Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Smiltenes novada domes saistošie noteikumi Nr. 6/20

Smiltenē 2020. gada 25. martā

Grozījumi 2009. gada 20. jūlija saistošajos noteikumos Nr. 1/09 "Smiltenes novada pašvaldības nolikums"

Apstiprināti
ar Smiltenes novada domes
2020. gada 25. marta lēmumu Nr. 243
(prot. Nr. 5, 28. §)

Izdoti pamatojoties uz likuma "Par pašvaldībām"
21. panta pirmās daļas 1. punktu un 24. pantu

Izdarīt Smiltenes novada domes 2009. gada 20. jūlija saistošajos noteikumos Nr. 1/09 "Smiltenes novada pašvaldības nolikums" (turpmāk - noteikumi) šādus grozījumus:

1. Papildināt noteikumus ar 41.1, 41.2 punktu šādā redakcijā:

"41.1 Ja domes deputāts komitejas sēdes laikā atrodas citā vietā un veselības stāvokļa vai komandējuma dēļ nevar ierasties komitejas sēdes norises vietā, komitejas priekšsēdētājs var noteikt, ka komitejas sēdes norisē tiek izmantota videokonference (attēla un skaņas pārraide reālajā laikā).

41.2 Komitejas sēdes norises vietā klātneesošais komitejas loceklis pirms komitejas sēdes reģistrējas dalībai komitejas sēdē, izmantojot videokonferences sistēmu vai elektronisko dokumentu vadības sistēmu. Savu balsojumu par izskatāmo lēmuma projektu komitejas sēdes norises vietā klātneesošais komitejas loceklis tiešsaistē apstiprina videokonferences sistēmā vai elektroniskajā dokumentu vadības sistēmā.".

2. Papildināt noteikumus ar 67.1, 67.2 punktu šādā redakcijā:

"67.1 Ja domes deputāts domes sēdes laikā atrodas citā vietā un veselības stāvokļa vai komandējuma dēļ nevar ierasties domes sēdes norises vietā, domes priekšsēdētājs var noteikt, ka domes sēdes norisē tiek izmantota videokonference (attēla un skaņas pārraide reālajā laikā).

67.2 Domes sēdes norises vietā klātneesošais domes deputāts reģistrējas dalībai domes sēdē, izmantojot videokonferences sistēmu vai elektronisko dokumentu vadības sistēmu. Savu balsojumu par izskatāmo domes lēmuma projektu sēdes norises vietā klātneesošais deputāts tiešsaistē apstiprina videokonferences sistēmā vai elektroniskajā dokumentu vadības sistēmā.".

3. Papildināt noteikumus ar IX nodaļu šādā redakcijā:

"IX. Noslēguma jautājums

119. Laikā, kad valstī, valsts daļā vai administratīvās teritorijas daļā ir izsludināta ārkārtējā situācija vai izņēmuma stāvoklis, kas saistīts ar veselības apdraudējumu vai ir noteikti pārvietošanās ierobežojumi, domes priekšsēdētājs ar rīkojumu var noteikt, ka ārkārtējās situācijas vai izņēmuma stāvokļa laikā domes un komiteju sēdes notiek attālināti, ievērojot 41.1, 41.2, 67.1, 67.2 punktos minētos vai ārkārtējās situācijas noteiktos nosacījumus. Domes priekšsēdētāja rīkojumā norāda, kādā veidā tiek organizēta attālinātās domes vai komitejas sēdes norise, un, kādā veidā sabiedrība tiek informēta par attālinātās domes vai komitejas sēdes norisi.".

Smiltenes novada domes priekšsēdētājs E. Avotiņš

 

Paskaidrojuma raksts
Smiltenes novada domes saistošajiem noteikumiem Nr. 6/20 "Grozījumi 2009. gada 20. jūlija Smiltenes novada domes saistošajos noteikumos Nr. 1/09 "Smiltenes novada pašvaldības nolikums"

Pašreizējās situācijas raksturojums Pašreiz spēkā esošie Saistošie noteikumi Nr. 1/09 "Smiltenes novada pašvaldības nolikums" apstiprināti 2009. gada 20. jūlijā (sēdes protokols Nr. 3 1. §), turpmāk tekstā arī - Noteikumi. Atbilstoši likuma "Par pašvaldībām" 24. panta pirmajai daļai pašvaldības nolikums ir saistošie noteikumi, kas nosaka pašvaldības pārvaldes organizāciju, lēmumu pieņemšanas kārtību, iedzīvotāju tiesības un pienākumus vietējā pārvaldē, kā arī citus pašvaldības darba organizācijas jautājumus.

Atbilstoši likuma "Par pašvaldībām" 34. pantam domes sēde var notikt, ja tajā piedalās vairāk nekā puse no domes deputātiem. Ja domes deputāts sēdes laikā atrodas citā vietā un veselības stāvokļa vai komandējuma dēļ nevar ierasties domes sēdes norises vietā, domes priekšsēdētājs var noteikt, ka domes sēdes norisē tiek izmantota videokonference (attēla un skaņas pārraide reālajā laikā), ja šāda iespēja ir noteikta pašvaldības nolikumā un klātneesošais domes deputāts ir reģistrējies dalībai domes sēdē pašvaldības nolikumā noteiktajā kārtībā. Savukārt likuma 56. pants nosaka, ka gadījumā ja komitejas loceklis sēdes laikā atrodas citā vietā un veselības stāvokļa vai komandējuma dēļ nevar ierasties komitejas sēdes norises vietā, komitejas priekšsēdētājs var noteikt, ka komitejas sēdes norisē tiek izmantota videokonference (attēla un skaņas pārraide reālajā laikā), ja šāda iespēja ir noteikta pašvaldības nolikumā un klātneesošais komitejas loceklis ir reģistrējies dalībai komitejas sēdē pašvaldības nolikumā noteiktajā kārtībā.

Lai nodrošinātu domes darbu jebkuros apstākļos, ir nepieciešams veikt grozījumus pašvaldības nolikumā, paredzot domes un komitejas attālinātu sēžu norises tiesisko regulējumu.

Pašvaldības nolikums tiek papildināts ar 41.1, 41.2, 67.1, 67.2 punktu un noslēguma jautājumu, nosakot, ka domes deputāts domes sēdes vai komitejas sēdes laikā atrodas citā vietā un veselības stāvokļa vai komandējuma dēļ nevar ierasties domes sēdes norises vietā, domes priekšsēdētājs/komitejas priekšsēdētājs var noteikt, ka domes sēdes/komitejas sēdes norisē tiek izmantota videokonference, izmantojot atbilstošu e-risinājuma rīku un reģistrāciju un balsošanu dalībai domes un komitejas sēdē nodrošinot elektroniskajā dokumentu vadības sistēmā. Noteikumi tiek papildināti ar noslēguma jautājumu, nosakot speciālu regulējumu domes un komitejas sēžu organizēšanai valstī izsludinātās ārkārtējās situācijas vai izņēmuma stāvokļa laikā.

Saistošo noteikumu projekta nepieciešamības raksturojums, dokumenta būtība Ar saistošo noteikumu grozījumiem tiek noteikts, ka, ja domes deputāts domes sēdes vai komitejas sēdes laikā atrodas citā vietā un veselības stāvokļa vai komandējuma dēļ nevar ierasties domes sēdes vai komitejas sēdes norises vietā, domes priekšsēdētājs vai komitejas priekšsēdētājs var noteikt, ka domes sēdes vai komitejas sēdes norisē tiek izmantota videokonference (attēla un skaņas pārraide reālajā laikā).

Klātneesošais domes deputāts reģistrējies dalībai domes vai komitejas sēdē deputāts reģistrējās un fiksē savus balsojumus pašvaldības elektroniskajā dokumentu vadības sistēmā. Domes vai komitejas sēdes protokolu klātneesošais deputāts apstiprina elektroniskajā dokumentu vadības sistēmā.

Īss saistošo noteikumu projekta satura izklāsts 1. Noteikumi tiek papildināti ar 41.1, 41.2 punktu, kas nosaka, ka gadījumā, ja domes deputāts komitejas sēdes laikā atrodas citā vietā un veselības stāvokļa vai komandējuma dēļ nevar ierasties komitejas sēdes norises vietā, komitejas priekšsēdētājs var noteikt, ka komitejas sēdes norisē tiek izmantota videokonference (attēla un skaņas pārraide reālajā laikā).

2. Noteikumi tiek papildināti ar 67.1, 67.2 punktu, kas nosaka, ka gadījumā, ja domes deputāts domes sēdes laikā atrodas citā vietā un veselības stāvokļa vai komandējuma dēļ nevar ierasties domes sēdes norises vietā, domes priekšsēdētājs var noteikt, ka domes sēdes norisē tiek izmantota videokonference (attēla un skaņas pārraide reālajā laikā).

3. Noteikumi tiek papildināti ar noslēguma jautājumu, kas nosaka, ka laikā, kad valstī, valsts daļā vai administratīvās teritorijas daļā ir izsludināta ārkārtējā situācija vai izņēmuma stāvoklis, kas saistīts ar veselības apdraudējumu vai ir noteikti pārvietošanās ierobežojumi, domes priekšsēdētājs ar rīkojumu var noteikt, ka ārkārtējās situācijas vai izņēmuma stāvokļa laikā domes un komiteju sēdes notiek attālināti.

Domes priekšsēdētāja rīkojumā tiks norādīts, kādā veidā tiek organizēta attālinātās domes vai komitejas sēdes attālinātā norise (kāds e-pakalpojuma rīks vai elektroniskā dokumentu vadības sistēma izmantojama), un, kādā veidā sabiedrība tiks informēta par attālinātās domes vai komitejas sēdes norisi.

Saistošo noteikumu projekta iespējamā ietekme uz pašvaldības budžetu Nav.
Saistošo noteikumu projekta iespējamā ietekme uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā Nav.
Saistošo noteikumu projekta iespējamā ietekme uz administratīvajām procedūrām Institūcija, kurā privātpersona var griezties saistošo noteikumu piemērošanā - Smiltenes novada pašvaldības administrācijā Dārza ielā 3, Smiltenē.

Saistošo noteikumu izdošanas neradīs papildus slogu administratīvajām procedūrām.

Domes priekšsēdētājs vai komitejas priekšsēdētājs varēs noteikt, ka domes sēdes vai komitejas sēdes norisē tiek izmantota videokonference.

Normatīvie akti, saskaņā ar kuriem Saistošie noteikumi sagatavoti Likuma "Par pašvaldībām" 21. panta pirmās daļas 1. punkts un 24. pants.
Informācija par konsultācijām ar privātpersonām saistībā ar Saistošo noteikumu projektu Pēc saistošo noteikumu projekta un tam pievienotā paskaidrojuma raksta izskatīšanas un publicēšanas pašvaldības mājaslapā internetā www.smiltene.lv, saņemto priekšlikumu vai iebildumu apkopošanas, tos, izvērtējot lietderības apsvērumus, paredzēts iekļaut saistošajos noteikumos.

Plānotais sabiedrības līdzdalības veids - priekšlikumu un iebildumu ievērtēšana pēc projekta publicēšanas pašvaldības mājaslapā internetā www.smiltene.lv.

Sabiedrības pārstāvju izteiktie priekšlikumi vai iebildumi - paredzēts izvērtēt pēc to saņemšanas.

Smiltenes novada domes priekšsēdētājs E. Avotiņš

08.04.2020