Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta noteikumi Nr. 329

Rīgā 2020. gada 28. maijā (prot. Nr. 37 1. §)

Grozījumi Ministru kabineta 2019. gada 25. jūnija noteikumos Nr. 276 "Valsts izglītības informācijas sistēmas noteikumi"

Izdoti saskaņā ar Augstskolu likuma
46.1 panta ceturto daļu un Izglītības likuma
14. panta 27. un 30. punktu

1. Izdarīt Ministru kabineta 2019. gada 25. jūnija noteikumos Nr. 276 "Valsts izglītības informācijas sistēmas noteikumi" (Latvijas Vēstnesis, 2019, 129. nr.) šādus grozījumus:

1.1. izteikt norādi, uz kāda likuma pamata noteikumi izdoti, šādā redakcijā:

"Izdoti saskaņā ar Augstskolu likuma 46.1 panta ceturto daļu un Izglītības likuma 11.2 panta sesto daļu, 14. panta 27. un 30. punktu";

1.2. aizstāt noteikumu tekstā vārdus "deklarētās dzīvesvietas adrese" (attiecīgā skaitlī un locījumā) ar vārdiem "deklarētās, reģistrētās vai personas norādītās dzīvesvietas adrese" (attiecīgā skaitlī un locījumā);

1.3. papildināt noteikumus ar 1.4. apakšpunktu šādā redakcijā:

"1.4. kārtību, kādā ziņas iekļaujamas Ārvalstīs izsniegto izglītības dokumentu reģistrā, kā arī kārtību, kādā nodrošināma tajā iekļauto datu pieejamība.";

1.4. papildināt 3. punktu aiz vārdiem "Studējošo un absolventu reģistrs" ar vārdiem "Ārvalstīs izsniegto izglītības dokumentu reģistrs";

1.5. papildināt 4.1. apakšpunktu aiz vārdiem "Studējošo un absolventu reģistra" ar vārdiem "Ārvalstīs izsniegto izglītības dokumentu reģistra";

1.6. papildināt noteikumus ar 7.1.1, 7.1.2, 7.1.3, 7.1.4 un 7.1.5 apakšpunktu šādā redakcijā:

"7.1.1 izglītības iestādei piešķirtais reģistrācijas numurs;

7.1.2 izglītības iestādes veids un tips atbilstoši izglītības iestāžu un Izglītības likumā noteikto institūciju klasifikācijai;

7.1.3 izglītības iestādes tālruņa numurs;

7.1.4 izglītības iestādes elektroniskā pasta adrese;

7.1.5 tīmekļvietnes adrese;";

1.7. papildināt noteikumus ar 8.11. apakšpunktu šādā redakcijā:

"8.11. izglītības programmai atbilstošais Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūras līmenis (izņemot pirmsskolas izglītības programmas un pamatizglītības pirmā posma izglītības programmas, kas tiek īstenotas ar profesionālo ievirzi vai bez tās) un Starptautiskās standartizētās izglītības klasifikācijas līmenis (ISCED-2011).";

1.8. aizstāt 10.1.2. apakšpunktā vārdu "vai" ar vārdu "un";

1.9. izteikt 11.3. apakšpunktu šādā redakcijā:

"11.3. personas kods vai izglītības iestādes piešķirtais personas identifikācijas numurs, kas nesakrīt ar personas kodu (ja personai Latvijā nav piešķirts personas kods);";

1.10. papildināt noteikumus ar 11.25.1 apakšpunktu šādā redakcijā:

"11.25.1 ziņas par izglītojamā statusu, kas dod tiesības saņemt imigrējušo un remigrējušo izglītojamo atbalstu, norādot laikposmu, uz kuru izglītojamam ir piešķirts attiecīgais statuss;";

1.11. izteikt 11.27. apakšpunktu šādā redakcijā:

"11.27. vērtējumi visos mācību priekšmetos, kuri norādīti pamatizglītības dokumentā, vispārējās vidējās izglītības dokumentā un profesionālās vidējās izglītības dokumentā (izņemot šo noteikumu 11.29., 11.30. un 11.31. apakšpunktu);";

1.12. papildināt noteikumus ar 11.32., 11.33. un 11.34. apakšpunktu šādā redakcijā:

"11.32. semestru, gada un pēcpārbaudījumu vērtējumi;

11.33. kavējumi semestra laikā, norādot atsevišķi kavēto stundu skaitu slimības dēļ, kavēto stundu skaitu citu attaisnojošu iemeslu dēļ, neattaisnoti kavēto stundu skaitu;

11.34. pazīme, ka izglītojamais apgūst divu klašu mācību priekšmetu saturu.";

1.13. izteikt 12.1.3. apakšpunktu šādā redakcijā:

"12.1.3. personas kods vai izglītības iestādes piešķirtais personas identifikācijas numurs, kas nesakrīt ar personas kodu (ja personai Latvijā nav piešķirts personas kods). Ja ziņas par personu ir iekļautas Ārvalstīs izsniegto izglītības dokumentu reģistrā, tad, reģistrējot personu Studējošo un absolventu reģistrā, izmanto to pašu identifikācijas numuru, kas norādīts Ārvalstīs izsniegto izglītības dokumentu reģistrā;";

1.14. papildināt noteikumus ar 12.1.6.1 apakšpunktu šādā redakcijā:

"12.1.6.1 pazīme, ka personai, kura nav Latvijas Republikas pilsonis vai nepilsonis, ir derīgs uzturēšanās dokuments Latvijā, un dokumenta derīguma termiņš;";

1.15. papildināt noteikumus ar 12.2.7.1 apakšpunktu šādā redakcijā:

"12.2.7.1 ja studiju finansēšanas veids ir privātie līdzekļi vai cits finansējums - studiju maksa studiju programmas apguvei atbilstoši līgumam par studijām un studiju maksa par attiecīgo semestri vai attiecīgo studiju gadu (kursu), kas aprēķināta, ņemot vērā piešķirtās studiju maksas atlaides;";

1.16. svītrot 12.1.11. apakšpunktu;

1.17. papildināt noteikumus ar 12.6.1.1 apakšpunktu šādā redakcijā:

"12.6.1.1 eksmatrikulēts pēc doktora studiju programmas apguves;";

1.18. papildināt noteikumus ar 12.8. un 12.9. apakšpunktu šādā redakcijā:

"12.8. ziņas par studiju kredītu un studējošā kredītu, kas izsniegts studējošajam no 2020. gada 1. aprīļa, norādot:

12.8.1. kredīta veidu un izsniegšanas datumu;

12.8.2. studiju programmu, kuras apguvei izsniegts kredīts;

12.8.3. vispārīgo ziņu identifikatoru atbilstoši normatīvajiem aktiem par Kredītu reģistru;

12.9. ziņas par datiem, kas saskaņā ar normatīvajiem aktiem par studējošo kreditēšanu sniegti kredītiestādēm, norādot arī kredītiestādes nosaukumu, kurai dati sniegti.";

1.19. izteikt 13. punktu šādā redakcijā:

"13. Par pretendentu uzņemšanai izglītības iestādē sistēmā iekļauj šo noteikumu 11.1., 11.2., 11.3., 11.4., 11.5., 11.6., 11.7., 11.8., 11.9., 11.10., 11.22. un 11.24. apakšpunktā minēto informāciju, papildus norādot mācību valodu, mācību uzsākšanas gadu un rindas veidu, ja to paredz pašvaldības saistošie noteikumi.";

1.20. papildināt noteikumus ar 13.1 punktu šādā redakcijā:

"13.1 Izglītības iestāde, veicot pretendentu (turpmāk - kandidāts) uzņemšanu, Ārvalstīs izsniegto izglītības dokumentu reģistrā iekļauj informāciju par kandidāta ārvalstīs iegūtās iepriekšējās izglītības dokumentu, ja kandidātam nav atbilstošas Akadēmiskās informācijas centra izziņas par ārvalstīs iegūtās izglītības atzīšanu, kas izsniegta pirms 2020. gada 1. jūnija:

13.1 1. šo noteikumu 11.1., 11.2., 11.3., 11.4., 11.5., 11.6., 11.7., 11.9. un 11.10. apakšpunktā minēto informāciju par kandidātu uzņemšanai vispārējās un profesionālās izglītības programmās (izņemot profesionālo pilnveidi un augstāko profesionālo izglītību);

13.1 2. šo noteikumu 12.1.1., 12.1.2., 12.1.3., 12.1.4., 12.1.5., 12.1.6., 12.1.7., 12.1.8. un 12.1.9. apakšpunktā minēto informāciju par kandidātu;

13.1 3. datumu, no kura, un datumu, līdz kuram persona ir kandidāts uzņemšanai izglītības iestādē.";

1.21. aizstāt 14. un 15. punktā vārdu "ievada" ar vārdu "iekļauj";

1.22. papildināt 18. punktu aiz vārdiem "akadēmisko personālu" ar vārdiem "ārvalstīs izsniegtajiem izglītības dokumentiem";

1.23. izteikt 19. punkta ievaddaļu šādā redakcijā:

"19. Par izsniegto valsts atzīto izglītības dokumentu (tai skaitā dokumentu, kas iegūts pedagoga profesionālās pilnveides un ārpus formālās izglītības sistēmas apgūtās profesionālās kompetences novērtēšanas rezultātā) sistēmā iekļauj šādu informāciju:";

1.24. izteikt 19.5. apakšpunktu šādā redakcijā:

"19.5. iegūtais grāds, iegūtā kvalifikācija un specialitāte, ja tāda piešķirta;";

1.25. papildināt noteikumus ar 19.9. apakšpunktu šādā redakcijā:

"19.9. izglītības dokumentiem (izņemot dokumentus par pedagoga profesionālo pilnveidi un pirmsskolas izglītības programmas apguvi), kas izsniegti Latvijā pēc 2020. gada 1. janvāra, norāda atbilstošo Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūras līmeni.";

1.26. papildināt II nodaļu ar 25.1 punktu šādā redakcijā:

"25.1 Ārvalstīs izsniegto izglītības dokumentu reģistrā iekļautās ziņas ir pieejamas Izglītības iestāžu reģistrā reģistrētajām vispārējās, profesionālās un augstākās izglītības iestādēm, reģistrējot sistēmā kandidātus uzņemšanai izglītības iestādē atbilstoši šo noteikumu 13.1 punktam.";

1.27. papildināt noteikumus ar 28.3. apakšpunktu šādā redakcijā:

"28.3. informāciju par ārvalstīs izsniegtajiem izglītības dokumentiem.";

1.28. papildināt noteikumus ar 32.7. apakšpunktu šādā redakcijā:

"32.7. izglītības iestādes, kas īsteno vispārējās izglītības programmas un profesionālās izglītības programmas (izņemot profesionālās pilnveides un profesionālās tālākizglītības programmas), un izglītības iestādes (izņemot augstākās izglītības iestādes), kas īsteno interešu izglītības programmas, - informāciju par izglītības iestādes telpu platību un nodrošinājumu ar datortehniku.";

1.29. izteikt 33. punktu šādā redakcijā:

"33. Izglītības iestādes, kas īsteno vispārējās izglītības programmas, interešu izglītības programmas (izņemot augstākās izglītības iestādes) un profesionālās ievirzes izglītības programmas sportā, sistēmā ievada un aktualizē izglītības oficiālās statistikas pārskatus.";

1.30. papildināt noteikumus ar 33.1 punktu šādā redakcijā:

"33.1 Izglītības un zinātnes ministrijas padotības profesionālās izglītības iestādes un tās pašvaldību padotībā esošās izglītības iestādes, kurām ir noslēgts sadarbības līgums ar Izglītības un zinātnes ministriju par valsts finansējuma piešķiršanu profesionālās izglītības programmu īstenošanai, - statistikas pārskatus, kas noteikti ar Izglītības un zinātnes ministrijas rīkojumu.";

1.31. aizstāt 35. punktā:

1.31.1. skaitļus un vārdu "11.23. un 11.25." ar skaitļiem un vārdu "11.23., 11.25. un 11.25.1";

1.31.2. skaitļus un vārdu "11.19. un 11.27." ar skaitļiem un vārdu "11.19., 11.27., 11.32., 11.33. un 11.34.";

1.32. izteikt 39. punktu šādā redakcijā:

"39. Izglītības iestādes, pamatojoties uz personas iesniegtajiem dokumentiem un studējošā personas lietā esošo informāciju, 10 darbdienu laikā pēc attiecīgās informācijas rašanās vai tās izmaiņām ievada un aktualizē sistēmā šo noteikumu 12.1.3., 12.1.9., 12.1.10., 12.2.1., 12.2.3., 12.2.4., 12.2.5., 12.2.6., 12.2.7., 12.2.7.1, 12.2.8., 12.2.9., 12.3., 12.6. un 12.7. apakšpunktā minēto informāciju par personām, kurām piešķirts personas kods.";

1.33. papildināt 40. punktu aiz skaitļa "12.1.6." ar skaitli "12.1.6.1";

1.34. papildināt noteikumus ar 41.1 punktu šādā redakcijā:

"41.1 Atbilstoši izglītības iestādes ievadītajam kandidāta personas kodam vai personas kodam personai, kuru Akadēmiskās informācijas centrs iekļauj Ārvalstīs izsniegto izglītības dokumentu reģistrā, sistēma tiešsaistes režīmā no Iedzīvotāju reģistra iegūst un sistēmā saglabā šādu informāciju - personas kods, vārds (vārdi), uzvārds, personas miršanas datums, statuss Iedzīvotāju reģistrā.";

1.35. papildināt noteikumus ar 43.1 punktu šādā redakcijā:

"43.1 Izglītības iestādes, pamatojoties uz personas iesniegumu un iesniegtajiem dokumentiem, reģistrē personu kā kandidātu uzņemšanai izglītības iestādē atbilstoši šo noteikumu 13.1 punktam un nodod ārvalstīs izsniegto izglītības dokumentu vai ārvalstīs iegūto akadēmisko grādu apliecinošu dokumentu ekspertīzei atbilstoši normatīvajiem aktiem par šo dokumentu ekspertīzi un Ārvalstīs izsniegto izglītības dokumentu reģistru.";

1.36. papildināt noteikumus ar 50.1 punktu šādā redakcijā:

"50.1 Kredītiestādes, kas ir izsniegušas ar valsts budžeta finansēto portfeļgarantiju garantētos studiju un studējošo kredītus, mēneša laikā kopš kredīta izsniegšanas, izmantojot tīmekļa pakalpes, sistēmā ievada un aktualizē šo noteikumu 12.8. apakšpunktā minēto informāciju.";

1.37. papildināt noteikumus ar 52.1, 52.2, 52.3 un 52.4 punktu šādā redakcijā:

"52.1 Atbilstoši sistēmā ievadītajam akadēmiskā personāla personas kodam sistēma tiešsaistes režīmā no Iedzīvotāju reģistra iegūst un sistēmā saglabā normatīvajos aktos par Akadēmiskā personāla reģistru noteikto informāciju, kas pieejama Iedzīvotāju reģistrā.

52.2 Atbilstoši sistēmā ievadītajam promocijas darba vadītāja personas kodam sistēma tiešsaistes režīmā no Iedzīvotāju reģistra iegūst un sistēmā saglabā šo noteikumu 19.8.2. apakšpunktā minēto informāciju.

52.3 Atbilstoši sistēmā ievadītajam psihologa personas kodam sistēma tiešsaistes režīmā no Iedzīvotāju reģistra iegūst un sistēmā saglabā normatīvajos aktos par Psihologu reģistru noteikto informāciju, kas pieejama Iedzīvotāju reģistrā.

52.4 Sistēmā iekļauj personas aktuālo un iepriekšējo personas kodu.";

1.38. papildināt noteikumus ar 55.14. apakšpunktu šādā redakcijā:

"55.14. Ārvalstīs izsniegto izglītības dokumentu reģistrā iekļautās ziņas - nākamajā dienā pēc personas nāves (personām, kurām Latvijā piešķirts personas kods).";

1.39. papildināt 56.5. apakšpunktu aiz vārda "punktam" ar vārdiem "un Ārvalstīs izsniegto izglītības dokumentu reģistrā iekļautās ziņas";

1.40. papildināt noteikumus ar 57.7., 57.8., 57.9., 57.10., 57.11. un 57.12. apakšpunktu šādā redakcijā:

"57.7. šo noteikumu 11.33. apakšpunktā minēto informāciju - divus gadus pēc izglītojamā statusa beigām;

57.8. šo noteikumu 12.2.7.1, 12.8. un 12.9. apakšpunktā minēto informāciju - 20 gadus pēc studējošā statusa beigām;

57.9. šo noteikumu 15.7., 15.17., 17.9., 17.10. un 17.14. apakšpunktā minēto informāciju - divus gadus pēc pedagoga vai privātpraksē strādājoša pedagoga statusa beigām;

57.10. par tehnisko personālu - divus gadus pēc tehniskā personāla statusa beigām;

57.11. Ārvalstīs izsniegto izglītības dokumentu reģistrā iekļautās izglītības dokumentu kopijas - gadu pēc ziņu iekļaušanas Ārvalstīs izsniegto izglītības dokumentu reģistrā;

57.12. Ārvalstīs izsniegto izglītības dokumentu reģistrā iekļautās Akadēmiskās informācijas centra izziņas par izglītības atzīšanu personām, kurām Latvijā nav piešķirts personas kods, - 10 gadus pēc ziņu iekļaušanas Ārvalstīs izsniegto izglītības dokumentu reģistrā.";

1.41. papildināt noteikumus ar 61.1 punktu šādā reakcijā:

"61.1 Sistēmas pārzinis nodrošina sistēmas auditācijas pierakstu veidošanu un to uzglabāšanu 24 mēnešus pēc ieraksta izdarīšanas.";

1.42. papildināt 65. punktu aiz vārda "īstenošanu" ar vārdiem un skaitļiem "un nodrošina sistēmas pieejamību, ne mazāku kā 99,5 % (24/7 režīmā), par atskaites punktu pieņemot kalendāra gadu";

1.43. papildināt noteikumus ar 66.1 punktu šādā redakcijā:

"66.1 Pēc šo noteikumu 26. punktā paredzētās vienošanās noslēgšanas sistēmā esošo informāciju, izmantojot tīmekļa pakalpes, ir tiesības saņemt:

66.1 1. Izglītības un zinātnes ministrijas padotībā esošajām valsts pārvaldes iestādēm;

66.1 2. Akadēmiskās informācijas centram;

66.1 3. pašvaldībām;

66.1 4. izglītības iestādēm un to dibinātājiem;

66.1 5. Centrālajai statistikas pārvaldei;

66.1 6. citām institūcijām, kuras attiecīgo informāciju apstrādā saskaņā ar normatīvajiem aktiem.";

1.44. aizstāt 74. punktā skaitli "2020." ar skaitli "2021.";

1.45. papildināt noteikumus ar 75. un 76. punktu šādā redakcijā:

"75. Šo noteikumu 11.27. apakšpunktā minēto informāciju attiecībā uz vērtējumiem visos mācību priekšmetos, kuri norādīti pamatizglītības dokumentā, un šo noteikumu 11.32. un 11.33. apakšpunktā minēto informāciju pirmo reizi sistēmā ievada, sākot ar 2020./2021. mācību gadu.

76. Atbilstoši šo noteikumu 12.8. apakšpunktam datus par kredītiem, kas izsniegti pēc 2020. gada 1. aprīļa, kredītiestādes pirmo reizi sistēmā ievada līdz 2020. gada 1. oktobrim."

2. Šo noteikumu 1.1., 1.3., 1.13., 1.20., 1.26., 1.27. un 1.35. apakšpunkts stājas spēkā 2020. gada 1. jūnijā.

3. Šo noteikumu 1.28., 1.29. un 1.30. apakšpunkts stājas spēkā 2020. gada 1. septembrī.

4. Šo noteikumu 1.14. un 1.33. apakšpunkts stājas spēkā 2021. gada 2. janvārī.

Ministru prezidents A. K. Kariņš

Izglītības un zinātnes ministre I. Šuplinska

30.05.2020