Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi likumā "Par tiesu varu"

Izdarīt likumā "Par tiesu varu" (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1993, 1. nr.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1994, 1., 13. nr.; 1995, 10., 22. nr.; 1996, 3., 13. nr.; 1997, 5., 21. nr.; 1998, 22., 23. nr.; 1999, 23. nr.; 2001, 24. nr.; 2002, 23. nr.; 2003, 14. nr.; 2004, 2. nr.; 2005, 8., 20. nr.; 2006, 7., 24. nr.; 2007, 24. nr.; 2008, 10., 24. nr.; 2009, 2., 12., 14. nr.; Latvijas Vēstnesis, 2009, 199. nr.; 2010, 99., 206. nr.; 2011, 99., 120. nr.; 2013, 128., 201. nr.; 2014, 228. nr.; 2015, 97., 122. nr.; 2018, 20., 188., 225. nr.; 2020, 49. nr.) šādus grozījumus:

1. Izslēgt 13. panta ceturto daļu.

2. Izteikt 27.1 panta trešo un ceturto daļu šādā redakcijā:

"(3) Tiesas priekšsēdētājs lietu izskatīšanas termiņu standartu līdz katra gada 1. februārim iesniedz apstiprināšanai Tieslietu padomē.

(4) Lietu izskatīšanas faktiskos termiņus tiesā pārrauga tiesas priekšsēdētājs."

3. Papildināt 33. panta ceturto daļu ar 4. punktu šādā redakcijā:

"4) ierosināt Tiesnešu kvalifikācijas kolēģijai veikt rajona (pilsētas) tiesas tiesneša profesionālās darbības ārpuskārtas novērtēšanu. Priekšlikumā norādāmi priekšsēdētāja konstatētie tiesneša profesionālās darbības apstākļi, kas saistīti ar būtiskiem trūkumiem darba organizēšanā vai nepietiekamām tiesneša profesionālajām zināšanām, kas ir šķērslis tiesvedības procesa kvalitatīvai norisei."

4. Papildināt 40. pantu ar sesto daļu šādā redakcijā:

"(6) Apgabaltiesas priekšsēdētājs var ierosināt Tiesnešu kvalifikācijas kolēģijai veikt rajona (pilsētas) tiesas tiesneša vai apgabaltiesas tiesneša profesionālās darbības ārpuskārtas novērtēšanu. Priekšlikumā norādāmi priekšsēdētāja konstatētie tiesneša profesionālās darbības apstākļi, kas saistīti ar būtiskiem trūkumiem darba organizēšanā vai nepietiekamām tiesneša profesionālajām zināšanām, kas ir šķērslis tiesvedības procesa kvalitatīvai norisei."

5. Papildināt 50. pantu ar astoto daļu šādā redakcijā:

"(8) Augstākās tiesas priekšsēdētājs var ierosināt Tiesnešu kvalifikācijas kolēģijai veikt rajona (pilsētas) tiesas tiesneša, apgabaltiesas tiesneša vai Augstākās tiesas tiesneša profesionālās darbības ārpuskārtas novērtēšanu. Priekšlikumā norādāmi priekšsēdētāja konstatētie tiesneša profesionālās darbības apstākļi, kas saistīti ar būtiskiem trūkumiem darba organizēšanā vai nepietiekamām tiesneša profesionālajām zināšanām, kas ir šķērslis tiesvedības procesa kvalitatīvai norisei."

6. Izteikt 52. panta otro punktu šādā redakcijā:

"2) iekļauta tiesneša amata kandidātu sarakstā;".

7. Aizstāt 53. panta otrajā daļā vārdus "nokārtojusi kvalifikācijas eksāmenu" ar vārdiem "iekļauta tiesneša amata kandidātu sarakstā".

8. 54.1 pantā:

izslēgt panta nosaukumā un pirmajā daļā vārdus "stažēšanās un kvalifikācijas eksāmena kārtošanas";

izteikt otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Pretendents, kurš nav iekļauts tiesneša amata kandidātu sarakstā, atkārtoti piedalīties rajona (pilsētas) tiesas vai apgabaltiesas tiesneša amata kandidātu atlasē var ne agrāk kā pēc gada no dienas, kad saņemts atteikums pielaist pie nākamās atlases kārtas vai atteikums iekļaut tiesneša amata kandidātu sarakstā."

9. Izteikt 57. panta tekstu šādā redakcijā:

"Rajona (pilsētas) tiesas tiesneša un apgabaltiesas tiesneša amata kandidātu, kas izraudzīts šā likuma 54.1 panta pirmajā daļā noteiktajā kārtībā, ieguvis augstāko punktu skaitu starp tiesneša amata kandidātu sarakstā iekļautajām personām un piekritis ieņemt vakanto tiesneša amata vietu, iecelšanai vai apstiprināšanai amatā izvirza tieslietu ministrs."

10. Izteikt 75. panta pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Tiesneša amata vakances vai tiesneša pagaidu prombūtnes gadījumā Tieslietu padome, iepazīstoties ar tiesas priekšsēdētāja viedokli, pēc tieslietu ministra priekšlikuma var uz laiku - ne ilgāku par diviem gadiem - uzdot pildīt rajona (pilsētas) tiesas tiesneša pienākumus citas rajona (pilsētas) tiesas tiesnesim vai apgabaltiesas tiesnesim, ja viņš devis rakstveida piekrišanu."

11. 84. pantā:

izteikt panta nosaukumu un pirmo daļu šādā redakcijā:

"84. pants. Tiesneša atstādināšana no amata pienākumu pildīšanas

(1) Ja disciplinārlieta pret tiesnesi ierosināta par pārkāpumu, kas nav savienojams ar tiesneša statusu, tiesnešu disciplinārkolēģija pēc savas iniciatīvas vai disciplinārlietas ierosinātāja priekšlikuma var atstādināt tiesnesi no amata pienākumu pildīšanas Tiesnešu disciplinārās atbildības likumā noteiktajā kārtībā.";

izslēgt otro daļu;

papildināt pantu ar 2.1 daļu šādā redakcijā:

"(21) Šā panta pirmajā daļā minētajā gadījumā tiesnesi atstādina no amata pienākumu pildīšanas līdz dienai, kad stājas spēkā galīgais lēmums lietā. Par galīgo lēmumu lietā ir uzskatāms:

1) lēmums par disciplinārlietas izbeigšanu vai tiesnešu disciplinārkolēģijas lēmums aprobežoties ar disciplinārlietas izskatīšanu sēdē, neuzliekot disciplinārsodu;

2) lēmums par disciplinārsoda uzlikšanu;

3) lēmums kriminālprocesā, ar kuru tiesnesis ir ieguvis procesuālo statusu - persona, kurai ir tiesības uz aizstāvību;

4) Saeimas lēmums par tiesneša atcelšanu no amata gadījumā, kad ierosināts Saeimai tiesnesi atcelt no amata.";

izteikt ceturto daļu šādā redakcijā:

"(4) No amata pienākumu pildīšanas atstādinātu tiesnesi ar šā tiesneša piekrišanu Augstākās tiesas priekšsēdētājs vai tieslietu ministrs uz atstādināšanas laiku norīko darbā tiesā, Tieslietu ministrijā vai Tiesu administrācijā darbinieka amatā, kas nav valsts amatpersonas amats, izmaksājot attiecīgajā darbā noteikto darba samaksu. Ja tiesnesis nepiekrīt norīkošanai citā darbā, viņam atstādināšanas laikā izmaksā valstī noteikto minimālo mēnešalgu. Ja stājies spēkā lēmums par kriminālprocesa izbeigšanu un izbeigšanas pamats ir saistīts ar personu reabilitējošiem apstākļiem vai stājies spēkā šā panta 2.1 daļas 1. vai 2. punktā minētais lēmums, vai tiesa taisījusi attaisnojošu spriedumu krimināllietā, tiesnesim izmaksā visu par atstādināšanas laiku viņam neizmaksāto mēnešalgu, kā arī piemaksas."

12. Papildināt 89. pantu ar 5.1 daļu šādā redakcijā:

"(51) Pirmā gada laikā pēc pirmreizējas iecelšanas rajona (pilsētas) tiesneša amatā vai apstiprināšanas apgabaltiesas tiesneša amatā tiesnesim ir pienākums apgūt jauno tiesnešu mācību kursu."

13. 94. pantā:

izslēgt pirmo daļu;

papildināt pantu ar 2.1 daļu šādā redakcijā:

"(21) Tiesnešu kvalifikācijas kolēģija, saņemot rajona (pilsētas) tiesas, apgabaltiesas vai Augstākās tiesas priekšsēdētāja priekšlikumu, lemj par tiesneša profesionālās darbības ārpuskārtas novērtēšanu."

14. Papildināt 94.4 panta pirmo daļu pēc vārdiem "vai profesionālās darbības ārpuskārtas novērtēšanā gadījumos, kad ārpuskārtas novērtēšana veikta, pamatojoties uz tiesnešu disciplinārkolēģijas lēmumu" ar vārdiem "rajona (pilsētas) tiesas, apgabaltiesas vai Augstākās tiesas priekšsēdētāja priekšlikumu".

15. Papildināt 94.5 pantu ar 1.1 daļu šādā redakcijā:

"(11) Tiesnešu kvalifikācijas kolēģija lemj par tiesneša profesionālās darbības ārpuskārtas novērtēšanu, ja šajā likumā noteiktajā kārtībā saņemts rajona (pilsētas) tiesas, apgabaltiesas vai Augstākās tiesas priekšsēdētāja priekšlikums."

16.  107.1 panta otrajā daļā:

izteikt 4. punktu šādā redakcijā:

"4) nodrošina tiesneša amata kandidātu atlases komisijas darbu;";

izslēgt 9. punktā vārdus "un tiesu piesēdētāju".

17. Papildināt pārejas noteikumus ar 101. punktu šādā redakcijā:

"101. Grozījums šā likuma 13. pantā par ceturtās daļas izslēgšanu stājas spēkā vienlaikus ar Administratīvās atbildības likumu."

Likums Saeimā pieņemts 2020. gada 14. maijā.

Valsts prezidents E. Levits

Rīgā 2020. gada 28. maijā

11.06.2020