Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Vecumnieku novada domes iesūtītā saistošo noteikumu konsolidētā redakcija (DOCX).
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Vecumnieku novada domes saistošie noteikumi Nr. 3

Vecumnieku novada Vecumnieku pagastā 2020. gada 15. aprīlī

Grozījumi Vecumnieku novada domes 2010. gada 24. marta saistošajos noteikumos Nr. 5 "Par sociālās palīdzības sniegšanu Vecumnieku novadā"

APSTIPRINĀTI
Vecumnieku novada domes
2020. gada 15. aprīļa sēdē (prot. Nr. 7, 1. §)

Izdoti saskaņā ar "Sociālo pakalpojumu
un sociālās palīdzības likuma "
35. panta otro, ceturto un piekto daļu,
pārejas noteikumu 37. punktu
un likuma "Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā"
14. panta sesto daļu un 25.2 pantu,
Ministru kabineta 2018. gada 26. jūnija noteikumu Nr. 354
"Audžuģimenes noteikumi" 78. punktu,
Ministru kabineta 2005. gada 15. novembra noteikumu Nr. 857
"Noteikumi par sociālajām garantijām bārenim
un bez vecāku gādības palikušajam bērnam,
kurš ir ārpusģimenes aprūpē, kā arī pēc
ārpusģimenes aprūpes beigšanās" 22. punktu,
Ministru kabineta 2009. gada 17. jūnija noteikumu Nr. 550
"Kārtība, kādā aprēķināms, piešķirams, izmaksājams pabalsts
garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai
un slēdzama vienošanās par līdzdarbību" 13. un 15. punktu

Izdarīt Vecumnieku novada Domes 2010. gada 24. marta saistošajos noteikumos Nr. 5 "Par sociālās palīdzības sniegšanu Vecumnieku novadā" šādus grozījumus:

1. Papildināt saistošo noteikumu izdošanas tiesisko pamatojumu aiz vārdiem "Izdoti saskaņā ar "Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma" 35. panta otro, ceturto un piekto daļu" ar tekstu ", pārejas noteikumu 37. punktu".

2. Svītrot saistošo noteikumu 2.9.3. apakšpunktā vārdu "Vienreizējs".

3. Papildināt saistošos noteikumus ar 5.4. apakšpunktu šādā redakcijā:

"5.4. Pabalstu krīzes situācijā, kurā persona nokļuvusi ar Covid-19 izplatības ierobežošanu valstī izsludinātās ārkārtējās situācijas saistītiem apstākļiem un pati saviem spēkiem nespēj nodrošināt savas pamatvajadzības un tai ir nepieciešama materiāla palīdzība, piešķir līdz 80 euro mēnesī. Pabalstu piešķir līdz Covid-19 izplatības ierobežošanas valstī izsludinātās ārkārtējās situācijas spēkā esamības un viena mēneša termiņam pēc tā."

4. Papildināt saistošos noteikumus ar 5.5. apakšpunktu šādā redakcijā:

"5.5. Pabalstu piešķir, neizvērtējot personas ienākumus, bet ņemot vērā iepriekš neparedzamo apstākļu radīto zaudējumu sekas un ja tā atbilst kādam no šādiem kritērijiem:

5.5.1. personai saistībā ar ārkārtējo situāciju nav ienākumu (piemēram, persona ir bezalgas atvaļinājumā, personai ir piešķirts bezdarbnieka statuss, bet vēl nav saņemts bezdarbnieka pabalsts vai nav tiesību saņemt bezdarbnieka pabalstu, pašnodarbinātas vai uz uzņēmuma līguma, vai uz cita veida līguma pamata nodarbinātas personas - pakalpojumu sniedzēji, kas zaudējuši ienākumu avotu, u.c.);

5.5.2. personai ir radušies papildu izdevumi, ko tā pati nespēj segt, atrodoties pašizolācijā saistībā ar atgriešanos no Covid-19 skartajām valstīm (piemēram, ienākumi un uzkrājumi iztērēti papildus mājoklim, viesnīcai, transportam, u.c.);

5.5.3. persona atrodas vai ir atradusies karantīnā un tai nav iztikas līdzekļu."

5. Papildināt saistošos noteikumus ar 5.6. apakšpunktu šādā redakcijā:

"5.6. Pabalsta saņemšanai personai Sociālajā dienestā jāiesniedz iesniegums ar pievienotiem situāciju pamatojošie dokumenti (aviobiļetes, kas apliecina atgriešanos no Covid-19 skartajām valstīm, rīkojumu par bezalgas atvaļinājuma piešķiršanu u.c. dokumenti)."

6. Papildināt saistošos noteikumus ar 5.7. apakšpunktu šādā redakcijā:

"5.7. Ar Covid-19 izplatības ierobežošanu valstī izsludinātās ārkārtējās situācijas saistītiem apstākļiem piešķirto krīzes situāciju pabalstu kopējā summa vienai personai noteikta līdz 240 euro."

Vecumnieku novada pašvaldības domes priekšsēdētājs G. Kalniņš

 

Paskaidrojuma raksts
Vecumnieku novada domes saistošajiem noteikumiem "Grozījumi 2010. gada 24. marta saistošajos noteikumos Nr. 5 "Par sociālās palīdzības sniegšanu Vecumnieku novadā""

Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija
1. Projekta nepieciešamības pamatojums Grozījumi Vecumnieku novada Domes 2010. gada 24. marta saistošajos noteikumos Nr. 5 "Par sociālās palīdzības sniegšanu Vecumnieku novadā" (turpmāk - saistošie noteikumi) izstrādāti, lai paplašinātu iespējas saņemt sociālās palīdzības pabalstu valstī izsludinātās ārkārtējās situācijas laikā.
2. Īss projekta satura izklāsts Atbilstoši Sociālo pakalpojumu nu sociālās palīdzības likuma 35. panta otrajā daļā noteiktajam pašvaldība, neizvērtējot ģimenes (personas) ienākumus, var piešķirt ģimenei (personai) pabalstu krīzes situācijā, savukārt saskaņā ar šī likuma pārejas noteikumu 37. punktu laikā, kamēr visā valstī ir izsludināta ārkārtējā situācija sakarā ar Covid-19 izplatību, un vienu kalendāra mēnesi pēc ārkārtējās situācijas beigām:

1) pašvaldība piešķir ģimenei (personai), kura ārkārtējās situācijas dēļ nespēj nodrošināt savas pamatvajadzības, šā likuma 35. panta otrajā daļā noteikto pabalstu krīzes situācijā, kas tiek izmaksāts no pašvaldības budžeta līdzekļiem;

2) lai daļēji kompensētu pašvaldību izdevumus par pabalstu krīzes situācijā nodrošināšanu, valsts nodrošina mērķdotāciju pašvaldībām izdevumu segšanai 50 procentu apmērā no ģimenei (personai) izmaksātā pabalsta krīzes situācijā apmēra, bet ne vairāk kā 40 euro mēnesī vienai personai triju mēnešu periodā.

Grozījumi saistošajos noteikumos paredz papildināt tos ar jaunu apakšpunktu, kas paredz piešķirt ģimenei (personai) pabalstu, pamatojoties uz ārkārtējo situāciju valstī, 80 euro apmērā katram ģimenes loceklim, ja atbilst kādam no šādiem kritērijiem:

1. personai saistībā ar ārkārtējo situāciju nav ienākumu (piemēram, persona ir bezalgas atvaļinājumā, personai ir piešķirts bezdarbnieka statuss, bet vēl nav saņemts bezdarbnieka pabalsts vai nav tiesību saņemt bezdarbnieka pabalstu, pašnodarbinātas vai uz uzņēmuma līguma, vai uz cita veida līguma pamata nodarbinātas personas - pakalpojumu sniedzēji, kas zaudējuši ienākumu avotu, u.c.);

2. personai ir radušies papildu izdevumi, ko tā pati nespēj segt, atrodoties pašizolācijā saistībā ar atgriešanos no Covid-19 skartajām valstīm (piemēram, ienākumi un uzkrājumi iztērēti papildus mājoklim, viesnīcai, transportam, u.c.);

3. persona atrodas vai ir atradusies karantīnā un tai nav iztikas līdzekļu.

Pabalsta saņemšanai personai Sociālajā dienestā jāiesniedz iesniegums ar pievienotiem situāciju pamatojošie dokumenti (aviobiļetes, kas apliecina atgriešanos no Covid-19 skartajām valstīm, rīkojumu par bezalgas atvaļinājuma piešķiršanu u.c. dokumenti).

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu Saistošo noteikumu ietekme uz pašvaldības budžetu - paredzams, ka 2020. gadā papildus būs nepieciešami 10000 euro.

Lai nodrošinātu saistošo noteikumu izpildi, nav nepieciešams veidot jaunas amata vietas.

4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā Nav attiecināma.
5. Informācija par administratīvajām procedūrām Atbildīgā institūcija par saistošo noteikumu izpildi ir Vecumnieku novada domes Sociālais dienests.
6. Normatīvie akti, saskaņā ar kuriem saistošie noteikumi sagatavoti Saistošie noteikumi izdoti saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 35. panta otro, ceturto un piekto daļu, pārejas noteikumu 37. punktu, likuma "Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā" 14. panta sesto daļu un 25.2 pantu, Ministru kabineta 2018. gada 26. jūnija noteikumu Nr. 354 "Audžuģimenes noteikumi" 78. punktu, Ministru kabineta 2005. gada 15. novembra noteikumu Nr. 857 "Noteikumi par sociālajām garantijām bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam, kurš ir ārpusģimenes aprūpē, kā arī pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās" 22. punktu, Ministru kabineta 2009. gada 17. jūnija noteikumu Nr. 550 "Kārtība, kādā aprēķināms, piešķirams, izmaksājams pabalsts garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai un slēdzama vienošanās par līdzdarbību" 13. un 15. punktu.
7. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām Saistošo noteikumu izstrādes procesā notikušas konsultācijas ar pašvaldības speciālistiem un deputātiem.

Vecumnieku novada pašvaldības domes priekšsēdētājs G. Kalniņš

17.04.2020