Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta noteikumi Nr. 392

Rīgā 2020. gada 16. jūnijā (prot. Nr. 41 16. §)

Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 26. jūlija noteikumos Nr. 490 "Labklājības informācijas sistēmas (LabIS) noteikumi"

Izdoti saskaņā ar likuma
"Par sociālo drošību" 
14.1 panta ceturto daļu un 
Valsts fondēto pensiju likuma
 9. panta ceturto daļu

Izdarīt Ministru kabineta 2016. gada 26. jūlija noteikumos Nr. 490 "Labklājības informācijas sistēmas (LabIS) noteikumi" (Latvijas Vēstnesis, 2016, 144. nr.; 2018, 133. nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt 4. punkta otro teikumu šādā redakcijā:

"Fizisko personu datu apstrādi sistēmā LabIS veic kā personas datu ievadīšanu (ielādēšanu) un datu pārveidošanu šo noteikumu 53. punktā minētajā kārtībā."

2. Svītrot 9.2. apakšpunktā vārdu "statistiskās".

3. Svītrot 9.8. apakšpunktā vārdus "un no ministrijas apkopotās statistiskās informācijas".

4. Svītrot 10. punktā vārdus ""HIV/AIDS gadījumu valsts reģistrs"".

5. Izteikt 13. punktu šādā redakcijā:

"13. Sistēmā LabIS iekļauj šādus sistēmā BURVIS uzkrātos un Nodarbinātības valsts aģentūras apkopotos datus par bezdarbniekiem, darba meklētājiem un bezdarba riskam pakļautajām personām, šo personu iesaisti aktīvajos nodarbinātības pasākumos un preventīvajos bezdarba samazināšanas pasākumos:

13.1. datus par bezdarbniekiem sadalījumā pēc dzimuma, vecuma, iegūtās izglītības, bezdarba ilguma (bezdarbnieka statusa piešķiršanas, maiņas vai zaudēšanas datuma), pēdējās nodarbošanās veida, profesijas, darba devēja, tautības, valstiskās piederības un tās veida, valsts valodas prasmes, vēlamā darba profesijas, invaliditātes grupas, funkcionālo traucējumu veida, profilēšanas datiem, administratīvajām teritorijām, statistiskajiem vai plānošanas reģioniem, Nodarbinātības valsts aģentūras filiāles, pazīmes, ka persona saņem bezdarbnieka pabalstu, un - bezdarbnieka statusa maiņas gadījumā - par statusa maiņas iemeslu;

13.2. datus par darba meklētājiem sadalījumā pēc dzimuma, vecuma, iegūtās izglītības, statusa iegūšanas vai maiņas datuma, valstiskās piederības un tās veida, Nodarbinātības valsts aģentūras filiāles un - darba meklētāja statusa maiņas gadījumā - par statusa maiņas iemeslu;

13.3. datus par bezdarba riskam pakļautajām personām sadalījumā pēc dzimuma, reģistrācijas datuma un Nodarbinātības valsts aģentūras filiāles;

13.4. datus  par iesaisti aktīvajos nodarbinātības pasākumos vai preventīvajos bezdarba samazināšanas pasākumos sadalījumā pēc pasākuma, pasākuma īstenotāja, pasākuma īstenošanas vietas, pasākuma ilguma, personas iesaistes ilguma pasākumā un personas statusa veida;

13.5. datus par iekārtošanos darbā sadalījumā pēc darba vietas, reģistrācijas numura, nosaukuma, profesijas un personas statusa veida."

6. Svītrot 14. punktā vārdu "statistikas".

7. Aizstāt 14.1. apakšpunktā vārdus "vakanču aizpildīšanas ilgumu un administratīvajām teritorijām vai statistiskajiem reģioniem" ar vārdiem "administratīvajām teritorijām vai statistiskajiem reģioniem, plānošanas reģioniem un vakancei noteiktajām prasībām".

8. Svītrot 14.2. un 14.3. apakšpunktu.

9. Izteikt 16. punktu šādā redakcijā:

"16. Sistēmā LabIS iekļauj tos Invaliditātes informatīvās sistēmas datus, kurus ministrija iegūst saskaņā ar normatīvajiem aktiem par Invaliditātes informatīvās sistēmas noteikumiem."

10. Svītrot 24. punktu.

11. Papildināt noteikumus ar 25.1 punktu šādā redakcijā:

"25.1 Sistēmā LabIS iekļauj Sociālās integrācijas valsts aģentūras datus par personām ar invaliditāti, kurām par valsts budžeta līdzekļiem ir pielāgots personīgais transportlīdzeklis, lai tas pildītu tehniskā palīglīdzekļa funkciju."

12. Izteikt 35. punktu šādā redakcijā:

"35. Sistēmā LabIS iekļauj šādus Centrālās statistikas pārvaldes informācijas sistēmā apstrādātos datus par demogrāfiskajiem, ekonomiskajiem un sociālajiem rādītājiem:

35.1. datus par pastāvīgajiem iedzīvotājiem sadalījumā pēc dzimuma, vecuma grupas, statistiskajiem reģioniem un administratīvajām teritorijām;

35.2. datus par pastāvīgajiem iedzīvotājiem pēc ekonomiskās aktivitātes statusa sadalījumā pēc dzimuma;

35.3. datus par nodarbinātajiem iedzīvotājiem sadalījumā pēc dzimuma, vecuma grupas, saimnieciskās darbības veida atbilstoši NACE 2. red. norādītajiem līmeņiem un statistiskajiem reģioniem;

35.4. datus par iekšzemes kopproduktu."

13. Aizstāt 35.1 2. apakšpunktā vārdus "un mūža pensijas izmaksas posmiem" ar vārdiem "mūža pensijas izmaksas posmiem un norādi par labuma guvēju (ir vai nav)".

14. Izteikt 38. punktu šādā redakcijā:

"38. Sistēmā LabIS iekļauj šādus sistēmas VIIS datus:

38.1. datus par izglītojamām personām, tai skaitā augstskolās un koledžās studējošajiem atbilstoši apgūstamajai izglītības programmai, tās veidam, izglītības ieguves formai (ja attiecināms), mācību apakšstatusam, izglītības iestādei, izglītības iestādes veidam, izglītības iestādes administratīvajai teritorijai un norādei par piešķirto asistentu (ir vai nav);

38.2. datus par fizisko personu pēdējo iegūto izglītības līmeni pēc attiecīgo izglītības iestāžu beigšanas atbilstoši iegūtajam izglītības līmenim un veidam, to apliecinošam dokumentam, izglītības iestādei un izglītības iestādes administratīvajai teritorijai."

15. Svītrot 39. punktu.

16. Svītrot 40.1. apakšpunktu.

17. Papildināt noteikumus ar 41.3. apakšpunktu šādā redakcijā:

"41.3. datus par bērnu un pusaudžu skaitu, kuriem diagnosticēts cilvēka imūndeficīta vīruss (HIV) vai akūts imūndeficīta sindroms (AIDS), sadalījumā pēc dzimuma un vecuma grupas."

18. Svītrot 44. punktu.

19. Svītrot 50.7.2. apakšpunktā skaitli "24.".

20. Izteikt 50.13. apakšpunktu šādā redakcijā:

"50.13. Izglītības un zinātnes ministrija - šo noteikumu 38.1. un 38.2. apakšpunktā minētos datus personas datu līmenī;".

21. Svītrot 50.14. apakšpunktā skaitli "44.".

22. Izteikt 53. punktu šādā redakcijā:

"53. Ministrija nodrošina, ka no šo noteikumu 50. punktā minētajām institūcijām saņemto datu ielādi sistēmā nodrošina specializēta programmatūra, kas veic datu pārveidošanu, un šajā procesā sistēmā LabIS iekļaujamie fizisko personu dati sistēmas līmenī tiek pseidonimizēti, aizstājot tos ar ģenerētu unikālu identifikatoru, un lietotāja līmenī - anonimizēti."

Ministru prezidents A. K. Kariņš

Labklājības ministre R. Petraviča

20.06.2020