamatoti. Līdz ar to SIA "Ķekavas nami" noteiktie siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifi var stāties spēkā komersanta noteiktajā laikā - 2020.gada 1.augustā.

8. Ņemot vērā konstatētos tiesiskos un faktiskos apstākļus, secināms, ka Regulatoram, lai nodrošinātu tiesisko noteiktību un skaidrību, ir nepieciešams lemt arī par Lēmuma Nr.102 atcelšanu un par Lēmuma Nr.98 piemērošanu, nosakot, ka no 2020.gada 1.augusta atceļ Lēmumu Nr.102 un SIA "Ķekavas nami" nepiemēro ar Lēmumu Nr.98 apstiprinātos siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifus.

9. SIA "Ķekavas nami" pilnvarotais pārstāvis tika uzaicināts attālināti piedalīties Regulatora padomes sēdē, bet nepiedalījās.

Saskaņā ar Metodikas 43.9, 43.10 un 43.11punktu, pamatojoties uz likuma "Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem" 1. un 5.pantu, 9.panta otro daļu, Enerģētikas likuma 6.panta 3.1daļu, Administratīvā procesa likuma 55.panta 1.punktu, 63.panta pirmās daļas 1.punktu, 65.panta pirmo un ceturto daļu, 68.panta otro un trešo daļu,

padome nolemj:

1. atzīt SIA "Ķekavas nami" noteikto (piedāvāto) siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu (bez pievienotās vērtības nodokļa) (Latvijas Vēstnesis, 2020, 121.nr.):

- siltumenerģijas ražošanas tarifs 26,31 EUR/MWh;

- siltumenerģijas pārvades un sadales tarifs 9,66 EUR/MWh;

- siltumenerģijas tirdzniecības tarifs 1,64 EUR/MWh;

- siltumenerģijas gala tarifs (ar dabasgāzes akcīzes nodokļa komponenti 2,28 EUR/MWh) 39,89 EUR/MWh,

un to pamatojuma atbilstību Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2010.gada 14.aprīļa lēmumam Nr.1/7 "Siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika";

2. atcelt no 2020.gada 1.augusta Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2019.gada 6.jūnija lēmumu Nr.102 "Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Ķekavas nami" noteiktajiem (piedāvātajiem) siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifiem" (Latvijas Vēstnesis, 2019, 117.nr.);

3. noteikt, ka no 2020.gada 1.augusta SIA "Ķekavas nami" nepiemēro ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2012.gada 4.aprīļa lēmumu Nr.98 "Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Ķekavas nami" siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifiem" (Latvijas Vēstnesis, 2012, 56.nr.) apstiprinātos siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifus.

Ja mainās tarifus ietekmējošie faktori vai SIA "Ķekavas nami" neievēro normatīvos aktus vai Regulatora lēmumus, Regulators var ierosināt tarifu pārskatīšanu vai atcelt šo lēmumu.

Lēmums stājas spēkā ar tā parakstīšanas dienu.

Šo administratīvo aktu var pārsūdzēt Administratīvajā apgabaltiesā viena mēneša laikā no dienas, kad ieinteresētā persona uzzina vai tai vajadzēja uzzināt par pieņemto administratīvo aktu.


1 Regulatora 2010.gada 14.aprīļa lēmums Nr.1/7 "Siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika"

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes
priekšsēdētāja p.i. padomes loceklis I. Mantiņš

02.07.2020