Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi likumā "Par apdrošināšanu bezdarba gadījumam"

Izdarīt likumā "Par apdrošināšanu bezdarba gadījumam" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1999, 24. nr.; 2001, 1. nr.; 2002, 12., 22. nr.; 2006, 1., 14. nr.; 2007, 24. nr.; 2009, 2., 6., 15. nr.; Latvijas Vēstnesis, 2009, 200. nr.; 2010, 206. nr.; 2011, 99., 202. nr.; 2012, 192. nr.; 2013, 194. nr.; 2015, 127., 248. nr.; 2016, 241., 249., 255. nr.; 2019, 240., 255.A nr.; 2020, 75.B nr.) šādus grozījumus:

1. 7. pantā:

izteikt sesto daļu šādā redakcijā:

"(6) Bezdarbniekam, kurš visā vidējās apdrošināšanas iemaksu algas aprēķināšanas periodā, kas noteikts saskaņā ar šā likuma 8. pantu, nav bijis darba ņēmējs un par kuru iemaksas bezdarba gadījumam ir veiktas no valsts sociālās apdrošināšanas speciālā budžeta, bezdarbnieka pabalsta apmēru nosaka:

1) saskaņā ar šā panta pirmo daļu, ja iemaksas veiktas no slimības pabalsta;

2) saskaņā ar šā panta pirmo daļu, vidējo apdrošināšanas iemaksu algu aprēķinot par 12 mēnešu periodu pirms šā likuma 8. panta pirmajā daļā noteiktā perioda no apdrošināšanas iemaksu algas par pēdējiem mēnešiem, kuros iemaksas bezdarba gadījumam ir veiktas vai bija jāveic darba ņēmējam un darba devējam, ja iemaksas veiktas par maternitātes pabalsta vai vecāku pabalsta saņēmējiem. Šādā gadījumā bezdarbnieka pabalsta apmērs nedrīkst būt mazāks par šā panta otrajā daļā noteikto.";

papildināt pantu ar astoto daļu šādā redakcijā:

"(8) Bezdarbniekam, kurš maternitātes vai vecāku pabalsta saņemšanas laikā zaudējis darba ņēmēja statusu un kurš šā likuma 8. panta pirmajā daļā noteiktajā vidējās apdrošināšanas iemaksu algas aprēķināšanas perioda daļā nav bijis darba ņēmējs un saņēmis maternitātes pabalstu vai vecāku pabalstu, bezdarbnieka pabalsta apmēru nosaka, to aprēķinot no vidējās apdrošināšanas iemaksu algas par 12 mēnešu periodu, kurā pēdējās iemaksas bezdarba gadījumam ir veiktas vai bija jāveic darba ņēmējam un darba devējam. Šādā gadījumā bezdarbnieka pabalsta apmērs nedrīkst būt mazāks par šā panta otrajā daļā noteikto."

2. Papildināt pārejas noteikumus ar 23., 24., 25. un 26. punktu šādā redakcijā:

"23. Persona, kurai piešķirtā bezdarbnieka pabalsta izmaksas periods beidzas 2020. gada 12. martā vai vēlāk un kura sakarā ar Covid-19 izplatību izsludinātās ārkārtējās situācijas apstākļiem turpina būt bezdarbnieka statusā, var pieprasīt bezdarbnieka palīdzības pabalstu, kuru piešķir no nākamās dienas pēc tam, kad beidzas bezdarbnieka pabalsta izmaksas periods, uz laiku, kas nav ilgāks par četriem mēnešiem. Bezdarbnieka palīdzības pabalsta apmērs ir 180 euro mēnesī. Par minētajām personām netiek veiktas valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas.

24. Bezdarbnieka palīdzības pabalsti piešķirami un izmaksājami laikā no 2020. gada 12. marta līdz 2020. gada 31. decembrim. Bezdarbnieka palīdzības pabalsta izmaksu pārtrauc, ja persona zaudē bezdarbnieka statusu vai tai ir piešķirta apdrošināšanas atlīdzība saskaņā ar likumu "Par obligāto sociālo apdrošināšanu pret nelaimes gadījumiem darbā un arodslimībām", valsts pensija saskaņā ar likumu "Par valsts pensijām", izdienas pensija vai ikmēneša atlīdzība bezdarbniekam par algoto pagaidu sabiedrisko darbu veikšanu.

25. Līdz 2020. gada 31. decembrim personai, kurai bezdarbnieka statuss piešķirts 2020. gada 12. martā vai vēlāk un kura par bezdarbnieku kļuvusi pēc darba vai dienesta attiecību izbeigšanas uz pašas uzteikuma pamata (šā likuma 13. panta pirmās daļas 2. punkts), bezdarbnieka pabalstu piešķir no dienas, kad tā iesniegusi iesniegumu par bezdarbnieka pabalsta piešķiršanu.

26. Grozījums par šā likuma 7. panta sestās daļas izteikšanu jaunā redakcijā un šā panta astotā daļa stājas spēkā 2020. gada 1. jūlijā un attiecas uz bezdarbniekiem, kuri bezdarbnieka statusu ieguvuši, sākot ar 2020. gada 1. jūliju."

Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas.

Likums Saeimā pieņemts 2020. gada 24. aprīlī.

Valsts prezidents E. Levits

Rīgā 2020. gada 25. aprīlī

26.04.2020