Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi Epidemioloģiskās drošības likumā

Izdarīt Epidemioloģiskās drošības likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1998, 3. nr.; 2000, 10. nr.; 2004, 5., 10. nr.; 2006, 10. nr.; 2007, 14., 21. nr.; 2008, 11. nr.; 2009, 24. nr.; Latvijas Vēstnesis, 2009, 200. nr.; 2010, 105. nr.; 2012, 166. nr.; 2014, 225. nr.; 2018, 90. nr.; 2019, 225. nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt 1. panta 1. punktu šādā redakcijā:

"1) bīstamas infekcijas slimības - cilvēka infekcijas slimības un parazitārās slimības, kas sakarā ar to ļaundabīgo klīnisko norisi, spēju strauji izplatīties un efektīvu profilakses vai ārstniecības līdzekļu trūkumu apdraud sabiedrības veselību, kā arī var izraisīt starptautiskas nozīmes ārkārtas sabiedrības veselības situāciju;".

2. Izteikt 3. panta pirmās daļas 5. un 6. punktu šādā redakcijā:

"5) kontaktpersonu noteikšanu, uzskaiti, laboratoriskās pārbaudes un medicīnisko novērošanu;

6) īpašu piesardzības un ierobežošanas pasākumu noteikšanu, tajā skaitā profesionālās darbības un piedalīšanās mācību procesā ierobežošanu un aizliegšanu, slimniekiem, infekciozajām personām, kontaktpersonām un personām, par kurām ir radušās epidemioloģiski pamatotas aizdomas, ka tās ir atradušās paaugstināta inficēšanās riska apstākļos;".

3. Papildināt 6. panta trešo daļu ar 3.1 punktu šādā redakcijā:

"31) kontrolēt obligātās pašizolācijas (mājas karantīnas) un izolēšanas nosacījumu izpildi;".

4.  7. panta pirmajā daļā:

izteikt 4. punkta "a" apakšpunktu šādā redakcijā:

"a) cilvēku saslimstību ar infekcijas slimībām, kā arī par kontaktpersonām (slimnieku, infekciozo personu un kontaktpersonu reģistrācija un uzskaite),";

papildināt daļu ar 11. un 12. punktu šādā redakcijā:

"11) ir tiesīgs uz laiku līdz diviem gadiem noteikt no jauna parādījušos bīstamu infekcijas slimību, par kuru ir saņemta Pasaules Veselības organizācijas Starptautisko veselības aizsardzības noteikumu kontaktpunkta informācija. Informācija par no jauna parādījušās bīstamas infekcijas slimības noteikšanu tiek publicēta Slimību profilakses un kontroles centra tīmekļvietnē un oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis";

12) publicē savā tīmekļvietnē to valstu sarakstu, kurās konstatēta infekcijas slimību izplatīšanās, tajā skaitā tādu bīstamu infekcijas slimību izplatīšanās, kuras var radīt nopietnu sabiedrības veselības apdraudējumu un uz kurām ir attiecināmi īpašie piesardzības un ierobežošanas pasākumi."

5. Izteikt 8. panta otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Ja draud izplatīties infekcija slimība (izņemot bīstamas infekcijas slimības), pašvaldība pēc Slimību profilakses un kontroles centra vai Veselības inspekcijas ieteikuma ir tiesīga pieņemt lēmumu par karantīnas pasākumu noteikšanu pašvaldības iestādēs (tajā skaitā pašvaldības izglītības, ārstniecības un sociālās aprūpes iestādēs), sabiedrisko pasākumu rīkošanu vai peldvietu lietošanas ierobežošanu vai aizliegšanu, kā arī pašvaldības noteikto karantīnas vai citu ierobežojošu pasākumu atcelšanu."

6. Papildināt likumu ar 8.1 pantu šādā redakcijā:

"8.1 pants. Aizsardzības ministrijas kompetence

Epidemioloģiskās drošības pasākumus attiecībā uz Nacionālo bruņoto spēku personālu un ārvalstu bruņotajos spēkos ietilpstošajām personām, kuras starptautiskās sadarbības ietvaros uzturas Latvijas Republikā, nosaka aizsardzības ministrs pēc saskaņošanas ar veselības ministru."

7. Izteikt 13. panta pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Informācija par personām, kurām ir infekcijas slimība, viņu kontaktpersonām, kā arī par mirušajiem, kuru nāvi izraisījusi infekcijas slimība, izmantojama tikai ārstniecības procesā, epidemioloģiskajā uzraudzībā, profilakses un pretepidēmijas pasākumu organizēšanā un veikšanā tādā apjomā, kāds nepieciešams, lai nepieļautu infekcijas slimības izplatīšanos."

8. 19. pantā:

aizstāt pirmajā daļā vārdu "noteikšana" ar vārdu "noteikšanas" un vārdu "primārā" ar vārdu "primārās";

izslēgt otrās daļas trešo teikumu;

papildināt pantu ar 2.1 daļu šādā redakcijā:

"(21) Bīstamas infekcijas slimības gadījumā medicīniski novērojamai kontaktpersonai atbilstoši Slimību profilakses un kontroles centra epidemiologa rekomendācijām tiek piedāvāta brīvprātīga pašizolācija (mājas karantīna) dzīvesvietā, uzturēšanās vietā vai ārstniecības iestādē infekcijas slimības inkubācijas laikā. Sabiedrības veselības apdraudējuma gadījumā Ministru kabinets ir tiesīgs noteikt šādām personām obligātu pašizolāciju (mājas karantīna) dzīvesvietā, uzturēšanās vietā vai ārstniecības iestādē."

9. Papildināt likumu ar 19.1 pantu šādā redakcijā:

"19.1 pants. Pašizolācijas nosacījumi

Bīstamas infekcijas slimības gadījumā personai, par kuru ir radušās epidemioloģiski pamatotas aizdomas, ka tā ir atradusies paaugstināta inficēšanās riska apstākļos, atbilstoši Slimību profilakses un kontroles centra epidemiologa rekomendācijām tiek piedāvāta brīvprātīga pašizolācija dzīvesvietā vai uzturēšanās vietā infekcijas slimības inkubācijas laikā. Sabiedrības veselības apdraudējuma gadījumā Ministru kabinets ir tiesīgs noteikt šīm personām obligātu pašizolāciju dzīvesvietā vai uzturēšanās vietā."

10. 20. pantā:

papildināt pirmo daļu pēc vārdiem "apstiprina infekcijas slimību" ar vārdiem "tai skaitā bīstamu infekcijas slimību";

izteikt otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Izolēšana veicama personas dzīvesvietā, uzturēšanās vietā vai ārstniecības iestādē."

11. Papildināt 21. panta pirmās daļas 2. punkta "c" apakšpunktu pēc vārda "dzīvesvietā" ar vārdiem "vai uzturēšanās vietā".

12. 34. panta pirmajā daļā:

papildināt ievaddaļas pirmo teikumu ar vārdiem "bet bīstamas infekcijas slimības gadījumā ar iespējamu risku citu cilvēku veselībai saistītos darbos aizliegts nodarbināt arī personas, par kurām ir radušās epidemioloģiski pamatotas aizdomas, ka tās ir atradušās paaugstināta inficēšanās riska apstākļos, vai personas, kuras Slimību profilakses un kontroles centra epidemiologs ir noteicis kā kontaktpersonas";

papildināt pirmās daļas 4. punktu pēc vārdiem "inficēšanos ar infekcijas slimību" ar vārdiem "kā arī ja par personu ir radušās epidemioloģiski pamatotas aizdomas, ka tā ir atradusies paaugstināta inficēšanās riska apstākļos, vai personu Slimību profilakses un kontroles centra epidemiologs ir noteicis kā kontaktpersonu".

13. Izteikt 36. panta pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Pastāvot bīstamu infekcijas slimību izplatīšanās draudiem Latvijas Republikas teritorijā, Ministru prezidents pēc veselības ministra priekšlikuma izsludina karantīnu un ar rīkojumu nosaka karantīnas režīmu. Karantīnas režīmu atsevišķā objektā (ēkā, ražotnē u. tml.) ir tiesīgs ar rīkojumu noteikt veselības ministrs. Karantīnas režīmu pēc saskaņošanas ar veselības ministru ar rakstveida rīkojumu:

1) atsevišķā objektā (ārstniecības iestādē, sociālās aprūpes iestādē, izglītības iestādē, ražotnē, ēkā u. tml.) ir tiesīgs noteikt iestādes vadītājs vai objekta īpašnieks;

2) atsevišķos Nacionālo bruņoto spēku objektos Latvijas Republikā ir tiesīgs noteikt Nacionālo bruņoto spēku komandieris;

3) atsevišķā ieslodzījuma vietā vai visā ieslodzījuma vietu sistēmā ir tiesīgs noteikt Ieslodzījuma vietu pārvaldes priekšnieks;

4) īslaicīgās aizturēšanas vietā ir tiesīgs noteikt Valsts policijas priekšnieks;

5) patvēruma meklētāju izmitināšanas centrā ir tiesīgs noteikt Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes priekšnieks;

6) aizturēto patvēruma meklētāju izmitināšanas telpā (objektā), aizturēto ārzemnieku pagaidu turēšanas telpā (objektā) vai izmitināšanas centrā ir tiesīgs noteikt Valsts robežsardzes priekšnieks;

7) pašvaldības iestādēs (tajā skaitā pašvaldības izglītības, ārstniecības un sociālās aprūpes iestādēs) ir tiesīga noteikt attiecīgā pašvaldība."

14. Aizstāt 36.1 panta tekstā vārdus "ārstniecības, sociālās aprūpes un izglītības iestādēs" ar vārdiem "atsevišķā objektā vai iestādē".

15. Izteikt 37.5 pantu šādā redakcijā:

"37.5 pants. Epidemioloģiskās drošības prasību pārkāpšana

Par epidemioloģiskās drošības prasību pārkāpšanu, ja tas var radīt risku cilvēku veselībai, piemēro naudas sodu fiziskajai personai no divām līdz četrsimt naudas soda vienībām, bet juridiskajai personai - no divdesmit astoņām līdz tūkstoš naudas soda vienībām."

16. Izteikt 39. pantu šādā redakcijā:

"39. pants. Pārvadājumi un ceļotāju veselība

(1) Sabiedrības veselības apdraudējuma gadījumā Ministru kabinets pēc veselības ministra ieteikuma ir tiesīgs infekcijas slimību izplatības ierobežošanai noteikt šādus ierobežojumus ceļošanai uz valstīm, kas iekļautas Slimību profilakses un kontroles centra publicētajā to valstu sarakstā, kurās konstatēta infekcijas slimību izplatīšanās, tajā skaitā tādu bīstamu infekcijas slimību izplatīšanās, kuras var radīt nopietnu sabiedrības veselības apdraudējumu:

1) ierobežojumu personu, transportlīdzekļu un kravu pārvadājumu brīvai kustībai pāri Latvijas valsts robežai;

2) ierobežojumu starptautiskā tūrisma pakalpojumu sniegšanai;

3) ierobežojumu un nosacījumus starptautisko gaisa, jūras, autobusu un dzelzceļa pasažieru pārvadājumu pakalpojumu sniegšanai.

(2) Sabiedrības veselības apdraudējuma gadījumā Ministru kabinets pēc veselības ministra ieteikuma ir tiesīgs infekcijas slimību izplatības ierobežošanai noteikt ierobežojumus un prasības iekšzemes pasažieru pārvadājumu pakalpojumu, kā arī pašpārvadājumu pakalpojumu sniegšanai un izmantošanai.

(3) Atvasinātām publiskām personām, iestādēm, komersantiem, pašnodarbinātajiem, kā arī citām juridiskajām un fiziskajām personām, kuras darbojas starptautiskā tūrisma jomā un veic pasažieru pārvadājumus, ceļojumu organizēšanas laikā ir pienākums pilnīgi un objektīvi informēt klientus par:

1) veselības riska faktoriem teritorijās, kuras tie vēlas apmeklēt, kā arī par infekcijas slimību izplatības draudiem un individuālajiem piesardzības pasākumiem, ieskaitot vakcināciju;

2) medicīniskās palīdzības un konsultācijas saņemšanas iespējām pirms ceļojuma un ceļojuma laikā."

17.  40. pantā:

papildināt pantu ar otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Bīstamas infekcijas slimības gadījumā objektos, kuros noteikts karantīnas režīms, apsardzi nodrošina Valsts policija sadarbībā ar pašvaldības policiju, izņemot Nacionālo bruņoto spēku objektus, kuros apsardzi nodrošina Nacionālie bruņotie spēki, un ieslodzījuma vietas, kurās apsardzi nodrošina Ieslodzījuma vietu pārvalde.";

uzskatīt līdzšinējo panta tekstu par pirmo daļu.

18. Papildināt pārejas noteikumus ar 12. punktu šādā redakcijā:

"12. Grozījums šā likuma VIII2 nodaļā par 37.5 panta izteikšanu jaunā redakcijā stājas spēkā vienlaikus ar Administratīvās atbildības likumu."

Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas.

Likums Saeimā pieņemts 2020. gada 5. jūnijā.

Valsts prezidents E. Levits

Rīgā 2020. gada 9. jūnijā

10.06.2020