Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Daugavpils pilsētas domes saistošie noteikumi Nr. 2

Daugavpilī 2020. gada 30. janvārī (prot. Nr. 4, 21. §)

Grozījumi Daugavpils pilsētas domes 2016. gada 8. decembra saistošajos noteikumos Nr. 46 "Daugavpils pilsētas pašvaldības materiālais atbalsts mazaizsargātajām personām"

APSTIPRINĀTI
ar Daugavpils pilsētas domes
2020. gada 30. janvāra lēmumu Nr. 45

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 43. panta trešo daļu,
Sabiedriskā transporta pakalpojumu likuma 14. panta trešo daļu
un likuma "Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā"
26. panta otro daļu

Izdarīt Daugavpils pilsētas domes 2016. gada 8. decembra saistošajos noteikumos Nr. 46 "Daugavpils pilsētas pašvaldības materiālais atbalsts mazaizsargātajām personām" (Latvijas Vēstnesis, 2016, Nr. 254 (5826), 2017, Nr. 90 (5917), 125 (5952), 130 (5957), 2018, 11 (6097), 63 (6149), 73 (6159), 141 (6227), 248 (6334), 2019, 23 (6362), 2020, 36 (turpmāk - noteikumi) šādus grozījumus:

1. noteikumu 86. punktā aizstāt skaitli "300,00" ar skaitli "500,00";

2. izteikt noteikumu 90. punktu šādā redakcijā:

"90. Tiesības saņemt vienreizēju atbalstu 30,00 euro apmērā jubilejā ir personām, kuras ir sasniegušas 70, 75, 80, 85, 90 un 95 gadus. Atbalstu izmaksā ne vēlāk kā pusgadu pēc jubilejas."

Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētājs A. Elksniņš

 

Daugavpils pilsētas domes 2020. gada 30. janvāra saistošo noteikumu Nr. 2 "Grozījumi Daugavpils pilsētas domes 2016. gada 8. decembra saistošajos noteikumos Nr. 46 "Daugavpils pilsētas pašvaldības materiālais atbalsts mazaizsargātajām personām""
paskaidrojuma raksts

Paskaidrojuma raksta sadaļas

Norādāmā informācija

1. Projekta nepieciešamības pamatojums Atbilstoši likuma "Par pašvaldībām" 43. panta trešajai daļai dome var pieņemt saistošos noteikumus, lai nodrošinātu pašvaldības autonomo funkciju un brīvprātīgo iniciatīvu izpildi.

Katrs jaundzimušais mazulis ir liela vērtība, tāpēc, atbalstot jaunos vecākus, tiek palielināts atbalsta apmērs bērna piedzimšanas gadījumā no 300,00 līdz 500,00. Saistošo noteikumu 86. punkts paredz, ka atbalstu var pieprasīt trīs mēnešu laikā pēc bērna dzimšanas reģistrācijas dienas un dzīvesvietas deklarēšanas Daugavpils pilsētas administratīvajā teritorijā, līdz ar to atbalstu 500,00 apmērā varēs saņemt vecāki, kuru bērna dzimšanas reģistrācijas diena un dzīvesvietas deklarēšanas Daugavpils pilsētas administratīvajā teritorijā būs trīs mēnešus pirms šo saistošo noteikumu spēkā stāšanās dienas.

Atbalstot seniorus jubilejā, sasniedzot 70, 75, 80, 85, 90 un 95 gadus, tiek palielināts vienreizēja atbalsta apmērs līdz 30 euro. Saistošo noteikumu 90. punkts paredz tiesības saņemt šo vienreizēju atbalstu ne vēlāk kā pusgadu pēc jubilejas, līdz ar to atbalstu 30 euro apmērā varēs saņemt arī tie jubilāri, kuriem jubileja būs svinēta pusgadu pirms šo saistošo noteikumu spēkā stāšanās dienas.

2. Īss projekta satura izklāsts Saistošie noteikumi paredz grozījumus, ar kuriem:

- 86. punktā tiek aizstāts skaitlis "300,00" ar skaitli "500,00";

- 90. punkts tiek izteikts jaunā redakcijā.

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu Saistošie noteikumi tiks īstenoti Sociālajam dienestam piešķirto budžeta līdzekļu ietvaros.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā Nav attiecināms.
5. Informācija par administratīvajām procedūrām Administratīvās procedūras netiek mainītas.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām Nav notikušas.

Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētājs A. Elksniņš

27.02.2020