Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ventspils pilsētas domes saistošie noteikumi Nr. 6

Ventspilī 2020. gada 3. aprīlī (prot. Nr. 8; 1. §)

Grozījumi Ventspils pilsētas domes 2012. gada 8. jūnija saistošajos noteikumos Nr. 15 "Par Ventspils pilsētas pašvaldības līdzfinansējuma apjomu un tā piešķiršanas kārtību daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai piesaistītā zemesgabala labiekārtošanai"

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
15. panta pirmās daļas 2. punktu,
likuma "Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā"
27.2 panta otrās daļas 5. punktu un 27.2 panta piekto daļu

Izdarīt Ventspils pilsētas domes 2012. gada 8. jūnija saistošajos noteikumos Nr. 15 "Par Ventspils pilsētas pašvaldības līdzfinansējuma apjomu un tā piešķiršanas kārtību daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai piesaistītā zemesgabala labiekārtošanai" (Latvijas Vēstnesis, 2012, Nr. 113; 2014, Nr. 100; 2015, Nr. 253) šādus grozījumus:

1. svītrot saistošo noteikumu 2.1.4. apakšpunktu;

2. izteikt saistošo noteikumu 2.1.5. apakšpunktu šādā redakcijā:

"2.1.5. šo Noteikumu 4.3.8. punktā minētā dokumenta iesniegšanas brīdī, attiecīgās Daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku apsaimniekošanas maksas maksājumu parāds nepārsniedz 15 % no kopējās aprēķinātās apsaimniekošanas maksas summas par dzīvojamo māju par pēdējiem 12 mēnešiem.";

3. izteikt saistošo noteikumu 3.6. punktu šādā redakcijā:

"3.6. Iepirkumus, kas nepieciešami Līdzfinansējuma pasākumu un būvuzraudzības īstenošanai, veic Pašvaldības pārstāvis, tos saskaņojot ar Pasūtītāja pilnvaroto personu. Ja Noteikumu 3.1.5. punktā minēto darbu plānotās izmaksas nepārsniedz Publisko iepirkumu likuma 9. panta pirmajā daļā noteikto līgumcenas slieksni, tad Pašvaldības pārstāvis var rakstiski vienoties ar Pasūtītāja pilnvaroto personu par darbu nodošanu gada iepirkuma par ielu seguma remontu uzvarētājam.";

4. svītrot saistošo noteikumu 4.10. punktu;

5. izteikt saistošo noteikumu 2. pielikumu šādā redakcijā:

"2. pielikums
Ventspils pilsētas domes 2012. gada 8. jūnija
saistošajiem noteikumiem Nr. 15 "Par Ventspils pilsētas pašvaldības
līdzfinansējuma apjomu un tā piešķiršanas kārtību
daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai
piesaistītā zemesgabala labiekārtošanai
"

PROJEKTA IESNIEGUMS

Projekta nosaukums:

Projekta iesniedzējs:

Nosaukums:

Juridiskai personai

  Vārds Uzvārds:

Fiziskai personai

 

Reģistrācijas numurs:

  -  

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs:

  Personas kods  

Juridiskā adrese:

  Adrese:  
Bankas rekvizīti:   Bankas rekvizīti:  
Kontaktpersonas:

 

Tālrunis: Fakss: E-pasts:
Atbildīgā persona (vārds, uzvārds):      
Projekta finansējums Projekta kopsumma  
Ventspils pilsētas domes līdzfinansējums  
Pašu finansējums  
Projekta īstenošanas laiks ______ mēneši

ĪSS PROJEKTA APRAKSTS

Projekta nosaukums:
 
Projekta darbības vieta:
 
Projekta mērķis:
 
Ventspils pilsētas domes Arhitektūras un pilsētbūvniecības nodaļas izdotie
 projektēšanas nosacījumi Nr.___ , izdošanas datums _______________.
Uzdevumi (ja nepieciešams, ailītes papildiniet):
1.
2.
3.
4.
5.
Projekta nepieciešamības pamatojums - aprakstiet esošo situāciju un problēmas, kuras ar projekta palīdzību vēlaties risināt? (ja nepieciešams, pievienojiet kartes, fotogrāfijas, utt.)
 
Projekta mērķauditorija - aprakstiet, kas gūs labumu no projekta īstenošanas?
 
Plānotie projekta rezultāti.
 
Īss projekta aktivitāšu (darba plāna) apraksts .

Parakstot projekta iesniegumu, apliecinu, ka:

• visa projekta iesniegumā un papildus sniegtā informācija Ventspils pilsētas domei un pašvaldības pārstāvim ir patiesa;

• esmu pilnībā iepazinies ar Ventspils pilsētas domes 08.06.2012. saistošajiem noteikumiem Nr. 15 "Par Ventspils pilsētas pašvaldības līdzfinansējuma apjomu un tā piešķiršanas kārtību daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai piesaistītā zemes gabala labiekārtošanai";

• apzinos atbildību, kas iestājas saskaņā ar LR Krimināllikumu par nepatiesu ziņu sniegšanu līdzfinansējuma negodprātīgai saņemšanai un izmantošanai;

• piekrītu sniegto ziņu publiskai izmantošanai;

• projekta iesnieguma iesniedzējs nav pasludināts par maksātnespējīgu, neatrodas likvidācijas stadijā un tā saimnieciskā darbība nav apturēta vai pārtraukta;

• projekta iesnieguma iesniedzējam nav nodokļu un/vai valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu;

• dokumentu iesniegšanas brīdī attiecīgās Daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku apsaimniekošanas maksas maksājumu parāds nepārsniedz 15 % no kopējās aprēķinātās summas par dzīvojamo māju par pēdējiem 12 mēnešiem;

• projekta iesnieguma iesniedzējs par projekta finansētajām attiecināmajām izmaksām nav saņēmis finansējumu/līdzfinansējumu no Eiropas Savienības fondu vai citas ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļiem vai citiem finanšu instrumentiem.

Projekta iesnieguma iesniegšanas datums: _____. gada __. ____________

Projekta iesnieguma iesniedzējs:
  /paraksts un paraksta atšifrējums/

Pielikumi:

Nr. p.k. Nosaukums Lappušu skaits
1. zemesgrāmatu nodalījuma noraksts vai Valsts zemes dienesta izziņu kopijas par mājā esošo dzīvokļa īpašumu skaitu un īpašniekiem  
2. izkopējums no būves kadastrālās uzmērīšanas lietas, kas satur informāciju par Daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas kopējo platību (sadaļa "Būves eksplikācija")  
3. ja projekta iesniegumu iesniedz Pasūtītāja pilnvarotā persona - juridiska persona vai pilnsabiedrība - tai jāiesniedz statūtu kopija un kompetentas institūcijas izdota izziņa par pārstāvības tiesībām  
4. Daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas kopīpašuma pārvaldīšanas līguma vai dokumenta, kas to aizstāj, kopija  
5. Daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku kopības normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā pieņemts lēmums par Daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanu, nodrošinot Pasūtītāja līdzfinansējumu  
6. attiecīgās aktivitātes izmaksu aprēķins  
7. Piesaistītā zemesgabala īpašnieka rakstiska piekrišana darbu veikšanai un zemes lietošanas tiesību apliecinoša dokumenta kopija  
8. izziņa, kurā norādīti aprēķinātie maksājumi par apsaimniekošanu un samaksātie maksājumi par pēdējiem 12 mēnešiem  

"

Ventspils pilsētas domes priekšsēdētāja
1. vietnieks infrastruktūras jautājumos J. Vītoliņš

 

Paskaidrojuma raksts
Ventspils pilsētas domes 2020. gada 3. aprīļa saistošajiem noteikumiem Nr. 6 "Grozījumi Ventspils pilsētas domes 2012. gada 8. jūnija saistošajos noteikumos Nr. 15 "Par Ventspils pilsētas pašvaldības līdzfinansējuma apjomu un tā piešķiršanas kārtību daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai piesaistītā zemesgabala labiekārtošanai""

Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija
1. Projekta nepieciešamības pamatojums Saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 15. pantu viena no pašvaldības autonomajām funkcijām ir gādāt par savas administratīvās teritorijas labiekārtošanu un sanitāro tīrību (ielu, ceļu un laukumu būvniecībā rekonstruēšana un uzturēšana; ielu, laukumu un citu publiski lietošanai paredzēto teritoriju apgaismošanu; parku, skvēru un zaļo zonu ierīkošana un uzturēšana; atkritumu savākšanas un izvešanas kontrole; pretplūdu pasākumi; kapsētu un beigto dzīvnieku apbedīšanas vietu izveidošana un uzturēšana).

Likuma "Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā" 27.2 panta otrās daļas 5. punkts nosaka, ka pašvaldība var sniegt palīdzību dzīvojamās mājas īpašniekam (īpašniekiem) vai dzīvokļu īpašniekiem, piešķirot finansējumu dzīvojamai mājai piesaistītā zemes gabala labiekārtošanai.

Savukārt likuma "Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā" 27.2 panta piektajā daļā noteikts, ka kārtību, kādā tiek sniegta palīdzība, un palīdzības apmēru nosaka pašvaldība savos saistošajos noteikumos.

Lai veicinātu dzīvojamo māju iekšpagalmu sakārtošanu Ventspils pilsētā, Ventspils pilsētas dome 2012. gada 8. jūnijā apstiprināja Ventspils pilsētas saistošos noteikumus Nr. 15 "Par Ventspils pilsētas pašvaldības līdzfinansējuma apjomu un tā piešķiršanas kārtību daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai piesaistītā zemesgabala labiekārtošanai" (turpmāk - Noteikumi Nr. 15).

Šie saistošie noteikumi izstrādāti, lai:

1) aktualizētu Noteikumu Nr. 15 normas saistībā ar fizisko personu datu apstrādes prasībām, kas noteiktas Eiropas Parlamenta un padomes regulā 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula), kā arī Fizisko personu datu apstrādes likumā;

2) aktualizētu atsauci uz Publisko iepirkumu likumu, kas stājies spēkā no 2017. gada 1. marta;

3) samazinātu administratīvo slogu, aktualizējot iesniedzamo dokumentu klāstu.

2. Īss projekta satura izklāsts Ar šiem saistošajiem noteikumiem tiek izdarīti šādi grozījumi Saistošo noteikumu Nr. 15 redakcijā:

1) tiek svītrots 2.1.4. apakšpunkts, jo Pasūtītājam (daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas īpašnieku pārstāvim) nav pienākums administrēt daudzdzīvokļu dzīvojamo māju īpašnieku nekustamā īpašuma nodokļu parādus;

2) 3.6. punktā precizēta atsauce uz Publiskā iepirkuma likuma, kas stājies spēkā no 2017. gada 1. marta, pantu;

3) 4.10. punktā izslēgta prasība pašvaldības pārstāvim pieprasīt izziņas no komunālo pakalpojumu sniedzējiem un Ventspils pilsētas domes Finanšu nodaļas, jo pēc izziņu saņemšanas, gadījumā, ja tiek konstatētas neatbilstības (maksājumu parādi) Noteikumu prasībām, ņemot vērā personas datu aizsardzību, ne Pasūtītājam, ne Pasūtītāja pārstāvim nav iespējam iegūt informāciju par konkrētiem parādniekiem un ietekmēt parādu nomaksu. Papildus normas svītrošana mazinās šķēršļus līdzfinansējuma piešķiršanai un paplašinās daudzdzīvokļu dzīvojamo māju īpašniekiem pagalmu labiekārtošanas iespējas, tādējādi veicinot sakoptu pilsētvidi. Ņemot vērā, ka tiek svītrots 4.10. punkts, attiecīgi redakcionāli precizējumi tiek izdarīti 2.1.5. apakšpunktā;

4) 2. pielikumā tiek precizēts apliecinājuma punkts, salāgojot to ar noteikumu 2.1.5. apakšpunktu un tiek svītrotas prasības par izziņu iesniegšanu no Valsts ieņēmumu dienesta par nodokļu parādu neesamību (tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu) un izziņas iesniegšanu no kompetentas institūcijas, kas apliecina, ka Pasūtītāja pilnvarotajai personai nav pasludināts maksātnespējas process un tā neatrodas likvidācijas stadijā, jo Pašvaldības pārstāvim, attiecīgās informācijas pārbaudei, ir pieeja publiskai datu bāzei.

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu Šiem saistošajiem noteikumiem nav ietekmes uz pašvaldības budžetu.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā Pozitīva. Netieši ar darbu tiks nodrošināti būvuzņēmēji un pakalpojumu sniedzēji.
5. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz administratīvajām procedūrām Jautājums par grozījumu veikšanu Noteikumos Nr. 15 tika izskatīts Ventspils pilsētas domes Ekonomikas un budžeta komisijā 13.03.2020., Ventspils pilsētas domes Likumības komisijā 25.03.2020. un Ventspils pilsētas domes Finanšu komitejā 26.03.2020.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām Saistošie noteikumi izstrādāti, ņemot vērā no Ventspils iedzīvotājiem un dzīvojamo māju pārvaldniekiem saņemtos priekšlikumus.

Ventspils pilsētas domes priekšsēdētāja
1. vietnieks infrastruktūras jautājumos J. Vītoliņš

16.05.2020