Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Durbes novada domes saistošie noteikumi Nr. 4/2020

2020. gada 28. maijā

Grozījumi 2018. gada 28. jūnija saistošajos noteikumos Nr. 13/2018 "Par finansiāla atbalsta sniegšanu sporta veicināšanai Durbes novadā"

APSTIPRINĀTS
ar Durbes novada domes 28.05.2020.
sēdes lēmumu Nr. 205 (prot. Nr. 8, 56. §)

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
43. panta trešo daļu

1. Izdarīt Durbes novada domes 2018. gada 28. jūnija saistošajos noteikumos Nr. 13/2018 "Par finansiāla atbalsta sniegšanu sporta veicināšanai Durbes novadā" (turpmāk - Noteikumi) šādus grozījumus:

1.1. Izteikt Noteikumu 5.1. punktu šādā redakcijā:

"5.1. individuālie sportisti, kuri pārstāv sacensībās (reģionālās, valsts mēroga, starptautiska mēroga sacensībās) Durbes novadu un kuru deklarētā dzīvesvieta reģistrēta Durbes novadā, vai kuri ir darba attiecībās ar Durbes novadā darbojošos uzņēmumu, iestādi vai mācās pašvaldības izglītības iestādē."

1.2. Izteikt Noteikumu 5.2. punktu šādā redakcijā:

"5.2. Durbes novada sporta komandas, par kurām atbildīgā personas par sportu novadā ir pieņēmusi pozitīvu lēmumu par iekļaušanu komandu reģistrā, un kuras atbilst šādiem kritērijiem:

5.2.1. tām nav juridiska statusa;

5.2.2. vismaz 70 % komandas dalībnieku deklarētā dzīvesvieta reģistrēta Durbes novadā, vai kuri ir darba attiecībās ar Durbes novadā darbojošos uzņēmumu, iestādi vai mācās pašvaldības izglītības iestādē;

5.2.3. sporta komanda sacensībās pārstāv Durbes novadu."

1.3. Papildināt Noteikumus ar 5.4. punktu šādā redakcijā:

"5.4. Sporta komandu atbildīgā persona par sportu novadā var izslēgt no komandu reģistra, ja netiek izpildīts kāds no 5.2. punkta apakšpunktiem."

1.4. Izslēgt Noteikumu 6. punktu.

1.5. Izteikt Noteikumu 10. punktu šādā redakcijā:

"10. Iesniegtos dokumentus iestādes "Durbes novada sports" vadītājs pārbauda, sniedz rakstveida atzinumu par atbilstību noteikumu prasībām un iesniedz Durbes novada pašvaldības administrācijā."

1.6. Izslēgt Noteikumu 11. punktu.

1.7. Izteikt Noteikumu 12.1. punktu šādā redakcijā:

"12.1. dalības maksai reģionālās, valsts mēroga, starptautiska mēroga sacensībās."

1.8. Izteikt Noteikumu 13. punktu šādā redakcijā:

"13. Lai saņemtu pašvaldības finansējumu nākamajam budžeta gadam, sporta komandas pārstāvis iestādes "Durbes novada sports" vadītājam iesniedz iesniegumu ar finansējuma izlietojuma tāmi līdz 1. novembrim."

1.9. Izteikt Noteikumu 14. punktu šādā redakcijā:

"14. Iesniegtos dokumentus iestādes "Durbes novada sports" vadītājs pārbauda, izvērtē un sniedz rakstveida atzinumu par atbilstību noteikumu prasībām un iesniedz Durbes novada pašvaldības administrācijā."

1.10. Izteikt Noteikumu 15. punktu šādā redakcijā:

"15. Piešķirtā pašvaldības finansējuma izmaksa tiek veikta uz pakalpojumu vai preču piegādātāju izrakstītu rēķinu pamata, kura atbilstību noteikumu prasībām izvērtē iestādes "Durbes novada sports" vadītājs."

1.11. Izteikt Noteikumu 16. punktu šādā redakcijā:

"16. Sporta komandām uz sacensību formām ir jābūt norādēm (vārdiski un/vai ar simboliku), kas identificē Durbes novadu."

1.12. Izslēgt Noteikumu 17. punktu.

1.13. Izteikt Noteikumu 26. punktu šādā redakcijā:

"26. Pretendents iesniedz iestādes "Durbes novada sports" vadītājam informāciju par plānotajām sporta aktivitātēm vai sporta aktivitāšu (sacensību) rezultātus kopā ar publicējamās informācijas tekstu."

1.14. Izteikt Noteikumu 27. punktu šādā redakcijā:

"27. Iestādes "Durbes novada sports" vadītājs izvērtē pretendenta iesniegtās informācijas kvalitāti un nodod to publicēšanai."

1.15. Izteikt Noteikumu 29. punktu šādā redakcijā:

"29. Lēmumu par finansējuma piešķiršanu vai atteikumu piešķirt finansējumu pieņem domes priekšsēdētājs. Lēmumā nosaka nosacījumus par finansējuma izlietojuma mērķiem, atskaitīšanās kārtību. Gadījumā, ja netiek nodrošināti lēmumā noteiktie nosacījumi, var tikt pieņemt lēmums par finansējuma samazināšanu vai tā atmaksu."

1.16. Papildināt Noteikumus ar 291. punktu šādā redakcijā:

"291. Ja Atbalsta pretendents nav izpildījis lēmumā noteiktās prasības, pašvaldībai ir tiesības nepiešķirt vai samazināt piešķirtā finansējuma apmēru nākamajā budžeta gadā."

1.17. Papildināt Noteikumus ar 32. punktu šādā redakcijā:

"32. Ņemot vērā Pasaules Veselības organizācijas 2020. gada 11. marta paziņojumu, ka Covid-19 ir sasniegusi pandēmijas apmērus, kā arī Ministru kabineta 2020. gada 12. marta rīkojumā Nr. 103 "Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu" noteiktos ierobežojumus pasākumu organizēšanai:

32.1. atļaut Atbalsta pretendentiem 2020. gadā plānotajiem pasākumiem grozīt vai iesniegt jaunu iesniegumu;

32.2. līdz 2020. gada 31. augustam pieņemt jaunus Atbalsta pretendentu pieteikumus pašvaldības finansiāla atbalsta saņemšanai 2020. gadā."

Durbes novada domes priekšsēdētājs O. Petrēvics

 

Saistošo noteikumu "Par finansiāla atbalsta sniegšanu sporta veicināšanai Durbes novadā"
paskaidrojuma raksts

1. Saistošo noteikumu projekta nepieciešamības pamatojums Saistošie noteikumi izstrādāti, ņemot vērā noteikto ārkārtas stāvokli valstī, kā rezultātā būtiski izmainījušies sacensību kalendāri un nosacījumi, un nav iespējams realizēt iesniegtajos iesniegumos pasākumus. Lai nodrošinātu aktīvu sporta dzīvi, kā arī lai sniegtu atbalstu pēc ierobežojumu atcelšanas, ir nepieciešamas noteikt īpašus nosacījumus 2020. gadā.
2. Īss saistošo noteikumu projekta satura izklāsts Saistošie noteikumi paredz kārtību, kādā Durbes novada pašvaldība sniedz atbalstu fiziskām un juridiskām personām, nevalstiskām organizācijām, veicinot sporta aktivitātes un sporta nozares attīstību Durbes novadā.
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu Apstiprinātā budžeta ietvaros, papildus finansējums nav nepieciešams.
4. Saistošo noteikumu projekta ietekme uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā Tieša ietekme uz uzņēmējdarbības vidi nav plānota.
5. Saistošo noteikumu projekta ietekme uz administratīvajām procedūrām Atbildīgā persona par saistošo noteikumu izpildi ir pašvaldības sporta darba organizators.
6. Normatīvie akti, saskaņā ar kuriem Saistošie noteikumi sagatavoti Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 43. panta trešo daļu
7. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām saistībā ar Saistošo noteikumu projektu Konsultācijas ar sportistiem.

Durbes novada domes priekšsēdētājs O. Petrēvics

01.06.2020