Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Daugavpils pilsētas domes saistošie noteikumi Nr. 5

Daugavpilī 2020. gada 12. martā (prot. Nr. 9, 6. §)

Grozījums Daugavpils pilsētas domes 2016. gada 8. decembra saistošajos noteikumos Nr. 46 "Daugavpils pilsētas pašvaldības materiālais atbalsts mazaizsargātajām personām"

APSTIPRINĀTI
ar Daugavpils pilsētas domes
2020. gada 12. marta lēmumu Nr. 118

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
43. panta trešo daļu, Sabiedriskā transporta
pakalpojumu likuma
14. panta trešo daļu
un likuma "Par palīdzību dzīvokļa jautājumu
risināšanā
" 26. panta otro daļu

Izdarīt grozījumu Daugavpils pilsētas domes 2016. gada 8. decembra saistošajos noteikumos Nr. 46 "Daugavpils pilsētas pašvaldības materiālais atbalsts mazaizsargātajām personām" (Latvijas Vēstnesis, 2016, Nr. 254 (5826), 2017, Nr. 90 (5917), 125 (5952), 130 (5957), 2018, 11 (6097), 63 (6149), 73 (6159), 141 (6227), 248 (6334), 2019., 23 (6362), 2020, 36, 40 (turpmāk - noteikumi), papildinot noteikumus ar 118. punktu šādā redakcijā:

"118. Atbalsta saņēmējam, kuram ar 2020. gada 1. janvāri jau ir izmaksāts saistošo noteikumu 86. punktā paredzētais atbalsts bērna piedzimšanas gadījumā 300 euro apmērā, ir tiesības saņemt atbalsta starpību 200 euro".

Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētājs A. Elksniņš

 

Daugavpils pilsētas domes 2020. gada 12. marta saistošo noteikumu Nr. 5 "Grozījums Daugavpils pilsētas domes 2016. gada 8. decembra saistošajos noteikumos Nr. 46 "Daugavpils pilsētas pašvaldības materiālais atbalsts mazaizsargātajām personām""
paskaidrojuma raksts

Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija
1. Projekta nepieciešamības pamatojums Atbilstoši likuma "Par pašvaldībām" 43. panta trešajai daļai, dome var pieņemt saistošos noteikumus, lai nodrošinātu pašvaldības autonomo funkciju un brīvprātīgo iniciatīvu izpildi. Ministru kabineta 2009. gada 3. februāra noteikumu Nr. 108 "Normatīvo aktu projektu sagatavošanas noteikumi" 115. punkts paredz, ka noteikumu projektam, ja nepieciešams, raksta noslēguma jautājumu, nosakot pārejas kārtību no pastāvošā tiesiskā regulējuma uz jauno tiesisko regulējumu.

Saistošo noteikumu noslēguma jautājumu nodaļa tiek papildināta ar 118. punktu, nosakot pārejas kārtību, lai saistošo noteikumu 86. punktā paredzēto palielināto atbalstu 500 euro apmērā bērna piedzimšanas gadījumā vecāks, kurš ar 2020. gada 1. janvāri atbalstu jau būs saņēmis 300,00 euro apmērā, varētu saņemt starpību 200,00 euro, tādejādi bērna piedzimšanas gadījumā kopējais atbalsta apmērs visiem jaundzimušo vecākiem ar 2020. gada 1. janvāri būs vienāds - 500,00 euro.

2. Īss projekta satura izklāsts Saistošie noteikumi tiek papildināti ar 118. punktu.
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu Saistošie noteikumi tiks īstenoti Sociālajam dienestam piešķirto budžeta līdzekļu ietvaros.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā Nav attiecināms.
5. Informācija par administratīvajām procedūrām Netiek mainītas.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām Nav notikušas.

Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētājs A. Elksniņš

24.03.2020