Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: spēkā esošs
Attēlotā redakcija: 13.01.2021. - ... / Spēkā esošā
Citi ar Covid-19 izplatības pārvaldību un seku pārvarēšanu saistīti tiesību akti pieejami tematiskajā atvērumā "Covid-19" un "Covid-19 pašvaldībās". Tiesību aktu skaidrojumi pieejami LV portāla tematiskajā atvērumā un žurnāla "Jurista Vārds" tematiskajā atvērumā (bezmaksas brīvpieeja).
Cēsu novada domes saistošie noteikumi Nr. 12

Cēsīs 2020. gada 7. maijā
Par krīzes pabalstu ārkārtējās situācijas laikā Cēsu novadā
APSTIPRINĀTI
ar Cēsu novada domes
07.05. 2020. lēmumu Nr. 122

Izdoti saskaņā ar Sociālo pakalpojumu
un sociālās palīdzības likuma

3. panta otro daļu
(Grozīts ar Cēsu novada domes 30.12.2020. saistošajiem noteikumiem Nr. 31)
I. Vispārīgie jautājumi

1. Šie saistošie noteikumi nosaka krīzes pabalsta ārkārtējās situācijas laikā (turpmāk – krīzes pabalsts) apmēru un piešķiršanas kārtību Cēsu novada pašvaldībā pamata dzīvesvietu deklarējušām personām.

2. Lēmumu par krīzes pabalsta piešķiršanu pieņem Cēsu novada pašvaldības aģentūra "Sociālais dienests" (turpmāk – Sociālais dienests).

II. Krīzes pabalsta piešķiršanas kārtība un krīzes pabalsta apmērs

3. Krīzes pabalstu piešķir personai:

3.1. kura ārkārtējās situācijas dēļ sakarā ar Covid-19 izplatību ir zaudējusi savus ienākumus un no savas gribas neatkarīgu apstākļu dēļ nespēj nodrošināt savas pamatvajadzības, un tās aprūpē esošajiem nepilngadīgajiem bērniem;

3.2. kurai ārkārtējās situācijas dēļ sakarā ar Covid-19 ierobežošanas pasākumiem ir nepieciešama pašizolācija vai izolācija un kura pati nevar segt pašizolācijas vai izolācijas izdevumus; pabalsts ir netiešs un tas tiek pārskaitīts pašizolācijas vai izolācijas telpu īres izdevumu segšanai telpu izīrētājam un tas nevar būt lielāks par 420,00 euro;

3.3. kurai konstatēta Covid-19 saslimšana, kura ir bijusi stacionēta un kurai nepieciešams transporta pakalpojums nogādāšanai no ārstniecības iestādes uz mājām; pabalsts ir netiešs un tas tiek pārskaitīts transporta pakalpojuma sniedzējam specializētā transporta izdevumu segšanai.

(Cēsu novada domes 14.05.2020. saistošo noteikumu Nr. 13 redakcijā)

4. Ja šo noteikumu 3.1. apakšpunktā minēto krīzes pabalstu pieprasa abi bērna vecāki, bērnam paredzēto krīzes pabalstu piešķir vienam no vecākiem.

(Cēsu novada domes 14.05.2020. saistošo noteikumu Nr. 13 redakcijā)

5. Šo noteikumu 3.1. apakšpunktā minētā krīzes pabalsta apmērs ir:

5.1. 128,00 euro mēnesī, ja mājsaimniecībā dzīvo viena persona;

5.2. 80,00 euro mēnesī katrai personai, ja mājsaimniecībā dzīvo vairāk kā viena persona.

(Cēsu novada domes 14.05.2020. saistošo noteikumu Nr. 13 redakcijā)

5.1 Krīzes pabalstu piešķir uz vienu mēnesi, bet ne uz ilgāku termiņu kā vienu kalendāra mēnesi pēc ārkārtējās situācijas beigām. Pabalstu izmaksā, to ieskaitot personas norādītajā kredītiestādes kontā.

(Cēsu novada domes 30.12.2020. saistošo noteikumu Nr. 31 redakcijā)

6. Lai saņemtu krīzes pabalstu, persona Sociālajā dienestā iesniedz iesniegumu (veidlapa pielikumā) un dokumentus, kas pierāda krīzes situācijas apstākļus un pamato pabalsta nepieciešamību.

7. Lēmumu par krīzes pabalsta piešķiršanu pieņem 10 dienu laikā no iesnieguma un ārkārtējās situācijas apstākļus apliecinošu dokumentu saņemšanas dienas.

III. Lēmumu apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtība

8. Dienesta pieņemto lēmumu var apstrīdēt Cēsu novada domē.

9. Cēsu novada domes pieņemto lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā procesa likuma noteiktajā kārtībā.

Cēsu novada domes priekšsēdētājs J. Rozenbergs
Pielikums
Cēsu novada domes
07.05.2020. saistošajiem noteikumiem Nr. 12

Cēsu novada pašvaldības aģentūrai "Sociālais dienests"

     
  (Vārds, uzvārds) (Personas kods)
     
  (Deklarētā dzīvesvietas adrese) (Tālrunis)

Iesniegums

Sakarā ar to, ka esmu nonācis krīzes situācijā saistībā ar Covid-19 ārkārtas situāciju un es šajā laikā neesmu guvis ienākumus no:

algota darba, jo  
 
 
saimnieciskās darbības, jo  
 
 
dīkstāves pabalsta, jo  
 
 
bezdarbnieka pabalsta, jo  
 

Naudas līdzekļu uzkrājumi: Ir _________ euro, Nav
lūdzu piešķirt krīzes pabalstu
, lai nodrošinātu savas un ģimenes pamatvajadzības.

Situācijas apraksts:

 
 
 
 
 
(bankas nosaukums, konta numurs)
 
Mājsaimniecībā dzīvojošās personas:  
 
 

Apliecinu, ka esmu sniedzis patiesas ziņas, piekrītu savu un manas mājsaimniecības locekļu datu apstrādei.

Pielikumā pievienoju šādus dokumentus:

Bankas kontu pārskati par pēdējiem trīs mēnešiem;
VSAA lēmuma kopija par bezdarbnieka pabalsta apmēru;
Cits  

Pozitīva lēmuma gadījumā nav nepieciešams rakstiski informēt par pieņemto lēmumu.

         
Datums   Paraksts   Paraksta atšifrējums
13.01.2021