Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes lēmums Nr. 44

Rīgā 2020. gada 23. aprīlī (prot. Nr. 19, 6. p.)

Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Rīgas ūdens" ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu piemērošanas kārtību

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (turpmāk - Regulators) 2020.gada 15.aprīlī saņēma sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Rīgas ūdens", vienotais reģistrācijas numurs: 40103023035, juridiskā adrese: Zigfrīda Annas Meierovica bulvāris 1, Rīga, LV-1050 (turpmāk - SIA "Rīgas ūdens"), 2020.gada 15.aprīļa iesniegumu Nr.2020-A13.1-5.1/273-N par ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu piemērošanas kārtības apstiprināšanu laikposmam no 2020.gada 1.maija līdz 2020.gada 31.jūlijam ar pievienotu aprēķinu un tā salīdzinājumu ar spēkā esošo ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu aprēķinu, 2019.gada budžeta izpildes rādītājus, 2020.gada budžeta aprēķinu, grāmatvedības kontu apgrozījumu laika periodam no 2019.gada 1.janvāra līdz 31.decembrim, kā arī 2020.gada 17.aprīlī saņēma 2020.gada 17.aprīļa iesniegumu Nr. 2020-A13.1-5.1/278-N ar aprēķina precizējumiem ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu piemērošanas kārtības noteikšanai un papildu skaidrojumiem (turpmāk kopā - Iesniegums).

Regulators konstatē un secina

1. SIA "Rīgas ūdens" ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifi tika noteikti ar Regulatora 2018.gada 26.aprīļa lēmumu Nr.48 "Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Rīgas ūdens" ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifiem" (Latvijas Vēstnesis, 2018, 85.nr.) (turpmāk - Lēmums Nr.48).

2. SIA "Rīgas ūdens" Iesniegumā lūdz noteikt ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu piemērošanas kārtību ar samazinātiem tarifiem laikposmam no 2020.gada 1.maija līdz 2020.gada 31.jūlijam, pamatojot ar to, ka SIA "Rīgas ūdens" 2019.gada neto peļņu veido arī 2019.gadā gūtie neparedzētie ieņēmumi. SIA "Rīgas ūdens" ir izvērtējusi, ka daļu no iepriekš minētajiem ieņēmumiem iespējams novirzīt ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu samazinājumam uz trim mēnešiem 2020.gadā. Līdz ar to tiek samazināta šobrīd spēkā esošo ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu aprēķinā iekļautā kapitāla atdeve. Kapitāla atdeves samazināšana aprēķinā samazina ūdensapgādes pakalpojumu un ūdens ražošanas pakalpojumu tarifus, kas savukārt samazina izmaksas aprēķinu pozīcijās "Pārējās izmaksas" un "Ūdens zudumu izmaksas". SIA "Rīgas ūdens" Iesniegumā arī atsaucas uz valstī izsludināto ārkārtējo situāciju kā apstākļus lūgumam noteikt tarifu piemērošanas kārtību ar samazinātiem tarifiem.

3. Likuma "Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem" (turpmāk - Likums) 1.pants nosaka Likuma mērķi - nodrošināt iespēju saņemt nepārtrauktus, drošus un kvalitatīvus sabiedriskos pakalpojumus, kuru tarifi atbilst ekonomiski pamatotām izmaksām, un Likuma 9.panta pirmās daļas 1.punkts nosaka Regulatora funkciju aizstāvēt lietotāju intereses un veicināt sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju attīstību.

4. Likuma 20.panta otrā daļa paredz, ka Regulators var apstiprināt kopējās sabiedriskā pakalpojuma sniegšanai nepieciešamās izmaksas vai kopējos sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja atļautos ieņēmumus saskaņā ar tarifu vai tarifu augšējās robežas aprēķināšanas un noteikšanas metodiku, kā arī tarifu vai tarifu augšējās robežas piemērošanas kārtību, ja nozares speciālie likumi neparedz citus tarifu noteikšanas principus.

5. Ūdenssaimniecības pakalpojumu likuma 5.panta trešās daļas 3.punkts paredz, ka tarifus regulējama komersanta sniegtajiem sabiedriskajiem ūdenssaimniecības pakalpojumiem Regulators nosaka saskaņā ar Likumu.

6. Ar Ministru kabineta 2020.gada 12.marta rīkojuma Nr.103 "Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu" 1.punktu visā valsts teritorijā ir izsludināta ārkārtējā situācija no lēmuma pieņemšanas brīža līdz 2020.gada 12.maijam ar mērķi ierobežot Covid-19 izplatību ārkārtējās situācijas spēkā esamības laikā.

7. Regulators ir izvērtējis Iesniegumu ar tajā norādīto pamatojumu un secina, ka Iesniegumā izteiktais lūgums ir pamatots. Tarifu piemērošanas kārtībai aprēķinātie ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifi atbilst ekonomiski pamatotām izmaksām. Ņemot vērā 2019.gadā gūtos neparedzētos ieņēmumus un SIA "Rīgas ūdens" plānoto pozitīvo naudas plūsmu 2020.gadā, SIA "Rīgas ūdens" rīcībā ir nepieciešamie finanšu līdzekļi, lai segtu izdevumus, kas saistīti ar ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu samazinājumu laikposmā no 2020.gada 1.maija līdz 2020.gada 31.jūlijam, un spētu finansēt plānotās investīcijas, gūt samērīgu peļņu, vienlaikus nodrošinot lietotājiem iespēju saņemt nepārtrauktus, drošus un kvalitatīvus sabiedriskos pakalpojumus. Ar Lēmumu Nr.48 izvērtētās citas izmaksas ar šo lēmumu netiek pārskatītas.

8. Izvērtējot Administratīvā procesa likuma 66.pantā noteiktos lietderības apsvērumus, Regulators secina, ka šis administratīvais akts ir nepieciešams, piemērots, vajadzīgs un atbilstošs šā administratīvā akta mērķa sasniegšanai - nodrošināt sabiedrisko pakalpojumu lietotājiem iespēju saņemt sabiedriskos pakalpojumus par tarifiem, kas atbilst ekonomiski pamatotām izmaksām. SIA "Rīgas ūdens" ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu piemērošanas kārtība ir sabiedrisko pakalpojumu lietotāju interesēs, jo īpaši saistībā ar valstī noteikto ārkārtējo situāciju, kas ietekmē ekonomisko situāciju. Regulators, pieņemot šo lēmumu, vadās no privātpersonu tiesību un tiesisko interešu ievērošanas principa, samērojot ar citiem Administratīvā procesa likumā nostiprinātajiem principiem, tostarp samērīguma principu. Likuma 20.panta otrā daļa paredz Regulatora tiesības apstiprināt tarifu piemērošanas kārtību.

9. Ņemot vērā konstatētos tiesiskos un faktiskos apstākļus, secināms, ka Regulatoram, lai nodrošinātu tiesisko noteiktību un skaidrību, ir nepieciešams lemt par Lēmuma Nr.48 piemērošanu, nosakot, ka no 2020.gada 1.maija līdz 2020.gada 31.jūlijam SIA "Rīgas ūdens" nepiemēro ar Lēmumu Nr.48 apstiprinātos ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifus.

10. SIA "Rīgas ūdens" pilnvarotais pārstāvis tika uzaicināts attālināti piedalīties padomes sēdē un uzturēja lūgumu apstiprināt tarifu piemērošanas kārtību laikposmam no 2020.gada 1.maija līdz 2020.gada 31.jūlijam.

Pamatojoties uz likuma "Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem" 1.pantu, 5.pantu, 6.panta otro daļu, 9.panta pirmās daļas 1.punktu, 20.panta pirmo un otro daļu, Ūdenssaimniecības pakalpojumu likuma 5.panta trešās daļas 3.punktu, Administratīvā procesa likuma 8.pantu, 13.pantu, 56.panta pirmo daļu, 65.panta trešo daļu, 66.pantu un ņemot vērā Ministru kabineta 2020.gada 12.marta rīkojuma Nr.103 "Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu" 1.punktu,

padome nolemj:

1. apstiprināt SIA "Rīgas ūdens" ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu, kas noteikti ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2018.gada 26.aprīļa lēmumu Nr.48 "Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Rīgas ūdens" ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifiem" (Latvijas Vēstnesis, 2018, nr.85), piemērošanas kārtību, nosakot šādus ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifus (bez pievienotās vērtības nodokļa):

1.1. ūdensapgādes pakalpojumu tarifu - 0,80 EUR/m3;

1.2. ūdens ražošanas pakalpojumu tarifu - 0,26 EUR/m3;

1.3. kanalizācijas pakalpojumu tarifu - 0,68 EUR/m3;

1.4. notekūdeņu attīrīšanas pakalpojumu tarifu - 0,31 EUR/m3;

2. noteikt, ka šā lēmuma lemjošās daļas 1.punktā apstiprinātā tarifu piemērošanas kārtība ir spēkā no 2020.gada 1.maija līdz 2020.gada 31.jūlijam;

3. noteikt, ka no 2020.gada 1.maija līdz 2020.gada 31.jūlijam SIA "Rīgas ūdens" nepiemēro ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2018.gada 26.aprīļa lēmumu Nr.48 "Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Rīgas ūdens" ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifiem" (Latvijas Vēstnesis, 2018, nr.85) apstiprinātos ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifus.

Lēmums stājas spēkā ar tā parakstīšanas dienu.

Šo administratīvo aktu var pārsūdzēt Administratīvajā apgabaltiesā viena mēneša laikā no dienas, kad ieinteresētā persona uzzina vai tai vajadzēja uzzināt par pieņemto administratīvo aktu.

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas
padomes priekšsēdētājs R. Irklis

23.04.2020