Darbības ar dokumentu

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes lēmums Nr. 21

Rīgā 2020. gada 5. martā (prot. Nr. 11, 1. p.)

Par akciju sabiedrības "Valmieras piens" noteikto (piedāvāto) saražotās siltumenerģijas tarifu

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (turpmāk - Regulators) 2020.gada 18.februārī saņēma akciju sabiedrības "Valmieras piens", vienotais reģistrācijas numurs: 40003020475, juridiskā adrese: Rīgas iela 93, Valmiera, LV-4201 (turpmāk - AS "Valmieras piens"), 2020.gada 18.februāra iesniegumu Nr.5-1/17 ar tam pievienoto noteiktā (piedāvātā) saražotās siltumenerģijas tarifa aprēķinu un pamatojuma dokumentus.

Regulators konstatē un secina

1. Enerģētikas likuma 6.panta 3.1daļa noteic, ka energoapgādes komersants, kas piegādā siltumenerģiju enerģijas lietotājiem, pārdod siltumenerģiju tiem nepieciešamajā vai noteiktajā kvalitātē un pieprasītajā daudzumā par Regulatora noteiktajiem tarifiem vai par tarifiem, ko noteicis attiecīgais pakalpojumu sniedzējs saskaņā ar Regulatora noteikto tarifu aprēķināšanas metodiku1, ja ir saņemta Regulatora atļauja, izņemot Enerģētikas likuma 49.panta pirmajā daļā minētos gadījumus.

2. AS "Valmieras piens" saražotās siltumenerģijas tarifs ir apstiprināts ar Regulatora 2017.gada 8.jūnija lēmumu Nr.59 "Par akciju sabiedrības "Valmieras piens" saražotās siltumenerģijas tarifu" ("Latvijas Vēstnesis", 2017, 116.nr.) (turpmāk - Lēmums Nr.59). Ar Lēmumu Nr.59 apstiprinātā saražotās siltumenerģijas tarifa veidojošajās izmaksās ir iekļautas dabasgāzes kā kurināmā izmaksas.

3. Regulators 2017.gada 23.novembrī pieņēma lēmumu Nr.137 "Par tiesībām akciju sabiedrībai "Valmieras piens" noteikt saražotās siltumenerģijas tarifu" ("Latvijas Vēstnesis", 2017, 236.nr.), piešķirot AS "Valmieras piens" tiesības pašai noteikt saražotās siltumenerģijas tarifu kurināmā cenas izmaiņu gadījumā.

4. Regulators 2020.gada 6.janvārī pieņēma lēmumu Nr.2 "Par akciju sabiedrības "Valmieras piens" noteikto (piedāvāto) saražotās siltumenerģijas tarifu" ("Latvijas Vēstnesis", 2020, 5.nr.) (turpmāk - Lēmums Nr.2).

5. Saskaņā ar Regulatora 2010.gada 14.aprīļa lēmuma Nr.1/7 "Siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika" (turpmāk - Metodika) 43.9punktu, ņemot vērā Regulatora atļaujā piešķirtās tiesības noteikt saražotās siltumenerģijas tarifu, AS "Valmieras piens" 2020.gada 18.februārī (2020.gada 18.februāris Nr.5-1/17) iesniedza Regulatorā noteiktā (piedāvātā) saražotās siltumenerģijas tarifa - 34,62 EUR/MWh - aprēķinu un pamatojumu jaunajam tarifam.

6. Paziņojums par AS "Valmieras piens" noteikto (piedāvāto) saražotās siltumenerģijas tarifu ir publicēts 2020.gada 24.februārī oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", 38.nr. Paziņojumā AS "Valmieras piens" noteiktā (piedāvātā) saražotās siltumenerģijas tarifa spēkā stāšanās datums norādīts 2020.gada 1.aprīlis.

7. Regulators, izvērtējot AS "Valmieras piens" iesniegto noteikto (piedāvāto) saražotās siltumenerģijas tarifu un tā pamatojumu, secina, ka AS "Valmieras piens" noteiktais (piedāvātais) saražotās siltumenerģijas tarifs atbilst Metodikai un ir pamatots. Līdz ar to AS "Valmieras piens" noteiktais (piedāvātais) saražotās siltumenerģijas tarifs var stāties spēkā komersanta noteiktajā laikā - 2020.gada 1.aprīlī.

8. Ņemot vērā konstatētos tiesiskos un faktiskos apstākļus, secināms, ka Regulatoram, lai nodrošinātu tiesisko noteiktību un skaidrību, ir nepieciešams lemt arī par Lēmuma Nr.2 atcelšanu un par Lēmuma Nr.59 piemērošanu, nosakot, ka no 2020.gada 1.aprīļa Regulators atceļ Lēmumu Nr.2 un AS "Valmieras piens" nepiemēro ar Lēmumu Nr.59 apstiprinātos siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifus.

9. AS "Valmieras piens" pilnvarotais pārstāvis uz Regulatora padomes sēdi tika uzaicināts, bet padomes sēdē nepiedalījās.

Saskaņā ar Metodikas 43.9, 43.10, 43.11 punktu, pamatojoties uz likuma "Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem" 1.pantu, 5.pantu, 9.panta otro daļu, Enerģētikas likuma 6.panta 3.1 daļu, Administratīvā procesa likuma 55.panta 1.punktu, 63.panta pirmās daļas 1.punktu, 65.panta pirmo un ceturto daļu, 68.panta otro un trešo daļu,

padome nolemj:

1. atzīt AS "Valmieras piens" noteiktā (piedāvātā) saražotās siltumenerģijas tarifa - 34,62 EUR/MWh (Latvijas Vēstnesis, 2020, 38.nr.) - un tā pamatojuma atbilstību Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2010.gada 14.aprīļa lēmumam Nr.1/7 "Siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika";

2. atcelt no 2020.gada 1.aprīļa Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2020.gada 6.janvāra lēmumu Nr.2 "Par akciju sabiedrības "Valmieras piens" noteikto (piedāvāto) saražotās siltumenerģijas tarifu" (Latvijas Vēstnesis, 2020, 5.nr.);

3. noteikt, ka no 2020.gada 1.aprīļa AS "Valmieras piens" nepiemēro ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2017.gada 8.jūnija lēmumu Nr.59 "Par akciju sabiedrības "Valmieras piens" saražotās siltumenerģijas tarifu" (Latvijas Vēstnesis, 2017, 116.nr.) apstiprināto saražotās siltumenerģijas tarifu.

Ja mainās tarifu ietekmējošie faktori vai AS "Valmieras piens" neievēro normatīvos aktus vai Regulatora lēmumus, Regulators var ierosināt tarifa pārskatīšanu vai atcelt šo lēmumu.

Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

Šo administratīvo aktu var pārsūdzēt Administratīvajā apgabaltiesā viena mēneša laikā no dienas, kad ieinteresētā persona uzzina vai tai vajadzēja uzzināt par pieņemto administratīvo aktu.


1 Regulatora 2010.gada 14.aprīļa lēmums Nr.1/7 "Siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika"

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas
padomes priekšsēdētājs R. Irklis

05.03.2020