Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi likumā "Par nodokļiem un nodevām"

Izdarīt likumā "Par nodokļiem un nodevām" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1995, 7. nr.; 1996, 15. nr.; 1997, 24. nr.; 1998, 2., 18., 22., 24. nr.; 1999, 24. nr.; 2000, 11. nr.; 2001, 3., 8., 12. nr.; 2002, 2., 22. nr.; 2003, 2., 6., 8., 15., 22. nr.; 2004, 9. nr.; 2005, 2., 11. nr.; 2006, 1., 9., 13., 20., 24. nr.; 2007, 3., 7., 12. nr.; 2008, 1., 6., 13. nr.; 2009, 2., 11., 13., 15. nr.; Latvijas Vēstnesis, 2009, 200., 205. nr.; 2010, 91., 101., 131., 151., 157., 178., 183., 206. nr.; 2011, 68., 80., 85., 169. nr.; 2012, 24., 50., 56., 109., 157., 186., 199., 203. nr.; 2013, 61., 92., 187., 194., 232. nr.; 2014, 6., 51., 119., 189., 204., 214., 220., 257. nr.; 2015, 29., 68., 118., 190., 208., 230., 245., 248., 251. nr.; 2016, 2., 91., 241., 254. nr.; 2017, 5., 75., 124., 128., 156., 236., 242. nr.; 2018, 36., 197., 225. nr.; 2019, 10., 75., 118., 214., 240., 259.A nr.) šādus grozījumus:

1. Aizstāt visā likumā, izņemot pārejas noteikumus, vārdus "Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likums" (attiecīgā locījumā) ar vārdiem "Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likums" (attiecīgā locījumā).

2. Papildināt 1. panta 23. punktu pēc vārda "dokumentācijas" ar vārdiem "vai starptautiskajai automātiskajai informācijas apmaiņai iesniedzamās informācijas".

3. Papildināt 15. pantu ar desmito daļu šādā redakcijā:

"(10) Iestājoties nodokļu normatīvajos aktos minētajiem nosacījumiem, nodokļu maksātājam ir pienākums iesniegt Valsts ieņēmumu dienestam informāciju par ziņojamām pārrobežu shēmām, kuras saistītas ar iespējami agresīvu nodokļu plānošanu. Nosacījumus, kuriem iestājoties ir sniedzams ziņojums, tā struktūru un saturu, ziņojumā lietoto terminu skaidrojumu, kā arī tā sagatavošanas un iesniegšanas kārtību un kārtību, kādā veic automātisko informācijas par ziņojamām pārrobežu shēmām apmaiņu starp Latvijas Republikas un citu Eiropas Savienības dalībvalstu kompetentajām iestādēm vai jebkuru citas valsts vai teritorijas kompetento iestādi, ar kuru Latvijas Republikas kompetentā iestāde, pamatojoties uz Latvijas Republikas noslēgto starptautisko līgumu, noslēgusi attiecīgu kompetento iestāžu līgumu, nosaka Ministru kabinets."

4. Papildināt likumu ar 32.5 pantu šādā redakcijā:

"32.5 pants. Atbildība starptautiskās automātiskās informācijas apmaiņas jomā

(1) Nodokļu administrācijai ir tiesības piemērot finanšu iestādei soda naudu līdz vienam procentam no finanšu iestādes gada apgrozījuma (ieņēmumiem) attiecīgajā pārskata periodā, bet ne vairāk kā 14 000 euro, ja finanšu iestāde normatīvajos aktos, kas regulē automātisko informācijas apmaiņu par finanšu kontiem nodokļu jomā, noteiktajā termiņā nav iesniegusi ziņojumu par finanšu kontiem vai arī ir iesniegusi ziņojumu par finanšu kontiem, bet nav ievērojusi normatīvos aktus, finanšu kontu pienācīgas pārbaudes procedūras un ar to saistītās dokumentācijas prasības vai šo prasību neievērošanas dēļ nodokļu administrācijai ir sniegta nepilnīga vai nepatiesa informācija.

(2) Nodokļu administrācijai ir tiesības piemērot nodokļu maksātājam soda naudu līdz vienam procentam no nodokļu maksātāja gada apgrozījuma (ieņēmumiem) attiecīgajā pārskata periodā, bet ne vairāk kā 3200 euro, ja nodokļu maksātājs nodokļu normatīvajos aktos noteiktajā termiņā nav iesniedzis starptautiskās uzņēmumu grupas pārskatu par katru valsti vai nav ievērojis nodokļu normatīvajos aktos paredzēto minētā pārskata sagatavošanas un iesniegšanas kārtību.

(3) Nodokļu administrācijai ir tiesības piemērot nodokļu maksātājam soda naudu līdz 3200 euro, ja nodokļu maksātājs nodokļu normatīvajos aktos noteiktajā termiņā nav iesniedzis ziņojumu par pārrobežu shēmām vai nav ievērojis nodokļu normatīvajos aktos paredzēto minētā ziņojuma sagatavošanas un iesniegšanas kārtību."

5.  68. pantā:

izslēgt pirmās daļas 1. punkta "a" apakšpunktā vārdus "regulētā tirgū tirgotiem";

papildināt pantu ar 1.1 daļu šādā redakcijā:

"(11) Šā panta pirmās daļas 2. punkta piemērošanai uzskata, ka juridisku veidojumu pārvalda cits juridisks veidojums, ja tas tieši vai izmantojot pakalpojuma sniedzēju veic šā panta pirmajā daļā minētās darbības cita juridiska veidojuma vārdā. Juridisks veidojums nepārvalda citu juridisku veidojumu, ja juridiskam veidojumam nav tiesību daļēji vai pilnīgi lemt par cita juridiska veidojuma finanšu aktīviem.";

izteikt otrās daļas 1. punktu šādā redakcijā:

"1) triju gadu laikposmā, kas beidzas 31. decembrī (vai arī tāda pārskata perioda pēdējā dienā, kas nav kalendāra gads) pirms gada, kurā tiek noteikts, vai juridisks veidojums ir uzskatāms par ieguldījumu iestādi;".

6. Papildināt likumu ar 70.1 pantu šādā redakcijā:

"70.1 pants. Iesaistītās valsts finanšu iestāde

Šīs nodaļas izpratnē iesaistītās valsts finanšu iestāde ir:

1) jebkura finanšu iestāde, kas ir iesaistītās valsts rezidents, izņemot šīs finanšu iestādes filiāles, kas neatrodas attiecīgā iesaistītajā valstī;

2) jebkuras finanšu iestādes, kas nav iesaistītās valsts rezidents, filiāle, ja šī filiāle atrodas attiecīgā iesaistītajā valstī."

7. Papildināt likumu ar 92.1 pantu šādā redakcijā:

"92.1 pants. Apdrošināšanas līgums

Šīs nodaļas izpratnē apdrošināšanas līgums ir līgums (kas nav annuitātes līgums), saskaņā ar kuru apdrošinājuma devējs uzņemas saistības maksāt noteiktu summu, ja īstenojas konkrēti apstākļi, kas saistīti ar nāves, veselības, nelaimes gadījuma, saistību vai īpašuma risku."

8. Izslēgt 93. pantā vārdu "dzīvības".

9. Aizstāt 94. panta otrās daļas 5. punktā vārdu "periodiski" ar vārdiem "ne retāk kā reizi gadā".

10. Izslēgt 100. panta pirmās daļas 8. punktā vārdus "saistībā ar šajā noguldījumu kontā turētajiem finanšu aktīviem".

11. Papildināt XII nodaļu ar 101.2 pantu šādā redakcijā:

"101.2 pants. Izvairīšanās no informācijas sniegšanas automātiskās informācijas par finanšu kontiem apmaiņai

Ja fiziskā persona, juridisks veidojums vai finanšu iestāde, kurai noteikts pienākums sniegt ziņojumu, veic darbības, kuru galvenais mērķis vai viens no galvenajiem mērķiem ir izvairīties no šajā nodaļā noteikto pienākumu pildīšanas, šajā likumā noteiktie pienākumi attiecīgajai personai saglabājas tādi paši, kādi tie būtu, ja šīs darbības nebūtu veiktas."

12. Papildināt pārejas noteikumus ar 231. punktu šādā redakcijā:

"231. Šā likuma 15. panta desmitā daļa un 32.5 panta trešā daļa ir piemērojama ar 2020. gada 1. jūliju."

13. Papildināt informatīvo atsauci uz Eiropas Savienības direktīvām ar 19. punktu šādā redakcijā:

"19) Padomes 2018. gada 25. maija direktīvas (ES) 2018/822, ar ko attiecībā uz obligāto automātisko informācijas apmaiņu nodokļu jomā saistībā ar ziņojamām pārrobežu shēmām groza direktīvu 2011/16/ES."

Likums Saeimā pieņemts 2020. gada 20. februārī.

Valsts prezidents E. Levits

Rīgā 2020. gada 5. martā

19.03.2020