Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Liepājas pilsētas domes saistošie noteikumi Nr. 18

Liepājā 2020. gada 23. aprīlī (prot. Nr. 7, 13. §)

Grozījumi Liepājas pilsētas domes 2010. gada 21. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 2 "Par Liepājas pilsētas pašvaldības sociālajiem pakalpojumiem"

Izdoti saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un
sociālās palīdzības likuma 3. panta trešo daļu

Izdarīt Liepājas pilsētas domes 2010. gada 21. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 2 "PAR LIEPĀJAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS SOCIĀLAJIEM PAKALPOJUMIEM" (Latvijas Vēstnesis, 2010, 39. nr., 2010, 186. nr.; 2011, 144. nr.; 2013, 233. nr., 2015, 92. nr., 2016, 49. nr., 2018, 91. nr., 2018, 239. nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt norādi, uz kāda likuma pamata saistošie noteikumi izdoti, šādā redakcijā:

"Izdoti saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 3. panta trešo daļu un likuma "Par pašvaldībām" 43. panta trešo daļu".

2. Svītrot 2.1.24. apakšpunktā vārdu "bērnam".

3. Izteikt 3.3. punktu šādā redakcijā:

"3.3. Sociālais dienests mēneša laikā pēc šo noteikumu 3.2. punktā minēto dokumentu saņemšanas veic šādas atbilstošas darbības:".

4. Izteikt 9.3.1. apakšpunktu šādā redakcijā:

"9.3.1. atsevišķi dzīvojošas personas, kurai nav likumīgo apgādnieku vai to dzīvesvieta nav konstatējama vai likumīgie apgādnieki objektīvu apstākļu dēļ nespēj sniegt personai nepieciešamo aprūpi, ienākumi nepārsniedz 390 euro mēnesī;".

5. Izteikt 17. nodaļas nosaukumu šādā redakcijā:

"17. Sociālās rehabilitācijas pakalpojums dzīvesvietā".

6. Aizstāt 17.1. punktā skaitli "150" ar skaitli "200".

7. Izteikt 17.1.2. apakšpunktu šādā redakcijā:

"17.1.2. ģimenei (bērnam un viņa vecākiem), kurā pastāv riski bērna drošībai vai attīstībai;".

8. Papildināt noteikumu 17.1. punktu ar 17.1.3. apakšpunktu šādā redakcijā:

"17.1.3. personai, kurai ar bāriņtiesas lēmumu pārtrauktas bērna aizgādības tiesības un kura ir Sociālā dienesta sniegtā sociālā darba pakalpojuma saņēmēja un aktīvi iesaistās problēmu risināšanā pārtraukto bērna aizgādības tiesību atjaunošanai.".

9. Papildināt noteikumu 17.2. punktu ar 17.2.3. apakšpunktu šādā redakcijā:

"17.2.3. Sociālā dienesta sociālais darbinieks ir sniedzis atzinumu par sociālās rehabilitācijas pakalpojuma dzīvesvietā nepieciešamību un par personas iesaistīšanos savu problēmu risināšanā pārtraukto bērna aizgādības tiesību atjaunošanai, noteikumu 17.1.3. apakšpunktā minētajā gadījumā.".

Liepājas pilsētas domes priekšsēdētājs J. Vilnītis

 

Saistošo noteikumu "Grozījumi Liepājas pilsētas domes 2010. gada 21. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 2 "Par Liepājas pilsētas pašvaldības sociālajiem pakalpojumiem""
paskaidrojuma raksts

Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija
1. Projekta nepieciešamības pamatojums Lai paaugstinātu ienākumu līmeni atsevišķi dzīvojošai personai aprūpes mājās pakalpojuma saņemšanai un paplašinātu sociālās rehabilitācijas pakalpojuma dzīvesvietā (psihologa konsultācijas) saņēmēju loku, ir nepieciešams izdarīt grozījumus Liepājas pilsētas domes 2010. gada 21. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 2 "PAR LIEPĀJAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS SOCIĀLAJIEM PAKALPOJUMIEM" (turpmāk - noteikumi).

Ienākumu līmenis aprūpes mājās pakalpojuma saņemšanai par pašvaldības budžeta līdzekļiem atsevišķi dzīvojošai personai kopš 2018. gada 19. aprīļa ir 370 eiro. Ņemot vērā, ka pēc 2018. gada 1. oktobrī un 2019. gada 1. oktobrī veiktās valsts vecuma pensiju indeksācijas ienākumu pieaugums pensionāriem vai personām ar invaliditāti ir salīdzinoši neliels, daļa personu, kuri varēja pretendēt uz aprūpes mājās pakalpojuma saņemšanu par pašvaldības budžeta līdzekļiem, turpmāk to saņemt nevarēs. Lai nodrošinātu iespēju saņemt aprūpes mājās pakalpojumu lielākam skaitam iedzīvotāju, ir nepieciešams palielināt ienākumu līmeni no 370 eiro uz 390 eiro.

Lai savlaicīgi sniegtu atbalstu ģimenei un novērstu apstākļus, kas nelabvēlīgi var ietekmēt bērnu un būt par iemeslu aizgādības tiesību pārtraukšanai, kā arī, lai veicinātu pārtraukto aizgādības tiesību atjaunošanu vecākiem un sekmētu bērna atgriešanos ģimenē, ne tikai bērniem, bet arī vecākiem nepieciešama profesionālu speciālistu palīdzība.

Līdz ar to, ģimenēm, kurās pastāv riski bērna drošībai vai attīstībai, kā arī vecākiem, kuriem pārtrauktas aizgādības tiesības, ir nepieciešams nodrošināt iespēju par pašvaldības budžeta līdzekļiem saņemt sociālās rehabilitācijas pakalpojumus dzīvesvietā psihologa konsultāciju veidā, sekmējot vecāku izpratni par ģimenē notikušo, motivētu iesaistīties situācijas risināšanā un saskarsmes uzturēšanā ar bērniem.

2. Īss projekta satura izklāsts Saistošo noteikumu projekts paredz:

1) ka aprūpes mājās pakalpojumu par pašvaldības budžeta līdzekļiem varēs saņemt atsevišķi dzīvojoša persona, kurai nav likumīgo apgādnieku vai to dzīvesvieta nav konstatējama vai likumīgie apgādnieki objektīvu apstākļu dēļ nespēj sniegt personai nepieciešamo aprūpi, un kuras ienākumi nepārsniedz 390 eiro mēnesī;

2) papildināt noteikumus, paplašinot personu loku, kurām ir tiesības saņemt sociālās rehabilitācijas pakalpojumu dzīvesvietā, vienlaicīgi palielinot šī pakalpojuma izmaksu apmēru, kas tiek segts no pašvaldības budžeta līdzekļiem no 150 eiro uz 200 eiro kalendārajā gadā.

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu

Aprūpes mājās pakalpojuma nodrošināšanai Liepājas pilsētas pašvaldības iestādes "Liepājas pilsētas Domes Sociālais dienests" 2020. gada budžetā ir paredzēti līdzekļi 539 358 eiro, bet sociālās rehabilitācijas pakalpojuma dzīvesvietā nodrošināšanai - 9 000 eiro.

4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz sociāli ekonomisko stāvokli (uzņēmējdarbības vidi) pašvaldības teritorijā

Nav būtiskas ietekmes.

5. Informācija par administratīvajām procedūrām

Saistošie noteikumi tiks nosūtīti Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai, tiks publicēti oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" un pašvaldības mājaslapā www.liepaja.lv.

Saistošo noteikumu izpildi nodrošinās Liepājas pilsētas pašvaldības iestāde "Liepājas pilsētas Domes Sociālais dienests".

6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām Nav notikušas.
7. Paskaidrojuma raksta gatavotājs:
- amats
- vārds, uzvārds
- tālruņa Nr.
- paraksts

Liepājas pilsētas pašvaldības iestādes "Liepājas pilsētas Domes Sociālais dienests" direktore
Linda KRASOVSKA
634 896 67

Liepājas pilsētas domes priekšsēdētājs J. Vilnītis

16.05.2020