Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ventspils pilsētas domes saistošie noteikumi Nr. 5

Ventspilī 2020. gada 14. februārī (prot. Nr. 4; 11. §)

Grozījumi Ventspils pilsētas domes 2019. gada 14. marta saistošajos noteikumos Nr. 5 "Ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtība Ventspils pilsētā"

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
43. panta pirmās daļas 11. punktu un trešo daļu,
Ūdenssaimniecības pakalpojumu likuma
6. panta ceturto daļu un Ministru kabineta
2017. gada 27. jūnija noteikumu Nr. 384
"Noteikumi par decentralizēto kanalizācijas
sistēmu apsaimniekošanu un reģistrēšanu"
6. punktu

1. Izdarīt Ventspils pilsētas domes 2019. gada 14. marta saistošajos noteikumos Nr. 5 "Ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtība Ventspils pilsētā" (Latvijas Vēstnesis 2019, Nr. 69) šādus grozījumus:

1.1. Izteikt 97. punktu šādā redakcijā:

"97. Administratīvā pārkāpuma procesu par noteikumu pārkāpumiem līdz administratīvā pārkāpuma lietas izskatīšanai veic Ventspils pilsētas pašvaldības policija."

1.2. Izteikt 98. punktu šādā redakcijā:

"98. Administratīvā pārkāpuma lietu izskata Ventspils pilsētas domes Administratīvā komisija."

1.3. Izteikt 99. punktu šādā redakcijā:

"99. Par noteikumu 16., 25., 29., 30., 37., 38., 76., 79., 80., 102. punktā noteikto prasību pārkāpumiem piemēro brīdinājumu vai naudas sodu fiziskām personām līdz 70 naudas soda vienībām, juridiskām personām - līdz 280 naudas soda vienībām."

2. Saistošie noteikumi stājas spēkā vienlaikus ar Administratīvās atbildības likumu.

Ventspils pilsētas domes priekšsēdētāja
1. vietnieks infrastruktūras jautājumos J. Vītoliņš

 

Paskaidrojuma raksts
Ventspils pilsētas domes 2020. gada 14. februāra saistošajiem noteikumiem Nr. 5 "Grozījumi Ventspils pilsētas domes 2019. gada 14. marta saistošajos noteikumos Nr. 5 "Ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtība Ventspils pilsētā""

Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija
1. Projekta nepieciešamības raksturojums 2020. gada 1. janvārī stāsies spēkā Administratīvās atbildības likums, kas paredz būtiskas izmaiņas administratīvo sodu sistēmā un administratīvo sodu piemērošanas procesā. Tā kā saskaņā ar Administratīvās atbildības likuma 2. pantu pašvaldību saistošie noteikumi, kas paredz administratīvo atbildību, ir daļa no administratīvās atbildības sistēmas, tad pašvaldībai ir jāveic saistošo noteikumu regulējuma saskaņošana ar Administratīvās atbildības likumā ietvertajām normām. Ņemot vērā minēto, nepieciešams grozīt Ventspils pilsētas domes 2019. gada 14. marta saistošo noteikumu Nr. 5 "Ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtība Ventspils pilsētā" (turpmāk - Saistošie noteikumi) 97.-99. punktu.
2. Īss projekta satura izklāsts Saistošo noteikumu mērķis ir nodrošināt Saistošo noteikumu atbilstību Administratīvās atbildības likumam, precizējot normas par kompetentajām amatpersonām, kas veic administratīvā pārkāpuma procesu un pieņem lēmumu administratīvā pārkāpuma lietā, kā arī Saistošajos noteikumos izsakot piemērojamo sodu soda naudas vienībās.

Grozījumi Saistošajos noteikumos paredz, ka administratīvā pārkāpuma procesu par noteikumu pārkāpumiem līdz administratīvā pārkāpuma lietas izskatīšanai veic Ventspils pilsētas pašvaldības policija, savukārt lietu pēc būtības izskata Ventspils pilsētas domes Administratīvā komisija.

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu Saistošo noteikumu īstenošanas finansiālās ietekmes prognoze uz pašvaldības budžetu nav prognozēta.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā Saistošie noteikumi uzņēmējdarbības vidi neietekmē.
5. Informācija par administratīvajām procedūrām Saistošie noteikumi nemaina administratīvās procedūras pēc būtības. Kontrolēt Saistošo noteikumu izpildi ir tiesīgas Ventspils pilsētas pašvaldības policijas amatpersonas un pašvaldības SIA "ŪDEKA".

Ventspils pilsētas pašvaldības policija un Ventspils pilsētas domes Administratīvā komisija no Saistošajiem noteikumiem izrietošās funkcijas un uzdevumus veiks saskaņā ar Administratīvās atbildības likuma normām.

6. Informācija par saskaņošanu un konsultācijām ar privātpersonām Saistošie noteikumi izskatīti 07.11.2019. Ventspils pilsētas domes Likumības komisijā un 05.12.2019. Ventspils pilsētas domes Pilsētas attīstības jautājumu komitejā

Ventspils pilsētas domes priekšsēdētāja
1. vietnieks infrastruktūras jautājumos J. Vītoliņš

01.07.2020