Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Jelgavas pilsētas pašvaldības saistošie noteikumi Nr. 20-3

Jelgavā 2020. gada 28. janvārī (prot. Nr. 2, 5. p.)

Grozījumi Jelgavas pilsētas pašvaldības 2015. gada 12. novembra saistošajos noteikumos Nr. 15-19 "Sociālās palīdzības pabalstu un sociālo garantiju piešķiršanas noteikumi"

Izdoti saskaņā ar Sociālo pakalpojumu
un sociālās palīdzības likuma 35. panta piekto daļu,
likuma "Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā"
25. pantu, 25.2 panta pirmo un piekto daļu,
Ministru kabineta 2005. gada 15. novembra noteikumu Nr. 857
"Noteikumi par sociālajām garantijām bārenim un bez vecāku gādības
palikušajam bērnam, kurš ir ārpusģimenes aprūpē,
kā arī pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās"
27., 30. un 31. punktu

1. Izdarīt Jelgavas pilsētas pašvaldības 2015. gada 12. novembra saistošajos noteikumos Nr. 15-19 "Sociālās palīdzības pabalstu un sociālo garantiju piešķiršanas noteikumi" (Latvijas Vēstnesis, 2015, 234. nr.; 2016, 41. nr.; 2017, 55. nr.; 2018, 11. nr.; 2019, 110., 258. nr.) šādus grozījumus:

1.1. Izteikt 15. punktu šādā redakcijā:

"15. Darbspējīgu personu, kura saņem sociālo palīdzību vismaz trīs mēnešus pēdējo 12 mēnešu periodā, izņemot Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 37. panta pirmajā daļā minētās personas, saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem, var iesaistīt darba un sociālo prasmju saglabāšanas, atjaunošanas un apgūšanas pasākumos līdz piecpadsmit stundām nedēļā, sadalot tās pa vairākām nedēļas dienām.".

1.2. Izteikt 30. punktu šādā redakcijā:

"30. 24.4. apakšpunktā minēto pabalstu vienu reizi kalendārajā gadā piešķir trūcīgai vai maznodrošinātai ģimenei (personai) 210,00 euro apmērā.".

1.3. Papildināt ar 60. punktu šādā redakcijā:

"60. Ģimenēm (personām), kuras ir saņēmušas 24.4. apakšpunktā minēto pabalstu līdz brīdim, kad stājās spēkā grozījumi noteikumu 30. punktā, ir tiesības vērsties ar iesniegumu JSLP, lai saņemtu 2020. gadā pabalsta summas starpību, kas izveidojusies pēc minētā pabalsta apmēra palielināšanas.".

Jelgavas pilsētas domes priekšsēdētājs A. Rāviņš

 

Jelgavas pilsētas pašvaldības 2020. gada 28. janvāra saistošo noteikumu Nr. 20-3 "Grozījumi Jelgavas pilsētas pašvaldības 2015. gada 12. novembra saistošajos noteikumos Nr. 15-19 "Sociālās palīdzības pabalstu un sociālo garantiju piešķiršanas noteikumi""
paskaidrojuma raksts

Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija
1. Īss projekta satura izklāsts Saistošie noteikumi (turpmāk - noteikumi) tiek izdoti, lai atbilstoši grozījumiem Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 12. panta ceturtajā daļā (stājas spēkā 13.01.2020.) precizētu nosacījumus darbspējīgo personu iesaistīšanai darba un sociālo prasmju saglabāšanas, atjaunošanas un apgūšanas pasākumos. Turpmāk darbspējīgu personu, kura saņem sociālo palīdzību vismaz trīs mēnešus pēdējo 12 mēnešu periodā, izņemot Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 37. panta pirmajā daļā minētās personas, saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem, var iesaistīt darba un sociālo prasmju saglabāšanas, atjaunošanas un apgūšanas pasākumos līdz piecpadsmit stundām nedēļā, sadalot tās pa vairākām nedēļas dienām.

Noteikumos tiek palielināts dzīvokļa pabalsts individuālās apkures nodrošināšanai neatkarīgi no īpašuma piederības vidēji par 40,00 euro, sakarā ar cenu pieaugumu kurināmā iegādei. Šobrīd minētā pabalsta apmērs trūcīgai ģimenei (personai) ir 171,00 euro, bet maznodrošinātai ģimenei (personai) - 164,00 euro. Minēto pabalstu izmaksā vienu reizi kalendārajā gadā. Pabalsta saņēmēja līdzdarbības pienākums ir triju mēnešu laikā no minētā pabalsta saņemšanas uzrādīt Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes "Jelgavas sociālo lietu pārvalde" (turpmāk - JSLP) sociālajam darbiniekam attiecīgu apliecinošo dokumentu (kvīts, čeks, kredītiestādes konta pārskats u.c.), kas noformēts uz pabalsta saņēmēja vārda, par pabalsta izlietošanu tam paredzētajam mērķim.

2. Projekta nepieciešamības pamatojums Noteikumi ir nepieciešami sakarā ar grozījumiem augstākstāvošā normatīvajā aktā un lai palielinātu dzīvokļa pabalsta veida, t.i., pabalsta individuālās apkures nodrošināšanai neatkarīgi no īpašuma piederības trūcīgai vai maznodrošinātai ģimenei (personai), apmēru.
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu Noteikumu realizēšanai tiek plānoti naudas līdzekļi JSLP 2020. gada budžetā. Tiek prognozēts, ka papildus ir nepieciešami naudas līdzekļi 16 800,00 euro (sešpadsmit tūkstoši astoņi simti euro) apmērā (420 trūcīgas/maznodrošinātas ģimenes (personas) x vidēji 40,00 euro pabalsta palielinājuma apmērs).
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā Neietekmē.
5. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz administratīvajām procedūrām Noteikumu izpildi nodrošinās JSLP.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām Noteikumu projekts apspriests Jelgavas pilsētas domes Sociālo lietu konsultatīvajā komisijā, uzklausīts biedrības "Jelgavas pensionāru biedrība" biedru viedoklis.

Jelgavas pilsētas domes priekšsēdētājs A. Rāviņš

22.02.2020