Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2021. gada 8. jūnija noteikumus Nr. 367 "Prekursoru operatoru un prekursoru lietotāju reģistrēšanas un licencēšanas kārtība".
Ministru kabineta noteikumi Nr. 147

Rīgā 2020. gada 17. martā (prot. Nr. 15 13. §)
Prekursoru operatoru un prekursoru lietotāju reģistrēšanas un licencēšanas kārtība
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka:

1.1. kārtību, kādā reģistrē un licencē prekursoru operatoru un prekursoru lietotāju;

1.2. kārtību, kādā aptur un anulē speciālo atļauju (licenci) vai reģistrāciju;

1.3. kārtību, kādā prekursoru operators sniedz Zāļu valsts aģentūrai (turpmāk – aģentūra) informāciju par darījumiem ar prekursoriem, kā arī sniedzamās informācijas saturu;

1.4. prasības prekursoru uzglabāšanai.

2. Noteikumi attiecas uz darbībām ar narkotisko vielu prekursoriem, kas noteiktas:

2.1. Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 11. februāra Regulā (EK) Nr. 273/2004 par narkotisko vielu prekursoriem (turpmāk – regula Nr. 273/2004);

2.2. Padomes 2004. gada 22. decembra Regulā (EK) Nr. 111/2005, ar ko paredz noteikumus par uzraudzību attiecībā uz narkotisko vielu prekursoru tirdzniecību starp Kopienu un trešajām valstīm (turpmāk – regula Nr. 111/2005);

2.3. Komisijas 2015. gada 24. aprīļa Deleģētajā regulā (ES) Nr. 2015/1011, ar kuru papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 273/2004 un Padomes Regulu (EK) Nr. 111/2005, ar ko paredz noteikumus par uzraudzību attiecībā uz narkotisko vielu prekursoru tirdzniecību starp Savienību un trešām valstīm, un ar kuru atceļ Komisijas Regulu (EK) Nr. 1277/2005 (turpmāk – regula Nr. 2015/1011);

2.4. Komisijas Īstenošanas regulā (ES) 2015/1013 (2015. gada 25. jūnijs), ar ko paredz noteikumus attiecībā uz Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 273/2004 par narkotisko vielu prekursoriem un Padomes regulu (EK) Nr. 111/2005, ar ko paredz noteikumus par uzraudzību attiecībā uz narkotisko vielu prekursoru tirdzniecības starp Savienību un trešām valstīm.

II. Licencēšana un reģistrācija

3. Lai saņemtu speciālo atļauju (licenci) darbībai ar 1. kategorijas prekursoriem (turpmāk – licence), prekursoru operators iesniedz aģentūrā iesniegumu. Iesniegumā norāda informāciju atbilstoši regulas Nr. 2015/1011 3. panta 2. punkta "b" apakšpunktam.

4. Lai personu reģistrētu darbībai ar 2. kategorijas prekursoriem (turpmāk – reģistrācija), prekursoru operators un prekursoru lietotājs iesniedz aģentūrā iesniegumu. Iesniegumā norāda informāciju atbilstoši regulas Nr. 2015/1011 5. panta 2. un 4. punktam.

5. Prekursoru operators, kurš eksportē regulas Nr. 111/2005 pielikumā norādīto 3. kategorijas prekursoru vai to saturošo maisījumu, reģistrējas darbībai ar 2. kategorijas prekursoriem un nekavējoties iesniedz aģentūrā šo noteikumu 4. punktā minēto reģistrācijas iesniegumu, ja:

5.1. kārtējā kalendāra gadā eksportētā prekursora daudzums pārsniedz regulas Nr. 2015/1011 1. pielikumā noteikto daudzumu;

5.2. vielas maisījumos ietvertais kopējais eksportēto 3. kategorijas prekursoru daudzums kalendāra gadā pārsniedz regulas Nr. 2015/1011 1. pielikumā noteikto daudzumu.

6. Pirms aģentūra pieņem lēmumu par licences izsniegšanu vai par atteikumu izsniegt licenci, Veselības inspekcija (turpmāk − inspekcija) attiecīgajā objektā veic pārbaudi, lai pārliecinātos par vielu apriti regulējošo normatīvo aktu ievērošanu.

7. Aģentūra:

7.1. izvērtē iesniegumu un pārliecinās par tā atbilstību šo noteikumu 3. vai 4. punktā minētajiem nosacījumiem;

7.2. pārliecinās, ka iesniedzējs – fiziskā persona – un iesniedzēja – juridiskās personas – valdes locekļi, dalībnieki – fiziskās personas, prokūristi un pilnvarnieki – un par prekursoru aprites uzraudzību atbildīgā persona (turpmāk – atbildīgā persona) nav sodīti par noziedzīgu nodarījumu, kā arī nav administratīvi sodīti par pārkāpumiem, kas saistīti ar narkotisko un psihotropo vielu, prekursoru vai neklasificēto vielu apriti;

7.3. pieņemot lēmumu par licences izsniegšanu, savā tīmekļvietnē norāda šādu informāciju:

7.3.1. licences saņēmēja datus (fiziskās personas vārdu, uzvārdu, juridiskās personas nosaukumu, reģistrācijas numuru un juridisko adresi);

7.3.2. atbildīgās personas vārdu, uzvārdu, tālruņa numuru un elektroniskā pasta adresi;

7.3.3. licences numuru;

7.3.4. licences izsniegšanas datumu;

7.4. pieņemot lēmumu par personas reģistrāciju, savā tīmekļvietnē norāda šādu informāciju:

7.4.1. reģistrētās personas datus (fiziskās personas vārds, uzvārds, juridiskās personas nosaukums, reģistrācijas numurs un juridiskā adrese);

7.4.2. atbildīgās personas vārdu, uzvārdu, tālruņa numuru un elektroniskā pasta adresi;

7.4.3. reģistrācijas numuru;

7.4.4. reģistrācijas datumu.

8. Ja ir notikušas izmaiņas šo noteikumu 7.3.1., 7.3.2., 7.4.1. vai 7.4.2. apakšpunktā minētajā informācijā, licences saņēmējs vai reģistrētā persona attiecīgo informāciju piecu darbdienu laikā rakstveidā iesniedz aģentūrā. Pamatojoties uz iesniegto informāciju, aģentūra atjauno tīmekļvietnē publicējamo informāciju.

9. Licenci, dokumentu par personas reģistrāciju vai lēmumu par atteikumu izsniegt licenci un lēmumu par atteikumu reģistrēt personu iesniedzējam nosūta elektroniski triju darbdienu laikā pēc tam, kad iesniedzējs saskaņā ar aģentūras maksas pakalpojumu cenrādi ir veicis samaksu par dokumentu izskatīšanu.

III. Prasības prekursoru uzglabāšanai un informācijas sniegšanai

10. Prekursoru operators un prekursoru lietotājs prekursorus uzglabā atsevišķā slēdzamā telpā slēdzamā metāla skapī, kas piestiprināts pie sienas vai grīdas, vai seifā. Atsevišķo telpu, skapi vai seifu aprīko ar signalizāciju, kas ir savienota ar centrālo apsardzes tīklu.

11. Ja prekursoru apjoma vai īpašību dēļ nav iespējama to uzglabāšana atbilstoši šo noteikumu 10. punktā minētajām prasībām, tos var glabāt tvertnēs vai tilpnēs, nodrošinot piekļuvi tikai tām personām, kurām minētā viela ir nepieciešama darba pienākumu veikšanai.

12. Ceturkšņa beigās prekursoru operatori, kuri veic darbības ar 1., 2. un 3. kategorijas prekursoriem, 15 dienu laikā, izmantojot aģentūras tīmekļvietnē pieejamo tiešsaistes formu, elektroniski iesniedz aģentūrā ceturkšņa pārskatu par prekursoru apriti. Pārskatā par katru prekursoru norāda šādu informāciju:

12.1. nosaukumu, papildus norādot arī kombinētās nomenklatūras (CN) kodu un ķīmisko vielu reģistra (Chemical Abstracts Service (CAS)) numuru;

12.2. atlikumu (daudzumu atbilstošā mērvienībā) ceturkšņa sākumā;

12.3. iegūto prekursoru daudzumu (atbilstošā mērvienībā) un informāciju par piegādātāju:

12.3.1. juridiskai personai – nosaukumu, reģistrācijas numuru un juridisko adresi;

12.3.2. fiziskai personai – vārdu, uzvārdu, personas kodu un saimnieciskās darbības vietas vai deklarētās dzīvesvietas adresi;

12.4. izplatīto prekursoru daudzumu (atbilstošā mērvienībā) un informāciju par ieguvēju:

12.4.1. juridiskai personai – nosaukumu, reģistrācijas numuru un juridisko adresi;

12.4.2. fiziskai personai – vārdu, uzvārdu, personas kodu un saimnieciskās darbības vietas vai deklarētās dzīvesvietas adresi;

12.5. izlietoto prekursoru daudzumu (atbilstošā mērvienībā) un konkrētā apjoma izlietojuma mērķi;

12.6. iznīcināto prekursoru daudzumu (atbilstošā mērvienībā);

12.7. atlikumu (daudzumu atbilstošā mērvienībā) ceturkšņa beigās.

IV. Licences un reģistrācijas apturēšana un anulēšana

13. Ja, veicot prekursoru aprites kontroli, inspekcija konstatē regulas Nr. 273/2004 3. panta 4., 5. vai 6.b punktā minētos apstākļus vai ka nav novērsti iepriekšējā pārbaudē konstatētie trūkumi, tā triju darbdienu laikā pēc pārkāpuma konstatēšanas iesniedz aģentūrā priekšlikumu par licences vai reģistrācijas apturēšanu vai anulēšanu.

14. Aģentūra var pieņemt lēmumu par licences vai reģistrācijas apturēšanu uz laiku līdz sešiem mēnešiem regulas Nr. 273/2004 3. panta 4., 5. vai 6.b punktā noteiktajos gadījumos.

15. Prekursoru operators un prekursoru lietotājs novērš trūkumus, kuri bija licences vai reģistrācijas apturēšanas iemesls, un 30 dienu laikā pirms attiecīgajā aģentūras lēmumā norādītā licences vai reģistrācijas apturēšanas termiņa beigām iesniedz aģentūrā iesniegumu par licences vai reģistrācijas darbības atjaunošanu.

16. Aģentūra atceļ lēmumu par licences vai reģistrācijas apturēšanu, ja ir saņemts inspekcijas ziņojums par to, ka trūkumi, kas bija licences vai reģistrācijas apturēšanas iemesls, noteiktajā termiņā ir novērsti un ir saņemts prekursoru operatora vai prekursoru lietotāja iesniegums par licences vai reģistrācijas darbības atjaunošanu.

17. Aģentūra var pieņemt lēmumu par licences vai reģistrācijas anulēšanu:

17.1. ja trūkumi, kas bija licences vai reģistrācijas apturēšanas iemesls, noteiktajā termiņā nav novērsti vai ja aģentūrā nav iesniegts iesniegums par licences vai reģistrācijas darbības atjaunošanu;

17.2. ja saņemts prekursoru operatora vai prekursoru lietotāja iesniegums par licences vai reģistrācijas anulēšanu sakarā ar prekursoru aprites darbības izbeigšanu;

17.3. regulas Nr. 273/2004 3. panta 4., 5. vai 6.b punktā noteiktajos gadījumos.

18. Lēmumu par licences vai reģistrācijas apturēšanu, kā arī par licences vai reģistrācijas anulēšanu aģentūra triju darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas nosūta attiecīgi prekursoru operatoram vai prekursoru lietotājam un inspekcijai, kā arī informāciju par licenci un reģistrāciju aktualizē aģentūras tīmekļvietnē un narkotisko vielu prekursoru Eiropas datubāzē.

Ministru prezidents A. K. Kariņš

Veselības ministre I. Viņķele
24.03.2020