Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi Kredītiestāžu likumā

Izdarīt Kredītiestāžu likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1995, 23. nr.; 1996, 9., 14., 23. nr.; 1997, 23. nr.; 1998, 13. nr.; 2000, 13. nr.; 2002, 10., 23. nr.; 2003, 14. nr.; 2004, 2., 12., 23. nr.; 2005, 13., 14. nr.; 2006, 15. nr.; 2007, 7., 12. nr.; 2008, 14., 23. nr.; 2009, 6., 7., 17., 22. nr.; Latvijas Vēstnesis, 2010, 23., 51./52., 160. nr.; 2011, 4. nr.; 2012, 50., 56., 92. nr.; 2013, 61., 106., 193. nr.; 2014, 92. nr.; 2015, 29., 97., 124., 140., 248., 251. nr.; 2016, 117., 241. nr.; 2017, 152., 222. nr.; 2018, 45., 225. nr.; 2019, 52., 129., 259.A nr.) šādus grozījumus:

1. 63. pantā:

izteikt pirmās daļas 6. punktu šādā redakcijā:

"6) operatīvās darbības subjektiem - atbilstoši Operatīvās darbības likumā noteiktajam;";

izteikt pirmās daļas 15. punktu šādā redakcijā:

"15) Valsts ieņēmumu dienestam - ziņas par personas ienākumu no noguldījumiem un dividendēm saskaņā ar likumu "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli", kā arī ziņas, kuras kredītiestāde kā konta turētājs sniedz Valsts ieņēmumu dienestam saskaņā ar Uzņēmumu ienākuma nodokļa likumu;";

izslēgt otrajā daļā skaitli "12.";

papildināt otro daļu ar teikumu šādā redakcijā:

"Šā panta pirmās daļas 4. un 6. punktā minētajos gadījumos procesa virzītājs vai operatīvās darbības subjekts ziņas pieprasa atbilstoši šā panta 3.2 daļā noteiktajam.";

izteikt trešās daļas otro teikumu kā otro un trešo teikumu šādā redakcijā:

"Šā panta pirmās daļas 4. un 6. punktā minētajos gadījumos kredītiestāde ziņas sniedz atbilstoši šā panta 3.2 daļā noteiktajam. Šā panta pirmās daļas 15. punktā minētajos gadījumos kredītiestāde ziņas sniedz tādā kārtībā un termiņos, kādi noteikti likumā "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli", kā arī normatīvajos aktos, kas izdoti, pamatojoties uz Uzņēmumu ienākuma nodokļa likumu par minētā likuma normu piemērošanu, noteiktajā kārtībā.";

izteikt 3.1 daļas trešo teikumu šādā redakcijā:

"Kārtību, kādā kredītiestāde sniedz ziņas šā panta pirmās daļas 2. un 3. punktā minētajām institūcijām darījuma pārraudzības gadījumā, kā arī šo ziņu sniegšanas termiņu nosaka Ministru kabinets.";

papildināt 3.1 daļu ar teikumu šādā redakcijā:

"Ja ziņas darījuma pārraudzības gadījumā pieprasa šā panta pirmās daļas 4. un 6. punktā minētās institūcijas, piemēro normatīvo aktu, kas izdots, pamatojoties uz šā panta 3.2 daļu.";

papildināt pantu ar 3.2 daļu šādā redakcijā:

"(32) Kārtību, kādā šā panta pirmās daļas 4. un 6. punktā minētās institūcijas pieprasa un kredītiestāde sniedz tās rīcībā esošās neizpaužamās ziņas, arī ziņas darījuma pārraudzības gadījumā, šo ziņu sniegšanas termiņu, pieprasījuma veidlapas paraugu un mašīnlasāmo datu struktūru nosaka Ministru kabinets."

2. Papildināt 64. pantu ar 1.1 daļu šādā redakcijā:

"(11) Kredītiestādei, saņemot šā likuma 63. panta 3.2 daļā minēto pieprasījumu, nav tiesību par to informēt klientu, trešo personu vai kredītiestādes darbiniekus, kas nav saistīti ar attiecīgā pieprasījuma izpildi, izņemot darbiniekus, kuri saskaņā ar normatīvajiem aktiem veic darbības saistībā ar šo pieprasījumu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas jomā vai iekšējā audita vajadzībām. Minētā informācija ir neizpaužamas ziņas, kas nav valsts noslēpums. Katrs, kas ziņas par šā likuma 63. panta 3.2 daļā minēto pieprasījumu tīši vai netīši darījis zināmas atklātībai vai izpaudis personām, kurām nav tiesību saņemt attiecīgo informāciju, ir saucams pie kriminālatbildības likumā noteiktajā kārtībā."

3. Papildināt pārejas noteikumus ar 86. un 87. punktu šādā redakcijā:

"86. Grozījumi šā likuma 63. pantā par otrās daļas papildināšanu ar teikumu un trešās daļas otrā teikuma jaunā redakcija, grozījumi 63. panta 3.1 daļā par trešā teikuma izteikšanu jaunā redakcijā un šīs daļas papildināšanu ar teikumu, kā arī 63. panta 3.2 daļa un 64. panta 1.1 daļa stājas spēkā 2021. gada 1. jūlijā.

87. Līdz dienai, kad stājas spēkā grozījumi Elektronisko dokumentu likumā, kas nosaka elektroniskā zīmoga arī kā elektroniskā dokumenta juridiskā spēka rekvizīta izmantošanu, elektroniskais dokuments, kura autors vai viens no autoriem ir kredītiestāde, ir derīgs bez kredītiestādes pārstāvja paraksta, ja dokuments ir apliecināts ar kredītiestādei kā juridiskajai personai izsniegtu kvalificētu elektronisko zīmogu (Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 23. jūlija regulas (ES) Nr. 910/2014 par elektronisko identifikāciju un uzticamības pakalpojumiem elektronisko darījumu veikšanai iekšējā tirgū un ar ko atceļ direktīvu 1999/93/EK 3. panta 27. punkta izpratnē) un vienlaikus ievēroti visi šādi nosacījumi:

1) dokuments attiecas uz finanšu pakalpojumu sniegšanu vai ar dokumentu kredītiestāde sniedz informāciju citām personām vai valsts vai pašvaldību institūcijām;

2) ārējā normatīvajā aktā attiecīgā veida dokumentam nav īpaši paredzēts, ka tam ir jābūt parakstītam;

3) dokumentā nedrīkst paredzēt kredītiestādes valdes locekļa pilnvarojumu citām personām."

Likums Saeimā pieņemts 2020. gada 17. jūnijā.

Valsts prezidents E. Levits

Rīgā 2020. gada 30. jūnijā

14.07.2020