Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi Ieroču aprites likumā

Izdarīt Ieroču aprites likumā (Latvijas Vēstnesis, 2019, 61. nr.) šādus grozījumus:

1. 1. pantā:

izteikt 14. punktu šādā redakcijā:

"14)  ierocis - priekšmets vai mehānisms, kas speciāli radīts dzīvu vai nedzīvu mērķu iznīcināšanai vai bojāšanai vai arī salūtpatronu, kairinošu vielu, citu aktīvu vielu vai pirotehniskas signālmunīcijas izšaušanai;";

izteikt 30. punktu šādā redakcijā:

"30)  munīcija - priekšmeti, kas konstruktīvi izgatavoti šāviena izdarīšanai, izšaujot ar ieroci;".

2.  4. pantā:

izslēgt otrajā daļā vārdus "kā arī gāzes ieroci un signālieroci";

papildināt pantu ar piekto, sesto un septīto daļu šādā redakcijā: 

"(5) Ministru kabinets nosaka:

1) kārtību, kādā klasificē gāzes ieročus un signālieročus, kā arī pārbauda to atbilstību E kategorijas ieroču tehniskajām specifikācijām;

2) kārtību, kādā pieprasa un saņem gāzes ieroču un signālieroču paraugus pārbaudes veikšanai;

3) E kategorijas ieroču tehniskās specifikācijas.

(6) Ja Valsts policija, klasificējot gāzes ieročus un signālieročus, konstatē, ka attiecīgais gāzes ierocis un signālierocis nav uzskatāms par E kategorijas ieroci, tā klasificē gāzes ieroci un signālieroci atbilstoši normatīvajos aktos par šaujamieroču un to munīcijas klasifikāciju noteiktajai kārtībai, izņemot gadījumu, kad gāzes ieroča un signālieroča aprite Latvijā ir aizliegta.

(7) Valsts policija ir kontaktpunkts, kas nodrošina gāzes ieroču un signālieroču atbilstības pārbaudi E kategorijas ieroču tehniskajām specifikācijām, sadarbojas ar citām Eiropas Savienības dalībvalstīm un Eiropas Ekonomikas zonas valstīm, kā arī pēc pieprasījuma saņemšanas informē citu Eiropas Savienības dalībvalsti un Eiropas Ekonomikas zonas valsti par minētās atbilstības pārbaudes rezultātiem."

3. Papildināt 5. panta septīto daļu pēc vārdiem "un signālieroči" ar vārdiem "kuri atbilst Ministru kabineta noteikumos norādītajām tehniskajām specifikācijām un".

4. Papildināt 13. panta pirmo daļu ar 10. punktu šādā redakcijā:

"10) atteikties no medicīniskās pārbaudes alkohola koncentrācijas noteikšanai, narkotisko, psihotropo, toksisko vai citu apreibinošo vielu ietekmes pārbaudes, lai konstatētu, vai persona nav pārkāpusi šīs daļas 5. un 6. punktā noteiktos aizliegumus."

5. Aizstāt 51. pantā vārdus "iegādes atļauju" ar vārdiem "iegādāšanās atļauju".

6. 54. pantā:

aizstāt otrajā daļā vārdus "pārvadāšanas atļauju" ar vārdiem "pārvadāšanas vai pārsūtīšanas atļauju";

aizstāt trešajā daļā vārdus "pārsūtīšanas atļauju" ar vārdiem "pārvadāšanas vai pārsūtīšanas atļauju".

7. Papildināt likumu ar XX nodaļu šādā redakcijā:

"XX nodaļa
Administratīvie pārkāpumi ieroču, munīcijas, to sastāvdaļu un speciālo līdzekļu aprites jomā un kompetence administratīvo pārkāpumu procesā

98. pants. Ieroču, munīcijas, to sastāvdaļu un speciālo līdzekļu aprites noteikumu pārkāpšana

(1) Par gāzes ieroča un signālieroča vai tā munīcijas aprites noteikumu pārkāpšanu piemēro naudas sodu fiziskajai personai no desmit līdz simt naudas soda vienībām, bet juridiskajai personai - no divdesmit līdz divsimt naudas soda vienībām.

(2) Par mazas enerģijas pneimatiskā ieroča, straikbola ieroča, peintbola ieroča, lāzertaga ierīces, dezaktivēta ieroča, aukstā ieroča vai speciālā līdzekļa aprites noteikumu pārkāpšanu piemēro naudas sodu fiziskajai personai no desmit līdz simt naudas soda vienībām, bet juridiskajai personai - no divdesmit līdz divsimt naudas soda vienībām.

(3) Par šaujamieroča, salūtieroča (akustiskā ieroča), lielas enerģijas pneimatiskā ieroča, šaujamieroča maināmās būtiskās sastāvdaļas, šāviena trokšņa slāpētāja (klusinātāja) vai šaujamieroča vai salūtieroča (akustiskā ieroča) munīcijas vai munīcijas sastāvdaļas aprites noteikumu pārkāpšanu, ko izdarījusi persona, kurai ir attiecīgā ieroču atļauja, piemēro naudas sodu fiziskajai personai no divdesmit līdz simt piecdesmit naudas soda vienībām, atņemot šaujamieroča un lielas enerģijas pneimatiskā ieroča iegādāšanās, glabāšanas un nēsāšanas tiesības uz laiku no viena gada līdz trim gadiem vai bez tā, bet juridiskajai personai - no četrdesmit līdz trīssimt naudas soda vienībām, atņemot šaujamieroča, salūtieroča (akustiskā ieroča) un lielas enerģijas pneimatiskā ieroča iegādāšanās un glabāšanas tiesības uz laiku no viena gada līdz trim gadiem vai bez tā.

99. pants. Darbības ar ieročiem, atrodoties alkohola, narkotisko vai citu apreibinošo vielu ietekmē

(1) Par šaujamieroča, gāzes ieroča un signālieroča, pneimatiskā ieroča, straikbola ieroča, peintbola ieroča, lāzertaga ierīces vai dezaktivēta ieroča iegādāšanos, nēsāšanu, pārvadāšanu, izmantošanu vai pielietošanu vai šaujamieroča maināmās būtiskās sastāvdaļas iegādāšanos vai pārvadāšanu alkohola ietekmē, ja izelpotā gaisa vai asins pārbaudē konstatētā alkohola koncentrācija asinīs pārsniedz 0,5 promiles, kā arī narkotisko, psihotropo, toksisko vai citu apreibinošo vielu ietekmē piemēro naudas sodu no divsimt līdz četrsimt naudas soda vienībām, atņemot šaujamieroča vai lielas enerģijas pneimatiskā ieroča iegādāšanās, glabāšanas un nēsāšanas tiesības uz laiku no viena gada līdz trim gadiem.

(2)  Par atteikšanos no medicīniskās pārbaudes alkohola koncentrācijas noteikšanai vai narkotisko, psihotropo, toksisko vai citu apreibinošo vielu ietekmes pārbaudes piemēro naudas sodu no divsimt līdz četrsimt naudas soda vienībām, atņemot šaujamieroča vai lielas enerģijas pneimatiskā ieroča iegādāšanās, glabāšanas un nēsāšanas tiesības uz laiku no viena gada līdz trim gadiem.

100. pants. Šaušanas instruktoru un šaušanas treneru darbība bez sertifikāta

Par šaušanas instruktora vai šaušanas trenera darbību bez attiecīga sertifikāta piemēro naudas sodu no simt līdz simt piecdesmit naudas soda vienībām.

101. pants. Ieroču, munīcijas un speciālo līdzekļu komerciālās aprites kārtības pārkāpšana

Par ieroča, munīcijas, to sastāvdaļu vai speciālā līdzekļa komerciālās aprites kārtības pārkāpšanu, ko izdarījusi juridiskā persona, kurai izsniegta speciālā atļauja (licence) attiecīgās komercdarbības veikšanai, piemēro naudas sodu juridiskajai personai no piecdesmit līdz trīssimt naudas soda vienībām.

102. pants. Komercdarbība bez speciālās atļaujas (licences) ieroču aprites jomā

Par komercdarbību ar ieročiem, munīciju un speciālajiem līdzekļiem, ar šaujamieroču un munīcijas sastāvdaļām (ieskaitot šaujampulveri) bez speciālās atļaujas (licences) piemēro naudas sodu fiziskajai personai vai valdes loceklim no trīssimt līdz četrsimt naudas soda vienībām, atņemot tiesības ieņemt noteiktus amatus komercsabiedrībās uz laiku no viena gada līdz pieciem gadiem vai bez tā.

103. pants. Kompetence administratīvo pārkāpumu procesā

Administratīvā pārkāpuma procesu par šā likuma 98., 99., 100., 101. un 102. pantā minētajiem pārkāpumiem veic Valsts policija."

8. Papildināt pārejas noteikumus ar 18. punktu šādā redakcijā:

"18. Šā likuma XX nodaļa stājas spēkā vienlaikus ar Administratīvās atbildības likumu."

9. Papildināt informatīvo atsauci uz Eiropas Savienības direktīvām ar 4. punktu šādā redakcijā:

"4) Komisijas 2019. gada 16. janvāra Īstenošanas direktīvas (ES) 2019/69, ar ko nosaka trauksmes un signālieroču tehniskās specifikācijas saskaņā ar Padomes direktīvu 91/477/EEK par ieroču iegādes un glabāšanas kontroli."

Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas.

Likums Saeimā pieņemts 2020. gada 20. februārī.

Valsts prezidents E. Levits

Rīgā 2020. gada 5. martā

06.03.2020