Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Jelgavas pilsētas pašvaldības saistošie noteikumi Nr.20-7

Jelgavā 2020. gada 26. martā (prot. Nr. 4, 2. p.)

Grozījumi Jelgavas pilsētas pašvaldības 2015. gada 12. novembra saistošajos noteikumos Nr. 15-20 "Jelgavas pilsētas pašvaldības pabalstu piešķiršanas noteikumi"

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
43. panta trešo daļu, Sociālo pakalpojumu un
sociālās palīdzības likuma 35. panta ceturto daļu

Izdarīt Jelgavas pilsētas pašvaldības 2015. gada 12. novembra saistošajos noteikumos Nr. 15-20 "Jelgavas pilsētas pašvaldības pabalstu piešķiršanas noteikumi" (turpmāk - noteikumi) (Latvijas Vēstnesis, 2015, 234. nr.; 2016, 28., 41., 191. nr.; 2017, 49. nr.; 2018, 11., 51. nr.; 2019, 46., 258. nr.) šādus grozījumus:

1. Papildināt noteikumu izdošanas tiesisko pamatu aiz vārdiem un skaitļiem "Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 35. panta ceturto daļu" ar vārdiem un skaitļiem "likuma "Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā" 25. panta pirmo daļu".

2. Papildināt noteikumus ar 9.1 punktu šādā redakcijā:

"9.1 Speciālists - šo noteikumu izpratnē ir persona, kura uzsāk darbu Jelgavas pilsētas pašvaldības izglītības iestādē pedagoga amatā, ar nosacījumu, ka pedagoga vakance bija reģistrēta Nodarbinātības valsts aģentūrā ilgāk par 3 (trijiem) mēnešiem, vai arī persona apgūst otrā līmeņa profesionālo augstāko izglītību Latvijas Universitātē, Liepājas Universitātē vai Daugavpils Universitātē izglītības projekta MĀCĪTSPĒKS ietvaros sadarbībā ar nodibinājumu "Iespējamā misija".".

3. Papildināt noteikumus ar 11.4.1 apakšpunktu šādā redakcijā:

"11.4.1 pabalsts īrētās dzīvojamās telpas apmaksai speciālistam;".

4. Papildināt noteikumu 14. punktu aiz vārdiem un skaitļa "un 11.5. apakšpunktā" ar vārdiem un skaitli "kā arī speciālistam noteikumu 11.4.1 apakšpunktā".

5. Papildināt noteikumus ar XIII1 nodaļu šādā redakcijā:

"XIII.1 Pabalsts īrētās dzīvojamās telpas apmaksai speciālistam

73.1 Pabalstu īrētās dzīvojamās telpas apmaksai speciālistam piešķir, ja viņš atbilst visiem šādiem kritērijiem:

73.11. speciālists ir noslēdzis darba līgumu par pedagoģiskā darba veikšanu ar Jelgavas pilsētas pašvaldības izglītības iestādi;

73.12. speciālists ir noslēdzis īres līgumu par citas personas, izņemot pašvaldību, īpašumā esošas dzīvojamās telpas īri, kura atrodas Jelgavas pilsētas administratīvajā teritorijā, un faktiski dzīvo īrētajā dzīvojamajā telpā;

73.13. speciālista īpašumā nav dzīvojamās telpas Jelgavas pilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā.

73.2 Noteikumu 73.1 punktā minēto pabalstu līdz 150,00 euro mēnesī piešķir uz 6 (sešiem) mēnešiem vai uz īres līguma darbības laiku, ja tas ir īsāks par 6 (sešiem) mēnešiem, nepārsniedzot īres līgumā noteikto īres maksu.

73.3 Lai saņemtu pabalstu no nākamā kalendārā mēneša 1. datuma, speciālists, uzrādot personu apliecinošu dokumentu, līdz kārtējā mēneša 15. datumam vēršas JSLP ar iesniegumu, pievienojot šādus dokumentus:

73.31. darba līguma kopiju ar Jelgavas pilsētas pašvaldības izglītības iestādi par pedagoģiskā darba veikšanu;

73.32. izziņas vai līguma ar augstskolu kopiju par izglītības apguvi;

73.33. īres līguma kopiju par citas personas, izņemot pašvaldību, īpašumā esošas dzīvojamās telpas īri.

73.4 Pabalstu izmaksā, kamēr speciālists sastāv darba tiesiskajās attiecībās ar Jelgavas pilsētas pašvaldības izglītības iestādi, bet ne ilgāk kā līdz pašvaldības dzīvojamās telpas, kurai noteikts kvalificētam speciālistam izīrējamas dzīvojamās telpas statuss, saņemšanai.

73.5 Pabalstu pārskaita speciālista iesniegumā norādītajā kredītiestādes kontā.

73.6 Speciālista līdzdarbības pienākumi ir:

73.61. 6 (sešu) mēnešu laikā no pabalsta saņemšanas uzrādīt JSLP sociālajam darbiniekam apliecinošu dokumentu (kvīts, čeks, kredītiestādes konta pārskats u.c.), kas noformēts uz speciālista vārda, par pabalsta izlietošanu tam paredzētajam mērķim;

73.62. informēt JSLP par izmaiņām apstākļos, kuri bija par pamatu pabalsta piešķiršanai.".

6. Noteikumi stājas spēkā 2020. gada 1. jūnijā.

Jelgavas pilsētas domes priekšsēdētājs A. Rāviņš

 

Jelgavas pilsētas pašvaldības 2020. gada 26. marta saistošo noteikumu Nr. 20-7 "Grozījumi Jelgavas pilsētas pašvaldības 2015. gada 12. novembra saistošajos noteikumos Nr. 15-20 "Jelgavas pilsētas pašvaldības pabalstu piešķiršanas noteikumi""
paskaidrojuma raksts

Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija
1. Īss projekta satura izklāsts Saskaņā ar likuma "Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā" 25. panta pirmo daļu un Ministru kabineta 2018. gada 9. janvāra noteikumiem Nr. 27 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Samazināt studiju programmu fragmentāciju un stiprināt resursu koplietošanu"" pirmās un otrās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi", lai realizētu Jelgavas pilsētas pašvaldības (turpmāk - pašvaldības) brīvprātīgo iniciatīvu atbalsta sniegšanā pedagogiem (turpmāk - speciālistiem), kā arī speciālistu piesaistīšanā darbam pašvaldības izglītības iestādēs, ir paredzēts ieviest jaunu pašvaldības pabalstu īrētās dzīvojamās telpas apmaksai speciālistam līdz 150,00 euro mēnesī, nepārsniedzot īres līgumā noteikto īres maksu.

Pabalsts tiek piešķirts bez ienākumu un materiālā stāvokļa izvērtēšanas uz 6 mēnešiem vai uz īres līguma darbības laiku, ja tas ir īsāks par 6 mēnešiem, kamēr speciālists sastāv darba tiesiskajās attiecībās ar pašvaldības izglītības iestādi, bet ne ilgāk kā līdz pašvaldības dzīvojamās telpas, kurai noteikts kvalificētam speciālistam izīrējamas dzīvojamās telpas statuss, saņemšanai.

Lai saņemtu pabalstu, speciālists, uzrādot personu apliecinošu dokumentu, vēršas ar iesniegumu pašvaldības iestādē "Jelgavas sociālo lietu pārvalde" (turpmāk - JSLP) un iesniedz dokumentus, ar kuriem var apliecināt izglītības apguvi, darba līguma esamību un dzīvojamās telpas īrēšanas faktu.

2. Projekta nepieciešamības pamatojums Noteikumi ir nepieciešami, lai sniegtu atbalstu mājokļa problēmas risināšanai speciālistiem un pasaistītu speciālistus darbam pašvaldības izglītības iestādēs. Pašvaldībā uz 01.03.2020. ir 32 pedagogu vakances, un šo speciālistu trūkuma dēļ ir nepieciešams izstrādāt prioritārus pasākumus izglītības un sociālās politikas jomā jaunu pedagogu piesaistei. Pašvaldības dzīvojamās telpas, kurai ir noteikts kvalificētam speciālistam izīrējamas dzīvojamās telpas statuss, saņemšana ir laikietilpīgs process, bet jauniem speciālistiem ir nepieciešams tūlītējs atbalsts aktuālās sociālās problēmas risināšanā.
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu Noteikumu realizēšanai papildus tiek plānoti naudas līdzekļi JSLP 2020. gada budžetā 33 600,00 euro apmērā
(vidēji 32 speciālisti x 150,00 euro mēnesī x 7 mēneši).
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā Nav.
5. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz administratīvajām procedūrām

Noteikumu izpildi nodrošinās JSLP.

6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām Noteikumu projekts apspriests Jelgavas pilsētas domes Sociālo lietu konsultatīvajā komisijā.

Jelgavas pilsētas domes priekšsēdētājs A. Rāviņš

01.06.2020