Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta noteikumi Nr. 367

Rīgā 2020. gada 9. jūnijā (prot. Nr. 40 33. §)

Grozījumi Ministru kabineta 2018. gada 28. augusta noteikumos Nr. 555 "Veselības aprūpes pakalpojumu organizēšanas un samaksas kārtība"

Izdoti saskaņā ar Veselības aprūpes finansēšanas likuma
5. panta otro un trešo daļu, 6. panta otrās daļas
7. un 14. punktu un ceturto daļu, 7. pantu,
8. panta otro daļu un 10. panta trešo daļu,
Ārstniecības likuma 3. panta otro daļu,
Invaliditātes likuma 11. panta 2. punktu un
Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku
likvidēšanas dalībnieku un Černobiļas
atomelektrostacijas avārijas rezultātā cietušo
personu sociālās aizsardzības likuma 14. pantu

1. Izdarīt Ministru kabineta 2018. gada 28. augusta noteikumos Nr. 555 "Veselības aprūpes pakalpojumu organizēšanas un samaksas kārtība" (Latvijas Vēstnesis, 2018, 176., 251. nr.; 2019, 63., 96., 254. nr.) šādus grozījumus:

1.1. izteikt 239. punktu šādā redakcijā:

"239. Dienests šo noteikumu 14. pielikuma 3.1.1. apakšpunktā minēto kvalitātes rādītāju izpildes vērtēšanu piemēro ar 2022. gada 1. janvāri.";

1.2. papildināt noteikumus ar 240., 241., 242., 243., 244., 245., 246., 247. un 248. punktu šādā redakcijā:

"240. Šo noteikumu 11. pielikuma 16. punktā minēto maksājumu 75,00 euro apmērā par laikus atklātu vēzi 2019. gadā dienests ģimenes ārstiem izmaksā līdz 2020. gada 1. septembrim.

241. Ģimenes ārstu gada darbības novērtēšana atbilstoši šo noteikumu 15. pielikumā noteiktajiem vērtēšanas kritērijiem un samaksa par minēto kritēriju izpildi 2020. gadā tiek piemērota atbilstoši kritēriju izpildes rādītājiem 2019. gadā. Ģimenes ārstiem, kuri ir līgumattiecībās ar dienestu no 2020. gada, samaksa par minēto kritēriju izpildi 2020. gadā tiek piemērota atbilstoši vidējiem kritēriju izpildes rādītājiem valstī 2019. gadā.

242.  2020. gadā dienests neveic līgumā paredzētā finanšu apmēra pārplānošanu atbilstoši šo noteikumu 11. pielikuma 33.1 punktā un 14. pielikuma 5. un 7. punktā minētajai kārtībai. Līgumā paredzēto finanšu apmēra pārplānošanu 2020. gadā dienests veic, vērtējot finanšu apmēra faktisko izpildi kārtējā gada astoņos mēnešos, un samazina kopējo līguma apjomu, ja kārtējā gada astoņos mēnešos līguma izpilde ir mazāka par 90 % no astoņu mēnešu plānotā finanšu apmēra un ja dienests un ārstniecības iestāde ir par to vienojušies.

243. Līdz 2020. gada 31. decembrim dienests atbilstoši faktiskajām izmaksām veic samaksu par šādiem sniegtajiem pakalpojumiem Covid-19 izplatības ierobežošanai:

243.1. par Covid-19 noteikšanai nepieciešamo paraugu paņemšanas organizēšanu un paņemšanas punktu darbības nodrošināšanu;

243.2. par Covid-19 noteikšanai nepieciešamo paraugu nogādāšanu līdz laboratorijai;

243.3. par laboratorisko izmeklējumu veikšanu Covid-19 noteikšanai;

243.4. par Covid-19 pacientu nogādāšanu no stacionārās ārstniecības iestādes uz mājām, ja pacienta veselības stāvoklis ļauj turpināt ārstēties mājās un pacients pats nespēj rast iespēju nokļūt mājās, neapdraudot epidemioloģisko drošību;

243.5. par pacienta nogādāšanu no augstāka līmeņa stacionārās ārstniecības iestādes uz zemāka līmeņa stacionāro ārstniecības iestādi, ja pacienta veselības stāvoklis ir uzlabojies un ļauj turpināt ārstēšanu zemāka līmeņa stacionārā un ja augstāka līmeņa stacionārajai ārstniecības iestādei ir nepieciešams atbrīvot stacionārās gultas Covid-19 pacientu ārstēšanai;

243.6. par Covid-19 pacientu diagnostiku un ārstēšanu.

244. Līdz 2020. gada 31. decembrim dienests samaksu par laboratoriskajiem pakalpojumiem Covid-19 noteikšanai veic atbilstoši faktiski sniegto pakalpojumu apjomam, nepiemērojot šo noteikumu 200. punktā minēto koeficientu un šo noteikumu 16. pielikumā minēto kārtību.

245. Līdz 2020. gada 31. decembrim dienests apmaksā:

245.1. ģimenes ārsta mājas vizītes pie tām personām ar hronisku slimību paasinājumu bez dzīvībai svarīgo orgānu funkciju traucējumiem, pie kurām saistībā ar paaugstinātu Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta brigāžu izsaukumu skaitu Covid-19 infekcijas dēļ Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta brigādes nav devušās izbraukumā un par kurām Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests ir informējis ģimenes ārstus;

245.2. ģimenes ārstu attālināti sniegtās konsultācijas saskaņā ar manipulāciju sarakstu.

246. Līdz 2020. gada 31. decembrim dienests ārstniecības iestādēm veic samaksu par epidemioloģisko prasību nodrošināšanu saskaņā ar manipulāciju sarakstu.

247. Šo noteikumu 4.1.1., 4.1.2. un 4.3.3. apakšpunktā minētie vecuma ierobežojumi zobārstniecības un medicīniskās apaugļošanas pakalpojumu saņemšanai un apmaksai neattiecas uz tiem pacientiem, kuriem ārkārtējās situācijas laikā iestājās vecums, pēc kura sasniegšanas konkrētais pakalpojums vairs nav apmaksājams, ja:

247.1. pirms ārkārtējās situācijas stāšanās spēkā bija veikts pieraksts uz zobārstniecības pakalpojumu, taču Covid-19 dēļ noteiktās ārkārtējās situācijas laikā pieraksts tika atcelts;

247.2. saskaņā ar dienesta uzturēto centralizēto rindu bija jāuzsāk medicīniskās apaugļošanas pakalpojums, taču Covid-19 dēļ noteiktās ārkārtējās situācijas laikā pakalpojumu nebija iespējams uzsākt;

247.3. zobārstniecības pakalpojums tiek saņemts vai medicīniskās apaugļošanas pakalpojums tiek uzsākts līdz 2020. gada 31. augustam.

248. Ja šo noteikumu 6. pielikumā minētās stacionārās ārstniecības iestādes ierobežotā gultu resursa dēļ nevar nodrošināt terapeitiskā profila, kā arī hronisko pacientu aprūpes profila pacientu stacionāro ārstēšanu, dienests līdz 2020. gada 31. decembrim ir tiesīgs līgumu par šādu pacientu stacionāro aprūpi slēgt ar citām stacionārajām ārstniecības iestādēm, kas nav minētas šo noteikumu 6. pielikumā.";

1.3. papildināt 3. pielikumu ar 60. punktu šādā redakcijā:

"60. U07.1; U07.2 Covid-19, ja vīruss identificēts; Covid-19, ja vīruss nav identificēts"

1.4. izteikt 13. pielikuma 2. piezīmi šādā redakcijā:

"2 Par ambulatoru apmeklējumu netiek uzskatīta attālināti sniegta konsultācija (piemēram, pa tālruni, videoformātā), laboratorisks izmeklējums, funkcionāls izmeklējums un ārstnieciskā procedūra."

2. Noteikumi stājas spēkā 2020. gada 10. jūnijā.

Ministru prezidents A. K. Kariņš

Veselības ministre I. Viņķele

10.06.2020