Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Ministru kabineta noteikumi Nr. 429

Rīgā 2020. gada 30. jūnijā (prot. Nr. 42 36. §)

Grozījumi Ministru kabineta 2017. gada 28. februāra noteikumos Nr. 108 "Publisko elektronisko iepirkumu noteikumi"

Izdoti saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma
9. panta divdesmit otrās daļas 1., 2. un 3. punktu,
17. panta divpadsmito daļu, 39. panta trešo daļu
un 42. panta trīspadsmito daļu, Aizsardzības un
drošības jomas iepirkumu likuma 44. panta trīspadsmito daļu,
Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma
44. panta trešo daļu un 48. panta četrpadsmito daļu
un Publiskās un privātās partnerības likuma
19. panta trešo daļu un 37. panta trīspadsmito daļu

Izdarīt Ministru kabineta 2017. gada 28. februāra noteikumos Nr. 108 "Publisko elektronisko iepirkumu noteikumi" (Latvijas Vēstnesis, 2017, 45., 100. nr.; 2018, 75., 123., 252. nr.; 2019, 146. nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt 3.4. apakšpunktu šādā redakcijā:

"3.4. nodrošina apmācības e-pasūtījumu apakšsistēmas lietotājiem un interaktīvu apmācību risinājumu e-konkursu apakšsistēmas lietotājiem;".

2. Papildināt 3.10. apakšpunktu aiz vārdiem "tīmekļvietnē www.eis.gov.lv" ar vārdiem "un Latvijas atvērto datu portālā https://data.gov.lv".

3. Izteikt 3.11. un 3.12. apakšpunktu šādā redakcijā:

"3.11. informē pasūtītājus un sabiedrisko pakalpojumu sniedzējus par tirgū esošo piegādātāju piedāvātajām precēm un pakalpojumiem (ja piegādātāji šādas ziņas aģentūrai ir snieguši), apkopo informāciju par e-pasūtījumu apakšsistēmā nepieciešamajām precēm un pakalpojumiem un, izvērtējot nepieciešamību, aģentūras rīkoto kārtējo centralizēto iepirkumu procedūru tehniskajās specifikācijās iekļauj prasības precēm un pakalpojumiem, kas ietilpst šo noteikumu 1. pielikumā minētajā preču un pakalpojumu grupu sarakstā, ja ir pieejama informācija, ka pieprasītā prece vai pakalpojums jau tiek izmantots publiskajā pārvaldē vai pieprasījums par konkrēto preci vai pakalpojumu saņemts no vismaz divām publiskajām personām;

3.12. konsultē un atbalsta to preču vai pakalpojumu iegādi, kas uz aģentūras kā centralizēto iepirkumu institūcijas rīkoto centralizēto iepirkuma procedūru pamata iekļauti šo noteikumu 1. pielikumā minētajā preču un pakalpojumu grupu sarakstā, kā arī uzrauga preču vai pakalpojumu iegādes procesu aģentūras slēgto vispārīgo vienošanos ietvaros;".

4. Papildināt noteikumus ar 3.15. apakšpunktu šādā redakcijā:

"3.15. izlases kārtībā veic atbilstības un kvalitātes pārbaudes precēm un pakalpojumiem, kas aģentūras noslēgto vispārīgo vienošanos ietvaros piedāvāti e-pasūtījumu apakšsistēmā vai piegādāti e-pasūtījumu apakšsistēmā slēgtajos darījumos, un privāto tiesību jomā piemēro piegādātājiem vispārīgo vienošanos ietvaros paredzētos ierobežojumus vai soda sankcijas par vispārīgās vienošanās noteikumu pārkāpumiem."

5. Svītrot 28.1., 32.2.1. un 32.2.2. apakšpunktā vārdus "Krimināllikuma, Konkurences likuma un Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa".

6. Papildināt 4.2. apakšnodaļu ar 44.1, 44.2 un 44.3 punktu šādā redakcijā:

"44.1 Veidojot šo noteikumu 39. punktā minēto pasūtījumu, pasūtītājs vai sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs preču vai pakalpojumu pirkuma pieprasījumam pievieno detalizētu informāciju par darījuma izpildi (darba uzdevumu, izpildes aprakstu un citu darījuma izpildei būtisku informāciju).

44.2 Veidojot šo noteikumu 44. punktā minēto pasūtījumu vai tādu pasūtījumu, kurā iekļauto preci vai pakalpojumu attiecīgās preču vai pakalpojumu grupas ietvaros piedāvā tikai viens piegādātājs vai kura tehniskā specifikācija ir saistīta ar konkrētu ražotāju vai tirdzniecības marku, pasūtītājs vai sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs preču vai pakalpojumu pirkuma pieprasījumam pievieno esošās situācijas aprakstu, paskaidro, kāpēc nav iespējami alternatīvi risinājumi, un pamato šādas preces vai pakalpojuma iegādes nepieciešamību vai iepērkamo preču vai pakalpojumu savstarpējās saderības nepieciešamību, jo īpaši saistībā ar esošā risinājuma aizstāšanas iespējamajām izmaksām un to samērīgumu un iegūstamā risinājuma uzturēšanu un ekspluatāciju. Šajā punktā minētā informācija e-iepirkumu sistēmā ir pieejama visiem aktīvajiem attiecīgās preču vai pakalpojumu grupas piegādātājiem ne mazāk kā trīs darbdienas pēc e-pasūtījumu apakšsistēmas nosūtītā paziņojuma par pasūtījumu.

44.3 Pasūtītājs vai sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs pakalpojuma iegādei ir tiesīgs izveidot šo noteikumu 39., 44. vai 44.2 punktā minēto pasūtījumu, ja darījuma summa bez pievienotās vērtības nodokļa nepārsniedz 1 000 000 euro."

7. Papildināt noteikumus ar 4.3. apakšnodaļu šādā redakcijā:

"4.3. Centralizēto iepirkumu institūciju sniegto pakalpojumu izmantošanas nosacījumi

44.4 Centralizēto iepirkumu institūcija pārtrauc e-pasūtījumu apakšsistēmā veidotu pasūtījumu, ja ir konstatēts jebkurš no šādiem gadījumiem:

44.4 1. šo noteikumu 39., 44. vai 44.2 punktā minētajam pasūtījumam nav pievienoti šo noteikumu 44.1 vai 44.2 punktā noteiktie dokumenti vai tie nesatur attiecīgajos punktos noteikto informāciju;

44.4 2. ir pārkāpti vai nav izpildīti vispārīgās vienošanās obligātie nosacījumi un konkrētajā pasūtījuma stadijā attiecīgos trūkumus novērst nav iespējams.

44.5 Centralizēto iepirkumu institūcijai ir pienākums pārbaudīt šo noteikumu 44.4 punktā minētos nosacījumus vismaz šādos gadījumos:

44.5 1. darījuma summa bez pievienotās vērtības nodokļa pārsniedz Publisko iepirkumu likuma 8. panta ceturtajā daļā noteikto līgumcenu piegādes vai pakalpojuma līgumiem;

44.5 2. pasūtījums izveidots par tādas preces vai pakalpojuma iegādi, par kuru iepriekš jau ir bijis izveidots pasūtījums, kuru centralizēto iepirkumu institūcija pārtraukusi, jo konstatēta neatbilstība šo noteikumu vai konkrētās vispārīgās vienošanās prasībām."

8. Papildināt noteikumus ar 79.5 punktu šādā redakcijā:

"79.5 Grozījumi šo noteikumu 12. pielikuma 1. un 3. punktā, kas paredz papildināt pārbaudāmās tiesību normas ar Darba likuma, likuma "Par nodokļiem un nodevām" un Imigrācijas likuma pantiem, stājas spēkā 2020. gada 1. jūlijā."

9. Aizstāt 7. pielikumā vārdus "<Krimināllikums pants/daļa/punkts> un/vai <Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodekss pants/daļa/punkts>>" ar vārdiem "<*viens vai vairāki tiesību akti <likums pants/daļa/punkts>>".

10. 8. pielikumā:

10.1. aizstāt vārdus "<Viens no šādiem tiesību aktiem: Krimināllikums, Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodekss vai Konkurences likums>" ar vārdiem "<likuma nosaukums>";

10.2. aizstāt vārdus "<Krimināllikums pants/daļa/punkts> un/vai <Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodekss pants/daļa/punkts>" ar vārdiem "<viens vai vairāki tiesību akti <likums pants/daļa/punkts>>";

10.3. aizstāt vārdus "<Viens no šādiem tiesību aktiem: Krimināllikums vai Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodekss>" ar vārdiem "<likuma nosaukums>".

11. Izteikt 12. pielikuma 1. punktu šādā redakcijā:

"1. Pārbaudāmās tiesību normas attiecībā uz pretendentu, kandidātu, personālsabiedrības biedru (ja kandidāts vai pretendents ir personālsabiedrība) un personu, uz kuras iespējām pretendents vai kandidāts balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām

Tiesību akts Tiesību akta norma Pārbaudes periods (mēneši)
Krimināllikums 79.1 pants 36
79.2 pants
79.3 pants
79.4 pants
79.5 pants
79.6 pants
88. pants
88.1 pants
88.2 pants
88.3 pants
89.1 pants
154.1 pants
177. pants
177.1 pants
178. pants
179. pants
184. panta trešā daļa
190.1 pants
195. pants
198. pants
199. pants
218. pants
320. pants
321. pants
322. pants
323. pants
326. pants
326.1 pants
326.2 pants
326.3 pants
Konkurences likums 11. panta pirmā daļa (tostarp jebkurš no minētās daļas apakšpunktiem), ja horizontālo karteļa vienošanos kā izslēgšanas pamatu no iepirkuma procedūras ir norādījusi Konkurences padome 12
Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodekss* Vienlaikus konstatēti pārkāpumi: 41. panta otrā daļa un 159.8 panta septītā daļa 12
189.2 panta trešā daļa 36
Darba likums,

likums "Par nodokļiem un nodevām"

Vienlaikus konstatēti pārkāpumi: Darba likuma 158. pants un likuma "Par nodokļiem un nodevām" 142. pants 12
Imigrācijas likums 68.4 pants 36

Piezīme. * Tiek piemērots par pārkāpumiem, kuri izdarīti līdz 2020. gada 1. jūlijam, bet kuru soda izpilde un sodāmības dzēšana notiek saskaņā ar Administratīvās atbildības likumu."

12. Izteikt 12. pielikuma 3. punktu šādā redakcijā:

"3. Pārbaudāmās tiesību normas attiecībā uz pretendenta norādīto apakšuzņēmēju, kura veicamo būvdarbu vai sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 procenti no kopējās iepirkuma līguma vērtības

Tiesību akts Tiesību akta norma Pārbaudes periods (mēneši)
Konkurences likums 11. panta pirmā daļa (tostarp jebkurš no minētās daļas apakšpunktiem), ja horizontālo karteļa vienošanos kā izslēgšanas pamatu no iepirkuma procedūras ir norādījusi Konkurences padome 12
Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodekss* Vienlaikus konstatēti pārkāpumi: 41. panta otrā daļa un 159.8 panta septītā daļa 12
189.2 panta trešā daļa 36
Darba likums,

likums "Par nodokļiem un nodevām"

Vienlaikus konstatēti pārkāpumi: Darba likuma 158. pants un likuma "Par nodokļiem un nodevām" 142. pants 12
Imigrācijas likums 68.4 pants 36

Piezīme. * Tiek piemērots par pārkāpumiem, kuri izdarīti līdz 2020. gada 1. jūlijam, bet kuru soda izpilde un sodāmības dzēšana notiek saskaņā ar Administratīvās atbildības likumu."

Ministru prezidents A. K. Kariņš

Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrs J. Pūce

04.07.2020