Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta noteikumi Nr. 83

Rīgā 2020. gada 11. februārī (prot. Nr. 6 14. §)

Grozījumi Ministru kabineta 2012. gada 15. maija noteikumos Nr. 339 "Noteikumi par ostu formalitātēm"

Izdoti saskaņā ar Jūrlietu pārvaldes un
jūras drošības likuma
35. panta otro daļu un
41.1 panta trešo daļu un Latvijas Republikas
valsts robežas likuma
22. panta astoto daļu

Izdarīt Ministru kabineta 2012. gada 15. maija noteikumos Nr. 339 "Noteikumi par ostu formalitātēm" (Latvijas Vēstnesis, 2012, 85. nr.; 2013, 122. nr.; 2017, 9. nr.; 2018, 251. nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt 2.5.1 un 2.6. apakšpunktu šādā redakcijā:

"2.5.1 pasažieru kuģis - kuģis, tostarp SOLAS konvencijas X nodaļas 1. noteikuma definīcijai atbilstošs ātrgaitas kuģis, kas var pārvadāt vairāk nekā 12 pasažierus;

2.6. kuģošanas kompānija - kuģa īpašnieks vai cita juridiska vai fiziska persona (piemēram, pārvaldnieks vai berbouta fraktētājs), kura no kuģa īpašnieka ir pārņēmusi ar kuģa ekspluatāciju saistīto atbildību;".

2. Izteikt 2.19. apakšpunktu šādā redakcijā:

"2.19. reģistrators - atbildīgā persona, kuru kuģošanas kompānija ir pilnvarojusi veikt ISM kodeksā noteiktos pienākumus (ja attiecināms) vai paziņot informāciju par personām, kuras atrodas uz kuģošanas kompānijas pasažieru kuģa, saskaņā ar šo noteikumu 9.1 nodaļu."

3. Izteikt 72.6. apakšpunktu šādā redakcijā:

"72.6. pasažieru sarakstu (FAL 6. veidlapa) (ja uz kuģa ir pasažieri), ja nepieciešams, norādot pasažieru sarakstā vīzas vai uzturēšanās atļaujas numuru, - Valsts robežsardzei un muitas iestādei."

4. Izteikt 77.5. apakšpunktu šādā redakcijā:

"77.5. pasažieru sarakstu (FAL 6. veidlapa) (ja uz kuģa ir pasažieri), ja nepieciešams, norādot pasažieru sarakstā vīzas vai uzturēšanās atļaujas numuru, - Valsts robežsardzei un muitas iestādei."

5. Svītrot 92.2. apakšpunktā vārdus "vai kuģa pasažieru reģistrācijas informācija".

6. Izteikt 93. un 94. punktu šādā redakcijā:

"93. Ja atpūtas kuģis nāk no tādas valsts ostas, kura nepiemēro Šengenas acquis noteikumus par robežkontroles atcelšanu pie iekšējām robežām, vadītājs vai īpašnieks, vai to pilnvarota persona pirms kuģa ienākšanas robežšķērsošanas vietā vai nekavējoties pēc kuģa ienākšanas robežšķērsošanas vietā iesniedz Valsts robežsardzei apkalpes sarakstu (FAL 5. veidlapa), ja nepieciešams, norādot apkalpes sarakstā vīzas vai uzturēšanās atļaujas numuru, un, ja uz kuģa ir pasažieri, pasažieru sarakstu (FAL 6. veidlapa), ja nepieciešams, norādot pasažieru sarakstā vīzas vai uzturēšanās atļaujas numuru.

94. Ja atpūtas kuģis iziet uz tādas valsts ostu, kura nepiemēro Šengenas acquis noteikumus par robežkontroles atcelšanu pie iekšējām robežām, vadītājs vai īpašnieks, vai to pilnvarota persona ne vēlāk kā stundu pirms paredzētās kuģa iziešanas no robežšķērsošanas vietas iesniedz Valsts robežsardzei apkalpes sarakstu (FAL 5. veidlapa), ja nepieciešams, norādot apkalpes sarakstā vīzas vai uzturēšanās atļaujas numuru, un, ja uz kuģa ir pasažieri, pasažieru sarakstu (FAL 6. veidlapa), ja nepieciešams, norādot pasažieru sarakstā vīzas vai uzturēšanās atļaujas numuru (ja pēc kuģa ierašanās ostā šajos dokumentos ir veiktas izmaiņas)."

7. Izteikt 9.1 nodaļu šādā redakcijā:

"9.1 Paziņošana par personām uz pasažieru kuģa cilvēku meklēšanas un glābšanas nolūkiem

110.1 Šīs nodaļas izpratnē:

110.1 1. ostas teritorija atbilst normatīvajos aktos par drošības prasībām vietējos reisos iesaistītiem pasažieru kuģiem noteiktajai definīcijai;

110.1 2. personas ir visas personas, kas atrodas uz pasažieru kuģa, neatkarīgi no vecuma, tostarp apkalpe.

110.2 Šī nodaļa attiecas uz pasažieru kuģiem, izņemot:

110.2 1. kara kuģus un kara flotes palīgkuģus;

110.2 2. atpūtas kuģus, kurus neizmanto komercdarbībai, neatkarīgi no to piedziņas veida;

110.2 3. kuģus, kurus izmanto vienīgi ostu teritorijās vai Latvijas Republikas valsts robežas likuma 1. panta 8. punkta "a" apakšpunktā minētajos iekšējos ūdeņos.

110.3 Pirms pasažieru kuģa atiešanas kuģošanas kompānija nodrošina, lai uz pasažieru kuģa esošo personu skaits tiktu darīts zināms kuģa kapteinim un ievadīts Starptautiskajā kravu loģistikas un ostu informācijas sistēmā (SKLOIS). Pirms pasažieru kuģa atiešanas kuģa kapteinis nodrošina, lai uz pasažieru kuģa esošo personu skaits nepārsniedz skaitu, ko pasažieru kuģis drīkst pārvadāt.

110.4 Ja pasažieru kuģa reiss ir garāks par 20 jūras jūdzēm, pirms pasažieru kuģa atiešanas kuģošanas kompānija nodrošina šādas informācijas reģistrēšanu par personām, kuras atrodas uz pasažieru kuģa:

110.4 1. uzvārds;

110.4 2. vārds;

110.4 3. dzimums;

110.4 4. valstspiederība;

110.4 5. dzimšanas datums;

110.4 6. informācija par īpašu aprūpi vai palīdzību, kas varētu būt vajadzīga ārkārtas situācijā (ja pasažieris ir brīvprātīgi paziņojis);

110.4 7. kontakttālrunis personai, ar kuru sazināties ārkārtas situācijā (ja pasažieris ir brīvprātīgi paziņojis).

110.5 Kuģošanas kompānija nodrošina, lai pirms pasažieru kuģa atiešanas informācija par pasažieriem, kuri paziņojuši par īpašas aprūpes vai palīdzības nepieciešamību ārkārtas situācijā, tiktu pienācīgi reģistrēta un darīta zināma kuģa kapteinim.

110.6 Nekavējoties, bet ne vēlāk kā 15 minūtes pēc pasažieru kuģa atiešanas kuģošanas kompānija nodrošina, lai šo noteikumu 110.4 punktā minētā informācija tiktu ievadīta Starptautiskajā kravu loģistikas un ostu informācijas sistēmā (SKLOIS).

110.7 Kuģošanas kompānija (tiklīdz tās rīcībā ir atbilstoša informācija) nodrošina, lai Starptautiskajā kravu loģistikas un ostu informācijas sistēmā (SKLOIS) par pasažieru kuģa reisu, par kuru ir paziņota šo noteikumu 110.4 punktā minētā informācija, tiktu izdarītas šādas atzīmes:

110.7 1. par to, ka reiss ir droši noslēdzies;

110.7 2. par to, ka reisa laikā ir radusies ārkārtas situācija vai noticis negadījums;

110.7 3. par to, ka ir pabeigtas visas ar šo noteikumu 110.7 2. apakšpunktā minēto ārkārtas situāciju vai negadījumu saistītās izmeklēšanas vai tiesvedības.

110.8 Kompetentajai institūcijai, kurai ir piekļuves tiesības šajā nodaļā minētajai informācijai par personas datiem, ir:

110.8 1. tiesības izdarīt atzīmi par to, ka reisa laikā ir radusies ārkārtas situācija vai noticis negadījums;

110.8 2. tiesības izdarīt atzīmi par to, ka institūcija ir uzsākusi ar šo noteikumu 110.8 1. apakšpunktā minēto ārkārtas situāciju vai negadījumu saistītu izmeklēšanu;

110.8 3. pienākums nekavējoties izdarīt atzīmi par to, ka institūcija ir pabeigusi ar šo noteikumu 110.8 1. apakšpunktā minēto ārkārtas situāciju vai negadījumu saistīto izmeklēšanu un ir pabeigta ar to saistītā tiesvedība.

110.9 Ja pasažieru kuģis, kas kuģo ar tādas valsts karogu, kura nav Eiropas Savienības dalībvalsts, iziet no ostas, kas atrodas ārpus Eiropas Savienības, un tā reisa nākamā osta ir Latvijā, kuģošanas kompānija nodrošina, lai šo noteikumu 110.3 un 110.4 punktā minētā informācija tiktu paziņota tādā pašā kārtībā, kāda šajā nodaļā noteikta pasažieru kuģim, kas iziet no Latvijas ostas.

110.10 Ja pasažieru kuģis, kas kuģo ar Latvijas karogu, iziet no ostas, kas atrodas ārpus Eiropas Savienības, un tā reisa nākamā osta ir Eiropas Savienībā, kuģošanas kompānija nodrošina, lai šo noteikumu 110.3 un 110.4 punktā minētā informācija tiktu paziņota saskaņā ar attiecīgās Eiropas Savienības dalībvalsts normatīvajiem aktiem par to personu reģistrāciju, kas atrodas uz pasažieru kuģiem, kuri kursē uz Eiropas Savienības dalībvalstu ostām vai no tām.

110.11 Kuģošanas kompānija, kas ir uzņēmusies atbildību par pasažieru kuģa darbību:

110.11 1. ieceļ reģistratoru;

110.11 2. ievieš informācijas reģistrācijas procedūru par personām, kas atrodas uz kuģošanas kompānijas pasažieru kuģa, lai šajā nodaļā minētā informācija tiktu paziņota precīzi un laikus;

110.11 3. nodrošina, lai informācijas reģistrācijas procedūra par personām, kas atrodas uz kuģošanas kompānijas pasažieru kuģa, neaizkavē pasažieru uzkāpšanu uz pasažieru kuģa vai nokāpšanu no tā;

110.11 4. nodrošina, lai informācija par personām, kas atrodas uz kuģošanas kompānijas pasažieru kuģa, netiek vākta vairākkārt vienā vai līdzīgos pasažieru kuģa reisos.

110.12 Latvijas Jūras administrācija regulāri pārbauda, vai informācijas reģistrācijas procedūra par personām, kas atrodas uz kuģošanas kompānijas pasažieru kuģa, atbilst šīs nodaļas prasībām. Ja Latvijas Jūras administrācija konstatē neatbilstību, kuģošanas kompānijas pienākums ir nekavējoties to novērst.

110.13 Krasta apsardzes dienests kontrolē, vai informācija par personām, kas atrodas uz kuģošanas kompānijas pasažieru kuģa, ir ievadīta Starptautiskajā kravu loģistikas un ostu informācijas sistēmā (SKLOIS).

110.14 Šajā nodaļā minētās informācijas apstrādi veic saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 27. aprīļa Regulu (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula). Kuģošanas kompānija nodrošina, lai informācija, kas savākta un reģistrēta saskaņā ar šo nodaļu, tiktu nekavējoties dzēsta, kad attiecīgais pasažieru kuģa reiss ir droši noslēdzies un šo noteikumu 110.4 punktā minētā informācija ir ievadīta Starptautiskajā kravu loģistikas un ostu informācijas sistēmā (SKLOIS), ja citos normatīvajos aktos nav noteikts citādi."

8. Papildināt noteikumus ar 123., 124. un 125. punktu šādā redakcijā:

"123. Satiksmes ministrija nodrošina, lai līdz 2023. gada 19. decembrim Starptautiskajā kravu loģistikas un ostu informācijas sistēmā (SKLOIS) ir izstrādāta šo noteikumu 9.1 nodaļā minēto ziņošanas pienākumu izpildei nepieciešamā funkcionalitāte.

124. Līdz šo noteikumu 123. punktā minētās funkcionalitātes izstrādei kuģošanas kompānija nodrošina:

124.1. lai darbotos informācijas reģistrācijas sistēma par personām, kas atrodas uz kuģošanas kompānijas pasažieru kuģa, un izraugās reģistratoru, kurš papildus ir atbildīgs, lai informācija par šīm personām tiktu saglabāta;

124.2. reģistratora kontaktinformācijas paziņošanu Krasta apsardzes dienestam;

124.3. šo noteikumu 110.3 un 110.4 punktā minētās informācijas paziņošanu reģistratoram;

124.4. lai ārkārtas situācijā vai pēc negadījuma Krasta apsardzes dienestam cilvēku meklēšanas un glābšanas nolūkos būtu pieejama skaidra un salasāma informācija par personām, kas atrodas uz kuģošanas kompānijas pasažieru kuģa;

124.5. lai informācijas reģistrācijas procedūra par personām, kas atrodas uz kuģošanas kompānijas pasažieru kuģa, tostarp reģistrācijas sistēma un datu apstrāde, atbilstu šo noteikumu 9.1 nodaļas prasībām;

124.6. lai informācija par personām, kas atrodas uz kuģošanas kompānijas pasažieru kuģa, tiktu dzēsta, tiklīdz tā vairs nav nepieciešama cilvēku meklēšanas un glābšanas nolūkiem un ar ārkārtas situāciju vai negadījumu saistītās izmeklēšanas vai tiesvedības vajadzībām.

125. Pēc šo noteikumu 123. punktā minētās funkcionalitātes izstrādes, bet ne ilgāk kā līdz 2023. gada 19. decembrim kuģošanas kompānijai ir tiesības neievadīt šo noteikumu 110.3 un 110.4 punktā minēto informāciju Starptautiskajā kravu loģistikas un ostu informācijas sistēmā (SKLOIS), bet piemērot šo noteikumu 124. punktā minēto kārtību."

9. Papildināt informatīvo atsauci uz Eiropas Savienības direktīvām ar 10. punktu šādā redakcijā:

"10) Eiropas Parlamenta un Padomes 2017. gada 15. novembra Direktīvas (ES) 2017/2109, ar ko groza Padomes Direktīvu 98/41/EK par to personu reģistrāciju, kas atrodas uz pasažieru kuģiem, kuri kursē uz Kopienas dalībvalstu ostām vai no tām, un Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2010/65/ES par ziņošanas formalitātēm kuģiem, kuri ienāk dalībvalstu ostās un/vai iziet no tām."

Ministru prezidents A. K. Kariņš

Satiksmes ministrs T. Linkaits

14.02.2020