Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta noteikumi Nr. 86

Rīgā 2020. gada 11. februārī (prot. Nr. 6 18. §)

Grozījumi Ministru kabineta 2017. gada 21. marta noteikumos Nr. 158 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.5. specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot pieejamību ārstniecības un ārstniecības atbalsta personām, kas sniedz pakalpojumus prioritārajās veselības jomās iedzīvotājiem, kas dzīvo ārpus Rīgas" īstenošanas noteikumi"

Izdoti saskaņā ar Eiropas Savienības struktūrfondu
un Kohēzijas fonda 2014.-2020. gada plānošanas
perioda vadības likuma
20. panta 6. un 13. punktu

Izdarīt Ministru kabineta 2017. gada 21. marta noteikumos Nr. 158 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.5. specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot pieejamību ārstniecības un ārstniecības atbalsta personām, kas sniedz pakalpojumus prioritārajās veselības jomās iedzīvotājiem, kas dzīvo ārpus Rīgas" īstenošanas noteikumi" (Latvijas Vēstnesis, 2017, 61. nr.; 2018, 162. nr.) šādus grozījumus:

1. Aizstāt 7.3. apakšpunktā skaitli "1 337 579" ar skaitli "643 009".

2. Papildināt noteikumus ar 13.5. apakšpunktu šādā redakcijā:

"13.5. ārstniecības personu informēšana un piesaiste kompensāciju saņemšanai."

3. Aizstāt 15. punkta ievaddaļā vārdu "septiņus" ar vārdu "astoņus".

4. Izteikt 17.1.1. apakšpunktu šādā redakcijā:

"17.1.1. uz kompensāciju var pretendēt šādas ārstniecības personas darbam prioritārajās jomās un ar tām saistītajās specialitātēs (turpmāk - atbalstāmās specialitātes):

17.1.1.1. ārsts un zobārsts, kas sertificēti specialitātē saskaņā ar normatīvajiem aktiem par ārstniecības personu sertifikāciju;

17.1.1.2. ārsta palīgs, medicīnas māsa, māsas palīgs, vecmāte, fizioterapeits, ergoterapeits, zobu higiēnists, zobārsta asistents un zobārstniecības māsa, kas reģistrēti ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu reģistrā saskaņā ar normatīvajiem aktiem par ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu reģistra izveidi;".

5. Papildināt noteikumus ar 17.1.3.5., 17.1.3.6., 17.1.3.7. un 17.1.3.8. apakšpunktu šādā redakcijā:

"17.1.3.5. ja sertificēts zobārsts, zobu higiēnists, zobārsta asistents un zobārstniecības māsa pretendē uz darbu valsts apmaksāto zobārstniecības pakalpojumu sniegšanā, līgums paredz zobārstniecības pakalpojumu sniegšanu;

17.1.3.6. ja ārstniecības persona pretendē uz darbu atbalstāmajā specialitātē Valsts tiesu medicīnas ekspertīzes centrā, ir noslēgts darba līgums ar Valsts tiesu medicīnas ekspertīzes centru;

17.1.3.7. ja ārstniecības persona pretendē uz darbu atbalstāmajā specialitātē sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijās, kas nodrošina valsts apmaksāto sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanu, ir noslēgts darba līgums ar minēto institūciju;

17.1.3.8. ja ārstniecības persona pretendē uz darbu atbalstāmajā specialitātē Valsts asinsdonoru centrā, ir noslēgts darba līgums ar Valsts asinsdonoru centru;".

6. Izteikt 17.1.4. apakšpunktu šādā redakcijā:

"17.1.4. šo noteikumu 17.1.3.1., 17.1.3.2., 17.1.3.3., 17.1.3.4., 17.1.3.6., 17.1.3.7. un 17.1.3.8. apakšpunktā minētie līgumi ir noslēgti vismaz uz pieciem gadiem par normālo (tai skaitā saīsināto) darba laiku neatkarīgi no darba laika organizācijas (piemēram, nakts darbs, maiņu darbs vai summētais darba laiks), izņemot šo noteikumu 16.2. apakšpunktā minēto kompensāciju, par kuru var slēgt līgumu bez noteikta līguma darbības termiņa;".

7. Papildināt noteikumus ar 17.1.4.1 apakšpunktu šādā redakcijā:

"17.1.4.1 šo noteikumu 17.1.3.5. apakšpunktā minētais līgums ar ārstniecības iestādi vai Nacionālo veselības dienestu par pakalpojumu sniegšanu Nacionālā veselības dienesta noteiktajās teritorijās, kurās speciālistu skaits nav pietiekams, ir noslēgts vismaz uz pieciem gadiem Nacionālā veselības dienesta noteiktajā apjomā, kas ir pielīdzināms šo noteikumu 17.1.4. apakšpunktā minētajam darba laikam, izņemot šo noteikumu 16.2. apakšpunktā minēto kompensāciju, kas izmaksājama saskaņā ar šo noteikumu 20.1.2. apakšpunktu un par kuru var slēgt līgumu bez noteikta līguma darbības termiņa;".

8. Svītrot 17.1.5. apakšpunktā vārdus "kompensācijas saņemšanas brīdī".

9. Papildināt noteikumus ar 17.2.3. un 17.2.4. apakšpunktu šādā redakcijā:

"17.2.3. uz kompensāciju var pretendēt zobārsts, kuram ir derīgs sertifikāts un kurš šo noteikumu spēkā stāšanās dienā nav strādājis noteiktajā atbalstāmajā specialitātē atbalstāmajā iestādē;

17.2.4. uz kompensāciju var pretendēt zobu higiēnists, zobārstniecības māsa un zobārsta asistents, kurš plāno sniegt zobārstniecības pakalpojumus vienā komandā ar šo noteikumu 17.2.3. apakšpunktā minēto ārstniecības personu un šo noteikumu spēkā stāšanās dienā nav strādājis atbalstāmajā profesijā ārstniecības iestādē Latvijā."

10. Izteikt 18.2. apakšpunktu šādā redakcijā:

"18.2. ģimenes ārsts, kas pārņem praksi, pēc šo noteikumu spēkā stāšanās dienas līdz kompensācijas pieteikuma iesniegšanas brīdim nav strādājis par ģimenes ārstu ģimenes ārsta praksē, kura atrodas ārpus Rīgas;".

11. Papildināt noteikumus ar 18.2, 18.3, 18.4 un 18.5 punktu šādā redakcijā:

"18.2 Ārstniecības personas atbilstību šo noteikumu 17. un 18. punktā minētajiem kompensācijas nosacījumiem pārbauda kompensācijas pieteikuma iesniegšanas brīdī.

18.3 Lai kontrolētu šo noteikumu 17.1.4. un 17.1.4.1 apakšpunktā ietverto prasību izpildi, finansējuma saņēmējs pēc šo noteikumu 17.1.3.1., 17.1.3.2., 17.1.3.3., 17.1.3.4., 17.1.3.5., 17.1.3.6., 17.1.3.7. un 17.1.3.8. apakšpunktā minēto institūciju pieprasījuma, kuras saņēmušas valsts atbalstu šo noteikumu 13.2. apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības ietvaros, sniedz informāciju par ārstniecības personas darba apjomu valsts apmaksāto veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanā.

18.4 Ārstniecības personas, kas strādā ārstniecības iestādē ārstniecības iestāžu sadarbības teritorijā, šo noteikumu 17.1.4. un 17.1.4.1 apakšpunktā ietverto prasību izpildi ir tiesīgas nodrošināt visās sadarbības teritorijas ārstniecības iestādēs, kuras atrodas ārpus Rīgas.

18.5 Ja šo noteikumu 17.1.3.1., 17.1.3.2., 17.1.3.3., 17.1.3.4., 17.1.3.5., 17.1.3.6., 17.1.3.7. un 17.1.3.8. apakšpunktā minētās institūcijas izbeidz šo noteikumu 17.1.3. apakšpunktā minēto līgumu darbību vai samazina ārstniecības personas darba apjomu, ārstniecības personai ir tiesības turpināt darbu atbalstāmajā specialitātē citā atbalstāmajā iestādē, ja tiek izpildīti šo noteikumu 17.1.4. un 17.1.4.1 apakšpunktā minētie nosacījumi."

12. Papildināt 19. punktu aiz vārda "katru" ar vārdiem "kompensācijas pieteikuma iesniegšanas brīdī esošu".

13. Izteikt 20. punkta ievaddaļu šādā redakcijā:

"20. Šo noteikumu 16.2. apakšpunktā minētā izmaksu pozīcija ietver ikmēneša uzturēšanās izmaksu kompensāciju vienai ārstniecības personai, kuru par šo noteikumu 20.1.1. vai 20.1.2. apakšpunktā minēto periodu izmaksā pēc kompensācijas līguma noslēgšanas, ievērojot šādus nosacījumus:".

14. Izteikt 20.2. apakšpunkta ievaddaļu šādā redakcijā:

"20.2. kompensācijas apmērs ikmēneša uzturēšanās izmaksu kompensēšanai ir 200 euro, ievērojot šādus nosacījumus:".

15. Izteikt 23. punktu šādā redakcijā:

"23. Šo noteikumu 13.3. apakšpunktā minētā atbalstāmā darbība ietver:

23.1. izmaksas par ārstniecības personu attālināto konsultāciju sniegšanu citām ārstniecības personām;

23.2. izmaksas par mobilajos kabinetos sniegtajiem ārstniecības pakalpojumiem."

16. Papildināt noteikumus ar 24.1 punktu šādā redakcijā:

"24.1 Šo noteikumu 13.5. apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības finansējums nepārsniedz 0,5 procentus no šo noteikumu 8. punktā minētā kopējā pieejamā finansējuma, un tās ietvaros ir attiecināmas izmaksas par šo noteikumu 16. punktā minēto mērķa grupu informēšanas pasākumiem, tai skaitā konferencēm, semināriem, izstādēm, drukātiem materiāliem, kā arī par informācijas ievietošanu nacionālajos un reģionālajos plašsaziņas līdzekļos."

17. Aizstāt 26. punktā skaitļus un vārdus "23. un 24. punktā" ar skaitļiem un vārdiem "23., 24. un 24.1 punktā".

18. Papildināt noteikumus ar 27.1 un 27.2 punktu šādā redakcijā:

"27.1 Šo noteikumu 15.2. apakšpunktā minēto darba braucienu un iekšzemes komandējumu izmaksām, vieglā transportlīdzekļa degvielas izdevumiem, reģionālo starppilsētu nozīmes un reģionālo vietējās nozīmes maršrutu sabiedriskā transporta izdevumiem un kompensācijām par darbiniekam piederoša personiskā transportlīdzekļa izmantošanu darba vajadzībām piemēro vadošās iestādes apstiprināto vienas vienības izmaksu standarta likmi atbilstoši vadošās iestādes metodikai "Vienas vienības izmaksu standarta likmes aprēķina un piemērošanas metodika 1 km izmaksām darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" īstenošanai". Minēto metodiku nepiemēro piegādēm un pakalpojumiem, kuri iepirkti saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu.

27.2 Šo noteikumu 15.2. apakšpunktā minēto darba braucienu un iekšzemes komandējumu izmaksām, izdevumiem par viesnīcu (naktsmītni) Latvijas teritorijā un dienas naudai par katru iekšzemes komandējuma dienu piemēro vadošās iestādes apstiprināto vienas vienības izmaksu standarta likmi atbilstoši vadošās iestādes metodikai "Vienas vienības izmaksu standarta likmes aprēķina un piemērošanas metodika iekšzemes komandējumu izmaksām darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" īstenošanai". Minēto metodiku nepiemēro piegādēm un pakalpojumiem, kuri iepirkti saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu."

19. Izteikt 31.3. un 31.4. apakšpunktu šādā redakcijā:

"31.3. šo noteikumu 16.3.2. apakšpunktā minētā kompensācija piešķirama vienā no šādiem atbalsta veidiem:

31.3.1. saskaņā ar Komisijas 2013. gada 18. decembra Regulu (ES) Nr. 1407/2013 par Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un 108. panta piemērošanu de minimis atbalstam (turpmāk - Komisijas regula Nr. 1407/2013), ja ārstniecības persona - ģimenes ārsts - ir uzskatāma par komercsabiedrību Komercdarbības atbalsta kontroles likuma izpratnē;

31.3.2. saskaņā ar Komisijas lēmumu Nr. 2012/21/ES, ja ārstniecības persona - ģimenes ārsts - ir nodarbināta komercsabiedrībā - ārstniecības iestādē, kurai uzticēts sniegt pakalpojumus ar vispārēju tautsaimniecisku nozīmi, Komercdarbības atbalsta kontroles likuma izpratnē;

31.4. šo noteikumu 23. punktā minētais finansējums pakalpojuma sniedzējiem - konsultantiem un mobilajos kabinetos sniegto ārstniecības pakalpojumu sniedzējiem - piešķirams atbilstoši atklātai, pārredzamai, nediskriminējošai un konkurenci nodrošinošai konkursa procedūrai."

20. Aizstāt 32. punkta ievaddaļā skaitli "31.4.2." ar skaitli "31.3.2.".

21. Aizstāt 34. punkta ievaddaļā skaitli "31.3." ar skaitli "31.3.1.".

22. Papildināt V nodaļu ar 34.1 un 34.2 punktu šādā redakcijā:

"34.1 Šo noteikumu 31.3.1. apakšpunktā minētais atbalsts piešķirams ar dienu, kad tiek noslēgts kompensācijas līgums.

34.2 Ja valsts atbalsta saņēmējs ir pārkāpis Komisijas regulas Nr. 1407/2013 vai Komisijas lēmuma Nr. 2012/21/ES prasības, valsts atbalsta saņēmējam ir pienākums atmaksāt Veselības ministrijai visu projekta ietvaros saņemto valsts atbalstu kopā ar procentiem, kuru likmi publicē Eiropas Komisija saskaņā ar Komisijas 2004. gada 21. aprīļa Regulas (EK) Nr. 794/2004, ar ko īsteno Padomes Regulu (ES) 2015/1589, ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus Līguma par Eiropas Savienības darbību 108. panta piemērošanai (turpmāk - Komisijas regula Nr. 794/2004), 10. pantu, tiem pieskaitot 100 bāzes punktu, no dienas, kad valsts atbalsts tika izmaksāts valsts atbalsta saņēmējam, līdz tā atgūšanas dienai, ievērojot Komisijas regulas Nr. 794/2004 11. pantā noteikto procentu likmes piemērošanas metodi."

23. Svītrot 35. punkta ievaddaļā vārdus "cilvēkresursu piesaistei reģioniem (turpmāk - konsultatīvā darba grupa)".

24. Papildināt 35.1. apakšpunktu aiz vārdiem "Veselības ministrijas" ar vārdiem "Veselības inspekcijas".

25. Izteikt 43. punktu šādā redakcijā:

"43. Finansējuma saņēmējs atgūst šo noteikumu 16.1., 16.2. un 16.3.2. apakšpunktā minēto kompensāciju proporcionāli nenostrādātajam laikam, ja ārstniecības persona neizpilda šo noteikumu 20.1.1. un 20.1.2. apakšpunktā minētos nosacījumus par ikmēneša uzturēšanās izmaksu kompensācijas atbilstību vai nenoslēdz šo noteikumu 18.5. apakšpunktā minēto līgumu, vai pirms termiņa lauž šo noteikumu 17.1.3. un 18.5. apakšpunktā minētos līgumus, vai darba attiecību pārtraukums vai laiks, kad netiek pildīti kompensācijas līguma nosacījumi, pārsniedz trīs mēnešus piecu gadu periodā. Atgūto finansējumu var atkārtoti izmantot projekta īstenošanai."

Ministru prezidents A. K. Kariņš

Veselības ministre I. Viņķele

14.02.2020