Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi Aizsargjoslu likumā

Izdarīt Aizsargjoslu likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1997, 6. nr.; 2002, 7. nr.; 2003, 15. nr.; 2005, 15. nr.; 2008, 8. nr.; 2009, 12. nr.; Latvijas Vēstnesis, 2010, 205. nr.; 2011, 169. nr.; 2013, 61., 87., 106., 243. nr.; 2014, 220. nr.; 2016, 108. nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt 36. panta trešās daļas 6. punktu šādā redakcijā:

"6) ar mehāniskajiem transportlīdzekļiem pārvietoties, apstāties un stāvēt ārpus autoceļiem, izņemot gadījumus, kad pārvietošanās ir saistīta ar teritorijas apsaimniekošanu, uzraudzību vai valsts aizsardzību, vai cilvēku glābšanu un meklēšanu, vai ugunsdzēsības un glābšanas darbu veikšanu, robežuzraudzību vai sabiedriskās kārtības un drošības nodrošināšanu, kā arī gadījumus, kad ir saņemta jūras piekrastes joslas valdītāja rakstveida atļauja pārvietoties, apstāties un stāvēt pludmalē rūpnieciskās zvejas vajadzībām, publisko pasākumu nodrošināšanai un vides monitoringa un zinātnisko pētījumu veikšanai. Papildus iepriekš minētajiem izņēmuma gadījumiem atļauts pārvietoties pa dabiskām brauktuvēm (ne vairāk kā četrus metrus plata neizbūvēta brauktuve meža zemes apsaimniekošanas un aizsardzības vajadzībām) tikai tādēļ, lai piekļūtu dzīvojamām ēkām vai vietējās pašvaldības teritorijas plānojumā paredzētām tūrisma un atpūtas vietām, ja nepastāv citas piekļuves iespējas;".

2. Izslēgt 65. pantu.

3. Papildināt likumu ar VII1, VII2 un VII3 nodaļu šādā redakcijā:

"VII1 nodaļa
Administratīvie pārkāpumi vides un dabas resursu aizsardzības aizsargjoslās un kompetence administratīvo pārkāpumu procesā

66.1 pants. Mehānisko transportlīdzekļu pārvietošanās, apstāšanās un stāvēšanas noteikumu pārkāpšana

Par mehānisko transportlīdzekļu pārvietošanās, apstāšanās un stāvēšanas noteikumu pārkāpšanu Baltijas jūras un Rīgas jūras līča piekrastes krasta kāpu aizsargjoslā un pludmalē piemēro brīdinājumu vai naudas sodu no sešām līdz septiņdesmit naudas soda vienībām.

66.2 pants. Vides un dabas resursu aizsardzības aizsargjoslās noteikto prasību un aprobežojumu pārkāpšana

Par vides un dabas resursu aizsardzības aizsargjoslās noteikto prasību un aprobežojumu pārkāpšanu, izņemot šā likuma 66.1 pantā minētos pārkāpumus, piemēro naudas sodu fiziskajai personai no sešām līdz divsimt astoņdesmit naudas soda vienībām, amatpersonai - no četrpadsmit līdz divsimt astoņdesmit naudas soda vienībām, bet juridiskajai personai - no divdesmit astoņām līdz piecsimt astoņdesmit naudas soda vienībām.

66.3 pants. Kompetence administratīvo pārkāpumu procesā par pārkāpumiem vides un dabas resursu aizsardzības aizsargjoslās

(1) Administratīvā pārkāpuma procesu par šā likuma 66.1 pantā minētajiem pārkāpumiem veic Valsts vides dienests, Valsts policija, pašvaldības policija, pašvaldības vides kontroles amatpersona vai pašvaldības vides inspekcija.

(2) Administratīvā pārkāpuma procesu par šā likuma 66.1 pantā minētajiem pārkāpumiem līdz administratīvā pārkāpuma lietas izskatīšanai veic Valsts meža dienests vai Dabas aizsardzības pārvalde. Administratīvā pārkāpuma lietu izskata Valsts vides dienests.

(3) Administratīvā pārkāpuma procesu par šā likuma 66.2 pantā minētajiem pārkāpumiem veic Valsts vides dienests.

(4) Administratīvā pārkāpuma procesu par šā likuma 66.2 pantā minētajiem pārkāpumiem līdz administratīvā pārkāpuma lietas izskatīšanai veic Valsts policija, pašvaldības policija, Valsts meža dienests vai Dabas aizsardzības pārvalde. Administratīvā pārkāpuma lietu izskata Valsts vides dienests.

VII2 nodaļa
Administratīvie pārkāpumi ekspluatācijas aizsargjoslās un kompetence administratīvo pārkāpumu procesā

66.4 pants. Aizsargjoslās gar elektronisko sakaru tīkliem noteikto aprobežojumu pārkāpšana

Par normatīvajos aktos noteikto prasību un aprobežojumu pārkāpšanu aizsargjoslās gar elektronisko sakaru tīkliem piemēro naudas sodu fiziskajai personai no četrpadsmit līdz simt četrdesmit naudas soda vienībām, bet juridiskajai personai - no divsimt astoņdesmit līdz tūkstoš četrsimt divdesmit naudas soda vienībām.

66.5 pants. Aizsargjoslās gar elektriskajiem tīkliem noteikto aprobežojumu pārkāpšana

(1) Par normatīvajos aktos noteikto prasību un aprobežojumu pārkāpšanu par koku ciršanu aizsargjoslās gar elektriskajiem tīkliem īpaši aizsargājamā dabas teritorijā vai mikroliegumā piemēro naudas sodu fiziskajai personai no sešām līdz divsimt naudas soda vienībām, bet juridiskajai personai - no piecdesmit sešām līdz četrsimt astoņdesmit naudas soda vienībām.

(2) Par normatīvajos aktos noteikto prasību un aprobežojumu pārkāpšanu aizsargjoslās gar elektriskajiem tīkliem, izņemot šā panta pirmajā daļā minētos pārkāpumus, piemēro naudas sodu fiziskajai personai no četrpadsmit līdz astoņdesmit sešām naudas soda vienībām, bet juridiskajai personai - no divdesmit astoņām līdz divsimt astoņdesmit naudas soda vienībām.

66.6 pants. Aizsargjoslās ap navigācijas tehniskajiem līdzekļiem un militārajiem jūras novērošanas tehniskajiem līdzekļiem noteikto aprobežojumu pārkāpšana

Par normatīvajos aktos noteikto prasību un aprobežojumu pārkāpšanu ekspluatācijas aizsargjoslās ap navigācijas tehniskajiem līdzekļiem un militārajiem jūras novērošanas tehniskajiem līdzekļiem piemēro naudas sodu fiziskajai personai no četrpadsmit līdz simt četrdesmit naudas soda vienībām, bet juridiskajai personai - no divsimt astoņdesmit līdz tūkstoš četrsimt divdesmit naudas soda vienībām.

66.7 pants. Aizsargjoslās ap gāzesvadiem, gāzapgādes iekārtām un būvēm, gāzes noliktavām un krātuvēm noteikto aprobežojumu pārkāpšana

Par normatīvajos aktos noteikto prasību un aprobežojumu pārkāpšanu ekspluatācijas aizsargjoslās ap gāzesvadiem, gāzapgādes iekārtām un būvēm, gāzes noliktavām un krātuvēm piemēro naudas sodu fiziskajai personai no četrpadsmit līdz četrsimt naudas soda vienībām, bet juridiskajai personai - no divdesmit astoņām līdz astoņsimt naudas soda vienībām.

66.8 pants. Aizsargjoslās ap valsts aizsardzības objektiem noteikto aprobežojumu pārkāpšana

(1) Par normatīvajos aktos noteikto uzturēšanās darbību ierobežojumu pārkāpšanu aizsargjoslās ap valsts aizsardzības objektiem piemēro brīdinājumu vai naudas sodu fiziskajai personai no sešām līdz simt četrdesmit naudas soda vienībām, bet juridiskajai personai - no četrpadsmit līdz divsimt astoņdesmit naudas soda vienībām.

(2) Par saimnieciskās darbības veikšanu aizsargjoslās ap valsts aizsardzības objektiem bez saskaņošanas ar Aizsardzības ministriju piemēro naudas sodu fiziskajai personai no sešām līdz simt četrdesmit naudas soda vienībām, bet juridiskajai personai - no četrpadsmit līdz divsimt astoņdesmit naudas soda vienībām.

(3) Par normatīvajos aktos noteikto prasību un aprobežojumu pārkāpšanu aizsargjoslās ap valsts aizsardzības objektiem piemēro naudas sodu amatpersonai no četrpadsmit līdz simt četrdesmit naudas soda vienībām.

66.9 pants. Kompetence administratīvo pārkāpumu procesā par pārkāpumiem ekspluatācijas aizsargjoslās

(1) Administratīvā pārkāpuma procesu par šā likuma 66.4 un 66.6 pantā minētajiem pārkāpumiem līdz administratīvā pārkāpuma lietas izskatīšanai veic Valsts policija vai pašvaldības policija. Administratīvā pārkāpuma lietu izskata pašvaldības administratīvā komisija vai apakškomisija.

(2) Administratīvā pārkāpuma procesu par šā likuma 66.5 panta pirmajā daļā minētajiem pārkāpumiem veic Dabas aizsardzības pārvalde.

(3) Administratīvā pārkāpuma procesu par šā likuma 66.5 panta pirmajā daļā minētajiem pārkāpumiem līdz administratīvā pārkāpuma lietas izskatīšanai veic Valsts meža dienests vai pašvaldības policija. Administratīvā pārkāpuma lietu izskata Dabas aizsardzības pārvalde.

(4) Administratīvā pārkāpuma procesu par šā likuma 66.5 panta otrajā daļā un 66.7 pantā minētajiem pārkāpumiem līdz administratīvā pārkāpuma lietas izskatīšanai veic Valsts policija, pašvaldības policija, pašvaldības vides kontroles amatpersona vai pašvaldības vides inspekcija. Administratīvā pārkāpuma lietu izskata pašvaldības administratīvā komisija vai apakškomisija.

(5) Administratīvā pārkāpuma procesu par šā likuma 66.8 pantā minētajiem pārkāpumiem līdz administratīvā pārkāpuma lietas izskatīšanai veic Militārā policija, Valsts policija vai pašvaldības policija. Administratīvā pārkāpuma lietu izskata pašvaldības administratīvā komisija vai apakškomisija.

VII3 nodaļa
Administratīvie pārkāpumi drošības aizsargjoslās un kompetence administratīvo pārkāpumu procesā

66.10 pants. Aizsargjoslās ap aizsprostiem noteikto aprobežojumu pārkāpšana

Par normatīvajos aktos noteikto prasību un aprobežojumu pārkāpšanu aizsargjoslās ap aizsprostiem piemēro naudas sodu fiziskajai personai no sešām līdz simt četrdesmit naudas soda vienībām, bet juridiskajai personai - no četrpadsmit līdz divsimt naudas soda vienībām.

66.11 pants. Aizsargjoslās ap naftas un naftas produktu cauruļvadiem, tilpnēm vai krātuvēm noteikto aprobežojumu pārkāpšana

Par normatīvajos aktos noteikto prasību un aprobežojumu pārkāpšanu drošības aizsargjoslās ap naftas un naftas produktu cauruļvadiem, tilpnēm vai krātuvēm piemēro naudas sodu fiziskajai personai no četrpadsmit līdz astoņdesmit sešām naudas soda vienībām, bet juridiskajai personai - no divdesmit astoņām līdz divsimt astoņdesmit naudas soda vienībām.

66.12 pants. Kompetence administratīvo pārkāpumu procesā par pārkāpumiem drošības aizsargjoslās

Administratīvā pārkāpuma procesu par šā likuma 66.10 un 66.11 pantā minētajiem pārkāpumiem līdz administratīvā pārkāpuma lietas izskatīšanai veic Valsts policija, pašvaldības policija, pašvaldības vides kontroles amatpersona vai pašvaldības vides inspekcija. Administratīvā pārkāpuma lietu izskata pašvaldības administratīvā komisija vai apakškomisija."

Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas.

Likums Saeimā pieņemts 2020. gada 18. jūnijā.

Valsts prezidents E. Levits

Rīgā 2020. gada 30. jūnijā

01.07.2020