Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta noteikumi Nr. 155

Rīgā 2020. gada 24. martā (prot. Nr. 17 37. §)

Grozījumi Ministru kabineta 2017. gada 5. septembra noteikumos Nr. 537 "Noteikumi par portfeļgarantijām sīko (mikro), mazo un vidējo komersantu kreditēšanas veicināšanai"

Izdoti saskaņā ar Attīstības finanšu institūcijas likuma
12. panta ceturto daļu

Izdarīt Ministru kabineta 2017. gada 5. septembra noteikumos Nr. 537 "Noteikumi par portfeļgarantijām sīko (mikro), mazo un vidējo komersantu kreditēšanas veicināšanai" (Latvijas Vēstnesis, 2017, 180. nr.; 2018, 49. nr.) šādus grozījumus:

1. Papildināt 1. punktu aiz vārdiem "ierobežotas portfeļgarantijas veidā" ar vārdiem "kā arī Covid-19 izraisītās krīzes portfeļgarantijas nosacījumus".

2. Papildināt noteikumus ar 5.1 punktu šādā redakcijā:

"5.1 Covid-19 izraisītās krīzes seku mazināšanai sabiedrība "Altum" īsteno portfeļgarantijas programmu, kurai ir pieejams valsts budžeta finansējums, kas nepārsniedz 25 000 000 euro. Minētajai programmai piemēro šo noteikumu 1., 2., 3., 7., 8., 9.1, 10.1, 11.1, 12.1, 13. un 14. punktu, IV¹ un V¹ nodaļu, 26., 27., 27.1, 28., 29., 30., 31., 32., 32.1 un 34. punktu, organizē atsevišķu kredītiestāžu pieteikšanos un noslēdz šo noteikumu 7. punktā minēto līgumu."

3. Papildināt noteikumus ar 9.1 punktu šādā redakcijā:

"9.1 Atbalstu Covid-19 izraisītās krīzes seku mazināšanai portfeļgarantijas veidā var saņemt, ja garantiju piešķir par šādiem finanšu pakalpojumiem:

9.1 1. aizdevumiem investīciju veikšanai;

9.1 2. aizdevumiem apgrozāmo līdzekļu finansēšanai, tai skaitā aizdevumiem kredītlīnijas vai kredītlimita veidā;

9.1 3. finanšu līzingu."

4. Papildināt noteikumus ar 10.1 punktu šādā redakcijā:

"10.1 Garantiju saskaņā ar šo noteikumu 5.1 punktu piešķir, ja ievēroti šo noteikumu 9.1 punktā un 10.1. un 10.2. apakšpunktā minētie nosacījumi, kā arī:

10.1 1. vienam komersantam garantēto finanšu pakalpojumu summa nepārsniedz 500 000 euro;

10.1 2. garantija tiek sniegta par jauniem šo noteikumu 9.1 2. apakšpunktā minētajiem finanšu pakalpojumiem vai esošiem šo noteikumu 9.1 2. apakšpunktā minētajiem finanšu pakalpojumiem, ja kredītiestāde saimnieciskās darbības veicējam atliek pamatsummas maksājumus vismaz par trim mēnešiem un, ja nepieciešams, pagarina finanšu pakalpojumu līguma darbības termiņu;

10.1 3. garantija tiek sniegta par esošiem šo noteikumu 9.1 1. un 9.1 3. apakšpunktā minētajiem finanšu pakalpojumiem, ja kredītiestāde saimnieciskās darbības veicējam atliek pamatsummas maksājumus vismaz par trim mēnešiem un, ja nepieciešams, pagarina finanšu pakalpojumu līguma darbības termiņu;

10.1 4. garantijas termiņš nepārsniedz sešus gadus šo noteikumu 9.1 1. un 9.1 3. apakšpunktā minētajiem finanšu pakalpojumiem un trīs gadus šo noteikumu 9.1 2. apakšpunktā minētajiem finanšu pakalpojumiem;

10.1 5. komersants ir ekonomiski dzīvotspējīgs, kā arī tiek pierādīts, ka konkrētā komersanta darbību ir ietekmējušas Covid-19 izplatības sekas un tās atstājušas ietekmi uz komersanta finansiālo stāvokli - operatīvie finanšu dati uzrāda apgrozījuma kritumu, salīdzinot ar iepriekšējā gada attiecīgo periodu, vai pasliktinājušies likviditātes rādītāji, salīdzinot ar 2019. gada datiem;

10.1 6. esošiem šo noteikumu 9.1 punktā minētajiem finanšu pakalpojumiem nav maksājumu kavējumu uz 2019. gada 31. decembri."

5. Papildināt noteikumus ar 11.1 punktu šādā redakcijā:

"11.1 Saskaņā ar šo noteikumu 5.1 punktu piešķirtās garantijas likme finanšu pakalpojumam ir līdz 50 %."

6. Papildināt II nodaļu ar 12.1 punktu šādā redakcijā:

"12.1 Saskaņā ar šo noteikumu 5.1 punktu piešķirtās garantijas prēmijas likme ir 0,3 % gadā no garantijas segtās finanšu pakalpojumu summas."

7. Papildināt noteikumus ar IV1 nodaļu šādā redakcijā:

"IV1. Covid-19 izraisītās krīzes portfeļgarantijas programmas ieviešana

19.1 Sabiedrība "Altum" šo noteikumu 5.1 punktā minēto finansējumu nodala kā atsevišķu garantiju fondu, no kura sedz garantiju kompensācijas un sabiedrības "Altum" pārvaldības izmaksas.

19.2 Covid-19 izraisītās krīzes portfeļgarantija sedz finanšu pakalpojumu neatmaksāto pamatsummu kredītiestādes izveidotam aizdevumu portfelim, nepārsniedzot ierobežoto garantijas likmi 20 %.

19.3 Sabiedrība "Altum" organizē kredītiestāžu pieteikšanos uz šo noteikumu 5.1 punktā minēto finansējumu saskaņā ar šo noteikumu V1 nodaļu. Pieteikšanās ir atklāta, pārredzama, nediskriminējoša un objektīva.

19.4 Sabiedrība "Altum" un kredītiestāde līgumā paredz vismaz šādus nosacījumus:

19.4 1. kredītiestāde finanšu pakalpojumu sniedz no saviem resursiem;

19.4 2. kredītiestāde īsteno konsekventu finanšu pakalpojumu sniegšanas politiku, nodrošinot finanšu vadības sistēmas atbilstību drošas finanšu vadības standartiem un nozares labajai praksei;

19.4 3. kredītiestāde apņemas nodot visu finansiālo labumu komersantam finanšu pakalpojuma likmes samazinājuma veidā ne mazāk kā 0,3 % apmērā;

19.4 4. kredītiestāde iesniedz sabiedrībā "Altum" pārskatus saskaņā ar šo noteikumu 7. punktā minēto līgumu;

19.4 5. zaudējumi, kas radušies, ja komersants nepilda saistības par kredītiestādes sniegto finanšu pakalpojumu, tiek dalīti proporcionāli riska sadalījumam starp sabiedrību "Altum" un kredītiestādi. Finanšu pakalpojumu atmaksas periodā garantijas riska sadalījuma proporcija saglabājas un attiecas uz finanšu pakalpojuma neatmaksāto summu."

8. Papildināt noteikumus ar V1 nodaļu šādā redakcijā:

"V1. Kredītiestāžu pieteikšanās COVID-19 izraisītās krīzes portfeļgarantiju ieviešanai

"25.1 Sabiedrība "Altum" informē kredītiestādes par iespēju pieteikties finansējumam, sniedz informāciju par pieteikšanās nosacījumiem un publicē tos sabiedrības "Altum" tīmekļvietnē. Pieteikumu kredītiestāde iesniedz triju darbdienu laikā pēc šo noteikumu stāšanās spēkā.

25.2 Pieteikšanās nosacījumos norāda finansējuma apmēru, kredītiestādes apņemšanos samazināt finanšu pakalpojuma procentu likmi vismaz 0,3 % apmērā, pamatojumu finansiālā labuma nodošanai komersantiem, kā arī citus nosacījumus. Finanšu pakalpojumu izsniegšanas laikā minētie nosacījumi paliek nemainīgi."

9. Izteikt 26. punktu šādā redakcijā:

"26. Piesakoties atbalstam, komersants de minimis atbalsta sistēmā aizpilda veidlapu atbilstoši normatīvajiem aktiem par de minimis atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtību un uzskaites veidlapu paraugiem."

10. Papildināt noteikumus ar 27.1 punktu šādā redakcijā:

"27.1 Par de minimis atbalsta piešķiršanas datumu uzskatāms noslēgtā finanšu pakalpojuma līguma vai tā grozījumu izdarīšanas datums. Finanšu pakalpojuma termiņa pagarināšanas un finanšu pakalpojuma summas palielināšanas gadījumā kredītiestāde no jauna izvērtē un pārbauda de minimis atbalsta nosacījumus."

11. Izteikt 29. punktu šādā redakcijā:

"29. Komersanta subsīdijas ekvivalentu kredītiestāde aprēķina, ievērojot Komisijas regulas Nr. 1407/2013 4. panta 6. punkta "b" apakšpunktu."

12. Papildināt noteikumus ar 32.1 punktu šādā redakcijā:

"32.1 Ja atbalsta saņēmējs ir pārkāpis šo noteikumu prasības, atbalsta saņēmējam ir pienākums atmaksāt sabiedrībai "Altum" visu projekta ietvaros saņemto valsts atbalstu kopā ar procentiem, kuru likmi publicē Eiropas Komisija saskaņā ar Komisijas 2004. gada 21. aprīļa Regulas (EK) Nr. 794/2004, ar ko īsteno Padomes Regulu (ES) 2015/1589, ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus Līguma par Eiropas Savienības darbību 108. panta piemērošanai (turpmāk - Komisijas regula Nr. 794/2004), 10. pantu, pieskaitot tiem 100 bāzes punktus, no dienas, kad valsts atbalsts tika izmaksāts atbalsta saņēmējam, līdz tā atgūšanas dienai, ievērojot Komisijas regulas Nr. 794/2004 11. pantā noteikto procentu likmes piemērošanas metodi."

13. Izteikt 33. punktu šādā redakcijā:

"33. Atbalstu saskaņā ar šiem noteikumiem sniedz līdz Komisijas regulas Nr. 1407/2013 7. panta 4. punktā un 8. pantā noteiktā piemērošanas termiņa beigām."

14. Papildināt noteikumus ar 34. punktu šādā redakcijā:

"34. Atbalstu saskaņā ar šo noteikumu 5.1 punktu sniedz līdz 2020. gada 31. decembrim."

Ministru prezidents A. K. Kariņš

Ekonomikas ministra
pienākumu izpildītājs,
iekšlietu ministrs S. Ģirģens

26.03.2020