Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi Tiesnešu disciplinārās atbildības likumā

Izdarīt Tiesnešu disciplinārās atbildības likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1994, 23. nr.; 1997, 14. nr.; 1998, 23. nr.; 2004, 2. nr.; Latvijas Vēstnesis, 2010, 102. nr.; 2015, 201. nr.; 2017, 132. nr.; 2018, 188. nr.) šādus grozījumus:

1. Izslēgt preambulā vārdus "to zemesgrāmatu nodaļu".

2. Izslēgt 1. panta pirmās daļas 4. punktu.

3. 2. pantā:

izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Lietas par rajonu (pilsētu) tiesu, apgabaltiesu un Augstākās tiesas tiesnešu disciplinārajiem pārkāpumiem izskata tiesnešu disciplinārkolēģija.";

aizstāt ceturtajā daļā vārdus "Latvijas Tiesnešu biedrības valdes pilnvarota persona" ar vārdiem "tiesnešu biedrību pilnvarotas personas".

4. 3. pantā:

izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Ierosināt disciplinārlietu ir tiesīgi:

1) Augstākās tiesas priekšsēdētājs - par rajonu (pilsētu) tiesu, apgabaltiesu un Augstākās tiesas tiesnešiem visos šā likuma 1. pantā norādītajos gadījumos;

2) tieslietu ministrs - par rajonu (pilsētu) tiesu un apgabaltiesu tiesnešiem visos šā likuma 1. pantā norādītajos gadījumos;

3) apgabaltiesu priekšsēdētāji - par rajonu (pilsētu) tiesu tiesnešiem un apgabaltiesu tiesnešiem visos šā likuma 1. pantā norādītajos gadījumos;

4) rajonu (pilsētu) tiesu priekšsēdētāji - par rajonu (pilsētu) tiesu tiesnešiem visos šā likuma 1. pantā norādītajos gadījumos;

5) Tiesnešu ētikas komisija - par rajonu (pilsētu) tiesu, apgabaltiesu un Augstākās tiesas tiesnešiem, ja tā konstatējusi Tiesnešu ētikas kodeksa normu rupju pārkāpumu.";

papildināt pantu ar 2.1 daļu šādā redakcijā:

"(21) Tiesnešu ētikas komisija, lai izvērtētu Tiesnešu ētikas kodeksa normu iespējamu rupju pārkāpumu saistībā ar administratīvā pārkāpuma izdarīšanu, ne retāk kā reizi sešos mēnešos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā pieprasa no Sodu reģistra šādu informāciju par tiesneša izdarīto administratīvo pārkāpumu:

1) normatīvā akta normu, kurā paredzēts pārkāpums, par kura izdarīšanu tiesnesis saukts pie administratīvās atbildības;

2) institūciju, kas pieņēmusi lēmumu par administratīvā soda uzlikšanu, lēmuma numuru un pieņemšanas datumu;

3) uzliktā soda veidu;

4) datumu, kad stājies spēkā lēmums par administratīvā soda uzlikšanu.";

izslēgt trešajā daļā vārdus "apgabaltiesas zemesgrāmatu nodaļas priekšnieks".

5. Izteikt 4. panta pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Disciplinārsodu tiesnesim var uzlikt triju mēnešu laikā pēc disciplinārlietas ierosināšanas dienas, neskaitot tiesneša pagaidu prombūtnes laiku, bet ne vēlāk kā četru gadu laikā pēc disciplinārā pārkāpuma izdarīšanas dienas. Par pagaidu prombūtnes laiku tiek uzskatīts atvaļinājums, pārejošas darbnespējas laiks vai laiks, kad tiesnesis nepilda amata pienākumus citu attaisnojošu iemeslu dēļ. Par pagaidu prombūtni šā likuma izpratnē netiek uzskatīts laiks, kurā tiesnesis ir atstādināts no amata pienākumu pildīšanas."

6. Papildināt 5. pantu ar 1.1 daļu šādā redakcijā:

"(11)  Pēc disciplinārlietas saņemšanas tiesnešu disciplinārkolēģija nekavējoties rakstveidā izskata jautājumu par tiesneša atstādināšanu. Ja nepieciešams, tiesnešu disciplinārkolēģijas priekšsēdētājs jautājuma izskatīšanai var sasaukt šīs kolēģijas sēdi. Šādā gadījumā sēdē piedalās tiesnešu disciplinārkolēģijas priekšsēdētājs vai viņa vietnieks un ne mazāk kā četri šīs kolēģijas locekļi."

7. Papildināt likumu ar 5.1 pantu šādā redakcijā:

"5.1 pants. Lēmuma par tiesneša atstādināšanu no amata pienākumu pildīšanas pieņemšanas kārtība, tā saturs un paziņošanas kārtība

(1) Lēmumu par tiesneša atstādināšanu no amata pienākumu pildīšanas pieņem ar to tiesnešu disciplinārkolēģijas locekļu balsu vairākumu, kuri piedalījušies jautājuma izskatīšanā. Balsīm sadaloties līdzīgi, izšķirošā ir sēdes priekšsēdētāja balss. Lēmumu noformē rakstveidā. To paraksta sēdes priekšsēdētājs un kolēģijas locekļi.

(2) Pieņemtajā lēmumā norāda tiesnešu disciplinārkolēģijas sastāvu, jautājuma izskatīšanas vietu un laiku, tā tiesneša vārdu, uzvārdu un amatu, kurš tiek saukts pie disciplinārās atbildības, disciplinārā pārkāpuma izdarīšanas apstākļus un pamatu tiesneša saukšanai pie disciplinārās atbildības, tiesneša paskaidrojumus, ja tādi saņemti, kā arī pieņemto lēmumu un tā motīvus.

(3) Lēmums nav pārsūdzams un stājas spēkā tā pieņemšanas brīdī.

(4) Lēmumu paziņo tiesnesim un attiecīgās tiesas priekšsēdētājam. Ja lēmums pieņemts par rajona (pilsētas) tiesas vai apgabaltiesas tiesneša atstādināšanu no amata pienākumu pildīšanas, tiesnešu disciplinārkolēģija lēmumu nekavējoties paziņo arī tieslietu ministram. Ja lēmums pieņemts par Augstākās tiesas tiesneša atstādināšanu no amata pienākumu pildīšanas, tiesnešu disciplinārkolēģija lēmumu nekavējoties paziņo arī Augstākās tiesas priekšsēdētājam. Ja lēmums par rajona (pilsētas) tiesas, apgabaltiesas vai Augstākās tiesas tiesneša atstādināšanu no amata pienākumu pildīšanas pieņemts tiesnešu disciplinārkolēģijas sēdē, kurā piedalās tieslietu ministrs vai viņa pilnvarota persona vai Augstākās tiesas priekšsēdētājs vai viņa pilnvarota persona, lēmums uzskatāms par paziņotu tā pieņemšanas brīdī."

8. Izteikt 7. panta piekto daļu šādā redakcijā:

"(5) Uzliekot disciplinārsodu, tiesnešu disciplinārkolēģijai jāņem vērā disciplinārā pārkāpuma raksturs, tā sekas, tiesneša vainas pakāpe nodarījumā, kā arī ziņas, kas raksturo viņa personību un iepriekšējo darbību tiesneša amatā. Par katru disciplināro pārkāpumu tiesnesim var uzlikt tikai vienu disciplinārsodu."

9. Papildināt pārejas noteikumus ar 5. punktu šādā redakcijā:

"5. Grozījums šā likuma 1. pantā par pirmās daļas 4. punkta izslēgšanu, grozījums šā likuma 2. pantā par pirmās daļas izteikšanu jaunā redakcijā, grozījums šā likuma 3. pantā attiecībā uz tā papildināšanu ar 2.1 daļu, grozījums šā likuma 4. pantā par pirmās daļas izteikšanu jaunā redakcijā un grozījums šā likuma 7. pantā par piektās daļas izteikšanu jaunā redakcijā stājas spēkā vienlaikus ar Administratīvās atbildības likumu."

Likums Saeimā pieņemts 2020. gada 14. maijā.

Valsts prezidents E. Levits

Rīgā 2020. gada 28. maijā

11.06.2020