Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Ministru kabineta noteikumi Nr. 290

Rīgā 2020. gada 12. maijā (prot. Nr. 32 18. §)

Grozījumi Ministru kabineta 2009. gada 10. marta noteikumos Nr. 221 "Noteikumi par elektroenerģijas ražošanu un cenu noteikšanu, ražojot elektroenerģiju koģenerācijā"

Izdoti saskaņā ar Elektroenerģijas tirgus likuma 28. panta
otro daļu, 28.1 panta otro daļu, 31.1 panta devīto daļu
un 31.2 panta trešo un piekto daļu

Izdarīt Ministru kabineta 2009. gada 10. marta noteikumos Nr. 221 "Noteikumi par elektroenerģijas ražošanu un cenu noteikšanu, ražojot elektroenerģiju koģenerācijā" (Latvijas Vēstnesis, 2009, 42., 189., 205. nr.; 2010, 150. nr.; 2012, 142. nr.; 2013, 158., 234. nr.; 2014, 82. nr.; 2015, 250. nr.; 2016, 137. nr.; 2017, 128., 204. nr.; 2018, 84., 90. nr.; 2019, 257. nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt norādi, uz kāda likuma pamata noteikumi izdoti, šādā redakcijā:

"Izdoti saskaņā ar Elektroenerģijas tirgus likuma 28. panta otro daļu, 28.1 panta otro daļu, 31.1 panta devīto daļu un 31.2 panta trešo un piekto daļu".

2. Papildināt noteikumus ar 1.9., 1.10. un 1.11. apakšpunktu šādā redakcijā:

"1.9. kārtību, kādā aptur valsts atbalsta izmaksu;

1.10. pārkāpumus, par kuriem atceļamas tiesības pārdot saražoto elektroenerģiju obligātā iepirkuma ietvaros vai saņemt garantētu maksu par koģenerācijas stacijā uzstādīto elektrisko jaudu, kā arī kārtību, kādā tās atceļamas;

1.11. nosacījumus un metodiku nepamatoti vai nelikumīgi saņemtā valsts atbalsta atgūšanai par koģenerācijā ražoto elektroenerģiju."

3. Papildināt I nodaļu ar 2.1 punktu šādā redakcijā:

"2.1 Būvniecības valsts kontroles birojs (turpmāk - birojs) organizē to elektroenerģijas ražotāju darbības uzraudzību un kontroli, kuri izmanto šajos noteikumos minētās tiesības pārdot elektroenerģiju obligātā iepirkuma ietvaros vai saņemt garantētu maksu par uzstādīto elektrisko jaudu. Birojam ir tiesības grozīt vai atcelt lēmumus, ar kuriem piešķirtas tiesības uz elektroenerģijas obligāto iepirkumu un garantēto maksu par koģenerācijas elektrostacijā uzstādīto elektrisko jaudu, kā arī pieņemt lēmumus par valsts atbalsta izmaksas apturēšanu un nepamatoti vai nelikumīgi saņemtā valsts atbalsta atgūšanu. Birojs, pieņemot lēmumu obligātā iepirkuma uzraudzības vai kontroles ietvaros, par to triju darbdienu laikā informē sistēmas operatoru un tirgotāju."

4. Aizstāt 10.2. apakšpunktā vārdus "Būvniecības valsts kontroles biroju (turpmāk - birojs)" ar vārdu "biroju".

5. Svītrot 20. punktā vārdus "un paziņo komersantam, sistēmas operatoram un tirgotājam".

6. Papildināt noteikumus ar 21.2 punktu šādā redakcijā:

"21.2 Komersants, kurš elektroenerģijas ražošanai izmanto cieto biomasu, laikā, kad tas izmanto piešķirtās obligātā iepirkuma tiesības vai tiesības saņemt maksu par koģenerācijas elektrostacijā uzstādīto jaudu, var lūgt birojam atļauju pilnībā vai daļēji aizstāt šo noteikumu 14. punktā minētajā iesniegumā norādīto cietās biomasas kurināmo ar citu cietās biomasas kurināmo. Šādā gadījumā komersants iesniedz birojā iesniegumu, kurā norāda informāciju par iecerēto cietās biomasas kurināmā aizstāšanu atbilstoši šo noteikumu 3. pielikuma 3. punktam, kā arī pamato kurināmā aizstāšanu. Birojs pēc iesnieguma saņemšanas izvērtē iesnieguma atbilstību šo noteikumu 6. punktā un 10.1. apakšpunktā noteiktajām prasībām. Ja komersanta iesniegums atbilst minētajām prasībām, birojs pieņem lēmumu, ar kuru groza šo noteikumu 20. punktā minēto lēmumu, nosakot cietās biomasas kurināmā veida maiņu."

7. Svītrot 35.1 punkta ievaddaļā vārdus "un paziņo to komersantam, tirgotājam un sistēmas operatoram".

8. Svītrot 35.2 punktā vārdus "un paziņo to komersantam, tirgotājam un sistēmas operatoram".

9. Svītrot 40.3 punkta otro teikumu.

10. Izteikt 44.2 punktu šādā redakcijā:

"44.2 Birojs reizi ceturksnī pārliecinās, vai komersantam nav Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu un nodevu parādu. Ja birojs konstatē, ka komersantam ir nodokļu vai nodevu parādi, kuru kopsumma pārsniedz 150 euro, birojs nosūta komersantam brīdinājumu par iespēju zaudēt tiesības pārdot koģenerācijā ražoto elektroenerģiju obligātā iepirkuma ietvaros vai saņemt maksu par koģenerācijas elektrostacijā uzstādīto elektrisko jaudu. Birojs, veicot minēto pārbaudi, pārliecinās maksātnespējas reģistrā, vai komersantam, kuram ir nodokļu vai nodevu parāds, nav ierosināts tiesiskās aizsardzības process. Šajā punktā minēto brīdinājumu neattiecina uz komersanta nodokļu parādiem, kuru kopsumma pārsniedz 150 euro, ja par tiem ir ierosināts tiesiskās aizsardzības process, no tiesiskās aizsardzības procesa ierosināšanas līdz izbeigšanas brīdim."

11. Papildināt noteikumus ar 44.5 un 44.6 punktu šādā redakcijā:

"44.5 Birojs, administrējot Elektroenerģijas tirgus likuma 31.1 pantā minēto uzraudzības nodevu, desmit darbdienu laikā no nodevas samaksas termiņa beigām pārbauda, vai komersants to ir samaksājis. Ja komersants uzraudzības nodevu noteiktajā termiņā nav samaksājis, birojs piecu darbdienu laikā no fakta konstatēšanas pieņem lēmumu apturēt valsts atbalsta izmaksu par iepirkto elektroenerģiju vai garantēto maksu par koģenerācijas stacijā uzstādīto elektrisko jaudu par periodu pēc Elektroenerģijas tirgus likuma 31.1 pantā noteiktā uzraudzības nodevas samaksas termiņa beigām. Tirgotājs nākamajā darbdienā pēc lēmuma spēkā stāšanās līdz jaunam biroja lēmumam, kas pieņemts saskaņā ar šo noteikumu 44.6 punktu, aptur valsts atbalsta izmaksu komersantam par iepirkto elektroenerģiju vai valsts atbalsta garantēto maksu par koģenerācijas stacijā uzstādīto elektrisko jaudu par periodu pēc Elektroenerģijas tirgus likuma 31.1 pantā noteiktā uzraudzības nodevas samaksas termiņa beigām.

44.6 Ja komersants vēlas atjaunot valsts atbalsta izmaksu, kas apturēta saskaņā ar šo noteikumu 44.5 punktu, tas iesniedz birojā apliecinājumu par uzraudzības nodevas samaksu. Birojs triju darbdienu laikā pārliecinās par uzraudzības nodevas samaksas faktu. Ja birojs konstatē, ka atbilstoši sniegtajam apliecinājumam komersants uzraudzības nodevu ir samaksājis, birojs piecu darbdienu laikā no šā fakta konstatēšanas pieņem lēmumu par saskaņā ar šo noteikumu 44.5 punktu apturētā valsts atbalsta izmaksas atsākšanu ar nākamā kalendāra mēneša pirmo datumu pēc lēmuma spēkā stāšanās dienas."

12. Izteikt 45.3 punktu šādā redakcijā:

"45.3 Birojs bez iepriekšēja brīdinājuma pieņem lēmumu, ar kuru atceļ komersantam piešķirtās tiesības pārdot koģenerācijā saražoto elektroenerģiju obligātā iepirkuma ietvaros vai saņemt garantētu maksu par koģenerācijas elektrostacijā uzstādīto elektrisko jaudu:

45.3 1. ja pēc kontroles grupas veiktās pārbaudes birojs konstatē, ka koģenerācijas elektrostacijā izmantotās tehnoloģijas veids vai kurināmais neatbilst informācijai, kas norādīta šo noteikumu 14. punktā minētajā iesniegumā, vai koģenerācijas elektrostacijā izmantotais kurināmais neatbilst šo noteikumu 21.2 punktā minētajā lēmumā noteiktajam, vai koģenerācijas elektrostacijā nav paredzēta saražotās siltumenerģijas nodošana lietderīgas siltumenerģijas lietotājam. Birojs lēmumu pieņem mēneša laikā pēc šo noteikumu 45.9 punktā minētā pārbaudes akta saņemšanas;

45.3 2. ja komersantam pasludina maksātnespējas procesu. Birojs lēmumu pieņem piecu darbdienu laikā no brīža, kad konstatēts fakts par komersanta maksātnespējas procesa pasludināšanu."

13. Svītrot 45.8 punkta otro teikumu.

14. Svītrot 46.3 punkta otro teikumu.

15. Izteikt 47. punktu šādā redakcijā:

"47. Ja šo noteikumu 45.10 vai 46. punktā minētā pārskata dati liecina, ka koģenerācijas elektrostacija attiecīgajā pārskata periodā nav atbildusi noteiktajiem kritērijiem, vai pēc šo noteikumu 46.1 vai 46.2 punktā minētā komersanta apliecinājuma iesniegšanas tiek konstatēta neatbilstība šo noteikumu 44.2 vai 44.3 punktā, 45.2 2., 45.2 4., 45.2 5. vai 45.2 6. apakšpunktā minētajiem kritērijiem, vai komersants nav iesniedzis šo noteikumu 46.1 vai 46.2 punktā minēto apliecinājumu, birojs mēneša laikā pieņem lēmumu, ar kuru atceļ komersantam piešķirtās tiesības pārdot koģenerācijā saražoto elektroenerģiju obligātā iepirkuma ietvaros vai saņemt maksu par koģenerācijas elektrostacijā uzstādīto elektrisko jaudu."

16. Izteikt 48. punktu šādā redakcijā:

"48. Pamatojoties uz šo noteikumu 35.1, 40.3 punktā, 45.3 1. apakšpunktā, 45.8, 46.3, 47. vai 49. punktā minēto lēmumu, tirgotājs pārtrauc šo noteikumu 24. vai 36. punktā minētā līguma darbību."

17. Svītrot 49. punkta trešo teikumu.

18. Svītrot 51.6 punktā vārdus "paziņo adresātam un".

19. Papildināt noteikumus ar III2 nodaļu šādā redakcijā:

"III2. Nepamatoti vai nelikumīgi saņemta valsts atbalsta atgūšanas nosacījumi un metodika

51.8 Birojs lēmumā, ar kuru šo noteikumu 40.3 punktā, 45.3 1. apakšpunktā, 45.8, 46.3 vai 47. punktā minētajos gadījumos atceļ komersantam piešķirtās tiesības, nosaka pienākumu mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas atmaksāt tirgotājam saņemto nepamatoto valsts atbalstu:

51.8 1. šo noteikumu 40.3 punktā minētajā gadījumā - valsts atbalstu par elektroenerģijas pārdošanu obligātā iepirkuma ietvaros vai maksu par koģenerācijas elektrostacijā uzstādīto elektrisko jaudu, ko tirgotājs izmaksājis par periodu, kurš sākas no šo noteikumu 40. punktā minētā gada pārskata perioda pirmās dienas;

51.8 2. šo noteikumu 45.3 1. apakšpunktā vai 45.8 punktā minētajā gadījumā - valsts atbalstu par elektroenerģijas pārdošanu obligātā iepirkuma ietvaros vai maksu par koģenerācijas elektrostacijā uzstādīto elektrisko jaudu, ko tirgotājs izmaksājis par periodu kopš šo noteikumu 40. punktā minētā pēdējā gada pārskata iesniegšanas termiņa;

51.8 3. šo noteikumu 46.3 punktā minētajā gadījumā - valsts atbalstu par elektroenerģijas pārdošanu obligātā iepirkuma ietvaros vai maksu par koģenerācijas elektrostacijā uzstādīto elektrisko jaudu, ko tirgotājs izmaksājis par periodu kopš pēdējā brīdinājuma paziņošanas komersantam;

51.8 4. šo noteikumu 47. punktā minētajā gadījumā - valsts atbalstu par elektroenerģijas pārdošanu obligātā iepirkuma ietvaros vai maksu par koģenerācijas elektrostacijā uzstādīto elektrisko jaudu, ko tirgotājs izmaksājis par periodu kopš brīdinājuma paziņošanas komersantam.

51.9 Ja birojs konstatē, ka komersants pārkāpis Elektroenerģijas tirgus likumā un šajos noteikumos minētos valsts atbalsta nosacījumus un saņemtais atbalsts uzskatāms par nelikumīgu valsts atbalstu, birojs mēneša laikā no fakta konstatēšanas pieņem lēmumu, ar kuru atceļ komersantam piešķirtās tiesības pārdot koģenerācijā saražoto elektroenerģiju obligātā iepirkuma ietvaros vai saņemt maksu par koģenerācijas elektrostacijā uzstādīto elektrisko jaudu un nosaka komersantam pienākumu mēneša laikā atmaksāt tirgotājam šo noteikumu ietvaros saņemto nelikumīgo valsts atbalstu kopā ar procentiem, kurus aprēķina atbilstoši likmei, ko publicē Eiropas Komisija saskaņā ar Komisijas 2004. gada 21. aprīļa Regulas (EK) Nr. 794/2004, ar ko īsteno Padomes Regulu (ES) 2015/1589, ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus Līguma par Eiropas Savienības darbību 108. panta piemērošanai (turpmāk - Regula Nr. 794/2004), 10. pantu, tiem pieskaitot 100 bāzes punktus saskaņā ar Regulas Nr. 794/2004 9. panta 2. punktu, ievērojot Regulas Nr. 794/2004 11. pantā noteikto procentu likmes piemērošanas metodi.

51.10 Tirgotājs nākamajā darbdienā pēc šo noteikumu 51.8 vai 51.9 punktā minētā lēmuma stāšanās spēkā pārtrauc elektroenerģijas iepirkumu obligātā iepirkuma ietvaros vai jaudas komponentes maksāšanu koģenerācijas elektrostacijai.

51.11 Ja komersants nepilda šo noteikumu 51.8 vai 51.9 punktā minēto lēmumu tajā noteiktajā termiņā, tirgotājs triju darbdienu laikā par to informē biroju, norādot neatmaksātās summas apmēru, tai skaitā šo noteikumu 51.9 punktā minētos procentus."

20. Svītrot 56.2 punkta otro teikumu.

21. Svītrot 56.12 punkta otro teikumu.

Ministru prezidents A. K. Kariņš

Ekonomikas ministrs J. Vitenbergs

19.05.2020