Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: zaudējis spēku
Attēlotā redakcija: 01.07.2020. - 03.03.2022. / Vēsturiskā
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Mārupes novada domes 2021. gada 24. novembra saistošos noteikumus "Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību Mārupes novadā".
Mārupes novada domes saistošie noteikumi Nr. 17/2018

Mārupē 2018. gada 31. oktobrī
Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību Mārupes novadā
Pieņemti ar Mārupes novada domes
2018. gada 31. oktobra sēdes Nr. 14 lēmumu Nr. 18

Precizēti ar Mārupes novada domes
2018. gada 19. decembra sēdes Nr. 16 lēmumu Nr. 8

Izdoti saskaņā ar
Ūdenssaimniecības pakalpojumu likuma
6. panta ceturtās daļas 5. punktu un piekto daļu un
Ministru kabineta 2017. gada 27. jūnija
noteikumu Nr. 384 "Noteikumi par decentralizēto
kanalizācijas sistēmu apsaimniekošanu
un reģistrēšanu
" 6. punktu
I. Vispārīgie noteikumi

1. Saistošie noteikumi (turpmāk tekstā – Noteikumi) nosaka kārtību, kādā Mārupes novada administratīvajā teritorijā tiek sniegti un uzskaitīti decentralizētie kanalizācijas pakalpojumi.

2. Noteikumi ir piemērojami visā novada administratīvajā teritorijā Mārupes, Tīraines, Jaunmārupes, Skultes un Vētras ciemu robežās un ir saistoši visām juridiskām un fiziskām personām (turpmāk tekstā – Privātpersona), kuru īpašumā atrodas decentralizētā kanalizācijas sistēma.

II. Decentralizēto kanalizācijas sistēmu kontroles un uzraudzības kārtība

3. Decentralizēto kanalizācijas sistēmu kontrolei un uzraudzībai Mārupes novadā tiek izveidots un uzturēts:

3.1. decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistrs, kas satur informāciju par visām pašvaldības administratīvajā teritorijā ciemu robežās esošajām decentralizētajām kanalizācijas sistēmām (turpmāk tekstā – Reģistrs);

3.2. komersantu reģistrs, kas satur informāciju par visiem komersantiem, kas tiesīgi sniegt decentralizētos kanalizācijas jeb asenizācijas pakalpojumus Mārupes novada pašvaldības administratīvajā teritorijā (turpmāk tekstā – Komersantu reģistrs).

4. (Svītrots ar Mārupes novada domes 25.09.2019. saistošajiem noteikumiem Nr. 18/2019)

5. Reģistru un Komersantu reģistru izveido un uztur Mārupes novada Pašvaldības īpašuma pārvalde (turpmāk tekstā – Pārvalde).

(Mārupes novada domes 25.09.2019. saistošo noteikumu Nr. 18/2019 redakcijā)

6. Reģistra informācija nav publiski pieejama.

(Mārupes novada domes 25.09.2019. saistošo noteikumu Nr. 18/2019 redakcijā)

7. Veicot decentralizēto kanalizācijas sistēmu kontroli un uzraudzību, Pārvaldei ir šādi galvenie uzdevumi:

7.1. Reģistra izveide un uzturēšana;

7.2. informācijas par decentralizētajām kanalizācijas sistēmām apkopošana, sagatavošana un sniegšana valsts un pašvaldības institūcijām;

7.3. plānveida un ārpuskārtas decentralizēto kanalizācijas sistēmu ekspluatācijas pārbaužu veikšana;

7.4. decentralizēto kanalizācijas sistēmu ekspluatācijas pārbaudes dokumentu noformēšana;

7.5. decentralizēto kanalizācijas sistēmu pieslēgšanās centralizētajai kanalizācijas sistēmai veicināšana.

(Grozīts ar Mārupes novada domes 25.09.2019. saistošajiem noteikumiem Nr. 18/2019)

8. Kontroles un uzraudzības īstenošanai decentralizēto kanalizācijas sistēmu ekspluatācijā Pārvalde ir tiesīga:

8.1. pārbaudīt Privātpersonas iesniegtās informācijas atbilstību situācijai dabā un pārbaudīt asenizācijas tvertņu (septiķi, krājtvertnes) atbilstību normatīvu prasībām (hermētiskumu) un noteikt to izvešanas regularitāti. Ja pārbaudes rezultātā tiek konstatēts, ka Privātpersona sniedza informāciju, kas neatbilst situācijai dabā, ar pārbaudi saistītās izmaksas sedz Privātpersona;

8.2. pārbaudīt Privātpersonai attiecīgu pakalpojumu saņemšanas (regularitātes un apjoma) apliecinošu dokumentu esamību;

8.3. saskaņojot ar Privātpersonu, piekļūt decentralizētajai kanalizācijas sistēmai, tās tehnisko un apsaimniekošanas prasību ievērošanas kontrolei;

8.4. pieprasīt atskaites no asenizatoriem par savākto un izvesto notekūdeņu apjomu;

8.5. veikt decentralizētajā kanalizācijas sistēmā uzkrāto notekūdeņu paraugu analīzes. Izdevumus, kas saistīti ar decentralizētajā kanalizācijas sistēmā uzkrāto notekūdeņu paraugu analīzēm, sedz:

8.5.1. analīzes pieprasītājs, ja decentralizētās kanalizācijas sistēmā uzkrāto notekūdeņu paraugu analīzēs netiek konstatētas vielas, kuras saskaņā ar pašvaldības saistošajiem noteikumiem par sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtību ir aizliegtas vai pārsniedz noteikto maksimāli pieļaujamo koncentrāciju;

8.5.2. Privātpersona, ja decentralizētās kanalizācijas sistēmā uzkrāto notekūdeņu paraugu analīzēs tiek konstatētas vielas, kuras saskaņā ar pašvaldības saistošajiem noteikumiem par sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtību ir aizliegtas vai pārsniedz noteikto maksimāli pieļaujamo koncentrāciju.

(Grozīts ar Mārupes novada domes 25.09.2019. saistošajiem noteikumiem Nr. 18/2019)

9. Komersantu reģistra aktualizēta versija tiek izvietota publiski pieejamā vietā domes ēkā (Daugavas ielā 29, Mārupe), kā arī publicēta pašvaldības tīmekļa vietnē.

10. Reģistrā reģistrēšanas pienākums ir Privātpersonai. Reģistrēšanas pienākums rodas ar šo Noteikumu spēkā stāšanās dienu un ir izpildāms līdz Pārvaldes normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā publicētajam datumam, bet ne vēlāk kā līdz 2021. gada 31. decembrim. Lai reģistrētos Reģistrā, Privātpersona iesniedz noteiktā parauga pieteikumu (2. pielikums). Pārvalde izsniedz Privātpersonai reģistrācijas apliecību, kurā norāda reģistrācijas numuru un datumu, kā arī minimālo biežumu notekūdeņu un nosēdumu izvešanai, kas noteikts saskaņā ar Saistošo noteikumu 20.–23. punktu prasībām.

(Mārupes novada domes 24.04.2019. saistošo noteikumu Nr. 12/2019 redakcijā, kas grozīta ar 25.09.2019. saistošajiem noteikumiem Nr. 18/2019)

11. Komersantu reģistrā reģistrēšanas pienākums ir asenizatoram, kurš vēlas sniegt decentralizētos kanalizācijas jeb asenizācijas pakalpojumus Mārupes novadā.

III. Prasības asenizatoram

12. Komersanta reģistrā Pārvalde reģistrē asenizatoru, kurš atbilst visām sekojošām prasībām:

12.1. ir noslēgts līgums par savākto notekūdeņu nodošanu ar attīrīšanas iekārtu īpašnieku, valdītāju vai turētāju;

12.2. ir reģistrēts Latvijas Republikas komercreģistrā;

12.3. ir saņēmis speciālo atļauju (licenci) no VSIA "Autotransporta direkcija" par tiesībām veikt kravas autopārvadājumus vai pašpārvadājumus Latvijas Republikas teritorijā;

12.4. tam nav nodokļu parādu Latvijas Republikā, kas kopsummā pārsniedz 150 eiro, nav uzsākts maksātnespējas process vai apturēta tā saimnieciskā darbība;

12.5. tam ir spēkā esoša civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polise atbilstoši komersanta komercdarbības veidam, kurā kā apdrošināšanas risks ir iekļauta pakalpojuma sniegšanas laikā radušos zaudējumu atlīdzība asenizācijas pakalpojuma saņēmējam, un asenizatora atbildība par videi nodarītajiem zaudējumiem;

12.6. nodrošina specializēto transportlīdzekli notekūdeņu savākšanai un pārvadāšanai, kurš atbilst sekojošām prasībām:

12.6.1. ir reģistrēts Latvijas Republikā noteiktā kārtībā,

12.6.2. ir aprīkots ar GPS sistēmu maršruta kontrolei;

12.7. iepriekšējos 12 (divpadsmit) mēnešos pirms pieteikuma iesniegšanas nav pieļāvis Noteikumu un citu normatīvo aktu pārkāpumus ūdenssaimniecības jomā, tai skaitā nav bijis izslēgts par pieļautajiem pārkāpumiem no Komersantu reģistra;

12.8. (svītrots ar Mārupes novada domes 25.09.2019. saistošajiem noteikumiem Nr. 18/2019).

(Mārupes novada domes 24.04.2019. saistošo noteikumu Nr. 12/2019 redakcijā, kas grozīta ar 27.11.2019. saistošajiem noteikumiem Nr. 33/2019)

13. Lai reģistrētos Komersantu reģistrā, asenizators iesniedz Pārvaldē aizpildītu vienota parauga pieteikumu (1. pielikums).

(Mārupes novada domes 27.11.2019. saistošo noteikumu Nr. 33/2019 redakcijā)

14. Pārvalde 10 darba dienu laikā pārbauda pieteikumā norādīto ziņu atbilstību 12. punkta prasībām un:

14.1. reģistrē asenizatoru Komersantu reģistrā uz laiku līdz vienam gadam, bet nepārsniedzot 12.3. apakšpunktā minētās speciālās atļaujas (licences) derīguma termiņu, par reģistrāciju paziņojot asenizatoram rakstveidā;

14.2. atsaka reģistrēt asenizatoru Komersantu reģistrā, ja tas neatbilst vienai vai vairākām no 12. punktā norādītajām prasībām.

(Grozīts ar Mārupes novada domes 24.04.2019. saistošajiem noteikumiem Nr. 12/2019)

15. Mainoties pieteikumā norādītajai informācijai, asenizators iesniedz Pārvaldē atkārtotu pieteikumu.

16. Pārvaldes kompetencē ietilpstošus lēmumus pieņem Pārvaldes vadītājs. Pārvaldes vadītāja pieņemtos lēmumus var apstrīdēt Mārupes novada domes izpilddirektoram Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā. Mārupes novada domes izpilddirektora lēmumi ir pārsūdzami administratīvajā tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

17. (Svītrots ar Mārupes novada domes 27.11.2019. saistošajiem noteikumiem Nr. 33/2019)

18. Sniedzot pakalpojumu, Asenizators sadarbojas ar Pārvaldi, pēc tās pieprasījuma, bet ne retāk kā vienu reizi gadā, sniedzot atskaites par Mārupes novada administratīvajā teritorijā savākto, izvesto un nodoto notekūdeņu apjomu. Atskaitei obligāti pievieno aizpildītu deklarāciju (3. pielikums) un aizpildītu reģistrācijas žurnālu (4. pielikums) Pārvaldes pieprasītajam laika periodam. Pārvaldei ir tiesības pieprasīt Asenizatoram iesniegt dokumentus, kas pierāda deklarācijā un reģistrācijas žurnālā norādītās ziņas.

(Mārupes novada domes 25.09.2019. saistošo noteikumu Nr. 18/2019 redakcijā)

19. Par Noteikumu 18. punkta neizpildi Pārvalde var izslēgt Asenizatoru no Komersanta reģistra.

(Mārupes novada domes 25.09.2019. saistošo noteikumu Nr. 18/2019 redakcijā)

IV. Minimālais biežums notekūdeņu un nosēdumu izvešanai

20. No septiķiem un notekūdeņu krājtvertnēm notekūdeņus un nosēdumus izved atbilstoši septiķu un krājtvertņu tilpumam, biežumu nosakot sekojošā kārtībā:

20.1. saskaņā ar šajā punktā minēto formulu, ja īpašumā uzstādīts verificēts ūdens patēriņa mēraparāts (vietējas ūdensapgādes sistēmas lietošanas gadījumā) vai verificēts ūdens patēriņa komercuzskaites mēraparāts (centralizētas ūdensapgādes sistēmas lietošanas gadījumā):

I = B/A, kur:

I – decentralizētās kanalizācijas tvertnes izvešanas biežums gadā (reizes), rezultātu noapaļojot ar līdz veseliem skaitļiem. Ja rezultāts ir mazāks par 1, tad noapaļošanu veic līdz veselam skaitlim "1". Ja rezultāts ir lielāks par 2, tad noapaļošanu veic līdz veseliem skaitļiem uz leju.

B – dati par faktisko ūdens patēriņu saskaņā ar ūdens patēriņa mēraparāta vai ūdens patēriņa komercuzskaites mēraparāta rādījumiem par iepriekšējo kalendāro gadu par laika periodu ne īsāku par 3 mēnešiem, bet, ja minētais laika periods ir īsāks, tiek pieņemts, ka vidējais ūdens patēriņš uz vienu mājsaimniecību ir 8 m3 mēnesī pirmajā gadā;

A – decentralizētās kanalizācijas tvertnes tilpums kubikmetros.

20.2. saskaņā ar šajā punktā minēto formulu, ja īpašumā nav uzstādīts ūdens patēriņa komercuzskaites mēraparāts vai uzstādītais ūdens patēriņa komercuzskaites mēraparāts nav verificēts:

I = C/A, kur:

I – decentralizētās kanalizācijas tvertnes izvešanas biežums gadā (reizes), rezultātu noapaļojot ar līdz veseliem skaitļiem. Ja rezultāts ir mazāks par 1, tad noapaļošanu veic līdz veselam skaitlim "1". Ja rezultāts ir lielāks par 2, tad noapaļošanu veic līdz veseliem skaitļiem uz leju;

C – patērētā ūdens daudzums pēc aprēķina, ko nosaka pēc formulas:

C = D x 6 x 12, kur:

D – Īpašumā deklarēto personu skaits;

6 – ūdens patēriņš kubikmetros mēnesī uz vienu iedzīvotāju;

12 – mēnešu skaits gadā;

A – decentralizētās kanalizācijas tvertnes tilpums kubikmetros.

(Grozīts ar Mārupes novada domes 24.04.2019. saistošajiem noteikumiem Nr. 12/2019)

21. Notekūdeņu izvešanas biežumu aprēķina dienā, kad decentralizētā sistēma tiek iekļauta Reģistrā, un tas tiek aktualizēts ne retāk kā reizi trijos gados. Privātpersonai ir tiesības lūgt aprēķina aktualizāciju ātrāk, ja tiek iesniegti dokumenti, kas apliecina faktisko apstākļu izmaiņas un var ietekmēt minimālo notekūdeņu izvešanas biežumu.

22. Faktisko ūdens patēriņu objektā, kurā lieto decentralizēto sistēmu, nosaka šādi:

22.1. ja Privātpersona izmanto centralizētus ūdensapgādes pakalpojumus, tad novadīto notekūdeņu daudzumu pieņem vienādu ar patērētā ūdens daudzumu, un to izvešanas biežumu nosaka saskaņā ar šo noteikumu 20.1. apakšpunktā noteikto formulu, ietverot faktiskos datus par īpašumā saņemtiem ūdensapgādes pakalpojumiem, ko fiksē ūdens patēriņa komercuzskaites mēraparāts. Notekūdeņu daudzuma uzskaitē neieskaita izlietoto ūdens daudzumu dārza vai piet teritorijas laistīšanai, ja tā apjoms ir noteikts ar šim nolūkam speciāli ierīkotu ūdens mēriekārtu;

22.2. ja Privātpersona izmanto lokālu ūdens iegūšanas iekārtu, tā var tikt aprīkota ar ūdens patēriņa komercuzskaites mēraparātu novadīto notekūdeņu daudzuma noteikšanai, un decentralizētās sistēmas izvešanas biežumu nosaka, ietverot patēriņa komercuzskaites mēraparāta norādītos faktiskos datus;

22.3. ja Privātpersona izmanto lokālu ūdens iegūšanas iekārtu, kas nav aprīkota ar ūdens patēriņa komercuzskaites mēraparātu, vai arī uzstādītais ūdens patēriņa komercuzskaites mēraparāts nav verificēts, objektā patērētā ūdens daudzumu nosaka atbilstoši Noteikumu 20.2. apakšpunktam.

23. Ja nav iespējams piemērot 20.22. punktu regulējumu, minimālais notekūdeņu un nosēdumu izvešanas biežums ir:

23.1. no septiķiem ne retāk kā reizi gādā;

23.2. no krājtvertnēm ne retāk kā vienu reizi 6 (sešos) mēnešos.

(Grozīts ar Mārupes novada domes 24.04.2019. saistošajiem noteikumiem Nr. 12/2019)

24. Minimālo notekūdeņu un nosēdumu izvešanas biežumu no rūpnieciski izgatavotām attīrīšanas iekārtām, kuras attīrītos notekūdeņus novada vidē un kuru kopējā jauda ir mazāka par 5 m3/diennaktī, Pārvalde nosaka, ievērojot iekārtas ražotāja izdoto tehnisko dokumentāciju vai instrukcijas par iekārtu ekspluatāciju, vai atbilstoša komersanta rakstveida apliecinājumu par iekārtas tehnisko stāvokli un ekspluatācijas nosacījumiem gadījumos, ja Privātpersonas rīcībā nav sākotnējās iekārtas tehniskās dokumentācijas.

(Mārupes novada domes 25.09.2019. saistošo noteikumu Nr. 18/2019 redakcijā)

25. Par iekārtu tehniskā stāvokļa novērtējumu Privātpersona iesniedz sertificēta inženiera ūdenssaimniecības jomā tehniskā novērtējuma atzinumu, kas pieteikuma iesniegšanas brīdī ir ne vecāks par 1 gadu vai arī tās novērtē Pārvalde, par to izsniedzot tehniskā novērtējuma atzinumu. Iekārtu un sistēmu tehniskās apsekošanas izmaksas sedz Privātpersonas Šī punkta otrais teikums attiecas uz privātpersonām, kas izmanto lokālās attīrīšanas iekārtas.

(Grozīts ar Mārupes novada domes 25.09.2019. saistošajiem noteikumiem Nr. 18/2019)

25.1 Pārvalde kontroles un uzraudzības īstenošanai var pieprasīt visu decentralizēto kanalizācijas sistēmu (rūpnieciski izgatavoto notekūdeņu attīrīšanas iekārtu, kuru kopējā jauda ir mazāka par 5 m3 diennaktī, septiķu un krājtverņu) īpašniekiem uzrādīt pakalpojumu saņemšanas darījumu apliecinošu dokumentu, kā arī veikt plānveida un ārpuskārtas pārbaudes visu veidu decentralizētajās kanalizācijas sistēmās pašvaldības administratīvajā teritorijā.

(Mārupes novada domes 25.09.2019. saistošo noteikumu Nr. 18/2019 redakcijā)

V. Atbildība par Noteikumu neievērošanu

26. Par Noteikumu neievērošanu Privātpersonai izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu – fiziskajām personām līdz 20 soda vienībām, juridiskajām personām līdz 100 soda vienībām.

(Mārupes novada domes 18.12.2019. saistošo noteikumu Nr. 42/2019 redakcijā)

27. Par Noteikumu neievērošanu asenizatoram izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz 280 soda vienībām

(Mārupes novada domes 18.12.2019. saistošo noteikumu Nr. 42/2019 redakcijā)

28. (Svītrots ar Mārupes novada domes 18.12.2019. saistošajiem noteikumiem Nr. 42/2019 redakcijā)

29. Administratīvā pārkāpuma procesu par šo saistošo noteikumu pārkāpumu līdz administratīvā pārkāpuma lietas izskatīšanai veic Mārupes novada pašvaldības policija. Administratīvā pārkāpuma lietu izskata Mārupes novada administratīvā komisija.

(Mārupes novada domes 25.09.2019. saistošo noteikumu Nr. 18/2019 redakcijā)

VI. Noslēguma jautājumi

30. Komersantu reģistrs tiek izveidots un decentralizēto kanalizācijas jeb asenizācijas pakalpojumu sniedzēju prasības reģistra izveidošanai (III nodaļa) stājas spēkā ar 2020. gada 1. janvāri.

(Mārupes novada domes 25.09.2019. saistošo noteikumu Nr. 18/2019 redakcijā)

Mārupes novada domes priekšsēdētājs M. Bojārs
1. pielikums
Mārupes novada domes
saistošajiem noteikumiem Nr. 17/2018

(Pielikums Mārupes novada domes 24.04.2019. saistošo noteikumu Nr. 12/2019 redakcijā)

Pieteikums reģistrācijai komersantu (asenizatoru) reģistrā
1. Nosaukums – juridiskajai personai vai vārds, uzvārds – fiziskajai personai 
2. Reģistrācijas numurs – juridiskajai personai vai fiziskajai personai – personas kods 

3. Pieteicēja īpašumā vai valdījumā esošie asenizācijas transportlīdzekļi:

Veids, valsts reģistrācijas nr.MarkaTilpums (m³)
   
   
   

4. Plānotās notekūdeņu noliešanas vietas (nosaukums, adrese):

 
 
 
 

5. Pielikumā pievienojamie dokumenti:

5.1. Uzņēmuma vadītāja vai tā pilnvarotas personas apliecināta līguma kopija par savākto notekūdeņu nodošanu ar attīrīšanas iekārtu īpašnieku, valdītāju vai turētāju;

5.2. Uzņēmuma vadītāja vai tā pilnvarotas personas apliecināta Civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polises kopija;

5.3. Dokumenti, kas pamato specializētā transportlīdzekļa atbilstību normatīvu prasībām (Noteikumu 12.6. punkts);

5.4. Uzņēmuma vadītāja vai tā pilnvarotas personas apliecināta transportlīdzekļu nomas līguma kopija, ja pieteikuma iesniedzējs nav tā īpašnieks, vai nav minēts kā turētājs transportlīdzekļa reģistrācijas apliecībā.

Datums: _____________________

Atbildīgās personas paraksts:________________________

e-pasta adrese, kontakttālrunis________________________

2. pielikums
Mārupes novada domes
saistošajiem noteikumiem Nr. 17/2018

Mārupes novada domei
Pašvaldības īpašumu pārvaldei

Daugavas ielā 29, Mārupē,
Mārupes nov., LV-2167
info@marupe.lv

  
 (vārds, uzvārds, personas kods)1
  
 (deklarētā dzīvesvieta)2

PIETEIKUMS
decentralizētās kanalizācijas sistēmas reģistrācijai

1. Objekta adrese 

2. Objektā deklarēto iedzīvotāju skaits __________

3. Vai objektā ūdensapgādes patēriņa uzskaitei ir uzstādīts komercuzskaites mēraparāts?

ir nav   

4. Esošais/prognozējamais ūdens patēriņš mēnesī _______m3

5. Izvedamais notekūdeņu vai nosēdumu un dūņu nogulšņu apjoms mēnesī ____ m3

(krājtvertņu gadījumā esošam vai prognozējamajam ūdens patēriņa apjomam jāsakrīt ar izvedamo notekūdeņu apjomu gadā).

6. Decentralizētās kanalizācijas sistēmas veids (atzīmēt ar X):

 Rūpnieciski izgatavotas notekūdeņu attīrīšanas iekārtas (NAI), kuras attīrītos notekūdeņus novada vidē un kopējā jauda ir mazāka par 5 m3/diennaktī;
 Septiķis ar divām vai vairāk kamerām, kur notekūdeņi pēc septiķa vidē tiek novadīti caur speciāli ierīkotu infiltrācijas sistēmu (filtrācijas laukiem, apakšzemes filtrējošām drenām, smilts grants filtriem, filtrācijas grāvjiem vai akām) un kurš izbūvēts, atbilstoši būvniecību regulējošiem normatīvajiem aktiem;
 Notekūdeņu krājtvertne (jebkurš rezervuārs, nosēdaka vai izsmeļamā bedre, pārvietojamā tualete, sausā tualete), kurās uzkrājas neattīrīti notekūdeņi, septisko tvertņu dūņas vai kanalizācijas sistēmu atkritumi.
 
Cits 
 (Norādiet Jūsu īpašumā esošo sistēmas veidu)

7. Kā īpašumā tiek nodrošināta atbilstoša notekūdeņu apsaimniekošana (atzīmēt ar X):

 Līgums par īpašumā esošo NAI apkalpošanas un ekspluatācijas pasākumu nodrošināšanu un/vai līgums par uzkrāto septisko tvertņu dūņu un/vai kanalizācijas sistēmu tīrīšanas atkritumu izvešanu
 Līgums par uzkrāto notekūdeņu izvešanu
 Pēc vajadzības pasūtu nepieciešamos pakalpojumus komersantiem
 Netiek nodrošināta

8. Decentralizētās kanalizācijas sistēmā uzkrāto notekūdeņu/nosēdumu šī brīža izvešanas biežums (atzīmēt ar X):

 1 x mēnesī vai biežāk 
 1 x 2 mēnešos 
 1x ceturksnī 
 1 x gadā un retāk 

9. Decentralizētās kanalizācijas sistēmas tvertnes (bedres) tilpums (atzīmēt ar X):

 < 3m3 
 3 līdz 5 m3 
 5 līdz 10 m3 
 > 10 m3 

10. Cik bieži tiek veikta regulārā apkope lokālajām notekūdeņu attīrīšanas iekārtām (atzīmēt ar X):

 1 x mēnesī vai biežāk 
 1 x ceturksnī 
 1x gadā 
 retāk nekā 1x gadā 
11. Kad veikta iepriekšējā apkope? 
 (lūdzu norādīt mēnesi un gadu)

12. Vai plānojat pieslēgties centralizētiem notekūdeņu novadīšanas tīkliem?

 jā (atbildiet uz 13. jautājumu) 
  

13. Kad plānojat pieslēgties centralizētiem notekūdeņu novadīšanas tīkliem?

 2018. gada laikā 
 2019. gada laikā 
 2020. gada laikā 
 pēc 2020. gada 

Datums __________________

Objekta īpašnieka vārds, uzvārds, paraksts ________________________________________

e-pasta adrese, kontakttālrunis___________________________________


1 Juridiskā persona norāda nosaukumu un reģistrācijas numuru

2 Juridiskā persona norāda juridisko adresi

3. pielikums
Mārupes novada domes
saistošajiem noteikumiem Nr. 17/2018
Asenizatora deklarācija par _________ gadā izvesto
notekūdeņu un nosēdumu apjomu
N.p.k.Objekta adreseTransp. reģ. Nr.Cisternas reģ. Nr.Izvešanas
reizes gadā
Izvestie m3Kam nodoti
notekūdeņi
       
       
       
       

Datums ___________________

Asenizatora nosaukums vai vārds, uzvārds, paraksts

4. pielikums
Mārupes novada domes
saistošajiem noteikumiem Nr. 17/2018
Asenizācijas pakalpojumu reģistrācijas žurnāls

Pakalpojuma sniedzējs ________________

Pakalpojuma sniegšanas gads ___________________

Pakalpojuma pieteikums

Pakalpojuma izpilde

Piezīmes
N.p.k.Klienta adreseSavākto notekūdeņu daudzums (m³)Pakalpojuma sniegšanas datums, laiksAsenizācijas noliešanas vieta
123456
1.     
2.     
3.     
4.     
5.     
6.     
7.     
8.     
9.     
10.     
 Kopā ---
01.07.2020