Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Ārlietu ministrijas informācija

Rīgā 2020. gada 26. jūnijā

Par līguma stāšanos spēkā

Ārlietu ministrija informē, ka 2020. gada 2. jūlijā stāsies spēkā Latvijas Republikas valdības, Igaunijas Republikas valdības un Lietuvas Republikas valdības līgums par konsulāro palīdzību un sadarbību (parakstīts 2019. gada 6. decembrī Rīgā, apstiprināts ar Ministru kabineta 2019. gada 26. novembra noteikumiem Nr. 570).

Ārlietu ministrijas
Juridiskā departamenta direktora p.i. K. Līce

 

Latvijas Republikas valdības, Igaunijas Republikas valdības un Lietuvas Republikas valdības līgums par konsulāro palīdzību un sadarbību

Latvijas Republikas valdība, Igaunijas Republikas valdība un Lietuvas Republikas valdība (turpmāk - Līgumslēdzējas Puses):

vēloties veicināt savstarpēju konsulāro palīdzību un sadarbību;

ņemot vērā attīstību konsulārās sadarbības jomā Baltijas Ministru padomes ietvaros;

ievērojot to, ka konsulārās attiecības, to privilēģijas un imunitātes ir noteiktas 1963. gada 24. aprīlī pieņemtajā Vīnes Konvencijā par konsulārajiem sakariem, un atsaucoties uz Konvencijas 8. pantu, kurā noteikts, ka pēc uzņemošās valsts attiecīgas informēšanas nosūtošās valsts konsulārā iestāde drīkst veikt konsulārās funkcijas uzņemošajā valstī trešās valsts vārdā, ja uzņemošā valsts neiebilst;

paturot prātā Līgumslēdzēju Pušu valstu pilsoņu intereses un ņemot vērā Padomes Direktīvu (ES) 2015/637 (2015. gada 20. aprīlis) par koordinācijas un sadarbības pasākumiem, ar ko veicina nepārstāvēto Savienības pilsoņu konsulāro aizsardzību trešās valstīs, un ar ko atceļ Lēmumu 95/553/EK

ir vienojušās par turpmāko:

1. pants

Definīcijas

Šā līguma mērķiem:

1. "Palīdzētāja valsts" ir Līgumslēdzējas Puses valsts, kuras pastāvīgā diplomātiskā vai konsulārā pārstāvniecība nodrošina konsulāro aizsardzību citas Līgumslēdzējas Puses valsts pilsoņiem trešajās valstīs.

2. "Palīdzības saņēmēja valsts" ir Līgumslēdzējas Puses valsts, kuras pilsoņi var vērsties pēc konsulārās aizsardzības Palīdzētājas valsts pastāvīgajā diplomātiskajā vai konsulārajā pārstāvniecībā trešajās valstīs.

3. "Trešā valsts" ir jebkura valsts, ieskaitot Eiropas Savienības dalībvalsti, kura nav Līgumslēdzēja Puse.

2. pants

Pamatnoteikumi

1. Palīdzības saņēmējas valsts pilsonis konsulārās aizsardzības nepieciešamības gadījumā valstīs, kur nav Palīdzības saņēmējas valsts pastāvīgās diplomātiskās vai konsulārās pārstāvniecības, var vērsties pēc konsulārās palīdzības pie Palīdzētājas valsts pastāvīgās diplomātiskās vai konsulārās pārstāvniecības.

2. Konsulārā palīdzība tiek sniegta saskaņā ar Palīdzētājas valsts, attiecīgajos gadījumos arī Palīdzības saņēmējas valsts, spēkā esošajām tiesību normām, starptautiskajām tiesībām un vietējiem noteikumiem un likumiem.

3. pants

Palīdzības piemērošanas joma

Palīdzības saņēmējas valsts pilsoņu konsulārā aizsardzība aptver šādas konsulārās funkcijas:

a) palīdzība nāves gadījumos;

b) palīdzība smagos nelaimes vai slimības gadījumos;

c) palīdzība aresta, aizturēšanas vai ieslodzījuma gadījumos;

d) palīdzība vardarbīgos noziegumos cietušajiem;

e) palīdzības sniegšana nelaimē nokļuvušiem pilsoņiem un viņu repatriācija;

f) ES pagaidu ceļošanas dokumenta vai nacionālās atgriešanās apliecības izsniegšana.

4. pants

Pilsonības pārbaude

1. Palīdzētājas valsts konsulārā amatpersona var veikt pasākumus, lai noskaidrotu, vai persona, kas lūdz konsulāro palīdzību, ir Palīdzības saņēmējas valsts pilsonis.

2. Šādi pasākumi ietver:

a) lūgumu personai uzrādīt derīgu pilsoņa pasi;

b) lūgumu personai uzrādīt jebkuru citu pilsonību apliecinošu dokumentu;

c) šaubu gadījumā Palīdzētājas valsts konsulārā amatpersona vēršas Palīdzības saņēmējas valsts Ārlietu ministrijā vai tuvākajā pastāvīgajā diplomātiskajā vai konsulārajā pārstāvniecībā, lai saņemtu apstiprinājumu par personas pilsonību;

d) jebkuras citas darbības, kas nav pretrunā ar starptautiskajām tiesībām un attiecīgo Līgumslēdzēju Pušu valstīs spēkā esošajām tiesībām.

5. pants

Palīdzība nāves gadījumos

Ja Palīdzētājas valsts pastāvīgā diplomātiskā vai konsulārā pārstāvniecība ir saņēmusi informāciju par Palīdzības saņēmējas valsts pilsoņa nāves faktu, konsulārā amatpersona:

a) nekavējoties informē Palīdzības saņēmējas valsts Ārlietu ministriju vai tuvāko pastāvīgo diplomātisko vai konsulāro pārstāvniecību;

b) noskaidrojusi tuvinieku vēlēšanos, saskaņā ar vietējām tiesībām var piemērotā veidā sniegt palīdzību mirstīgo atlieku apglabāšanai, kremēšanai vai repatriācijai uz mītnes valsti;

c) nodrošina iespēju tuviniekiem saņemt mirušās personas miršanas apliecību;

d) var sniegt jebkādu citu palīdzību, kas nav pretrunā ar personas, kurai tiek sniegta palīdzība, Līgumslēdzēju Pušu interesēm un starptautisko tiesību principiem.

6. pants

Palīdzība smagos nelaimes vai slimību gadījumos

1. Palīdzības saņēmējas valsts pilsonim, kurš ir smagi slims vai cietis smagā negadījumā, jāsniedz visa iespējamā palīdzība jebkuriem piemērotiem līdzekļiem.

2. Šāda palīdzība var aptvert:

a) Palīdzības saņēmējas valsts Ārlietu ministrijas vai tuvākās pastāvīgās diplomātiskās vai konsulārās pārstāvniecības informēšanu;

b) konsulārās amatpersonas vizītes;

c) atbalstu medicīniskās palīdzības saņemšanai;

d) jebkādu citu palīdzību, kas nav pretrunā ar personas, kam tiek sniegta palīdzība, un Līgumslēdzēju Pušu interesēm un starptautisko tiesību principiem.

7. pants

Palīdzība aresta, aizturēšanas vai ieslodzījuma gadījumos

1. Ņemot vērā starptautiskajās tiesībās nostiprinātos standartus, ar piemērotiem līdzekļiem jāsniedz personai, kuras brīvība ir atņemta likumā noteiktajā kārtībā, visa iespējamā palīdzība.

2. Šāda palīdzība var aptvert:

a) konsulārās amatpersonas vizītes;

b) lūgumus par apžēlošanu;

c) atbalstu juridiskās palīdzības saņemšanā;

d) sadarbību ieslodzīto transportēšanas gadījumos;

e) jebkādu citu palīdzību, kas nav pretrunā ar aizturētās personas, Līgumslēdzēju Pušu interesēm un starptautisko tiesību principiem.

3. Palīdzētājas valsts pārstāvniecība informē Palīdzības saņēmējas valsts Ārlietu ministriju vai tuvāko pastāvīgo diplomātisko vai konsulāro pārstāvniecību par tās pilsoņa arestu, aizturēšanu vai ieslodzījumu.

8. pants

Palīdzība vardarbīgos noziegumos cietušajiem

1. Palīdzības saņēmējas valsts pilsonim, kurš ir cietušais vardarbīgā noziegumā, jāsniedz visa iespējamā palīdzība jebkuriem piemērotiem līdzekļiem.

2. Šāda palīdzība var aptvert:

a) palīdzību medicīniskās un juridiskās palīdzības saņemšanai;

b) steidzamu ziņošanu par noziegumu attiecīgajām tiesībsargājošajām iestādēm;

c) jebkādu citu palīdzību, kas nav pretrunā ar personas, kurai tiek sniegta palīdzība, un Līgumslēdzēju Pušu interesēm un starptautisko tiesību principiem.

3. Par šāda veida incidentiem ir detalizēti jāinformē Palīdzības saņēmējas valsts, kuras pilsonis ir cietušais, Ārlietu ministriju vai tuvāko diplomātisko vai konsulāro pārstāvniecību.

9. pants

Palīdzības sniegšana nelaimē nokļuvušiem pilsoņiem

Konsulārā palīdzība nelaimē nokļuvušiem Palīdzības saņēmējas valsts pilsoņiem var aptvert:

a) norādījumus par iespējām personai pašai atrisināt radušos problēmu;

b) norādījumus par iespējām saņemt finansiālu palīdzību no privātiem avotiem;

c) finansiālas palīdzības sniegšanu saskaņā ar šī līguma 11. pantu.

10. pants

Repatriācija

1. Ja iespējams, jāsekmē iespēja nelaimē nokļuvušiem Palīdzības saņēmējas valsts pilsoņiem atgriezties pastāvīgajā dzīvesvietā (repatriācija).

2. Repatriācija aptver šādas darbības:

a) tiek pieņemts nelaimē nokļuvušo Palīdzības saņēmējas valsts pilsoņu repatriācijas iesniegums;

b) tiek saņemts apliecinājums no Palīdzības saņēmējas valsts Ārlietu ministrijas par to, ka personai, kas lūdz konsulāro palīdzību, tā var tikt sniegta;

c) tiek sniegta finansiālā palīdzība (ieskaitot ceļojuma biļetes iegādi) saskaņā ar šī līguma 11. pantu.

11. pants

Apņemšanās atlīdzināt izmaksas

1. Cietušajam pilsonim nav sniedzama finansiālā palīdzība un nav sedzami viņa izdevumi bez Palīdzības saņēmējas valsts Ārlietu ministrijas piekrišanas.

2. Visos gadījumos, kad tas ir iespējami un lietderīgi, Palīdzības saņēmējas valsts pilsonis, kurš ir saņēmis Palīdzētājas valsts finansiālo palīdzību, paraksta apņemšanos atlīdzināt izmaksas, kurā norādīta:

a) sniegtās finansiālās palīdzības vērtība;

b) ja attiecināms, Palīdzētājas valsts konsulārā atlīdzība.

3. Apņemšanās atlīdzināt izmaksas rada personai, kura saņēmusi finansiālo palīdzību no Palīdzētājas valsts, pienākumu atmaksāt visus šā panta otrā daļā minētos izdevumus Palīdzības saņēmējas valstij.

4. Palīdzības saņēmējas valsts atlīdzina Palīdzētājas valsts minētos izdevumus.

5. Līgumslēdzējas Puses cenšas nesniegt finansiālo palīdzību Palīdzības saņēmējas valsts pilsonim pirms ekvivalenta naudas summa, kas nepieciešama finansiālās palīdzības sniegšanai nelaimē nokļuvušajam pilsonim, netiek samaksāta Palīdzētājas valsts Ārlietu ministrijai.

12. pants

ES Pagaidu ceļošanas dokuments un nacionālā atgriešanās apliecība

1. Ja repatriējamais Palīdzības saņēmējas valsts pilsonis ir pazaudējis ceļošanas dokumentu vai šis dokuments ir nederīgs citu iemeslu dēļ, Palīdzētājas valsts konsulārā amatpersona izsniedz šai personai ES pagaidu ceļošanas dokumentu saskaņā ar kārtību, kas noteikta attiecīgajos Eiropas Savienības tiesību aktos.

2. Ja Palīdzības saņēmējā valstī dzīvojošs nepilsonis, kuram ir Palīdzības saņēmējas valsts institūciju izsniegts ceļošanas dokuments, ir to nozaudējis vai tas ir nederīgs cita iemesla dēļ, Palīdzētājas valsts konsulārā amatpersona izsniedz šai personai nacionālo atgriešanās apliecību vai ES pagaidu ceļošanas dokumentu. Palīdzētāja valsts izvēlās izsniedzamā dokumenta veidu atbilstoši Palīdzētājā valstī spēkā esošajām tiesībām. Pagaidu dokumenta izsniegšanai ir jāsaņem iepriekšējs apstiprinājums no Palīdzības saņēmējas valsts Ārlietu ministrijas.

13. pants

Sadarbība

1. Līgumslēdzējas Puses attīsta konsulāro sadarbību, kas aptver:

a) šā līguma īstenošanas sekmēšanu un uzraudzību;

b) vispārīgu un specifisku konsulāro, administratīvo, finanšu un citādu instrukciju izstrādāšanu, ja tas nepieciešams šā līguma īstenošanai;

c) būtiskas konsulārās informācijas apmaiņu;

d) dažādu konsulārās prakses gadījumu analīzi, lai harmonizētu Līgumslēdzēju Pušu praksi;

e) to pastāvīgo diplomātisko un konsulāro pārstāvniecību noteikšanu, kas sniedz palīdzību.

2. Šajā līgumā noteiktais neliedz Līgumslēdzējām Pusēm sadarboties gadījumos, kas ir ārpus šī līguma tvēruma, uz ad hoc pamata.

14. pants

Komunikācijas valoda

Saziņa starp Līgumslēdzējām Pusēm par šā līguma piemērošanu notiek angļu valodā.

15. pants

Strīdu izšķiršana

Visi strīdi par šī līguma piemērošanu un interpretāciju atrisināmi savstarpēju sarunu ceļā starp Līgumslēdzējām Pusēm.

16. pants

Depozitārijs

Latvijas Republikas valdība darbojas kā depozitārijs šim līgumam. Depozitārijs informē Līgumslēdzējas Puses par šī līguma spēkā stāšanās datumu atbilstoši 17. panta pirmajai daļai; par saņemtajiem paziņojumiem atbilstoši 17. panta otrajai daļai; par denonsēšanu atbilstoši 17. panta trešajai daļai.

17. pants

Nobeiguma noteikumi

1. Šis līgums ir noslēgts uz nenoteiktu laiku. Līgums stājas spēkā trīsdesmit (30) dienas pēc tam, kad depozitārijs pa diplomātiskiem kanāliem ir saņēmis Līgumslēdzēju Pušu pēdējo rakstisko paziņojumu, kas apstiprina, ka ir pabeigtas visas valstu iekšējās procedūras, kas nepieciešamas, lai šis līgums stātos spēkā.

2. Šo līgumu var grozīt, Līgumslēdzējām Pusēm rakstveidā savstarpēji vienojoties un noformējot grozījumus kā atsevišķus protokolus, kas ir šā līguma neatņemama sastāvdaļa. Līgumslēdzējas Puses var ierosināt Līguma grozījumus jebkurā laikā. Noformētie grozījumi stājas spēkā saskaņā ar šā panta pirmajā daļā noteikto kārtību.

3. Katra Līgumslēdzēja Puse var denonsēt šo līgumu, pa diplomātiskiem kanāliem rakstveidā paziņojot par to depozitārijam. Attiecībā uz konkrēto Līgumslēdzēju Pusi, šis līgums zaudē spēku sešu (6) mēnešus pēc tam, kad depozitārijs ir saņēmis šādu paziņojumu. Pēc tam, kad viena Līgumslēdzēja Puse ir denonsējusi šo līgumu, tas paliek spēkā attiecībā uz pārējām divām pusēm.

4. Šim līgumam stājoties spēkā, spēku zaudē 1999. gada 5. februārī Viļņā parakstītais Latvijas Republikas valdības, Igaunijas Republikas valdības un Lietuvas Republikas valdības līgums par konsulāro sadarbību un palīdzību.

Parakstīts Rīgā 2019. gada 6. decembrī trīs eksemplāros latviešu, igauņu, lietuviešu un angļu valodā, visiem tekstiem esot vienlīdz autentiskiem. Atšķirīgas interpretācijas gadījumā noteicošais ir teksts angļu valodā.

Latvijas Republikas valdības vārdā

Igaunijas Republikas valdības vārdā

Lietuvas Republikas valdības vārdā

Arturs Krišjānis Kariņš
Ministru prezidents

Jiri Ratass
premjerministrs

Sauļus Skvernelis
premjerministrs


AGREEMENT ON CONSULAR ASSISTANCE AND CO-OPERATION BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF LATVIA, THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF ESTONIA AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF LITHUANIA

The Government of the Republic of Latvia, the Government of the Republic of Estonia and the Government of the Republic of Lithuania (hereinafter referred to as "the Contracting Parties");

Desiring to promote mutual consular assistance and co-operation;

Taking into account the developments on the field of consular co-operation within the framework of the Baltic Council of Ministers;

Having regard of the Vienna Convention on Consular Relations adopted by the United Nations on 24 April 1963, and recalling that Article 8 of the Convention provides that upon appropriate notification to the receiving State, a consular post of the sending State may, unless the receiving State objects, exercise consular functions in the receiving State on behalf of a third State;

Bearing in mind the best interests of citizens of the States of Contracting Parties and taking into account the Council Directive (EU) 2015/637 of 20 April 2015 on the coordination and cooperation measures to facilitate consular protection for unrepresented citizens of the Union in third countries and repealing Decision 95/553/EC

Have agreed as follows:

Article 1

Definitions

For the purposes of the present Agreement:

1. "The assisting State" means the State of a Contracting Party whose permanent diplomatic mission or consular post provides consular protection for the citizens of the State of the other Contracting Party in third countries.

2. "The assisted State" means the State of a Contracting Party whose citizens may seek consular protection in third countries from the permanent diplomatic mission or consular post of an assisting State.

3. "The third country" means any country, including Member State of the European Union, that is not a Contracting Party of this Agreement.

Article 2

General principles

1. A citizen of the assisted State in need of consular protection in a State where the assisted State has no permanent diplomatic mission or consular post, may seek consular assistance from the permanent diplomatic mission or consular post of the assisting State.

2. Such assistance shall be provided in conformity with the rules and regulations in force in the assisting State and, where appropriate, the assisted State, the international law and local rules and regulations.

Article 3

Scope of assistance

Consular protection of citizens of the assisted State shall include the following consular functions:

a) assistance in cases of death;

b) assistance in cases of serious accident or illness;

c) assistance in cases of arrest, detention or imprisonment;

d) assistance to victims of a violent crime;

e) relief and repatriation of distressed nationals;

f) issuance of the EU Emergency Travel Document or national certificate of return.

Article 4

Evidence of citizenship

1. The consular officer of the assisting State may take measures to clarify whether the applicant is a citizen of the assisted State.

2. Such measures include:

a) asking the applicant to submit a valid citizen's passport;

b) asking the applicant to submit any other certificate of citizenship;

c) in case of doubt, the consular officer of the assisting State shall refer to the Ministry of Foreign Affairs or the nearest permanent diplomatic mission or consular post of the assisted State for confirmation of the applicant's citizenship;

d) any other means that does not contradict the rules and regulations in force in the States of the relevant Contracting Parties and international law.

Article 5

Assistance in cases of death

When the death of the citizen of the assisted State is reported to a permanent diplomatic mission or consular post of the assisting State, the consular officer:

a) shall inform immediately the Ministry of Foreign Affairs or the nearest permanent diplomatic mission or consular post of the assisted State;

b) may, in accordance with local rules and regulations, having established the wishes of the next-of-kin, assist through appropriate channels for the body to be buried, cremated or repatriated to the home country;

c) shall enable the next-of-kin of the deceased person to obtain a certificate of death;

d) may provide any other kind of assistance that does not contradict the interests of the assisted individual, the Contracting Parties and principles of international law.

Article 6

Assistance in cases of serious accident or illness

1. A citizen of the assisted State who is seriously ill or who is a victim of a serious accident shall receive, by whatever means appropriate, all possible assistance.

2. Such assistance may include:

a) notification to the Ministry of Foreign Affairs or the nearest permanent diplomatic mission or consular post of the assisted State;

b) visits of a consular officer;

c) support to obtain medical treatment;

d) any other kind of assistance that does not contradict the interests of the assisted individual, the Contracting Parties and principles of international law.

Article 7

Assistance in case of arrest, detention or imprisonment

1. Taking into account the standards settled in the international law, the detained shall receive by appropriate means all possible assistance.

2. Such assistance may include:

a) visits of consular officer;

b) petitions for pardons;

c) support to obtain legal advice;

d) co-operation in cases of transfer of prisoners;

e) any other kind of assistance that does not contradict the interests of the detained, the Contracting Parties and principles of international law.

3. A permanent diplomatic mission or consular post of an assisting State shall inform the Ministry of Foreign Affairs or the nearest permanent diplomatic mission or consular post of the assisted State of arrest, detention or imprisonment of its citizen.

Article 8

Assistance to victims of violent crime

1. A citizen of the assisted State who is the victim of a violent crime, shall receive, by whatever means appropriate, all possible assistance.

2. Such assistance may include:

a) support to obtain medical treatment and legal advice;

b) report of the crime without delay to the appropriate law enforcement authorities;

c) any other kind of assistance that does not contradict the interests of the assisted individual, the Contracting Parties and principles of international law.

3. The Ministry of Foreign Affairs or the nearest permanent diplomatic mission or consular post of the assisted State whose citizenship the victim possesses, shall be informed of such incidents in full details.

Article 9

Assistance in case of distress

Consular assistance to the distressed citizens of the assisted State may include:

a) guidance on helping themselves;

b) guidance to obtain financial support from private sources;

c) financial assistance as provided for in Article 11.

Article 10

Repatriation

1. If possible, the opportunity to return to the permanent place of residence (repatriation) shall be facilitated for the distressed citizens of the assisted State.

2. Such repatriation includes the following procedures:

a) submission of an application for repatriation by the distressed citizen of the assisted State;

b) the confirmation that the applicant is eligible for assistance from the Ministry of Foreign Affairs of the assisted State shall be obtained;

c) promotion with financial assistance (including the purchase of a travel ticket) as specified in Article 11 of the present Agreement.

Article 11

Undertaking to repay

1. No financial assistance may be given or expenditure incurred on behalf of a distressed citizen of the assisted State without the approval of the Ministry of Foreign Affairs of the assisted State.

2. In all cases, if it is possible and reasonable, the citizen of an assisted State who received financial assistance from the assisting State, shall obtain the undertaking to repay, which includes:

a) value of financial assistance provided;

b) where applicable, the consular fee for the assisting State.

3. The undertaking to repay obliges the person who received financial assistance from the assisting State to repay all the costs as specified in paragraph 2 of the present Article to the assisted State.

4. The assisted State shall reimburse such costs to the assisting State.

5. The Contracting Parties shall endeavour not to provide financial assistance to the citizen of the assisted State before an equivalent sum of money to the financial assistance required by the distressed person has been forwarded to the Ministry of Foreign Affairs of the assisted State.

Article 12

EU Emergency Travel Document and national certificate of return

1. If the travel document of a repatriating citizen of the assisted State has been lost or cannot be used for any other reasons, the consular officer of the assisting State shall issue to the person the EU Emergency Travel Document according to the procedure set forth in the respective legal acts of the European Union.

2. If a residing non-citizen of the assisted State, who holds the travel document that has been issued by the authorities of the assisted State, loses or cannot use this travel document for any other reasons, the consular officer of the assisting State shall issue to the person a certificate of return or an EU Emergency Travel Document. The type of issued document is chosen by the assisting State in conformity with the rules and regulations in force in the assisting State. Issuance of a certificate of return should be previously confirmed by the Ministry of Foreign Affairs of the assisted State.

Article 13

Co-operation

1. The Contracting Parties shall develop consular co-operation, which shall include:

a) facilitation and monitoring of the implementation of the present Agreement;

b) elaboration of general and specific consular, administrative, financial and any other instructions, where appropriate concerning the implementation of the present Agreement;

c) exchange of relevant consular information;

d) analysis of different types of consular cases to harmonize practices between the Contracting Parties;

e) specification of the permanent diplomatic missions and consular posts providing the consular assistance.

2. The present Agreement does not preclude the Contracting Parties to cooperate on an ad hoc basis in cases not specified in the present Agreement.

Article 14

Language of communication

All communication concerning the application of the present Agreement shall be conveyed in English.

Article 15

Settlement of disputes

All disputes arising from the implementation or interpretation of the present Agreement shall be settled by negotiation between the Contracting Parties.

Article 16

Depositary

The Government of the Republic of Latvia shall act as the Depositary for the present Agreement. The Depositary shall inform the Contracting Parties of the date of entry into force of the present Agreement under Article 17(1); communications received under Article 17(2); denunciations under Article 17(3).

Article 17

Final provisions

1. The present Agreement is concluded for an unlimited period of time. The present Agreement shall enter into force after thirty (30) days from the receipt by the Depository of the last written notification by the Contracting Parties through diplomatic channels confirming that the national legal procedures for the entry into force of the present Agreement have been completed.

2. The present Agreement may be amended by mutual written consent of the Contracting Parties in the form of separate protocols which shall constitute integral parts of the present Agreement. Each of the Contracting Parties may initiate amendments to the present Agreement at any time. Agreed amendments shall enter into force under the conditions laid down in paragraph 1 of this Article.

3. Each of the Contracting Parties can denounce the present Agreement by giving a written notification thereof to the Depository through diplomatic channels. The present Agreement shall cease to be in force for that specific Contracting Party six (6) months after the date of the receipt by the Depository of such notification. After one of the Contracting Parties denounces the present Agreement, it shall remain in force for the other two Contracting Parties.

4. Upon the entry into force of the present Agreement, the Agreement on the Consular Assistance and Co-operation between the Government of the Republic of Latvia, the Government of the Republic of Estonia and the Government of the Republic of Lithuania, signed in Vilnius on 5 February 1999, shall be terminated.

Signed in Riga on 6 December 2019, in three copies, in the Latvian, Estonian, Lithuanian and English languages, all texts being equally authentic. In case of divergence of interpretation, the English text shall prevail.

For the Government of the Republic of Latvia

For the Government of the Republic of Estonia

For the Government of the Republic of Lithuania

Arturs Krišjānis Kariņš
Prime Minister

Jüri Ratas
Prime Minister

Saulius Skvernelis
Prime Minister