Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Tērvetes novada domes saistošie noteikumi Nr. 5

Tērvetes novada Tērvetes pagastā 2020. gada 26. martā

Grozījumi Tērvetes pašvaldības 2009. gada 17. septembra saistošajos noteikumos Nr. 8 "Tērvetes pašvaldības nolikums"

APSTIPRINĀTI
ar Tērvetes novada domes
2020. gada 26. marta sēdes lēmumu (prot. Nr. 6, 25. §)

Izdoti, pamatojoties uz likuma "Par pašvaldībām"
21. panta pirmās daļas 1. punktu un 24. pantu

Izdarīt Tērvetes pašvaldības 2009. gada 17. septembra saistošajos noteikumos Nr. 8 "Tērvetes pašvaldības nolikums", turpmāk tekstā - Saistošie noteikumi, šādus grozījumus:

1. Papildināt Saistošos noteikumus ar 13.1 punktu šādā redakcijā:

"13.1 Laikā, kad valstī, valsts daļā vai administratīvās teritorijas daļā ir izsludināta ārkārtējā situācija vai izņēmuma stāvoklis, kas saistīts ar veselības apdraudējumu vai ir noteikti pārvietošanās ierobežojumi, domes priekšsēdētājs ar rīkojumu var noteikt, ka ārkārtējās situācijas vai izņēmuma stāvokļa laikā domes un komiteju sēdes notiek attālināti, ievērojot 25.1 un 54.1 punktos minētos nosacījumus. Domes priekšsēdētājs šādā gadījumā rīkojumā norāda, kādā veidā sabiedrība tiek informēta par attālinātās domes vai komitejas sēdes norisi (tiek nodrošināta domes vai komitejas sēdes translācija tiešsaistē pašvaldības tīmekļa vietnē vai domes vai komitejas sēdes video ieraksts tiek ievietots pašvaldības tīmekļa vietnē.".

2. Papildināt Saistošos noteikumus ar 25.1 punktu šādā redakcijā:

"25.1 Ja komitejas loceklis sēdes laikā atrodas citā vietā komandējuma dēļ vai nevar ierasties komitejas sēdes norises vietā veselības stāvokļa dēļ, komitejas priekšsēdētājs var noteikt, ka komitejas sēdes norisē tiek izmantota videokonference (attēla un skaņas pārraide reālajā laikā), ja komitejas sēdes norises vietā klātneesošais komitejas loceklis ir reģistrējies dalībai komitejas sēdē, elektroniski nosūtot pieteikumu par dalību attālināti komitejas priekšsēdētājam vai protokolētājam. Savu balsojumu par izskatāmo lēmumprojektu komitejas sēdes norises vietā klātneesošais komitejas loceklis apstiprina, parakstot komitejas sēdes protokolu ar elektronisko parakstu.".

3. Papildināt Saistošos noteikumus ar 54.1 punktu šādā redakcijā:

"54.1 Ja domes deputāts sēdes laikā atrodas citā vietā komandējuma dēļ vai nevar ierasties domes sēdes norises vietā veselības stāvokļa dēļ, domes priekšsēdētājs var noteikt, ka domes sēdes norisē tiek izmantota videokonference (attēla un skaņas pārraide reālajā laikā), ja domes sēdes norises vietā klātneesošais domes deputāts ir reģistrējies dalībai domes sēdē, elektroniski nosūtot pieteikumu par dalību attālināti domes priekšsēdētājam vai protokolētājam. Savu balsojumu par izskatāmo lēmumprojektu domes sēdes norises vietā klātneesošais domes deputāts apstiprina, parakstot domes sēdes protokolu ar elektronisko parakstu.".

Tērvetes novada domes priekšsēdētāja D. Reinika

 

Tērvetes novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr. 5 "Grozījumi Tērvetes pašvaldības 2009. gada 17. septembra saistošajos noteikumos Nr. 8 "Tērvetes pašvaldības nolikums""
paskaidrojuma raksts

Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija
1. Projekta nepieciešamības pamatojums Pastāvošais tiesiskais regulējums: likuma "Par pašvaldībām" 34. un 56. pants pieļauj pašvaldības komiteju un domes sēdes organizēt attālināti, ja šāda iespēja ir paredzēta pašvaldības nolikumā. Tērvetes novada pašvaldības nolikumā šobrīd nav paredzēta iespēja organizēt komiteju un domes sēdes attālināti un nav noteikta kārtība, kādā dalība domes sēdēs un komiteju sēdēs var tikt nodrošināta personām esot attālināti, proti, videokonferences režīmā.

Sakarā ar Covid-19 straujo izplatīšanos valsts teritorijā, ņemot vērā noteiktos ierobežojumus un nepieciešamos preventīvos pasākumus, Tērvetes novada pašvaldībai ir nepieciešams pārskatīt pašvaldības nolikuma saturu, paredzot nolikumā iespēju pašvaldības komiteju un domes sēdes organizēt attālināti un noteikt kārtību, kādā dalība domes sēdēs un komiteju sēdēs var tikt nodrošināta personām esot attālināti, proti, videokonferences režīmā.

2. Īss projekta satura izklāsts Saistošie noteikumi tiek papildināti ar tiesību normām, kas paredz iespēju organizēt pašvaldības komiteju un domes sēdes attālināti, un nosaka kārtību, kādā dalība domes sēdēs un komiteju sēdēs var tikt nodrošināta personām esot attālināti, proti, videokonferences režīmā.
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu Nav ietekmes.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz sabiedrību (mērķgrupām) un uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā Nav ietekmes.
5. Informācija par administratīvajām procedūrām Nav ietekmes.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām Nav notikušas.

Tērvetes novada domes priekšsēdētāja D. Reinika

27.03.2020