Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta noteikumi Nr. 283

Rīgā 2020. gada 12. maijā (prot. Nr. 32 5. §)

Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 12. janvāra noteikumos Nr. 34 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā" 1.1.1.1. pasākuma "Praktiskas ievirzes pētījumi" īstenošanas noteikumi"

Izdoti saskaņā ar Eiropas Savienības struktūrfondu
un Kohēzijas fonda 2014.-2020. gada plānošanas perioda
vadības likuma
20. panta 6. un 13. punktu

Izdarīt Ministru kabineta 2016. gada 12. janvāra noteikumos Nr. 34 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā" 1.1.1.1. pasākuma "Praktiskas ievirzes pētījumi" īstenošanas noteikumi" (Latvijas Vēstnesis, 2016, 14. nr.; 2017, 76. nr.; 2018, 43., 96. nr.; 2019, 7., 129. nr.) šādus grozījumus:

1. Papildināt noteikumus ar 2.8.1 apakšpunktu šādā redakcijā:

"2.8.1 intelektuālā īpašuma tiesības - tiesības, kas atbilst Eiropas Komisijas 2014. gada 21. marta Regulas Nr. 316/2014 par Līguma par Eiropas Savienības darbību 101. panta 3. punkta piemērošanu tehnoloģiju nodošanas nolīgumu kategorijām (turpmāk - Komisijas regula Nr. 316/2014) 1. panta "h" apakšpunktā noteiktajai definīcijai;".

2. Izteikt 2.11.1 2. apakšpunktu šādā redakcijā:

"2.11.1 2. veic šo noteikumu 2.26.1 apakšpunktā minēto tehnoloģiju tiesību komercializāciju;".

3. Izteikt 2.15.2. apakšpunktu šādā redakcijā:

"2.15.2. tehnoloģiju tiesības, kas izriet no zinātniskās institūcijas projekta ietvaros veiktās darbības, pilnībā piešķir līgumpētījuma pasūtītājam, kurš gūst visas ekonomiskās priekšrocības no šīm tiesībām, paturot tās pilnībā savā rīcībā;".

4. Aizstāt 2.26. apakšpunktā vārdus un skaitļus "Eiropas Komisijas 2014. gada 21. marta Regulas Nr. 316/2014 par Līguma par Eiropas Savienības darbību 101. panta 3. punkta piemērošanu tehnoloģiju nodošanas nolīgumu kategorijām (turpmāk - Komisijas regula Nr. 316/2014)" ar vārdiem un skaitļiem "Komisijas regulas Nr. 316/2014".

5. Papildināt noteikumus ar 2.26.1 apakšpunktu šādā redakcijā:

"2.26.1 tehnoloģiju tiesību komercializācija - zināšanu un tehnoloģiju pārneses darbība, ja pētniecības organizācija kā tehnoloģiju tiesību īpašnieks slēdz līgumu ar sadarbības partneri, pētniecības organizācijas meitas uzņēmumu, jaunuzņēmumu vai trešo pusi par tehnoloģiju tiesību izmantošanu vai atsavināšanu (intelektuālā īpašuma licences vai nodošanas līgums);".

6. Aizstāt 7.3.2. apakšpunktā skaitli "192" ar skaitli "385".

7. Aizstāt 7.3.3. apakšpunktā skaitli "114" ar skaitli "335".

8. Aizstāt 7.3.4. apakšpunktā skaitli "9 625 000" ar skaitli "11 846 013".

9. Aizstāt 7.3.5. apakšpunktā skaitli "80" ar skaitli "119".

10. Aizstāt 7.3.6. apakšpunktā skaitli "143" ar skaitli "290".

11. Izteikt 8.2.3. apakšpunkta ievaddaļu šādā redakcijā:

"8.2.3. trešajā un turpmākajās projektu iesniegumu atlases kārtās:".

12. Izteikt 11. punktu šādā redakcijā:

"11. Pasākumam plānotais kopējais attiecināmais publiskais finansējums ir ne mazāk kā 97 274 601 euro, ko veido Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums ne mazāk kā 84 020 931 euro apmērā un nacionālais publiskais valsts budžeta līdzfinansējums ne mazāk kā 13 253 670 euro apmērā."

13. Izteikt 11.1 punktu šādā redakcijā:

"11.1 Pirmajā projektu iesniegumu atlases kārtā plānotais kopējais attiecināmais publiskais finansējums ir ne vairāk kā 39 670 964 euro, ko veido Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums ne vairāk kā 36 683 397 euro apmērā un valsts budžeta finansējums ne vairāk kā 2 987 567 euro apmērā."

14. Izteikt 12.1 punkta ievaddaļu šādā redakcijā:

"12.1 Otrajā projektu iesniegumu atlases kārtā pieejamais kopējais attiecināmais publiskais finansējums ir ne vairāk kā 23 447 729 euro, ko veido Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums ne vairāk kā 17 830 405 euro apmērā un valsts budžeta finansējums ne vairāk kā 5 617 324 euro apmērā, tai skaitā:".

15. Aizstāt 12.1 2. apakšpunktā skaitli "8 475 492" ar skaitli "8 473 595".

16. Izteikt 12.2 punkta ievaddaļu šādā redakcijā:

"12.2 Trešajā projektu iesniegumu atlases kārtā pieejamais kopējais attiecināmais publiskais finansējums ir ne mazāk kā 17 302 940 euro, ko veido Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums ne mazāk kā 13 638 980 euro apmērā un valsts budžeta finansējums ne mazāk kā 3 663 960 euro apmērā, tai skaitā:".

17. Izteikt 12.2 1.1. apakšpunktu šādā redakcijā:

"12.2 1.1. pieejamā kopējā attiecināmā publiskā finansējuma apmērs ir ne mazāk kā 9 767 040 euro, ko veido Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums ne mazāk kā 6 103 080 euro apmērā un valsts budžeta finansējums ne mazāk kā 3 663 960 euro apmērā;".

18. Aizstāt 12.2 2. apakšpunktā vārdus un skaitli "ne vairāk kā 5 658 300" ar vārdiem un skaitli "ne mazāk kā 7 535 900".

19. Papildināt noteikumus ar 12.3 punktu šādā redakcijā:

"12.3 Ceturtajā projektu iesniegumu atlases kārtā plānotais kopējais attiecināmais publiskais finansējums ir ne mazāk kā 16 852 968 euro, ko veido Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums, kas nepārsniedz 85 % no kopējā ceturtajā projektu iesniegumu atlases kārtā plānotā attiecināmā finansējuma un tā apmērs ir ne mazāk kā 15 868 149 euro, un valsts budžeta finansējums, kura apmērs ir ne mazāk kā 984 819 euro, tai skaitā:

12.3 1. ar saimniecisku darbību nesaistītiem projektiem:

12.3 1.1. pieejamā kopējā attiecināmā publiskā finansējuma apmērs ir ne mazāk kā 8 918 893 euro, ko veido Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums ne mazāk kā 7 934 074 euro apmērā un valsts budžeta finansējums ne mazāk kā 984 819 euro apmērā;

12.3 1.2. maksimālā publiskā finansējuma intensitāte ir 92,50 procenti, ko veido:

12.3 1.2.1. valsts budžeta atbalsta intensitāte - 10,21 procents;

12.3 1.2.2. Eiropas Reģionālās attīstības fonda atbalsta intensitāte - 82,29 procenti;

12.3 2. ar saimniecisku darbību saistītiem projektiem pieejamā kopējā attiecināmā publiskā finansējuma apmērs ir ne mazāk kā 7 934 075 euro, ko veido Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums."

20. Izteikt 16. punktu šādā redakcijā:

"16. Pirmajā, otrajā un trešajā projektu iesniegumu atlases kārtā viena projekta maksimālais publiskā finansējuma apmērs ir 600 000 euro, minimālais publiskā finansējuma apmērs ir 30 000 euro."

21. Papildināt I nodaļu ar 16.1 punktu šādā redakcijā:

"16.1 Ceturtajā projektu iesniegumu atlases kārtā viena projekta maksimālais publiskā finansējuma apmērs ir 500 000 euro, minimālais publiskā finansējuma apmērs ir 30 000 euro."

22. Izteikt 20.2 2.3. apakšpunktu šādā redakcijā:

"20.2 2.3. ja vairāku projektu iesniegumu vērtējums kvalitātes kritērijā "Izcilība" ir vienāds, prioritāri atbalstāms projekta iesniegums, kura rezultāti tieši sekmē Latvijas inovācijas kapacitātes palielināšanos atbilstoši šo noteikumu 24.1 2. apakšpunkta nosacījumiem šādā secībā:

20.2 2.3.1. tehnoloģiju tiesību komercializācija;

20.2 2.3.2. reģistrētas tehnoloģiju tiesības;

20.2 2.3.3. oriģināli zinātniskie raksti, kas publicēti žurnālos vai konferenču rakstu krājumos, kuru citēšanas indekss sasniedz vismaz 50 procentus no nozares vidējā citēšanas indeksa."

23. Izteikt 21. punktu šādā redakcijā:

"21. Pasākuma ietvaros var īstenot šādus ar saimniecisku darbību nesaistītus projektus, kas ietver pētniecību un pētniecības rezultātu nodošanu zināšanu un tehnoloģiju pārneses veidā:

21.1. pētniecības organizācijas individuāli īstenots projekts, kura ietvaros veic neatkarīgu pētniecību, lai gūtu vairāk zināšanu un labāku izpratni. Intelektuālā īpašuma tiesības, kas izriet no pētniecības organizācijas projekta ietvaros veiktās darbības, pilnībā piešķir pētniecības organizācijai, kas gūst visas ekonomiskās priekšrocības no šīm tiesībām;

21.2. vismaz divu neatkarīgu pušu sadarbības projekts, ja pētniecības organizācija iesaistās efektīvā sadarbībā un projekts atbilst šādiem kritērijiem:

21.2.1. tiesības uz rezultātiem, tai skaitā intelektuālā īpašuma tiesības un saistītās piekļuves tiesības, kas izriet no projekta ietvaros veiktās darbības, dažādām sadarbības projekta pusēm piešķir tieši proporcionāli ieguldījumam projekta īstenošanā, tai skaitā materiālo un nemateriālo aktīvu, finansējuma, natūrā un cilvēkresursos veiktajam ieguldījumam (turpmāk - ieguldījums), kā arī atbilstoši risku un atbildības sadalījumam;

21.2.2. ja sadarbības projekta puses ir komersants un pētniecības organizācija, nodrošina šo noteikumu 23.5. apakšpunkta nosacījumu izpildi;

21.2.3. sadarbības projekta noteikumus attiecībā uz ieguldījumu, risku un rezultātu sadali, rezultātu izplatīšanu, piekļuvi intelektuālā īpašuma tiesībām un noteikumiem par šo tiesību piešķiršanu, atsavināšanu vai pirmpirkuma tiesību piešķiršanu ietver šo noteikumu 27.3. apakšpunktā minētajā sadarbības līgumā, kuru noslēdz pirms projekta īstenošanas uzsākšanas."

24. Papildināt 24.5. apakšpunktu aiz vārda "licences" ar vārdiem "vai nodošanas".

25. Izteikt 24.6. un 24.7. apakšpunktu šādā redakcijā:

"24.6. jauna produkta vai jaunas tehnoloģijas, tai skaitā metodes, prototips;

24.7. jaunas nekomercializējamas ārstniecības un diagnostikas metodes;".

26. Aizstāt 24.1 2. apakšpunktā vārdus "intelektuālā īpašuma licences līgumi" ar vārdiem "tehnoloģiju tiesību komercializācija".

27. Izteikt 27.1. apakšpunktu šādā redakcijā:

"27.1. finansējumu piešķir atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regulas Nr. 1303/2013, ar ko paredz kopīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu, Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 1083/2006 (turpmāk - Parlamenta un Padomes Regula Nr. 1303/2013), 90. pantam;".

28. Svītrot 27.3.3. apakšpunktā vārdus "tai skaitā materiālo aktīvu, nemateriālo aktīvu, finansējuma vai cilvēkresursu ieguldījumus (turpmāk - ieguldījums)".

29. Izteikt 28.1. apakšpunktu šādā redakcijā:

"28.1. ja tas ir ar saimniecisku darbību saistīts projekts, tas nav grūtībās nonācis komersants atbilstoši Komisijas regulas Nr. 651/2014 2. panta 18. punktā noteiktajai definīcijai;".

30. Izteikt 28.5. apakšpunktu šādā redakcijā:

"28.5. ja tas ir ar saimniecisku darbību saistīts projekts, uz to neattiecas līdzekļu atgūšanas rīkojums, kas minēts Komisijas regulas Nr. 651/2014 1. panta 4. punkta "a" apakšpunktā;".

31. Izteikt 43.1.2. apakšpunktu šādā redakcijā:

"43.1.2. pirmajā, otrajā un trešajā projektu iesniegumu atlases kārtā projektā nodarbinātās personas PLEvid visā projekta īstenošanas periodā ir vismaz 0,3 PLEvid vai lielāks;".

32. Papildināt noteikumus ar 43.1.2.1 apakšpunktu šādā redakcijā:

"43.1.2.1 ceturtajā projektu iesniegumu atlases kārtā:

43.1.2.1 1. zinātniskā vadītāja slodze visā projekta īstenošanas periodā ir vismaz 30 procenti no normālā darba laika;

43.1.2.1 2. zinātniskā darbinieka daļlaika slodze mēnesī ir vismaz 30 procenti no normālā darba laika;".

33. Izteikt 47.2. apakšpunktu šādā redakcijā:

"47.2. Ja šo noteikumu 21. punktā minētais projekts neatbilst šo noteikumu 2.1. un 2.4. apakšpunkta nosacījumiem, labuma guvējam ir pienākums sadarbības iestādei atmaksāt visu projekta ietvaros saņemto publisko finansējumu kopā ar procentiem, kuru likmi publicē Eiropas Komisija saskaņā ar Komisijas 2004. gada 21. aprīļa Regulas (EK) Nr. 794/2004, ar ko īsteno Padomes Regulu (ES) 2015/1589, ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus Līguma par Eiropas Savienības darbību 108. panta piemērošanai, 10. pantu, tiem pieskaitot 100 bāzes punktus, no dienas, kad publiskais finansējums tika izmaksāts finansējuma saņēmējam, līdz tā atgūšanas dienai, ievērojot Komisijas 2004. gada 21. aprīļa Regulas (EK) Nr. 794/2004, ar ko īsteno Padomes Regulu (ES) 2015/1589, ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus Līguma par Eiropas Savienības darbību 108. panta piemērošanai, 11. pantā noteikto procentu likmes piemērošanas metodi."

34. Papildināt noteikumus ar V1 nodaļu šādā redakcijā:

"V1. Nosacījumi tehnoloģiju tiesību komercializācijai

50.1 Ja projekts ir ar saimniecisku darbību nesaistīts, pētniecības organizācija gūst ekonomiskās priekšrocības no tās īpašumā esošajām tehnoloģiju tiesībām, kas izriet no pētniecības organizācijas projekta ietvaros veiktās darbības, tai skaitā tai ir tiesības:

50.1 1. veikt tehnoloģiju tiesību komercializāciju, slēdzot līgumu ar sadarbības partneri, pētniecības organizācijas meitas uzņēmumu, jaunuzņēmumu vai trešo pusi par minēto tehnoloģiju tiesību izmantošanu vai atsavināšanu (intelektuālā īpašuma licences vai nodošanas līgums);

50.1 2. sadarbības partnerim - komersantam - piešķirt pirmpirkuma tiesības attiecībā uz tehnoloģiju tiesībām, ja pētniecības organizācija veic šo noteikumu 50.1 1. apakšpunktā minēto tehnoloģiju tiesību komercializāciju atbilstoši šo noteikumu 23.5.2. apakšpunkta un 50.2 punkta nosacījumiem;

50.1 3. dibināt jaunuzņēmumu - kapitālsabiedrību - ar augstas izaugsmes potenciālu, lai pētniecības organizācijas projekta ietvaros radītās zināšanas un iegūtās prasmes pārvērstu tirgū piedāvājamos komercproduktos, izstrādājot, attīstot vai ražojot inovatīvus produktus vai tehnoloģijas.

50.2 Ja projekts ir ar saimniecisku darbību nesaistīts, labuma guvējs - pētniecības organizācija - projekta īstenošanas periodā un piecus gadus pēc noslēguma maksājuma veikšanas nodrošina šādu nosacījumu izpildi:

50.2 1. zināšanu un tehnoloģiju pārnesi veic atbilstoši šo noteikumu 2.4.3. vai 2.4.4. apakšpunkta nosacījumiem;

50.2 2. veicot tehnoloģiju tiesību komercializāciju, pētniecības organizācija par visām nodotajām ekonomiskajām priekšrocībām saņem tādu kompensāciju, kas ir līdzvērtīga tirgus cenai par intelektuālā īpašuma tiesībām, kuras izriet no pētniecības organizācijas projekta ietvaros veiktās darbības. Kompensācija ir uzskatāma par līdzvērtīgu tirgus cenai, ja ir izpildīts viens no šādiem nosacījumiem:

50.2 2.1. kompensācijas summa ir noteikta, veicot tehnoloģiju tiesību publisku izsoli saskaņā ar publiskas personas mantas izsoles kārtību regulējošiem normatīvajiem aktiem;

50.2 2.2. neatkarīga eksperta vērtējums apliecina, ka kompensācijas summa ir vismaz vienāda ar tirgus cenu;

50.2 2.3. pētniecības organizācija kā pārdevēja pierāda, ka tā dokumentētas sarunu procedūras rezultātā ir efektīvi vienojusies par kompensāciju godīgas konkurences apstākļos, lai iegūtu maksimālu saimniecisko labumu, kad tiek noslēgts līgums, vienlaikus apsverot savus likumīgos mērķus;

50.2 2.4. ja sadarbības līgumā paredzēts sadarbības partnerim - komersantam - piešķirt pirmpirkuma tiesības attiecībā uz tehnoloģiju tiesībām, kas izriet no pētniecības organizācijas projekta ietvaros veiktās darbības, un šie labuma guvēji izmanto abpusējas tiesības lūgt ekonomiski izdevīgākus piedāvājumus no trešajām pusēm, tad sadarbības partneris - komersants - attiecīgi salāgo savu piedāvājumu ar piedāvājumu, ko pētniecības organizācija saņēmusi no trešās puses.

50.3 Ja labuma guvējs - pētniecības organizācija - ar saimniecisku darbību nesaistīta projekta dzīves cikla laikā dibina šo noteikumu 50.1 2. apakšpunktā minēto jaunuzņēmumu, tā nodrošina šādu nosacījumu izpildi:

50.3 1. pētniecības organizācija par jaunuzņēmumam nodotajām ekonomiskajām priekšrocībām saņem atlīdzību atbilstoši šo noteikumu 50.2 2. apakšpunkta nosacījumiem un visu peļņu no tehnoloģiju tiesību komercializācijas atkal iegulda pētniecības organizācijas pamatdarbībās;

50.3 2. jaunuzņēmuma dibināšanai nepieciešamos finanšu resursus nodrošina no tādiem dibinātāju rīcībā esošiem līdzekļiem, kredītresursiem vai citiem finanšu resursiem, par kuriem nav saņemts nekāds publisks atbalsts, tai skaitā finansējums, par kuru nav saņemts nekāds valsts vai pašvaldības galvojums, vai valsts vai pašvaldības kredīts uz atvieglotiem nosacījumiem;

50.3 3. pētniecības organizācijas tīmekļvietnē publisko jaunuzņēmuma intelektuālā īpašuma pārvaldības politikas aprakstu, kurā pamato, ka jaunuzņēmuma dibināšanas procesā veiktajai zināšanu un tehnoloģiju pārnesei nav saimnieciska rakstura, ievērojot šo noteikumu 2.1. un 2.4.4. apakšpunkta un 50.2 punkta nosacījumus."

35. Papildināt noteikumus ar 55.1 punktu šādā redakcijā:

"55.1 Ja ar saimniecisku darbību nesaistīta projekta īstenošanas rezultātā tiek gūti ieņēmumi no projekta ietvaros iegūto zināšanu un tehnoloģiju pārneses un projekts atbilst Parlamenta un Padomes Regulas Nr. 1303/2013 61. panta 7. punkta "b" apakšpunkta un 65. panta 8. punkta nosacījumiem, labuma guvējs veic finanšu analīzi atbilstoši šo noteikumu 5. pielikumam, lai noteiktu finansējuma deficīta apjomu, kas attiecināms finansēšanai no publiskiem līdzekļiem."

36. Papildināt 57. punktu aiz skaitļa un vārda "8. pielikumam" ar vārdiem "vai resursu vadības sistēmai finanšu, personāla un pamatdarbības procesu uzskaitei labuma guvēja institūcijā".

37. Papildināt noteikumus ar 61.1 punktu šādā redakcijā:

"61.1 Ja šo noteikumu 22. punktā minētajā gadījumā labuma guvējs ir pārkāpis Komisijas regulas Nr. 651/2014 nosacījumus, labuma guvējam ir pienākums sadarbības iestādei atmaksāt visu projekta ietvaros saņemto nelikumīgo valsts atbalstu kopā ar procentiem, kuru likmi publicē Eiropas Komisija saskaņā ar Komisijas 2004. gada 21. aprīļa Regulas (EK) Nr. 794/2004, ar ko īsteno Padomes Regulu (ES) 2015/1589, ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus Līguma par Eiropas Savienības darbību 108. panta piemērošanai, 10. pantu, tiem pieskaitot 100 bāzes punktus, no dienas, kad publiskais finansējums tika izmaksāts finansējuma saņēmējam, līdz tā atgūšanas dienai, ievērojot Komisijas 2004. gada 21. aprīļa Regulas (EK) Nr. 794/2004, ar ko īsteno Padomes Regulu (ES) 2015/1589, ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus Līguma par Eiropas Savienības darbību 108. panta piemērošanai, 11. pantā noteikto procentu likmes piemērošanas metodi."

38. Papildināt noteikumus ar 68.1 punktu šādā redakcijā:

"68.1 Ja šo noteikumu 12.2 2. un 12.3 2. apakšpunktā minētais publiskais finansējums ar saimniecisku darbību saistītu projektu īstenošanai vairāk nekā par 20 procentiem pārsniedz valsts atbalsta apmēru, par kuru sniegta kopsavilkuma informācija atbilstoši Komisijas regulas Nr. 651/2014 11. pantā noteiktajam, Izglītības un zinātnes ministrija 20 darbdienu laikā pēc minētā publiskā finansējuma palielinājuma nosūta Eiropas Komisijai kopsavilkuma informāciju Komisijas regulas Nr. 651/2014 II pielikumā noteiktajā standartizētajā formā."

39. Izteikt 1.1 pielikuma 1. piezīmes 4. punktu šādā redakcijā:

"4) "JZ" - ja persona projekta iesniegšanas dienā ir jaunais zinātnieks;".

Ministru prezidents A. K. Kariņš

Izglītības un zinātnes ministre I. Šuplinska

19.05.2020