Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Mārupes novada domes saistošie noteikumi Nr. 29/2019

Mārupē 2019. gada 30. oktobrī

Grozījumi Mārupes novada domes 2012. gada 23. maija saistošajos noteikumos Nr. 17/2012 "Dzīvnieku turēšanas noteikumi Mārupes novadā"

Pieņemti ar Mārupes novada domes 2019. gada 30. oktobra
sēdes Nr. 14 lēmumu Nr. 14

Precizēti ar Mārupes novada domes 2019. gada 18. decembra
sēdes Nr. 18 lēmumu Nr. 6

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 43. panta pirmās daļas
10. punktu, likuma "Par nodokļiem un nodevām 12. panta pirmās daļas
5. punktu, Ministru kabineta 2006. gada 4. aprīļa noteikumu Nr. 266
"Labturības prasības mājas (istabas) dzīvnieku turēšanai, tirdzniecībai un
demonstrēšanai publiskās izstādēs, kā arī suņu apmācībai" 13. punktu

Izdarīt Mārupes novada domes 2012. gada 23. maija saistošajos noteikumos Nr. 17/2012 "Dzīvnieku turēšanas noteikumi Mārupes novadā" (turpmāk tekstā - Saistošie noteikumi) šādus grozījumus:

1. Saistošo noteikumu 10. punktu izteikt šādā redakcijā:

"10. Administratīvā pārkāpuma procesu par šo noteikumu pārkāpumu līdz administratīvā pārkāpuma lietas izskatīšanai veic Mārupes novada pašvaldības policija. Administratīvā pārkāpuma lietu izskata Mārupes novada administratīvā komisija."

2. Svītrot Saistošo noteikumu 11. punktu.

3. Saistošo noteikumu 12. punktu izteikt šādā redakcijā:

"12. Par šo noteikumu prasību neievērošanu piemēro brīdinājumu vai naudas sodu fiziskajām personām līdz 5 naudas soda vienībām, bet juridiskām personām līdz 40 naudas soda vienībām."

4. Svītrot Saistošo noteikumu 13. punktu.

5. No Saistošo noteikumu izdošanas tiesiskā pamatojuma svītrot atsauci uz likuma "Par nodokļiem un nodevām" 12. panta pirmās daļas 5. punktu.

Mārupes novada domes priekšsēdētājs M. Bojārs

 

Saistošo noteikumu Nr. 29/2019 "Grozījumi Mārupes novada domes 2012. gada 23. maija saistošajos noteikumos Nr. 17/2012 "Dzīvnieku turēšanas noteikumi Mārupes novadā""
paskaidrojuma raksts

Paskaidrojuma raksta sadaļas

Norādāmā informācija

1. Projekta nepieciešamības pamatojums 2018. gada 25. oktobrī Latvijas Republikas Saeima pieņēma un 2018. gada 14. novembrī Valsts prezidents izsludināja Administratīvās atbildības likumu, spēka stāšanās datumu nosakot 2020. gada 1. janvārī. Ar Administratīvas atbildības likuma spēkā stāšanās brīdi savu spēku zaudēs Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodekss. Ar Administratīvās atbildības likuma stāšanos spēkā tiks noregulēts administratīvā pārkāpuma process. Šobrīd Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodekss pilnvaro atsevišķu personu loku izskatīt administratīvo pārkāpumu lietas un uzlikt administratīvos sodus, savukārt Administratīvās atbildības likums paredzēs uzsākt administratīvā pārkāpuma procesu, kura ietvaros tiks izskatīta administratīvā pārkāpuma lieta un piemērots administratīvais sods. Līdz ar to nepieciešami Saistošo noteikumu grozījumi, lai tos pielāgotu Administratīvās atbildības likuma regulējumam.

2. Īss projekta satura izklāsts

Lai nodrošinātu Saistošo noteikumu atbilstību Administratīvās atbildības likumā noteiktajam administratīvā pārkāpuma procesam, precizēts Saistošo noteikumu 10., 12., svītrots 13. punkts, kā arī no saistošo noteikumu izdošanas tiesiskā pamatojuma svītrota atsauce uz likuma "Par nodokļiem un nodevām" 12. panta pirmās daļas 5. punktu.
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu Nav ietekmes.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā Nav ietekmes.
5. Informācija par administratīvajām procedūrām Netiek mainītas.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām Nav paredzētas.

Mārupes novada domes priekšsēdētājs M. Bojārs

03.07.2020