Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta noteikumi Nr. 406

Rīgā 2020. gada 30. jūnijā (prot. Nr. 42 48. §)

Grozījumi Ministru kabineta 2018. gada 12. jūnija noteikumos Nr. 333 "Emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa "Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana ar viedajām pilsētvides tehnoloģijām" nolikums"

Izdoti saskaņā ar likuma "Par piesārņojumu"
32.2 panta 4.6 daļu

1. Izdarīt Ministru kabineta 2018. gada 12. jūnija noteikumos Nr. 333 "Emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa "Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana ar viedajām pilsētvides tehnoloģijām" nolikums" (Latvijas Vēstnesis, 2018, 127. nr.) šādus grozījumus:

1.1. izteikt 3. punktu šādā redakcijā:

"3. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (turpmāk - ministrija) ir atbildīga par konkursa nolikuma izstrādi. Ministrija ar līgumu deleģē valsts sabiedrībai ar ierobežotu atbildību "Vides investīciju fonds" (turpmāk - Vides investīciju fonds) pieņemt, vērtēt un apstiprināt projektu iesniegumus, pieņemt lēmumus par finanšu instrumenta finansējuma piešķiršanu, tai skaitā par administratīvo aktu izdošanu, kā arī līgumu par projekta īstenošanu (turpmāk - projekta līgums) sagatavošanu, noslēgšanu, grozīšanu un izbeigšanu, pārbaudīt pārskatus un kontrolēt projektu īstenošanu, atgūt projektiem izmaksātos finanšu instrumenta līdzekļus, kas atzīti par neattiecināmiem, un veikt monitoringa uzraudzību, ieskaitot informācijas sniegšanu par projektu enerģijas ietaupījumu saskaņā ar normatīvajiem aktiem energoefektivitātes monitoringa jomā. Attiecībā uz šajā punktā minēto uzdevumu izpildi Vides investīciju fonds ir ministrijas pārraudzībā.";

1.2. svītrot 10. punkta pirmajā teikumā vārdus "ministriju un";

1.3. svītrot 27. punkta otrajā teikumā vārdus "ministriju un";

1.4. svītrot 54. punktu;

1.5. svītrot 55. punktā vārdus "ministriju un";

1.6. svītrot 57. punktā vārdus "ministrija un";

1.7. svītrot 58.1. apakšpunktu;

1.8. svītrot 58.7. apakšpunktu;

1.9. svītrot 61. punktā vārdus "ministrija vai" un "ministrijai un";

1.10. izteikt 73. punktu šādā redakcijā:

"73. Ministrija veic maksājumu piecu darbdienu laikā, pamatojoties uz Vides investīciju fonda pozitīvu atzinumu par finansējuma saņēmēja iesniegto avansa maksājuma pieprasījumu (ja attiecināms), atzinumu par projekta ietvaros noslēgto iepirkumu līgumu maksājumu dokumentiem (attiecināms uz valsts budžeta iestādēm) vai atzinumu par finansējuma saņēmēja iesniegto starpposma vai noslēguma maksājuma pieprasījumu un apliecinājumu par finansējuma saņēmēja pārskata apstiprināšanu. Ministrija minēto termiņu var pagarināt par precizējumu un pieprasītās papildu informācijas izskatīšanai nepieciešamo laiku, bet ne ilgāk kā par piecām darbdienām.";

1.11. aizstāt 78. punktā vārdus "ir tiesīga apturēt maksājumus no finanšu instrumenta līdzekļiem līdz dienai, kad finansējuma saņēmējs projekta līgumā noteiktajā kārtībā izpilda attiecīgās saistības" ar vārdiem "pamatojoties uz Vides investīciju fonda atzinumu, aptur maksājumus no finanšu instrumenta līdzekļiem līdz dienai, kad Vides investīciju fonds informē ministriju, ka finansējuma saņēmējs projekta līgumā noteiktajā kārtībā ir izpildījis attiecīgās saistības";

1.12. svītrot 81. punktā vārdus "un ministriju";

1.13. svītrot 83. punktā vārdus "un ministriju";

1.14. izteikt 85. punktu šādā redakcijā:

"85. Ja Vides investīciju fonds, izvērtējot projekta pēdējā monitoringa gada monitoringa pārskatu, konstatē, ka projekta līgumā norādītais oglekļa dioksīda emisiju samazinājums gadā, salīdzinot ar faktisko monitoringa perioda vidējo oglekļa dioksīda emisiju samazinājumu gadā, nav sasniegts, Vides investīciju fonds aprēķina oglekļa dioksīda emisijas neatbilstības apmēru saskaņā ar šo noteikumu 86. punktu un rakstiski par to informē finansējuma saņēmēju. Vides investīciju fonds pieņem lēmumu par projektam izmaksāto finanšu instrumenta līdzekļu atzīšanu par neattiecināmiem un finanšu instrumenta līdzekļu atgūšanu.";

1.15. aizstāt 87. punktā vārdu "Ministrija" ar vārdiem "Vides investīciju fonds";

1.16. izteikt 88. punktu šādā redakcijā:

"88. Vides investīciju fonds sagatavo un līdz projektu īstenošanas perioda beigām publicē savā tīmekļvietnē vadlīnijas projektu rezultātu monitoringa izvērtēšanai un kompensējošo pasākumu piemērošanai.";

1.17. izteikt 90. punktu šādā redakcijā:

"90. Finansējuma saņēmējs finanšu instrumenta līdzekļus, kas atzīti par neattiecināmiem saskaņā ar šo noteikumu 85. punktu, atmaksā Vides investīciju fondam atbilstoši projekta līgumā noteiktajai kārtībai, savukārt Vides investīciju fonds nodrošina atgūtā finanšu instrumenta finansējuma atmaksu ministrijai.";

1.18. papildināt noteikumus ar 92.1 punktu šādā redakcijā:

"92.1 Ja, veicot izlases pārbaudi, ministrija konstatē, ka attiecībā uz projektu pastāv šo noteikumu vai projekta līguma saistību neizpildes risks vai tiek konstatētas kļūdas vai nepilnības Vides investīciju fonda apstiprinātajā maksājumu pieprasījumā, ministrija aptur maksājumus un nosūta Vides investīciju fondam šo informāciju lēmuma pieņemšanai saskaņā ar projekta līgumu vai šo noteikumu 85. punktu.";

1.19. papildināt 94. punktu aiz vārda "dokumentus" ar vārdiem "Vides investīciju fonds";

1.20. papildināt noteikumus ar XIII nodaļu šādā redakcijā:

"XIII. Noslēguma jautājums

95. Vides investīciju fonds līdz 2020. gada 1. septembrim sagatavo un nosūta finansējuma saņēmējiem noslēgto projekta līgumu grozījumus, nodrošinot, ka tajos noteiktās ministrijas tiesības un pienākumus atbilstoši šo noteikumu 3. punktā deleģētajiem uzdevumiem pārņem Vides investīciju fonds."

2. Noteikumi stājas spēkā 2020. gada 1. jūlijā.

Ministru prezidents A. K. Kariņš

Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrs J. Pūce

01.07.2020