Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs
Citi ar Covid-19 izplatības pārvaldību un seku pārvarēšanu saistīti tiesību akti pieejami tematiskajā atvērumā "Covid-19" un "Covid-19 pašvaldībās". Tiesību aktu skaidrojumi pieejami LV portāla tematiskajā atvērumā un žurnāla "Jurista Vārds" tematiskajā atvērumā (bezmaksas brīvpieeja).

Rundāles novada domes saistošie noteikumi Nr. 8

Rundāles pagastā, Rundāles novadā 2020. gada 28. maijā

Grozījumi Rundāles novada domes 2009. gada 29. decembra saistošajos noteikumos Nr. 10 "Par nodevām Rundāles novada pašvaldībā"

APSTIPRINĀTS
ar Rundāles novada domes
2020. gada 28. maija
lēmumu Nr. 13 (prot. Nr. 7)

Izdoti saskaņā ar
likuma "Par pašvaldībām"
14. panta trešo daļu, likuma
"Par nodokļiem un nodevām"
12. panta pirmās daļas 4. punktu

Izdarīt Rundāles novada domes 2009. gada 29. decembra saistošajos noteikumos Nr. 10 "Par nodevām Rundāles novada pašvaldībā" (turpmāk - Noteikumi) šādus papildinājumus:

1. Papildināt Noteikumu noslēguma jautājumus ar 13. punktu izsakot to šādā redakcijā:

"13. No 2020. gada 1. jūnija līdz 2020. gada 31. decembrim nodeva par tirdzniecību publiskās vietās tiek noteikta, piemērojot 100% atlaidi no saistošo noteikumu 8. punktā norādīto nodevu apmēra."

2. Grozījumi stājas spēkā 2020. gada 1. jūnijā.

Rundāles novada domes priekšsēdētāja vietniece I. Klīve

 

Paskaidrojuma raksts
Rundāles novada domes 2020. gada 28. maija saistošajiem noteikumiem Nr. 8 "Grozījumi Rundāles novada domes 2009. gada 29. decembra saistošajos noteikumos Nr. 10 "Par nodevām Rundāles novada pašvaldībā""

Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija
1. Projekta nepieciešamības pamatojums Ministru kabinets 2020. gada 12. martā izdeva rīkojumu Nr. 103 "Par ārkārtas situācijas izsludināšanu", ar kuru izsludināja visā valsts teritorijā ārkārtējo situāciju no lēmuma pieņemšanas brīža līdz 2020. gada 9. jūnijam ar mērķi ierobežot Covid-19 izplatību ārkārtējās situācijas spēkā esamības laikā.

Saistošo noteikumu grozījumu mērķis ir atbalstīt uzņēmējus un personas, kuras nodarbojas ar tirdzniecību, ņemot vērā, ka ir nozares, kurām sakarā ar Covid-19 izplatību ir būtiski pasliktinājusies finanšu situācija.

Tāpat ņemot vērā, ka sākotnēji lēmums par ārkārtējo situāciju bija paredzēts līdz 2020. gada 14. aprīlim, bet ir pagarināts jau divas reizes, tad nav zināms, vai tas netiks pagarināts vēl. Kas attiecīgi vēl vairāk būtiski, pasliktina finanšu situāciju un uzņēmēju darbības dzīvotspēju.

2. Īss projekta satura izklāsts Saistošie noteikumi nosaka, ka līdz 2020. gada 31. decembrim nodevu maksātāji ir atbrīvojami no nodevas par tirdzniecību publiskās vietās maksāšanas.
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu Atbilstoši likuma "Par pašvaldībām" 43.1 panta otrajai daļai, informācija par plānoto ietekmi uz pašvaldības budžetu netiek iekļauta.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz sabiedrību un uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā Saistošo noteikumu grozījumu projekts skar fiziskas personas un juridiskas personas, kuras nodarbojas ar ielu tirdzniecību publiskās vietās Rundāles pašvaldības administratīvajā teritorijā.
5. Informācija par administratīvajām procedūrām Atbilstoši likuma "Par valsts institūciju darbību ārkārtējās situācijas laikā saistībā ar Covid-19 izplatību" 36. panta pirmajai daļai pašvaldības saistošie noteikumi, kas izdoti, lai noteiktu ārkārtējās situācijas laikā īstenojamos pasākumus, stājas spēkā nākamajā dienā pēc to parakstīšanas, ja tajos nav noteikts cits spēkā stāšanās laiks.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām Nav.

Rundāles novada domes priekšsēdētāja vietniece I. Klīve

01.06.2020