Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Jelgavas pilsētas pašvaldības saistošie noteikumi Nr. 20-25

Jelgavā 2020. gada 28. maijā (prot. Nr.10, 1. p.)

Grozījumi Jelgavas pilsētas pašvaldības 2015. gada 12. novembra saistošajos noteikumos Nr. 15-20 "Jelgavas pilsētas pašvaldības pabalstu piešķiršanas noteikumi"

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
43. panta trešo daļu,
Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma
35. panta ceturto daļu

Izdarīt Jelgavas pilsētas pašvaldības 2015. gada 12. novembra saistošajos noteikumos Nr. 15-20 "Jelgavas pilsētas pašvaldības pabalstu piešķiršanas noteikumi" (Latvijas Vēstnesis, 2015, 234. nr.; 2016, 28., 41., 191. nr.; 2017, 49. nr.; 2018, 11., 51. nr.; 2019, 46., 258. nr.; 2020, 77. nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt 13. punktu šādā redakcijā:

"13. Noteikumu 11.1.‒11.4., 11.6. un 11.7. apakšpunktā minēto pašvaldības pabalstu piešķir Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, izvērtējot ģimenes (personas) ienākumus un materiālo stāvokli, izņemot daudzbērnu ģimenēm noteikumu 11.1., 11.2., un 11.4. apakšpunktā minēto pašvaldības pabalstu.".

2. Izteikt 14. punktu šādā redakcijā:

"14. Noteikumu 11.5. un 11.8.-11.15. apakšpunktā minētos pašvaldības pabalstus piešķir, neizvērtējot pabalsta pieprasītāja ienākumus un materiālo stāvokli.".

3. Izteikt VII nodaļu šādā redakcijā:

"VII. Pabalsts pilsētas sabiedriskā transporta braukšanas maksas segšanai

36. Pabalstu pilsētas sabiedriskā transporta braukšanas maksas segšanai 100% (viens simts procentu) apmērā no braukšanas maksas piešķir:

36.1. bērnam bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam, kā arī pilngadību sasniegušajam bērnam bārenim līdz 24 (divdesmit četru) gadu vecuma sasniegšanai, kurš mācās kādā no Izglītības likumā noteiktajām izglītības pakāpēm (pamatizglītība, vidējā izglītība, augstākā izglītība) un/vai profesionālās izglītības iestādē, nepārsniedzot 5 (piecus) braucienus dienā, izmantojot autorizācijai sabiedriskajā transportlīdzeklī:

36.1.1. viedkarti "Jelgavas pilsētas skolēna apliecība", ja izglītojamais mācās Jelgavas pilsētas pašvaldības vispārējās vai profesionālās izglītības iestādē;

36.1.2. viedkarti "Jelgavas pilsētas iedzīvotāja karte", ja izglītojamais mācās citā vispārējās vai profesionālās vai augstākās izglītības iestādē.

36.2. pensionāram, nepārsniedzot 10 (desmit) braucienus mēnesī, izmantojot autorizācijai sabiedriskajā transportlīdzeklī viedkarti "Jelgavas pilsētas iedzīvotāja karte";

36.3. politiski represētai personai, nepārsniedzot 20 (divdesmit) braucienus mēnesī, izmantojot autorizācijai sabiedriskajā transportlīdzeklī viedkarti "Jelgavas pilsētas iedzīvotāja karte".

37. Viedkartes "Jelgavas pilsētas skolēna apliecība" saņemšanai personas, kas atbilst noteikumu 36.1.1. punktam, vēršas attiecīgajā Jelgavas pilsētas pašvaldības izglītības iestādē.

38. Viedkartes "Jelgavas pilsētas iedzīvotāja karte" saņemšanai personas, kas atbilst noteikumu 36.1.2., 36.2. un 36.3. punktam, vēršas JSLP.

39. Lai saņemtu noteikumu 36. punktā minēto pabalstu, persona uzrāda personu apliecinošu dokumentu un attiecīgo sociālo statusu apliecinošu dokumentu (apliecību sociālo garantiju nodrošināšanai, pensionāra vai politiski represētās personas apliecību). Lai minēto pabalstu saņemtu no nākamā mēneša 1. datuma, persona, uzrādot personas un sociālo statusu apliecinošu dokumentu, iesniedz JSLP iesniegumu līdz kārtējā mēneša 15. datumam.

40. Noteikumu 36. punktā minētā pabalsta saņemšanai:

40.1. bērna bāreņa un bez vecāku gādības palikuša bērna likumiskajam pārstāvim jāiesniedz iesniegums vienu reizi kalendārajā gadā, un pabalsts tiek piešķirts līdz kārtējā/nākamā gada 30. septembrim;

40.2. pilngadību sasniegušajam bērnam bārenim līdz 24 (divdesmit četru) gadu vecuma sasniegšanai līdz kārtējā gada 15. septembrim jāiesniedz iesniegums un apliecinājums, ka sekmīgi turpina mācības profesionālās vai vispārējās izglītības iestādē, koledžā vai augstskolā. Pabalsts tiek piešķirts līdz kārtējā/nākamā gada 30. septembrim;

40.3. pensionāram un politiski represētai personai jāiesniedz iesniegums vienu reizi, un pabalsts tiek piešķirts uz nenoteiktu laiku.

41. Noteikumu 36. punktā minētās personas, kuras saņēmušas pabalstu pilsētas sabiedriskā transporta braukšanas maksas segšanai, nevar vienlaikus saņemt citus braukšanas maksas atvieglojumus Jelgavas pilsētas sabiedriskajā transportā.".

4. Aizstāt 61. punktā vārdu "domes" ar vārdu "pašvaldības" un papildināt aiz vārda "centrā" ar vārdiem "vai Jelgavas pilsētas pašvaldības administrācijas Dzimtsarakstu nodaļā".

5. Noteikumi stājas spēkā 2020. gada 21. jūlijā.

Jelgavas pilsētas domes priekšsēdētājs A. Rāviņš

 

Jelgavas pilsētas pašvaldības 2020. gada 28. maija saistošo noteikumu Nr. 20-25 "Grozījumi Jelgavas pilsētas pašvaldības 2015. gada 12. novembra saistošajos noteikumos Nr. 15-20 "Jelgavas pilsētas pašvaldības pabalstu piešķiršanas noteikumi""
paskaidrojuma raksts

Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija
1. Īss projekta satura izklāsts Saistošie noteikumi ir nepieciešami, lai realizētu Jelgavas pilsētas pašvaldības brīvprātīgo iniciatīvu un precizētu pabalsta sabiedriskā transporta braukšanas maksas segšanai un pabalsta bērna piedzimšanas gadījumā saņemšanas kārtību.

Noteikumos ir paredzēts, ka pabalstu pilsētas sabiedriskā transporta braukšanas maksas segšanai 100% (viens simts procentu) apmērā no braukšanas maksas var saņemt bērns bārenis un bez vecāku gādības palikušais bērns, kā arī pilngadību sasniegušais bērns bārenis līdz 24 (divdesmit četru) gadu vecuma sasniegšanai, kurš mācās kādā no Izglītības likumā noteiktajām izglītības pakāpēm (pamatizglītība, vidējā izglītība, augstākā izglītība) un/vai profesionālās izglītības iestādē, nepārsniedzot 5 (piecus) braucienus, izmantojot autorizācijai sabiedriskajā transportlīdzeklī:

• Jelgavas pilsētas skolēna apliecību, ja izglītojamais mācās Jelgavas pilsētas pašvaldības vispārējās vai profesionālās izglītības iestādē;

• Jelgavas pilsētas iedzīvotāja karti, ja izglītojamais mācās citā vispārējās vai profesionālās vai augstākās izglītības iestādē.

Izmantojot autorizācijai sabiedriskajā transportlīdzeklī Jelgavas pilsētas iedzīvotāja karti, minēto pabalstu arī piešķir:

• pensionāram, nepārsniedzot 10 (desmit) braucienus mēnesī;

• politiski represētai personai, nepārsniedzot 20 (divdesmit) braucienus mēnesī.

Pabalsts pilsētas sabiedriskā transporta braukšanas maksas segšanai tiek piešķirts bez ienākumu un materiālā stāvokļa izvērtēšanas.

Jelgavas pilsētas skolēna apliecības saņemšanai persona vēršas Jelgavas pilsētas pašvaldības attiecīgajā izglītības iestādē, bet Jelgavas pilsētas

iedzīvotāja kartes saņemšanai persona vēršas Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādē "Jelgavas sociālo lietu pārvalde" (turpmāk - JSLP).

Lai saņemtu pabalstu pilsētas sabiedriskā transporta braukšanas maksas segšanai, persona vai tās likumiskais pārstāvis, uzrādot personu un attiecīgā sociālā statusa apliecinošu dokumentu, vēršas ar iesniegumu JSLP.

Pensionāram un politiski represētai personai pabalstu piešķir uz nenoteiktu laiku, bet bērnam bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam, kā arī pilngadību sasniegušajam bērnam bārenim līdz kārtējā/nākamā gada 30. septembrim, turklāt pilngadību sasniegušajam bērnam bārenim līdz 24 (divdesmit četru) gadu vecuma sasniegšanai, katru gadu kopā ar iesniegumu jāiesniedz apliecinājums, ka sekmīgi turpina mācības profesionālajā vai vispārējā izglītības iestādē, koledžā vai augstskolā.

Noteikumos precizēts, ka pabalsta bērna piedzimšanas gadījumā saņemšanai pabalsta pieprasītājs var iesniegt iesniegumu ne tikai JSLP vai Jelgavas pilsētas pašvaldības administrācijas Administratīvās pārvaldes Klientu apkalpošanas centrā, bet arī Jelgavas pilsētas pašvaldības administrācijas Dzimtsarakstu nodaļā, vienlaicīgi veicot bērna dzimšanas fakta reģistrāciju.

2. Projekta nepieciešamības pamatojums Noteikumi ir nepieciešami, lai precizētu pašvaldības pabalsta sabiedriskā transporta braukšanas maksas segšanai un pabalsta bērna piedzimšanas gadījumā saņemšanas kārtību.

Noteikumi ir nepieciešami, lai no 21.07.2020. realizētu Jelgavas pilsētas pašvaldības brīvprātīgo iniciatīvu - pabalstu piešķiršanu 100% (viens simts procentu) apmērā no braukšanas maksas, izmantojot jaunu dokumentu, kas paredzēts autorizācijai sabiedriskajā transportlīdzeklī:

• bērnam bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam, kā arī pilngadību sasniegušajam bērnam bārenim līdz 24 (divdesmit četru) gadu vecuma sasniegšanai, kurš sekmīgi mācās kādā no Izglītības likumā noteiktajām izglītības pakāpēm (pamatizglītība, vidējā izglītība, augstākā izglītība) un/vai profesionālās izglītības iestādē;

• pensionāram;

• politiski represētai personai.

Ir nepieciešams samazināt administratīvo slogu vecākiem/bērna likumiskajiem pārstāvjiem, kuri tiesīgi saņemt pabalstu bērna piedzimšanas gadījumā, paredzot iespēju iesniegt iesniegumu minētā pabalsta saņemšanai Jelgavas pilsētas pašvaldības trijās institūcijās, tajā skaitā Jelgavas pilsētas pašvaldības administrācijas Dzimtsarakstu nodaļā.

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu Noteikumu realizēšanai tiek plānoti naudas līdzekļi JSLP 2020. gada budžetā 135 107,50 euro apmērā, tajā skaitā:

• pabalstam bērniem bāreņiem - 26647,50 euro (vidēji 38 bērni bāreņi un bez vecāku gādības palikušie bērni, kā arī pilngadību sasniegušie bērni bāreņi līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai x 5 braucieni dienā x 0,85 euro viena brauciena samaksa x 165 dienas 2020. gadā);

• pabalstam pensionāriem - 101 660,00 euro (vidēji 2392 pensionāri x 10 braucieni mēnesī x 0,85 euro viena brauciena samaksa x 5 mēneši);

• pabalstam politiski represētajām personām - 6800,00 euro (vidēji 80 politiski represētās personas x 20 braucieni mēnesī x 0,85 euro viena brauciena samaksa x 5 mēneši).

4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā Noteikumi veicina pensionāru un represēto personu mobilitāti, kā arī paplašina viņu nodarbinātības iespējas. Bērniem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem, kā arī pilngadību sasniegušajiem bērniem bāreņiem līdz 24 (divdesmit četru) gadu vecuma sasniegšanai, tiek nodrošināts atbalsts izglītības/profesijas saņemšanā, lai veiksmīgāk integrētos atklātajā darba tirgū un sabiedrībā.
5. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz administratīvajām procedūrām Noteikumu izpildi nodrošinās JSLP un sadarbības partneri: SIA "Jelgavas autobusu parks" un Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde "Jelgavas izglītības pārvalde".
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām Nav.

Jelgavas pilsētas domes priekšsēdētājs A. Rāviņš

21.07.2020