Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Tērvetes novada domes saistošie noteikumi Nr. 26

Tērvetes novada Tērvetes pagastā 2019. gada 28. novembrī

Grozījumi Tērvetes novada domes 2013. gada 21. novembra saistošajos noteikumos Nr. 29 "Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Tērvetes novadā"

Apstiprināti ar Tērvetes novada domes
2019. gada 28. novembra sēdes lēmumu (prot. Nr. 19, 17. §),
ar precizējumiem 2020. gada 28. maija sēdē (prot. Nr. 11, 29. §)

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
15. panta pirmās daļas 1. punktu, 21. panta pirmās daļas
14. punkta "e" apakšpunktu un 16. punktu, 43. panta trešo daļu,
Atkritumu apsaimniekošanas likuma
8. panta pirmās daļas 3. punktu

1. Izdarīt Tērvetes novada domes 2013. gada 21. novembra saistošajos noteikumos Nr. 29 "Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Tērvetes novadā" (turpmāk - saistošie noteikumi) šādus grozījumus:

1.1. Papildināt saistošos noteikumus ar 25.10. apakšpunktu šādā redakcijā:

"25.10. izmest atkritumus tiem nepiemērotās vietās un piegružot vidi ar sīkiem sadzīves atkritumiem.".

1.2. Izteikt saistošo noteikumu 36. punktu šādā redakcijā:

"36. Kontrolēt šo noteikumu izpildi un uzsākt administratīvo pārkāpumu procesu un veikt normatīvajos aktos par administratīvo atbildību noteiktās procesuālās darbības par atkritumu apsaimniekošanas noteikumu pārkāpšanu atbilstoši savai kompetencei ir tiesīgas normatīvajos aktos par administratīvo atbildību norādītās personas.".

1.3. Izteikt saistošo noteikumu 37. punktu šādā redakcijā:

"37. Par atkritumu apsaimniekošanas jomu regulējošo normatīvo aktu pārkāpumiem personas ir saucamas pie atbildības normatīvajos aktos par atkritumu apsaimniekošanu un administratīvo atbildību noteiktajā kārtībā.".

1.4. Izteikt saistošo noteikumu 38. punktu šādā redakcijā:

"38. Administratīvais sods šo noteikumu pārkāpēju neatbrīvo no pienākuma novērst pārkāpumu, kā arī no pārkāpuma rezultātā nodarīto zaudējumu atlīdzināšanas.".

2. Saistošie noteikumi stājas spēkā vienlaikus ar Administratīvās atbildības likumu.

Tērvetes novada domes priekšsēdētāja D. Reinika

 

Saistošo noteikumu Nr. 26 "Grozījumi Tērvetes novada domes 2013. gada 21. novembra saistošajos noteikumos Nr. 29 "Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Tērvetes novadā""
paskaidrojuma raksts

Īss saistošo noteikumu satura izklāsts Saistošo noteikumu mērķis ir nodrošināt to atbilstību Atkritumu apsaimniekošanas likumam, nosakot veidu, kā tiek kontrolēta saistošo noteikumu ievērošana un kā personas ir saucamas pie atbildības par noteikumos paredzēto pienākumu nepildīšanu.
Saistošo noteikumu projekta nepieciešamības pamatojums Ņemot vērā, ka vienlaicīgi ar Administratīvās atbildības likumu stājas spēkā grozījumi Atkritumu apsaimniekošanas likumā, kas nosaka administratīvos pārkāpumus atkritumu apsaimniekošanas jomā un amatpersonu kompetenci administratīvo pārkāpumu procesā, attiecīgi precizējami arī saistošie noteikumi.
Saistošo noteikumu projekta iespējamā ietekme uz pašvaldības budžetu Neietekmē.
Saistošo noteikumu projekta iespējamā ietekme uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā Neietekmē.
Saistošo noteikumu projekta iespējamā ietekme uz administratīvajām procedūrām Atbilstoši Atkritumu apsaimniekošanas likumā noteiktajai pašvaldības amatpersonu kompetencei.
Informācija par konsultācijām ar privātpersonām saistībā ar Saistošo noteikumu projektu Konsultācijas nav notikušas.

Tērvetes novada domes priekšsēdētāja D. Reinika

01.07.2020