Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi Dzīvesvietas deklarēšanas likumā

Izdarīt Dzīvesvietas deklarēšanas likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2002, 16. nr.; 2003, 9. nr.; 2006, 9. nr.; 2007, 20. nr.; 2009, 2., 15. nr.; Latvijas Vēstnesis, 2009, 182., 196. nr.; 2011, 19. nr.; 2014, 220. nr.; 2015, 208. nr.; 2019, 91. nr.; 2019, 248.A nr.) šādus grozījumus:

1. 7. pantā:

papildināt panta nosaukumu un pirmo daļu pēc vārda "deklarēšanas" ar vārdiem "un papildu adreses reģistrēšanas";

izteikt otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Iestāde reģistrē ziņas par deklarēto dzīvesvietu un ziņas par papildu adresi.";

izteikt ceturto daļu šādā redakcijā:

"(4) Pārvalde reģistrē ziņas par deklarēto dzīvesvietu, ja dzīvesvietas deklarētājs deklarāciju iesniedz elektroniski vai ja dzīvesvietu deklarē šā likuma 6. panta pirmās daļas 3., 4. vai 5. punktā minētā persona vai persona, attiecībā uz kuru Pārvalde pieņēmusi lēmumu par uzturēšanās atļaujas, reģistrācijas apliecības vai pastāvīgās uzturēšanās apliecības izsniegšanu vai tiesiskā statusa noteikšanu, kā arī ziņas par papildu adresi."

2. 8. pantā:

papildināt panta nosaukumu ar vārdiem "un papildu adreses norādīšana";

izteikt ceturto daļu šādā redakcijā:

"(4) Dzīvesvietas deklarētājam vai viņa likumiskajam pārstāvim, vai personai, kuru dzīvesvietas deklarētājs vai viņa likumiskais pārstāvis rakstveidā pilnvarojis, ir tiesības deklarācijā norādīt vienu papildu adresi Latvijā vai ārvalstī, kā arī laikposmu, kurā viņš tajā ir sasniedzams.";

papildināt pantu ar 4.1 un 4.2 daļu šādā redakcijā:

"(41) Ja šā likuma 6. panta pirmajā daļā minētajai personai ir deklarētā dzīvesvieta un ziņas par to nemainās, šai personai ir tiesības norādīt vai mainīt ziņas par papildu adresi, neiesniedzot jaunu deklarāciju.

(42) Ja šā likuma 6. panta pirmajā daļā minētajai personai ir norādīta dzīvesvieta ārvalstī, šai personai ir tiesības norādīt vai mainīt ziņas par papildu adresi Latvijā vai ārvalstī.";

izteikt sesto un septīto daļu šādā redakcijā:

"(6) Deklarējot dzīvesvietu vai norādot papildu adresi, tiek uzrādīta pase vai cits Latvijā derīgs personu apliecinošs dokuments.

(7) Deklarējot nepilngadīga bērna vai personas ar ierobežotu rīcībspēju dzīvesvietu vai norādot papildu adresi, tiek uzrādīti dokumenti, kas apliecina dzīvesvietas deklarētāja likumiskā pārstāvja tiesības darboties attiecīgās personas vārdā.";

aizstāt astotajā daļā vārdus "elektroniski, kā arī kārtību, kādā dzīvesvietu deklarē elektroniski, un tiešsaistē aizpildāmajā veidlapā iekļauto ziņu apjomu" ar vārdiem "un papildu adreses norādīšanai elektroniski, kā arī kārtību, kādā elektroniski deklarē dzīvesvietu un norāda papildu adresi, un tiešsaistē aizpildāmajā veidlapā iekļauto ziņu apjomu".

3. 9. pantā:

papildināt panta nosaukumu pēc vārda "dzīvesvietas" ar vārdiem "un papildu adreses";

izslēgt otrajā daļā vārdu "(adresēm)";

papildināt pantu ar piekto daļu šādā redakcijā:

"(5) Iestāde vai Pārvalde, saņemot iesniegumu par papildu adreses norādīšanu, veic šā panta pirmās daļas 1. un 2. punktā minētās darbības un pārliecinās par papildu adreses Latvijā esamību. Pēc minēto darbību veikšanas iestāde vai Pārvalde aktualizē Iedzīvotāju reģistrā ziņas par norādīto papildu adresi."

4. 12. pantā:

papildināt panta nosaukumu pēc vārda "dzīvesvietu" ar vārdiem "un papildu adresi";

papildināt pantu ar 2.1 daļu šādā redakcijā:

"(21) Ziņas par papildu adresi Pārvalde anulē pēc lūguma, kuru iesniedzis nekustamā īpašuma īpašnieks, papildu adreses norādītājs vai viņa likumiskais pārstāvis, vai persona, kuru rakstveidā pilnvarojis nekustamā īpašuma īpašnieks, papildu adreses norādītājs vai viņa likumiskais pārstāvis. Nekustamā īpašuma īpašnieks, papildu adreses norādītājs vai viņa likumiskais pārstāvis var lūgt papildu adresi anulēt, izmantojot speciālu tiešsaistes formu. Pārvalde aktualizē Iedzīvotāju reģistrā iekļautās ziņas un par to paziņo papildu adreses norādītājam.";

izslēgt trešo daļu;

papildināt septīto un astoto daļu pēc vārda "dzīvesvietu" ar vārdiem "un norādīto papildu adresi".

5. 13. pantā:

izslēgt otrajā daļā vārdu "(adresēm)";

izteikt trešo daļu šādā redakcijā:

"(3) Ministru kabinets nosaka kārtību, kādā Pārvalde bez maksas sniedz nekustamā īpašuma īpašniekam vai viņa pilnvarotai personai ziņas par personām, kuru dzīvesvieta deklarēta, reģistrēta vai norādīta kā papildu adrese viņa īpašumā, un sniedzamo ziņu apjomu."

6. Papildināt pārejas noteikumus ar 17. un 18. punktu šādā redakcijā:

"17. Ziņas par vairākām papildu adresēm, kuras persona norādījusi, deklarējot dzīvesvietu, līdz 2021. gada 30. jūnijam, ir spēkā līdz dienai, kad ir anulētas ziņas par attiecīgo papildu adresi vai persona norāda jaunu papildu adresi atbilstoši šā likuma 8. panta nosacījumiem, bet ne ilgāk kā līdz 2022. gada 30. jūnijam.

18. Šā likuma 12. panta 2.1 daļas otrajā teikumā paredzētās nekustamā īpašuma īpašnieka tiesības lūgt papildu adresi anulēt, izmantojot speciālu tiešsaistes formu, piemēro no 2022. gada 1. jūlija."

Likums stājas spēkā 2021. gada 1. jūlijā.

Likums Saeimā pieņemts 2020. gada 17. jūnijā.

Valsts prezidents E. Levits

Rīgā 2020. gada 30. jūnijā

01.07.2021