Darbības ar dokumentu

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes lēmums Nr. 16

Rīgā 2020. gada 12. februārī (prot. Nr. 7, 1. p.)

Par akciju sabiedrības "RĒZEKNES SILTUMTĪKLI" koģenerācijas stacijā Rīgas ielā 1/ N.Rancāna ielā 5, Rēzeknē, saražotās siltumenerģijas tarifu

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (turpmāk - Regulators) 2019.gada 30.aprīlī saņēma akciju sabiedrības "RĒZEKNES SILTUMTĪKLI", vienotais reģistrācijas numurs: 40003215480, juridiskā adrese: Rīgas iela 1, Rēzekne, LV-4601 (turpmāk - AS "RĒZEKNES SILTUMTĪKLI"), iesniegumu (2019.gada 29.aprīlis Nr.01/11-268) ar tam pievienotu koģenerācijas stacijā Rīgas ielā 1/N.Rancāna ielā 5, Rēzeknē, saražotās siltumenerģijas tarifa projektu un 2019.gada 2.maijā, 23.jūlijā, 13.septembrī, 21.okotbrī, 8.novembrī, 2020.gada 8.janvārī un 3.februārī - papildu informāciju, izmaksu pamatojošos dokumentus un tarifa projekta precizējumu (2019.gada 2.maijs Nr.01/11-276, 2019.gada 22.jūlijs Nr.01/11-428, 2019.gada 12.septembris Nr.01/11-487, 2019.gada 18.oktobris Nr.01/11-552, 2019.gada 7.novembris Nr.01/11-582, 2020.gada 7.janvāris Nr.255 un 2020.gada 31.janvāris Nr.01/11-45) (turpmāk - tarifa projekts).

AS "RĒZEKNES SILTUMTĪKLI" ar 2019.gada 2.maija iesniegumu Nr.01/11-276, pamatojoties uz Regulatora 2010.gada 11.jūnija lēmuma Nr. 1/10 "Koģenerācijas tarifu aprēķināšanas metodika" (turpmāk - Metodika) 39.6punktu, lūdza Regulatoru piešķirt AS "RĒZEKNES SILTUMTĪKLI" atļauju pašai noteikt tarifu saskaņā ar Metodiku, ja ir mainījusies kurināmā cena vai pārdotās elektroenerģijas cena (turpmāk - atļauja).

Minētie AS "RĒZEKNES SILTUMTĪKLI" izteiktie lūgumi - apstiprināt tarifu un izdot atļauju - ir savstarpēji saistīti. Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 193.panta otro daļu vienveidīgas lietas, kurās piedalās vieni un tie paši administratīvā procesa dalībnieki, tiesa var apvienot, ja šāda apvienošana sekmē administratīvo lietu ātrāku un pareizāku izskatīšanu. Tulkojot šo tiesību normu atbilstoši Administratīvā procesa likuma 17.panta otrajā daļā noteiktajai analoģijas metodei, arī iestāde ir tiesīga apvienot administratīvās lietas, lai lietu izskatītu ātrāk un pareizāk. Līdz ar to Regulators AS "RĒZEKNES SILTUMTĪKLI" lūgumu apstiprināt tarifu un izdot atļauju skata kā vienu lietu.

Regulators konstatē

1. Tarifa projekts ir aprēķināts saskaņā ar Metodiku un atbilst likuma "Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem" (turpmāk - Likums) 19.panta pirmajai daļai un 20.pantam.

2. AS "RĒZEKNES SILTUMTĪKLI" paziņojumu par tarifa projekta iesniegšanu Regulatoram publicēja 2019.gada 3.maijā (Latvijas Vēstnesis, 2019, 88.nr.). Priekšlikumi un ieteikumi par iesniegto tarifa projektu Regulatorā nav saņemti.

3. AS "RĒZEKNES SILTUMTĪKLI" saskaņā ar Metodikas 46.1punktu ir aprēķinājusi dabasgāzes akcīzes nodokļa komponenti - 2,57 EUR/MWh.

4. Enerģētikas likuma 6.panta 3.1daļa noteic, ka energoapgādes komersants, kas piegādā siltumenerģiju enerģijas lietotājiem, pārdod siltumenerģiju tiem nepieciešamajā vai noteiktajā kvalitātē un pieprasītajā daudzumā par Regulatora noteiktajiem tarifiem vai par tarifiem, ko noteicis attiecīgais pakalpojumu sniedzējs saskaņā ar Regulatora noteikto tarifu aprēķināšanas metodiku, ja ir saņemta Regulatora atļauja, izņemot Enerģētikas likuma 49.panta pirmajā daļā minētos gadījumus.

5. Metodikas 39.5punkts noteic, ka komersants var iesniegt Regulatoram pamatotu pieprasījumu atļaut pašam noteikt tarifus saskaņā ar Metodiku.

6. No Metodikas 39.6punkta izriet, ka Regulators pēc komersanta pieprasījuma atbilstoši Enerģētikas likuma 6.panta 3.1daļai var dot uz noteiktu termiņu atļauju komersantam pašam noteikt tarifus saskaņā ar Metodiku, ja ir mainījusies kurināmā cena vai pārdotās elektroenerģijas cena. Atļaujā Regulators nosaka atskaites periodu komersanta iesniedzamajai informācijai par kurināmā izmaksu un pārdotās elektroenerģijas ieņēmumu izmaiņām.

7. Metodikas 39.7punkts noteic, ja komersants ir saņēmis 39.6punktā minēto atļauju un komersants pieņem lēmumu par jauniem tarifiem, tad ne vēlāk kā 30 dienas pirms jauno tarifu spēkā stāšanās brīža komersants publicē tarifus oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", nosūta attiecīgajai pašvaldībai iedzīvotāju informēšanai un ievietošanai tās tīmekļvietnē un publicē savā tīmekļvietnē, ja tāda ir, un vienlaikus iesniedz Regulatoram pamatojumu jaunajiem tarifiem, iesniedzot Metodikas 39.71. līdz 39.74.apakšpunktā noteikto informāciju.

8. AS "RĒZEKNES SILTUMTĪKLI" koģenerācijas stacijā Rīgas ielā 1/N.Rancāna ielā 5, Rēzeknē, saražotās siltumenerģijas tarifu veidojošajās izmaksās ir iekļautas dabasgāzes kā kurināmā izmaksas un ieņēmumi par pārdoto elektroenerģiju.

9. Regulatora padomes sēdē AS "RĒZEKNES SILTUMTĪKLI" pārstāvis uzturēja lūgumu apstiprināt koģenerācijas stacijā Rīgas ielā 1/ N.Rancāna ielā 5, Rēzeknē, saražotās siltumenerģijas tarifu un piešķirt AS "RĒZEKNES SILTUMTĪKLI" atļauju pašai noteikt saražotās siltumenerģijas tarifu.

Regulators secina

1. Regulators ir izvērtējis tarifa projektu un tarifu veidojošo izmaksu pamatojumu un secina, ka tarifa projekts ir pamatots un aprēķināts tādā apmērā, lai segtu AS "RĒZEKNES SILTUMTĪKLI" koģenerācijas stacijā Rīgas ielā 1/N.Rancāna ielā 5, Rēzeknē, saražotās siltumenerģijas izmaksas.

2. AS "RĒZEKNES SILTUMTĪKLI" ir iesniegusi pamatojošos dokumentus atļaujas saņemšanai pašai noteikt saražotās siltumenerģijas tarifu saskaņā ar Metodiku kurināmā cenas un pārdotās elektroenerģijas cenas izmaiņu gadījumā.

3. Regulators secina, ka AS "RĒZEKNES SILTUMTĪKLI" ir iespējamas kurināmā cenas un pārdotās elektroenerģijas cenas izmaiņas. Tādējādi, lai AS "RĒZEKNES SILTUMTĪKLI" būtu tiesiska iespēja savlaicīgāk reaģēt uz kurināmā cenas un pārdotās elektroenerģijas cenas izmaiņām un noteikt tarifu, kas atbilst ekonomiski pamatotām izmaksām, AS "RĒZEKNES SILTUMTĪKLI" ir pamatoti izdot Regulatora atļauju pašai noteikt koģenerācijas stacijā Rīgas ielā 1/N.Rancāna ielā 5, Rēzeknē, saražotās siltumenerģijas tarifu.

4. Regulators secina, ka būtisks nosacījums atļaujas izdošanai ir šis lēmums par AS "RĒZEKNES SILTUMTĪKLI" koģenerācijas stacijā Rīgas ielā 1/N.Rancāna ielā 5, Rēzeknē, saražotās siltumenerģijas tarifa apstiprināšanu, kuru pieņemot Regulators izvērtēja visas AS "RĒZEKNES SILTUMTĪKLI" saražotās siltumenerģijas izmaksas. Ņemot vērā minēto, atļaujas termiņš nosakāms, līdz stājas spēkā cits saskaņā ar Likuma 19.pantā noteikto kārtību Regulatora apstiprināts koģenerācijas stacijā Rīgas ielā 1/N.Rancāna ielā 5, Rēzeknē, saražotās siltumenerģijas tarifs AS "RĒZEKNES SILTUMTĪKLI".

5. Pēc atļaujas piešķiršanas AS "RĒZEKNES SILTUMTĪKLI" pašai noteikt koģenerācijas stacijā Rīgas ielā 1/N.Rancāna ielā 5, Rēzeknē, saražotās siltumenerģijas tarifu Likuma un enerģētikas nozares speciālo normatīvo aktu tiesību normas nodrošina Regulatora tiesības uzraudzīt AS "RĒZEKNES SILTUMTĪKLI" darbību un aizstāvēt lietotāju tiesības saņemt saražotās siltumenerģijas pakalpojumu par tarifu, kurš atbilst ekonomiski pamatotām izmaksām.

6. Atļauja AS "RĒZEKNES SILTUMTĪKLI" pašai noteikt koģenerācijas stacijā Rīgas ielā 1/N.Rancāna ielā 5, Rēzeknē, saražotās siltumenerģijas tarifu nozīmē AS "RĒZEKNES SILTUMTĪKLI" tiesības izvēlēties, vai un kad atļauju izmantot.

Vienlaicīgi, lai nodrošinātu lietotāju interešu aizstāvību, nosakāms atļaujas nosacījums - AS "RĒZEKNES SILTUMTĪKLI" pienākums pašai saskaņā ar Metodiku noteikt koģenerācijas stacijā Rīgas ielā 1/N.Rancāna ielā 5, Rēzeknē, saražotās siltumenerģijas tarifu, ja kurināmā cena būs zemāka vai pārdotās elektroenerģijas cena būs augstāka nekā piemērotajā saražotās siltumenerģijas tarifā un ja šo abu lielumu izmaiņu ietekmē samazinās uz siltumenerģijas ražošanu attiecināmās izmaksas.

Šāds nosacījums nodrošinās šā lēmuma atbilstību Likuma 1., 5. un 20.pantam, nosacījums ir samērīgs ar AS "RĒZEKNES SILTUMTĪKLI" noteiktajām tiesībām līdz ar atļaujas piešķiršanu un atbilst šā lēmuma mērķim - piešķirt tiesības AS "RĒZEKNES SILTUMTĪKLI" saskaņā ar Metodiku savlaicīgi noteikt tarifu, kas atbilst ekonomiski pamatotām izmaksām.

7. Saņemot no AS "RĒZEKNES SILTUMTĪKLI" Metodikas 39.71. līdz 39.74.apakšpunktā noteikto informāciju saistībā ar aprēķināto koģenerācijas stacijā Rīgas ielā 1/N.Rancāna ielā 5, Rēzeknē, saražotās siltumenerģijas tarifu, Regulators 21 dienas laikā pēc jaunā tarifa un pamatojuma saņemšanas izvērtēs iesniegtā tarifa atbilstību Metodikai un iesniegtā tarifa pamatojumu, kas nodrošinās Regulatora uzraudzību pār AS "RĒZEKNES SILTUMTĪKLI" aprēķināto koģenerācijas stacijā Rīgas ielā 1/N.Rancāna ielā 5, Rēzeknē, saražotās siltumenerģijas tarifu. Ja Regulators 21 dienas laikā pēc jaunā tarifa un pamatojuma saņemšanas pieņems lēmumu par AS "RĒZEKNES SILTUMTĪKLI" iesniegtā tarifa neatbilstību Metodikai vai noraidīs iesniegtā tarifa pamatojumu, tarifs nestāsies spēkā AS "RĒZEKNES SILTUMTĪKLI" noteiktajā termiņā un Regulators rīkosies atbilstoši Metodikas 39.10punktā noteiktajam.

Saskaņā ar Metodikas 14., 14.1, 39.6, 39.7, 40., 43., 44. un 46.1punktu, likuma "Par akcīzes nodokli" 6.1panta pirmo daļu, 15.1panta pirmās daļas 1.punktu, pamatojoties uz likuma "Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem" 1.pantu, 5.pantu, 7.pantu, 9.panta pirmās daļas 1., 3. un 9.punktu un otro daļu, 10.panta pirmo daļu, 19.panta pirmo, septīto un trīspadsmito daļu, 20.pantu un 21.panta piekto daļu un 25.panta pirmo daļu, Enerģētikas likuma 6.panta 3.1daļu, Administratīvā procesa likuma 17.panta otro daļu, 55.panta 1.punktu, 56.panta pirmo daļu, 63.panta pirmās daļas 1.punktu, 65.panta pirmo daļu, 68.panta pirmo, otro un trešo daļu, 193.panta otro daļu,

padome nolemj:

1. apstiprināt AS "RĒZEKNES SILTUMTĪKLI" koģenerācijas stacijā Rīgas ielā 1/N.Rancāna ielā 5, Rēzeknē, saražotās siltumenerģijas tarifu (bez pievienotās vērtības nodokļa) 37,07 EUR/MWh;

2. noteikt, ka šā lēmuma lemjošās daļas 1.punktā apstiprinātais tarifs stājas spēkā 2020.gada 1.aprīlī;

3. piešķirt AS "RĒZEKNES SILTUMTĪKLI" atļauju pašai saskaņā ar Metodiku noteikt koģenerācijas stacijā Rīgas ielā 1/N.Rancāna ielā 5, Rēzeknē, saražotās siltumenerģijas tarifu kurināmā cenas vai pārdotās elektroenerģijas cenas izmaiņu gadījumā;

4. noteikt atļaujas termiņu - līdz stāsies spēkā cits saskaņā ar Likuma 19.pantā noteikto kārtību Regulatora apstiprināts koģenerācijas stacijā Rīgas ielā 1/N.Rancāna ielā 5, Rēzeknē, saražotās siltumenerģijas tarifs AS "RĒZEKNES SILTUMTĪKLI";

5. noteikt atļaujas nosacījumu - AS "RĒZEKNES SILTUMTĪKLI" pienākumu pašai saskaņā ar Metodiku noteikt koģenerācijas stacijā Rīgas ielā 1/N.Rancāna ielā 5, Rēzeknē, saražotās siltumenerģijas tarifu, ja kurināmā cena būs zemāka vai pārdotās elektroenerģijas cena būs augstāka nekā piemērotajā saražotās siltumenerģijas tarifā un ja šo abu lielumu izmaiņu ietekmē samazinās uz siltumenerģijas ražošanu attiecināmās izmaksas;

6. uzdot AS "RĒZEKNES SILTUMTĪKLI" iesniegt Regulatoram informāciju par kurināmā cenas un pārdotās elektroenerģijas cenas izmaiņām trīs darba dienu laikā;

7. uzdot AS "RĒZEKNES SILTUMTĪKLI" vienlaicīgi ar šā lēmuma lemjošās daļas 6.punktā noteiktās informācijas iesniegšanu informēt Regulatoru par jauniem noslēgtiem kurināmā piegādes līgumiem, iesniedzot līgumu kopijas, kā arī sniegt informāciju, kas pamato saimnieciski izdevīgākā kurināmā cenas piedāvājuma izvēli;

8. atcelt no 2020.gada 1.aprīļa Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2013.gada 13.februāra lēmumu Nr.36 "Par akciju sabiedrības "Rēzeknes siltumtīkli" koģenerācijas stacijā saražotās siltumenerģijas tarifiem" (Latvijas Vēstnesis, 2013, 33.nr.) un Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2016.gada 1.aprīļa lēmumu Nr.42 "Par akciju sabiedrības "Rēzeknes siltumtīkli" koģenerācijas stacijā saražotās siltumenerģijas tarifu piemērošanas kārtību" (Latvijas Vēstnesis, 2016, 65.nr.).

Ja mainās tarifu ietekmējošie faktori vai AS "RĒZEKNES SILTUMTĪKLI" neievēro normatīvos aktus vai šajā lēmumā noteikto, Regulators var ierosināt tarifa pārskatīšanu un atcelt šo lēmumu.

Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

Šo administratīvo aktu var pārsūdzēt Administratīvajā apgabaltiesā viena mēneša laikā no dienas, kad ieinteresētā persona uzzina vai tai vajadzēja uzzināt par pieņemto administratīvo aktu.

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas
komisijas padomes priekšsēdētāja p.i.
padomes loceklis I. Birziņš

12.02.2020