Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Mazsalacas novada domes iesūtītā saistošo noteikumu konsolidētā redakcija (DOC).
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Mazsalacas novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr. 13/2020

Mazsalacā 2020. gada 22. aprīlī

Grozījumi Mazsalacas novada pašvaldības 2013. gada 20. novembra saistošajos noteikumos Nr. 22 "Par sociālās palīdzības pabalstiem Mazsalacas novada pašvaldībā"

Mazsalacas novada pašvaldības domes
22.04.2020. lēmums Nr. 6.28

Izdoti saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un
sociālās palīdzības likuma 33. panta otro daļu,
35. panta otro, ceturto un piekto daļu,
likuma "Par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā"
25. pantu, likuma "Par pašvaldībām" 43. panta trešo daļu,
Ministru kabineta 2005. gada 15. novembra noteikumu Nr. 857
"Noteikumi par sociālajām garantijām bārenim un
bez vecāku gādības palikušajam bērnam,
kurš ir ārpusģimenes aprūpē, kā arī pēc ārpusģimenes
aprūpes beigšanās" 27., 30., 31. un 31.¹ punktu,
Ministru kabineta 2009. gada 17. jūnija noteikumu Nr. 550
"Kārtība, kādā aprēķināms, piešķirams, izmaksājams
pabalsts garantētā minimālā ienākumu līmeņa
nodrošināšanai un slēdzama vienošanās par līdzdarbību"
13. punktu, Ministru kabineta 2018. gada 26. jūnija
noteikumu Nr. 354 "Audžuģimenes noteikumi" 78. punktu

Izdarīt Mazsalacas novada domes 2013. gada 20. novembra saistošajos noteikumos Nr. 22 "Par sociālās palīdzības pabalstiem Mazsalacas novada pašvaldībā" (turpmāk - noteikumi) šādus grozījumus:

1. Papildināt noteikumus ar 32.1, 32.2, 32.3 un 32.4 punktu šādā redakcijā:

"32.1 Krīzes pabalsts ārkārtējās situācijas laikā - vienai personai jeb katram ģimenes loceklim 80 euro mēnesī.

32.2 Noteikt kritērijus noteikumu 32.1 punktā noteiktā pabalsta piešķiršanai:

32.21. ģimenei (personai) saistībā ar ārkārtējo situāciju nav ienākumu (persona ir bezalgas atvaļinājumā, personai ir piešķirts bezdarbnieka statuss, bet vēl nav saņemts bezdarbnieka pabalsts, pašnodarbinātas vai uz uzņēmuma līguma, vai uz cita veida līguma pamata nodarbinātas personas - pakalpojumu sniedzēji, kas zaudējuši ienākumu avotu, atteikts dīkstāves pabalsts, valstī noteikto ierobežojumu dēļ nevar veikt darba pienākumus);

32.22. ģimenei (personai) ir radušies papildus izdevumi, ko tā pati nespēj segt, izpildot valstī noteikto pašizolācijas pienākumu;

32.23. ģimene (persona) atrodas vai ir atradusies karantīnā un tai nav iztikas līdzekļu pamatvajadzību nodrošināšanai.

32.3 Lai saņemtu noteikumu 32.1 punktā noteikto pabalstu, persona iesniedz Sociālajā dienestā argumentētu iesniegumu un, ja iespējams, dokumentus, kuri apliecina krīzes situācijas faktu.

32.4 Noteikumu 32.1 punktā noteikto pabalstu pārskaita pabalsta pieprasītāja iesniegumā norādītajā pabalsta pieprasītāja kredītiestādes kontā. Vienojoties ar pabalsta pieprasītāju, pabalsta izmaksu naudā daļēji vai pilnībā var aizstāt ar pabalstu natūrā normatīvajos aktos noteikto izdevumu apmaksai personas (ģimenes) pamatvajadzību nodrošināšanai.".

2. Papildināt noslēguma jautājumus ar 62. punktu šādā redakcijā:

"62. Noteikumu 32.1, 32.2, 32.3 un 32.4 punkts ir spēkā laikā, kad valstī, valsts daļā vai administratīvās teritorijas daļā ir izsludināta ārkārtējā situācija vai izņēmuma stāvoklis, kas saistīts ar veselības apdraudējumu vai ir noteikti pārvietošanās ierobežojumi.".

Mazsalacas novada domes priekšsēdētājs H. Rokpelnis

 

Saistošo noteikumu Nr. 13/2020 "Grozījumi Mazsalacas novada pašvaldības 2013. gada 20. novembra saistošajos noteikumos Nr. 22 "Par sociālās palīdzības pabalstiem Mazsalacas novada pašvaldībā""
paskaidrojuma raksts

Paskaidrojuma raksta sadaļas Informācija
1. Projekta nepieciešamības pamatojums Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma pārejas noteikumu 37. punkts, kas stājās spēkā 22.03.2020. nosaka, ka laikā, kamēr visā valstī ir izsludināta ārkārtējā situācija sakarā ar Covid-19 izplatību un vienu kalendāra mēnesi pēc ārkārtējās situācijas beigām pašvaldība piešķir ģimenei (personai), kura ārkārtējās situācijas dēļ nespēj nodrošināt savas pamatvajadzības, šā likuma 35. panta otrajā daļā noteikto pabalstu krīzes situācijā, kas tiek izmaksāts no pašvaldības budžeta līdzekļiem.

Lai daļēji kompensētu pašvaldību izdevumus par pabalstu krīzes situācijā nodrošināšanu, valsts nodrošina mērķdotāciju pašvaldībām izdevumu segšanai 50 procentu apmērā no ģimenei (personai) izmaksātā pabalsta krīzes situācijā apmēra, bet ne vairāk kā 40 euro mēnesī vienai personai triju mēnešu periodā. Tas nozīmē, ka kopumā valsts līdzfinansēs līdz 120,00 euro vienai personai mājsaimniecībā triju mēnešu periodā.

Izvērtējot minēto un ņemot vērā Labklājības ministrijas ieteikumus "Par pabalsts krīzes situācijā piešķiršanu saistībā ar Covid-19", secināts, ka pamatojoties uz valstī izsludināto ārkārtējo situāciju, ir nepieciešams veikt grozījumus Mazsalacas novada pašvaldības 2013. gada 20. novembra saistošajos noteikumos Nr. 22 "Par sociālās palīdzības pabalstiem Mazsalacas novada pašvaldībā" (turpmāk - saistošie noteikumi), papildinot tos ar krīzes pabalstu ārkārtējās situācijas laikā.

2. Īss saistošo noteikumu projekta satura izklāsts Noteikumi ir nepieciešami, lai uzlabotu sociālo situāciju krīzes situācijā nonākušām ģimenēm (personām), sakarā ar ārkārtējo situāciju valstī.

Saistošo noteikumu projekts paredz noteikt krīzes pabalstu vienai personai jeb vienam ģimenes loceklim 80,00 euro mēnesī laikā, kad valstī, valsts daļā vai administratīvās teritorijas daļā ir izsludināta ārkārtējā situācija vai izņēmuma stāvoklis, kas saistīts ar veselības apdraudējumu, kā arī saistošajos noteikumos tiek noteikti kritēriji un nosacījumi šī pabalsta saņemšanai.

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu Saistošo noteikumu ietekme uz pašvaldības budžetu - paredzams, ka 2020. gadā papildus būs nepieciešami 3000 euro.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz sociāli ekonomisko stāvokli (uzņēmējdarbības vidi) pašvaldības teritorijā Nav ietekmes.
5. Informācija par administratīvajām procedūrām Saistošie noteikumi nemaina administratīvās procedūras pēc būtības. Saistošo noteikumu izpildi nodrošina Mazsalacas novada Sociālais dienests. Iesniegums iesniedzams Mazsalacas novada Sociālajā dienestā, Parka iela 31, Mazsalacā, Mazsalacas novadā, LV-4215.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām Nav notikušas.

Mazsalacas novada domes priekšsēdētājs H. Rokpelnis

23.04.2020