Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.
Talsu novada domes saistošie noteikumi Nr. 6

Talsos 2020. gada 16. aprīlī (prot. Nr. 10, 17. p., lēmums Nr. 182)
Grozījumi Talsu novada domes 2018. gada 28. jūnija saistošajos noteikumos Nr. 22 "Par vienreizēju pabalstu krīzes situācijā"
Izdoti saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 35. panta otro daļu

Izdarīt Talsu novada pašvaldības 2018. gada 28. jūnija saistošajos noteikumos Nr. 22 "Par vienreizēju pabalstu krīzes situācijā" (Talsu novada domes 28.06.2018. sēdes protokols Nr. 15, 4. punkts, lēmums Nr. 234) šādus grozījumus:

Papildināt saistošos noteikumus ar 6.1, 6.apakšpunktiem šādā redakcijā:

"6.1 Ģimenei (personai), kura ārkārtējās situācijas dēļ nespēj nodrošināt savas pamatvajadzības un tai nepieciešama materiāla palīdzība, laikā kamēr visā valstī izsludināta ārkārtas situācija sakarā ar Covid-19 izplatību un vienu kalendāro mēnesi pēc ārkārtējās situācijas beigām, piešķir pabalstu krīzes situācijā 80,00 euro mēnesī katram ģimenes loceklim, ja tā atbilst kādam no šādiem kritērijiem:

6.11. ģimenei (personai) saistībā ar ārkārtējo situāciju nav ienākumu (piemēram, persona ir bezalgas atvaļinājumā ne mazāk kā vienu mēnesi, personai ir piešķirts bezdarbnieka statuss, bet vēl nav saņemts bezdarbnieka pabalsts, vai Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra ir pieņēmusi lēmumu atteikt pabalsta piešķiršanu, izņemot gadījumu, kad persona pārtraukusi darba tiesiskās attiecības pēc pašas vēlēšanās, ko persona apliecina ar attiecīgiem dokumentiem);

6.12. ģimenei (personai) ir radušies papildus izdevumi, ko tā pati nespēj segt, atrodoties pašizolācijā saistībā ar atgriešanos no citas valsts (piemēram, ienākumi un uzkrājumi iztērēti papildus mājoklim, viesnīcai, transportam, ko persona apliecina ar attiecīgiem dokumentiem);

6.13. ģimene (persona) atrodas vai ir atradusies karantīnā un sakarā ar to tai nav iztikas līdzekļu, ko persona apliecina ar attiecīgiem dokumentiem.

6.2 Lai saņemtu šo noteikumu 6.1 punktā paredzēto pabalstu, personai Sociālajā dienestā jāiesniedz iesniegums un dokumenti, kuri apliecina krīzes situācijas iestāšanās faktu (pielikumā)."

Talsu novada domes priekšsēdētājs D. Karols
Pielikums
Talsu novada domes 16.04.2020.
saistošajiem noteikumiem Nr. 6
TALSU NOVADA SOCIĀLAJAM DIENESTAM
Iesniedzējs 
Personas kods: 
Deklarētā dzīvesvietas adrese: 
Faktiskā dzīvesvietas adrese: 
Iesniedzēja tālrunis: 

IESNIEGUMS

Pamatojoties uz Talsu novada domes saistošajiem noteikumiem "Par vienreizēju pabalstu krīzes situācijā", lūdz piešķirt pabalstu krīzes situācijā, jo:

ģimenei (personai) saistībā ar ārkārtējo situāciju nav ienākumu (piemēram, persona ir bezalgas atvaļinājumā, personai ir piešķirts bezdarbnieka statuss, bet vēl nav saņemts bezdarbnieka pabalsts, pašnodarbinātas vai uz uzņēmuma līguma, vai uz cita veida līguma pamata nodarbinātas personas – pakalpojumu sniedzēji, kas zaudējuši ienākumu avotu, u.c.)

 
 
 
 

ģimenei (personai) ir radušies papildus izdevumi, ko tā pati nespēj segt, atrodoties pašizolācijā saistībā ar atgriešanos no COVID-19 skartajām valstīm/šobrīd jebkuras citas valsts (piemēram, ienākumi un uzkrājumi iztērēti papildus mājoklim, viesnīcai, transportam, u.c.)

 
 
 
 

ģimene (persona) atrodas vai ir atradusies karantīnā un tai nav iztikas līdzekļu

 
 
 
 

Pabalstu krīzes situācijā piešķirt par:

Vārds UzvārdsPersonas kods
  
  
  
  
  

, kuras dzīvo vienā mājsaimniecībā.

pārskaitījumu bankas kontā  

Vārds Uzvārds: 

Personas kods

 
    
Banka: 

Bankas konts:

 

Sociālais dienests lūdz ģimeni (personu) elektroniski e-pastā vai WhatsApp atsūtīt aviobiļetes kopiju, kas apliecina atgriešanos no COVID-19 skartajām valstīm (šobrīd jebkuras citas valsts), rīkojumu par bezalgas atvaļinājuma piešķiršanu, vai citu dokumentu kopijas, kas būtu pierādījumi lēmuma pieņemšanai.

*Talsu novada pašvaldības Sociālais dienests ar šo apliecina, ka informācija un personas dati, ko Jūs esat iesniedzis saistībā ar šo iesniegumu, tiks apkopoti, apstrādāti un glabāti saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46 EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) prasībām, attiecībā uz personas datu aizsardzību.

Iesniedzot savus datus, Jūs piekrītat, ka dati tiek apstrādāti un uzglabāti visu šeit norādīto datu apstrādes laiku, kā arī normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos pēc sākotnējās datu apstrādes tik ilgi, cik tas būtu nepieciešams.

Savāktie dati netiks nodoti trešajām personām, izņemot gadījumus, ja tas būtu nepieciešams šeit noteiktās datu apstrādes nolūkiem, vai, ja šādu pienākumu uzliek normatīvie akti.

Jums ir tiesības jebkurā laikā prasīt savu datu atjaunošanu, informāciju par Jūsu personas datu lietošanu, kā arī prasīt savu datu dzēšanu.

Parakstot šo iesniegumu, ar savu parakstu apliecinu, ka esmu informēts par manu personas datu apstrādi, un piekrītu, ka mani personas dati tiks apstrādāti iesniegumā minētā konkrētā tiesiskā mērķa sasniegšanai.

Datums: Iesniedzēja paraksts*: 
    
Iesniegumu pieņēma
sociālais darbinieks
   
  Vārds uzvārdsParaksts
    
Norāde par izpildi:

(izpildes datums, pamatojums, atbildīgās personas vārds, uzvārds)

SAŅEMTS:
Talsu novada Sociālajā dienestā __________________
Nr._______________
20___.gada_____________

Talsu novada domes priekšsēdētājs D. Karols
Saistošo noteikumu Nr. 6 "Grozījumi Talsu novada domes 2018. gada 28. jūnija saistošajos noteikumos Nr. 22 "Par vienreizēju pabalstu krīzes situācijā""
paskaidrojuma raksts

Sadaļas nosaukums

Sadaļas paskaidrojums

1. Projekta nepieciešamības pamatojumsSaistošo noteikumu grozījumi nepieciešami uz laiku, kamēr valstī ir izsludināta ārkārtējā situācija sakarā ar Covid-19 izplatību un šajā laikā sniegtu materiālu palīdzību krīzes situācijā nonākušām ģimenēm un personām.
2. Īss projekta satura izklāstsSaistošie noteikumi tiek izdoti saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma pārejas noteikumu 37. punktā noteikto, ka laikā, kamēr visā valstī ir izsludināta ārkārtējā situācija sakarā ar Covid-19 izplatību (Ministru kabineta 2020. gada 12. marta rīkojuma Nr. 103 "Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu" 1. punkts) un vienu kalendāra mēnesi pēc ārkārtējās situācijas beigām, pašvaldība piešķir ģimenei (personai), kura ārkārtējās situācijas dēļ nespēj nodrošināt savas pamatvajadzības, pabalstu krīzes situācijā. Ģimenei (personai), kura ārkārtējās situācijas dēļ nespēj nodrošināt savas pamatvajadzības un tai nepieciešama materiālā palīdzība, laikā, kamēr visā valstī ir izsludināta ārkārtējā situācija sakarā ar Covid-19 izplatību un vienu kalendāra mēnesi pēc ārkārtējās situācijas beigām, paredzēts piešķirt pabalstu krīzes situācijā 80,00 euro mēnesī katram ģimenes loceklim. Lai saņemtu minēto pabalstu, personai jāiesniedz Talsu novada Sociālajā dienestā iesniegums un, ja iespējams, dokumentus, kuri apliecina krīzes situācijas faktu. Sociālais dienests pēc iesnieguma un apliecinošo dokumentu saņemšanas veic ģimenes (personas) sociālās situācijas novērtēšanu un pieņem lēmumu par minētā pabalsta piešķiršanu/atteikumu.
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetuNoteikumu realizēšanai naudas līdzekļi iepriekš nav plānoti. Prognozējamā ietekme uz budžetu 120000,00 euro (40 euro (50 % no pabalstu krīzes situācijā mēnesī) ×1000 personas ×3 mēneši ārkārtējās situācijas laikā, pie nosacījuma, ka otri 50 % būs atgūstami no valsts līdzekļiem kā mērķdotācija). Papildus līdzekļi Talsu novada Sociālā dienesta budžetā būs nepieciešami 120000,00 euro. Līdzekļi tiks rasti pašvaldības budžeta ietvaros, veicot apropriācijas pārdali starp budžeta programmām.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijāNav attiecināms.
5. Informācija par administratīvajām procedūrāmNoteikumu izpildi un piemērošanu nodrošina Talsu novada sociālais dienests.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonāmNav attiecināms.
Talsu novada domes priekšsēdētājs D. Karols
17.04.2020