Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta noteikumi Nr. 199

Rīgā 2020. gada 7. aprīlī (prot. Nr. 22 22. §)

Grozījumi Ministru kabineta 2007. gada 2. maija noteikumos Nr. 295 "Noteikumi par rūpniecisko zveju iekšējos ūdeņos"

Izdoti saskaņā ar Zvejniecības likuma
13. panta pirmās daļas 2. punktu

1. Izdarīt Ministru kabineta 2007. gada 2. maija noteikumos Nr. 295 "Noteikumi par rūpniecisko zveju iekšējos ūdeņos" (Latvijas Vēstnesis, 2007, 72. nr.; 2009, 85., 169., 203. nr.; 2013, 154. nr.; 2016, 59. nr.) šādus grozījumus:

1.1. izteikt 3. punktu šādā redakcijā:

"3. Zvejnieks drīkst zvejot iekšējos ūdeņos, ja:

3.1. tam ir noslēgts zvejas tiesību nomas līgums;

3.2. attiecīgajā pašvaldībā, kuras teritorijā atrodas ūdeņi, tas ir saņēmis šādus dokumentus:

3.2.1. zvejas atļauju (licenci), kurā norādīts zvejas rīku veids, to skaita limits (tīkliem - tīklu garuma metru limits) un atsevišķu zivju sugu, tostarp vēžu un trīsuļodu kāpuru, nozvejas apjoma limits (turpmāk - zvejas limits), ja attiecīgajos ūdeņos tāds ir noteikts;

3.2.2. zvejas žurnālu papīra formā, ja zvejnieks nereģistrē zvejas datus atbilstoši šo noteikumu 33.1 punktam;

3.2.3. speciālo atļauju (licenci) komercdarbībai zvejniecībā, ja zvejnieks nodarbojas ar komerciālo zveju.";

1.2. izteikt 33.4. apakšpunktu šādā redakcijā:

"33.4. pēc atgriešanās krastā pirms zivju pārdošanas vai transportēšanas reģistrēt zvejas datus Zemkopības ministrijas valsts informācijas sistēmā "Latvijas zivsaimniecības integrētā kontroles un informācijas sistēma" (turpmāk - informācijas sistēma) vai pašvaldības izsniegtajā iekšējo ūdeņu zvejas žurnālā (1. pielikums) papīra formā;";

1.3. svītrot 33.10. apakšpunktu;

1.4. izteikt 33.11. apakšpunktu šādā redakcijā:

"33.11. nekavējoties informēt attiecīgo pašvaldību un Valsts vides dienestu par šo noteikumu 26.4.2. apakšpunktā minētajiem nepārvaramiem ārkārtējiem apstākļiem, kuru dēļ, sākoties zvejas aizlieguma periodam, attiecīgie zvejas rīki netika izņemti;";

1.5. papildināt VI nodaļu ar 33.1 punktu šādā redakcijā:

"33.1 Zvejas žurnālu šo noteikumu 33.5. apakšpunktā minētajā termiņā neiesniedz, ja zvejnieks zvejas datus reģistrē informācijas sistēmā, ievērojot šādus nosacījumus:

33.1 1. lietotāja tiesību saņemšanai zvejnieks elektroniski piesakās informācijas sistēmā. Lietotāja tiesības Zemkopības ministrija piešķir uz nenoteiktu laiku, nosūtot lietotāja identifikatoru un sākotnējo paroli uz iesniegumā norādīto elektroniskā pasta adresi;

33.1 2. ja zvejas datus tehnisku iemeslu dēļ nevar ievadīt informācijas sistēmā, zvejnieks par to paziņo Valsts vides dienestam un līdz sistēmas darbības atjaunošanai zvejas datus reģistrē piekrastes zvejas žurnālā (papīra formā) (1. pielikums);

33.1 3. 24 stundu laikā pēc informācijas sistēmas darbības atjaunošanas vai pirms nākamā zvejas reisa, ja to uzsāk agrāk par 24 stundām, informācijas sistēmā ievada šo noteikumu 33.1 2. apakšpunktā minētajā kārtībā reģistrētos zvejas datus.";

1.6. izteikt 34.2. apakšpunktu šādā redakcijā:

"34.2. uz marķēšanas zīmes norāda informācijas sistēmas automātiski piešķirtu pastāvīgu zvejas atļaujas (licences) numuru;";

1.7. svītrot 35.1.1. un 35.2.4. apakšpunktu;

1.8. izteikt 36. punktu šādā redakcijā:

"36. Pašvaldības pilnvarotajām personām:

36.1. ir šādas tiesības:

36.1.1. atbilstoši rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līguma protokolā paredzētajiem nosacījumiem un zvejas limitiem izsniegt zvejas atļauju (licenci) (4. pielikums) un pagarināt tās derīguma termiņu, kā arī izsniegt zvejas žurnālu papīra formā;

36.1.2. atteikt zvejas licences (atļaujas) izsniegšanu vai anulēt izsniegto zvejas atļauju (licenci), ja tiek konstatēta zvejnieka - rūpnieciskās zvejas tiesību nomnieka - saistību vai šo noteikumu 33.12. apakšpunktā minētā pienākuma nepildīšana;

36.1.3. iesniegt Zemkopības ministrijā priekšlikumus par šo noteikumu 27., 28. un 29. punktā minēto zvejas aizlieguma termiņu maiņu hidrometeoroloģisko apstākļu dēļ. Ja pašvaldība konkrētajos ūdeņos ir noteikusi līdaku un zandartu atļautā loma skaita samazinājumu saskaņā ar makšķerēšanu, vēžošanu un zemūdens medības regulējošiem noteikumiem, tā var iesniegt Zemkopības ministrijā priekšlikumu par šo zivju skaita samazinājumu lomā arī pašpatēriņa zvejā;

36.2. ir šādi pienākumi:

36.2.1. atbilstoši normatīvajiem aktiem par zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos slēgt zvejas tiesību nomas līgumus ar zvejniekiem un sadalīt zvejas limitus ūdeņos, kuros zvejas tiesības pieder valstij, kā arī pārzināt privāto zvejas tiesību izmantošanu pārējos ūdeņos, kas atrodas pašvaldības administratīvajā teritorijā vai piekļaujas tai;

36.2.2. ievadīt informācijas sistēmā noslēgto zvejas tiesību nomas līgumu un šo līgumu protokolu datus, kā arī atzīmēt to, vai zvejnieki zvejo komerciālā nolūkā vai pašpatēriņam;

36.2.3. ievadīt informācijas sistēmā datus par izsniegtajām zvejas atļaujām (licencēm), to derīguma termiņu pagarināšanu, apturēšanu vai anulēšanu, kā arī atzīmi par papildu atļaujām zvejai ar tīkliem šo noteikumu 3. pielikumā minētajos publiskajos ezeros (ezeru daļās) no ledus brīvajā zvejas sezonā sestdienās, svētdienās un svētku dienās un citu šo noteikumu zvejas atļaujā (licencē) norādīto informāciju (4. pielikums).";

1.9. svītrot 37. punktu;

1.10. izteikt 40. punktu šādā redakcijā:

"40. Pēc Zvejniecības likuma 18. pantā minēto zivju resursu aizsardzības un uzraudzības iestāžu un pilnvaroto personu pieprasījuma zvejas rīkus un peldošos līdzekļus, kas lietoti nelikumīgai zivju iegūšanai, kā arī nozvejotās zivis līdz to pārdošanas vai uzglabāšanas vietai transportē šo noteikumu pārkāpējs.";

1.11. papildināt noteikumus ar 46. punktu šādā redakcijā:

"46. Valsts vides dienesta izsniegtās zvejas atļaujas (licences) ir spēkā līdz tajās norādītā derīguma termiņa beigām.";

1.12. izteikt 1. pielikumu šādā redakcijā:

1. pielikums
Ministru kabineta
2007. gada 2. maija
noteikumiem Nr. 295

Iekšējo ūdeņu zvejas žurnāls Nr. _________

. gada  
(mēnesis)
Zvejas vieta
(ūdenstilpe vai tās daļa)
(pašvaldības administratīvā teritorija)
Licences īpašnieks
(juridiskās personas nosaukums vai individuālā komersanta vai zvejnieka vārds, uzvārds)

Licences Nr. ____________________________________

Žurnālu izsniedza
  (pašvaldība)

(amats) (vārds, uzvārds) (paraksts)

_____________. gada ____._____________________________________________

Prasības žurnāla aizpildīšanai:

1. Zvejnieks papīra formā aizpildīto žurnālu nodod Valsts vides dienestam līdz nākamā mēneša piecpadsmitajam datumam. (Žurnāls nav jānodod, ja zvejas dati tiek reģistrēti informācijas sistēmā.)

2. Žurnālā norāda datumus, kad zvejas rīks ievietots ūdenī, pārbaudīts zvejā un izņemts no ūdens.

3. Zvejas rīka ievietošanas datumu ieraksta žurnālā pirms zvejas uzsākšanas.

4. Pretī datumam norāda dienu skaitu, kad zvejas rīks ir atradies ūdenī (par vienu zvejas dienu uzskatāms laiks līdz 24 stundām), bet vadu zvejā norāda vada vilkšanas reižu skaitu dienā.

5. Katrā zvejas rīku pārbaudes un izņemšanas reizē norāda zivju nozveju (kilogramos) atsevišķi pa zivju sugām. Lašu un taimiņu nozveju norāda atbilstoši zivju skaitam un svaram (kilogramos), izmantojot šķērssvītru (gab./kg).

6. Zvejas rīku raksturojumā norāda:

6.1. tīklu kopgarumu metros, kā arī minimālo un maksimālo linuma acu izmēru;

6.2. murdu skaitu, sētas garumu un linuma acs minimālo izmēru, izņemot āmi;

6.3. vada atvērumu un linuma acu izmēru, izņemot āmi.

Datums Zvejas rīka raksturojums Nozveja atsevišķi pa sugām (kg) Kopā (kg)

Licences īpašnieks
  (paraksts)

Inspektora piezīmes
"

1.13. izteikt 4. pielikumu šādā redakcijā:

"4. pielikums
Ministru kabineta
2007. gada 2. maija
noteikumiem Nr. 295

Ģerboņa vieta

________________________________________________________________________
(pašvaldības nosaukums, adrese)

Zvejas atļauja (licence) zvejai iekšējos ūdeņos

1. Licences Nr.  

2. Zvejas veids
  (pašpatēriņa vai komerciālā zveja)

3. Izdota
  (komerciālajai zvejai - juridiskās personas nosaukums, reģistrācijas numurs vai individuālā komersanta vārds, uzvārds, reģistrācijas numurs un speciālās atļaujas (licences) numurs komercdarbībai zvejniecībā; pašpatēriņa zvejai - fiziskās personas (zvejnieka) vārds, uzvārds, personas kods)
pamatojoties uz
  (rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līguma numurs, datums vai norāde par privātajām zvejas tiesībām)

4. Licence derīga no . gada līdz . gada

zvejai , kas atrodas
  (ūdenstilpe vai tās daļa)  

(pašvaldības administratīvā teritorija)

5. Zvejā atļauts izmantot zvejas rīkus
  (nosaukums, skaits)

ar šādu marķējumu
  (marķējuma norāde)

6. Zivju suga un nozvejas apjoms (ja noteikts limits)
  (zivju suga, kg)

7. Zvejā izmantojamais kuģošanas līdzeklis
  (reģistrācijas numurs)

8. Licenci saņēmu
  (juridiskajai personai, individuālajam komersantam - atbildīgās personas vārds, uzvārds, pašpatēriņa zvejniekam - vārda iniciāļi, uzvārds, adrese)

. gada  
    (licences saņēmēja paraksts)

9. Licences izsniedzējs
  (pilnvarotās personas amats, vārds, uzvārds)

. gada  
    (pilnvarotās personas paraksts)"

2. Noteikumi stājas spēkā 2020. gada 1. jūlijā.

Ministru prezidents A. K. Kariņš

Zemkopības ministrs K. Gerhards

01.07.2020