Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Rēzeknes novada domes iesūtītā saistošo noteikumu konsolidētā redakcija (DOCX).
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Rēzeknes novada domes saistošie noteikumi Nr. 62

Rēzeknē 2020. gada 16. aprīlī

Grozījumi Rēzeknes novada pašvaldības 2015. gada 4. jūnija saistošajos noteikumos Nr. 54 "Par sociālās palīdzības un citiem pašvaldības pabalstiem Rēzeknes novadā"

APSTIPRINĀTI
Rēzeknes novada domes
2020. gada 16. aprīļa sēdē (prot. Nr. 11, 36. §)

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 43. panta trešo daļu,
Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 35. panta otro,
ceturto un piekto daļu, likuma "Par palīdzību dzīvokļa jautājumu
risināšanā" 25.2 panta pirmo daļu, Ministru kabineta
2018. gada 26. jūnija noteikumu Nr. 354 "Audžuģimenes
noteikumi" 78. punktu, Ministru kabineta 2009. gada 17. jūnija
noteikumu Nr. 550 "Kārtība, kādā aprēķināms, piešķirams,
izmaksājams pabalsts garantētā minimālā ienākumu līmeņa
nodrošināšanai un slēdzama vienošanās par līdzdarbību"
13. punktu, Ministru kabineta 2005. gada 15. novembra
noteikumu Nr. 857 "Noteikumi par sociālajām garantijām
bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam,
kurš ir ārpusģimenes aprūpē, kā arī pēc ārpusģimenes
aprūpes izbeigšanās" 27., 30., 31. un 31.1 punktu

Izdarīt Rēzeknes novada pašvaldības 2015. gada 4. jūnija saistošajos noteikumos Nr. 54 "Par sociālās palīdzības un citiem pašvaldības pabalstiem Rēzeknes novadā" šādus grozījumus:

1. papildināt ar VIII1 nodaļu šādā redakcijā:

"VIII.1 Pabalsts bērna ēdināšanai vispārējās izglītības iestādē un pirmskolas izglītības iestādē ārkārtējās situācijas laikā saistībā ar Covid-19 izplatību

44.1 Noteikt, ka ārkārtējās situācijas laikā saistībā ar Covid-19 izplatību, pabalsts bērna ēdināšanai vispārējās izglītības iestādē un pirmskolas izglītības iestādē tiek piešķirts natūrā - pārtikas pakas veidā - atbilstoši šo Noteikumu 36.1., 36.2., 36.3., 36.4., 36.5. apakšpunktos noteiktajiem kritērijiem.

44.2 Pabalsta bērna ēdināšanai vispārējās izglītības iestādē un pirmskolas izglītības iestādē apmērs ir 1,00 euro dienā vienam bērnam.

44.3 Pārtikas paku piegādes regularitāte - vienu reizi divās nedēļās.

44.4 Sociālais dienests sagatavo bērnu sarakstus, kuriem nepieciešams nodrošināt pārtikas paku piegādi, un pašvaldības pagastu apvienības nodrošina pārtikas paku piegādi ģimenēm.

44.5 Lai ārkārtējās situācijas laikā nodrošinātu ģimeņu ar bērniem pamatvajadzības, pabalstu bērna ēdināšanai vispārējās izglītības iestādē un pirmskolas izglītības iestādē var piešķirt arī ģimenēm ar bērniem, kuru dzīvesvieta deklarēta Rēzeknes novada pašvaldībā, un kuras neatbilst šo Noteikumu 36.1., 36.2., 36.3., 36.4., 36.5. apakšpunktos noteiktajiem kritērijiem. Šādos gadījumos:

44.51. pabalsta bērna ēdināšanai vispārējās izglītības iestādē un pirmskolas izglītības iestādē apmērs ir 1,00 euro dienā vienam bērnam;

44.52. lai saņemtu pabalstu, vecāki (likumiskie pārstāvji) iesniedz Sociālajā dienestā rakstisku iesniegumu, kurā pamato pabalsta piešķiršanas nepieciešamību, norādot būtiskās izmaiņas ģimenes nodrošinājumā, ko radījusi ārkārtas situācija;

44.53. pabalstu šo Noteikumu 44.51. apakšpunktā noteiktajā apmērā piešķir naudā, veicot bezskaidras naudas pārskaitījumu uz iesniegumā norādīto kontu."

2. papildināt ar XVII nodaļu ar 79. punktu šādā redakcijā:

"79. Saistošo noteikumu VIII.1 nodaļa ir spēkā uz ārkārtējās situācijas saistībā ar Covid-19 izplatību spēkā esamības laiku."

Rēzeknes novada domes priekšsēdētājs M. Švarcs

 

Paskaidrojuma raksts
Rēzeknes novada domes saistošajiem noteikumiem "Grozījumi Rēzeknes novada pašvaldības 2015. gada 4. jūnija saistošajos noteikumos Nr. 54 "Par sociālās palīdzības un citiem pašvaldības pabalstiem Rēzeknes novadā""

Paskaidrojuma raksta sadaļas

Norādāmā informācija

1. Projekta nepieciešamības pamatojums Šobrīd kārtību, kādā tiek piešķirts pabalsts bērna ēdināšanai vispārējās izglītības iestādē un pirmskolas izglītības iestādē un pabalsta apmēru Rēzeknes novadā nosaka Rēzeknes novada pašvaldības 2015. gada 4. jūnija saistošie noteikumi Nr. 54 "Par sociālās palīdzības un citiem pašvaldības pabalstiem Rēzeknes novadā", turpmāk - Saistošie noteikumi Nr. 54, kuri spēkā no 2015. gada 8. augusta (publicēti Rēzeknes novada pašvaldības bezmaksas izdevumā "Rēzeknes Novada Ziņas" 2015. gada 7. augustā Nr. 4 (33)).

Saistošo noteikumu VIII nodaļa nosaka, pabalstu bērna ēdināšanai vispārējās izglītības iestādē un pirmskolas izglītības iestādē. Saistošo noteikumu 43. punkts paredz, ka pabalstam piešķirtie līdzekļi tiek pārskaitīti pakalpojuma sniedzējam, kas realizē ēdināšanu katrā konkrētā pašvaldības izglītības iestādē, saskaņā ar pakalpojuma sniedzēja iesniegto rēķinu un pašvaldības izglītības iestādes iesniegto sarakstu par pakalpojuma saņēmējiem, atbilstoši Sociālā dienesta iesniegtajiem izrakstiem.

Saistībā ar Covid-19 izplatību ar Ministru kabineta 2020. gada 12. marta rīkojumu Nr. 103 "Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu" tika izsludināta ārkārtas situācija valstī, kas paredzēja virkni ierobežojumu tostarp arī, attālinātās mācības izglītības iestādēs. Attiecībā uz valsts budžeta dotācijas izglītojamo brīvpusdienām izlietojumu tika noteikts, ka 1) pašvaldība aprīlī saņemto valsts budžeta dotāciju brīvpusdienu nodrošināšanai 1., 2., 3. un 4. klases izglītojamiem par laikposmu, kad valstī ir noteikta ārkārtējā situācija, atbilstoši pašvaldības domes lēmumam var izlietot tās administratīvajā teritorijā dzīvesvietu deklarējušo 1., 2., 3. un 4. klases izglītojamo ēdināšanai, kas nāk no trūcīgām, maznodrošinātām vai daudzbērnu ģimenēm (neatkarīgi no minēto izglītojamo izglītības ieguves formas vai vietas); 2) pašvaldība aprīlī, ja tai ir neizmantoti brīvpusdienu nodrošināšanai piešķirtie valsts budžeta līdzekļi, atbilstoši pašvaldības domes lēmumam ir tiesīga izlietot tos pašvaldības administratīvajā teritorijā dzīvesvietu deklarējušo 5., 6., 7., 8. un 9. klašu izglītojamo ēdināšanai, kas nāk no trūcīgām, maznodrošinātām vai daudzbērnu ģimenēm (neatkarīgi no minēto izglītojamo izglītības ieguves formas vai vietas).

Bez tam pamatojoties uz likuma "Par valsts institūciju darbību ārkārtējās situācijas laikā saistībā ar Covid-19 izplatību" 35. pantu, ārkārtējās situācijas laikā pašvaldība sociālos pakalpojumus un sociālo palīdzību pamatvajadzību nodrošināšanai var piešķirt arī mērķa grupai, kas neatbilst Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 3. panta nosacījumiem, ja personas pamatvajadzības nav iespējams nodrošināt citā veidā.

Ņemot vērā minēto, nepieciešams veikt grozījumus Saistošajos noteikumos Nr. 54, izdodot jaunus saistošos noteikumus.

2. Īss projekta satura izklāsts

Rēzeknes novada pašvaldības saistošie noteikumi "Grozījumi Rēzeknes novada pašvaldības 2015. gada 4. jūnija saistošajos noteikumos Nr. 54 "Par sociālās palīdzības un citiem pašvaldības pabalstiem Rēzeknes novadā"", izdoti saskaņā ar "Par pašvaldībām" 43. panta trešo daļu, Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 35. panta otro, ceturto un piekto daļu, likuma "Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā" 25.2 panta pirmo daļu, Ministru kabineta 2018. gada 26. jūnija noteikumu Nr. 354 "Audžuģimenes noteikumi" 78. punktu, Ministru kabineta 2009. gada 17. jūnija noteikumu Nr. 550 "Kārtība, kādā aprēķināms, piešķirams, izmaksājams pabalsts garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai un slēdzama vienošanās par līdzdarbību" 13. punktu, Ministru kabineta 2005. gada 15. novembra noteikumu Nr. 857 "Noteikumi par sociālajām garantijām bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam, kurš ir ārpusģimenes aprūpē, kā arī pēc ārpusģimenes aprūpes izbeigšanās" 27., 29., 30., 31. un 31.1 punktu.

Saistošo noteikumu projekta izdošanas mērķis - izdarīt grozījumus spēkā esošajos Saistošajos noteikumos Nr. 54.

Saistošo noteikumu projekts paredz papildināt spēkā esošos Saistošos noteikumus Nr. 54 ar VIII.1 nodaļu, kas nosaka pabalsta bērna ēdināšanai vispārējās izglītības iestādē un pirmskolas izglītības iestādē apmēru, tā piešķišanas kārtību ārkārtējās situācijas laikā saistībā ar Covid-19 izplatību.

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu Saistošo noteikumu īstenošana neietekmē pašvaldības budžetu.

Lai nodrošinātu saistošo noteikumu izpildi nav nepieciešams veidot jaunas institūcijas vai radīt jaunas darba vietas.

4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā Ar Saistošo noteikumu projektu nav noteikta mērķgrupa, uz kuru attiecināms saistošo noteikumu projekta tiesiskais regulējums.

Uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā saistošie noteikumi neskars.

5. Informācija par administratīvajām procedūrām Personas Saistošo noteikumu piemērošanas jautājumos var griezties Rēzeknes novada pašvaldības Sociālajā dienestā.

Saistošo noteikumu projekts nemaina administratīvās procedūras.

6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām Sabiedrības līdzdalība Saistošo noteikumu projekta izstrādāšanā netika nodrošināta.

Rēzeknes novada domes priekšsēdētājs M. Švarcs

17.04.2020