Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs
Citi ar Covid-19 izplatības pārvaldību un seku pārvarēšanu saistīti tiesību akti pieejami tematiskajā atvērumā "Covid-19" un "Covid-19 pašvaldībās". Tiesību aktu skaidrojumi pieejami LV portāla tematiskajā atvērumā un žurnāla "Jurista Vārds" tematiskajā atvērumā (bezmaksas brīvpieeja).

Viļakas novada domes saistošie noteikumi Nr. 6/2020

Viļakā 2020. gada 28. maijā (prot. Nr. 8, & 35)

Grozījumi 2017. gada 27. aprīļa saistošajos noteikumos Nr. 6/2017 "Par Viļakas novada pašvaldības sociālajiem pabalstiem un to saņemšanas kārtību"

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
43. panta trešo daļu, Sociālo pakalpojumu un
sociālās palīdzības likuma
35. pantu, likuma
"Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā"
25. panta pirmo daļu, Ministru kabineta
2009. gada 17. jūnija noteikumu Nr. 550
"Kārtība, kādā aprēķināms, piešķirams, izmaksājams
pabalsts garantētā minimālā ienākumu līmeņa
nodrošināšanai un slēdzama vienošanās par līdzdarbību
"
13. punktu, Ministru kabineta 2010. gada 30. marta
noteikumu "Noteikumi par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas
personas atzīšanu par trūcīgu
"19.4. apakšpunktu,
Ministru kabineta 2006. gada 19. decembra
noteikumu Nr. 1036 "Audžuģimenes noteikumi"
43. punktu

Veikt grozījumus Viļakas novada pašvaldības 2017. gada 27. aprīļa Saistošajos noteikumos Nr. 6/2017 "Par Viļakas novada pašvaldības sociālajiem pabalstiem un to saņemšanas kārtību" un papildināt nolikumu ar 281. punktu un izteikt šādā redakcijā:

"281. Pabalstu krīzes situācijas laikā, piešķir ģimenei (personai), kura ārkārtējās situācijas dēļ nespēj nodrošināt savas pamatvajadzības laikā, kamēr visā valstī ir izsludināta ārkārtējā situācija, saistībā ar COVID-19 izplatības ierobežošanas pasākumu sekām, un vienu kalendāro mēnesi pēc ārkārtējās situācijas beigām, ja ģimenei (personai ) nav ienākumi vai tie ir būtiski samazinājušies un tā nespēj nodrošināt savas pamatvajadzības, 80.00 euro vienai personai mēnesī, un tā atbilst kādam no šādiem kritērijiem:

281.1. persona ir piespiedu bezalgas atvaļinājumā, personai ir piešķirts bezdarbnieka statuss, bet tai nepienākas bezdarbnieka pabalsts vai bezdarbnieka pabalsta saņemšanas laiks ir beidzies, pašnodarbinātas personas, kurām nepienākas dīkstāves pabalsts, vai uz uzņēmuma līguma, vai uz cita veida līguma pamata nodarbinātas personas - pakalpojumu sniedzēji, kas zaudējuši ienākumu avotu, galvenais ģimenes pelnītājs zaudējis darbu vai ienākumus no īpašuma, u.c. kas dokumentāli tiek apliecināts;

281.2. ģimenei (personai) ir radušies papildus izdevumi, ko tā pati nespēj segt, atrodoties pašizolācijā saistībā ar atgriešanos no Covid - 19 skartajām valstīm/ šobrīd jebkuras citas valsts (piemēram, ienākumi un uzkrājumi iztērēti papildus mājoklim, viesnīcai, transportam, u.c. ), kas dokumentāli tiek apliecināts;

281.3. Ģimene (persona) atrodas vai ir atradusies karantīnā un tai nav iztikas līdzekļu, kas dokumentāli apliecināts."

Pabalsts krīzes situācijā tiek izmaksāts no pašvaldības līdzekļiem.

Viļakas novada domes priekšsēdētājs S. Maksimovs

 

Paskaidrojuma raksts
2020. gada 28. maija saistošajiem noteikumiem Nr. 6/2020 "Grozījumi 2017. gada 27. aprīļa saistošajos noteikumos Nr. 6/2017 "Par Viļakas novada pašvaldības sociālajiem pabalstiem un to saņemšanas kārtību""

Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija
1. Īss projekta satura izklāsts Grozījumi saistošajos noteikumos nepieciešami ņemot vērā 2020. gada 20. martā pieņemtos grozījumus Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā. Turpmāk, saskaņā ar likumu pašvaldība ir tiesīga piešķirt ģimenei (personai) pabalstu krīzes situācijā, kamēr valstī ir izsludināts ārkārtējais stāvoklis saistībā ar Covid - 19 izplatību ārkārtējā situācijas laikā.
2. Projekta nepieciešamības pamatojums Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 35. panta otrā daļa nosaka, ka pašvaldība, neizvērtējot ģimenes (personas) ienākumus, var piešķirt ģimenei (personai) pabalstu krīzes situācijā.

Šobrīd Viļakas novada domes 2017. gada 27. aprīļa saistošie noteikumi Nr. 6 "Par Viļakas novada pašvaldības sociālajiem pabalstiem un to saņemšanas kārtību" neparedz šāda veida pabalsta izmaksu.

Ministru kabinets 2020. gada 12. martā izdeva rīkojumu un 2020. gada 14. maijā veica grozījumus Nr. 103 "Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu" ar kuru izsludināja visā valsts teritorijā ārkārtējo situāciju no lēmuma pieņemšanas brīža līdz 2020. gada 9. jūnijam ar mērķi ierobežot Covid - 19 izplatību ārkārtējā situācijas laikā.

Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma pārejas noteikumu 37. punkta 1. un 2. apakšpunkts, kas stājas spēkā 22.03.2020., nosaka, ka laikā, kamēr visā valstī ir izsludināta ārkārtējā situācija sakarā ar
Covid - 19 izplatību un vienu kalendāra mēnesi pēc ārkārtējās situācijas beigām pašvaldība piešķir ģimenei (personai), kura ārkārtējās situācijas dēļ nespēj nodrošināt savas pamatvajadzības, šā likuma 35. panta otrajā daļā noteikto pabalstu krīzes situācijā nodrošināšanu, valsts nodrošina mērķdotāciju pašvaldībām izdevumu segšanai 50 procentu apmērā no ģimenei (personai) izmaksātā pabalsta krīzes situācijā apmēra, bet ne vairāk kā 40 euro mēnesī vienai personai. Grozījumi saistošajos noteikumos nepieciešami, lai sniegtu atbalstu krīzes situācijā nonākušām ģimenēm (personām) sakarā ar Covid - 19 izplatību.

3. Informācija par plānotā projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu Ietekme uz 2020. gada budžetu netiek prognozēta.
4. Normatīvie akti, saskaņā ar kuriem Saistošie noteikumi sagatavoti Likuma "Par pašvaldībām" 14. panta trešo daļu, 21. panta pirmās daļas 27. punktu, 43. panta trešo daļu, 45. pantu.
5. Informācija par administratīvajām procedūrām Saistošo noteikumu izpildi nodrošina Viļakas novada Sociālais dienests. Administratīvās procedūras netiek mainītas. Saistošie noteikumi un paskaidrojuma raksts tiek publicēti oficiālajā laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", Informācijas par saistošajiem noteikumiem tiek publicēta Viļakas novada informatīvajā izdevumā un mājaslapā www.vilaka.lv
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām Nav.

Viļakas novada domes priekšsēdētājs S. Maksimovs

04.06.2020