Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Smiltenes novada domes saistošie noteikumi Nr. 1/20

Smiltenē 2020. gada 29. janvārī

Grozījumi 2009. gada 20. jūlija saistošajos noteikumos Nr. 1/09 "Smiltenes novada pašvaldības nolikums"

Apstiprināti
ar Smiltenes novada domes 2020. gada 29. janvāra
lēmumu Nr. 90 (prot. Nr. 3, 32. §)

Izdoti, pamatojoties uz likuma "Par pašvaldībām"
21. panta pirmās daļas 1. punktu un 24. pantu

Izdarīt Smiltenes novada domes 2009. gada 20. jūlija saistošajos noteikumos Nr. 1/09 "Smiltenes novada pašvaldības nolikums" (turpmāk - Noteikumi) šādus grozījumus:

1. Izteikt 7. punktu šādā redakcijā:

"7. Pašvaldības funkciju izpildei Dome ir izveidojusi šādas iestādes un iestāžu struktūrvienības:

7.1. pašvaldības iestāde "Smiltenes vidusskola";

7.2. pašvaldības iestāde "Smiltenes mūzikas skola";

7.3. pašvaldības iestāde "Smiltenes pilsētas Bērnu un jaunatnes sporta skola";

7.4. pašvaldības iestāde "Smiltenes mākslas skola";

7.5. pašvaldības iestāde "Smiltenes Bērnu un jauniešu interešu izglītības centrs";

7.6. pašvaldības iestāde "Smiltenes pilsētas pirmsskolas izglītības iestāde "Pīlādzītis";

7.7. pašvaldības iestāde "Smiltenes novada speciālā pamatskola";

7.8. pašvaldības iestāde "Bilskas pamatskola";

7.9. pašvaldības iestāde "Blomes pamatskola";

7.10. pašvaldības iestāde "Grundzāles pamatskola";

7.11. pašvaldības iestāde "Launkalnes sākumskola";

7.12. pašvaldības iestāde "Palsmanes pamatskola";

7.13. pašvaldības iestāde "Palsmanes pagasta pirmsskolas izglītības iestāde";

7.14. pašvaldības iestāde "Variņu pamatskola";

7.15. pašvaldības iestāde "Smiltenes novada kultūras, sporta un mūžizglītības pārvalde" ar šādam iestādes struktūrvienībām:

7.15.1. Smiltenes novada Kultūras, sporta un mūžizglītības pārvaldes struktūrvienība "Smiltenes novada Kultūras centrs" ar apakšstruktūrām:

7.15.1.1. Smiltenes novada Blomes pagasta Tautas nams;

7.15.1.2. Smiltenes novada Variņu pagasta Tautas nams;

7.15.1.3. Smiltenes novada Launkalnes pagasta Tautas nams;

7.15.1.4. Smiltenes novada Bilskas pagasta Birzuļu Tautas nams;

7.15.1.5. Smiltenes novada Grundzāles pagasta Kultūras nams;

7.15.1.6. Smiltenes novada Palsmanes pagasta Kultūras nams.

7.15.2. Smiltenes novada Kultūras, sporta un mūžizglītības pārvaldes struktūrvienība "Smiltenes novada bibliotēka" ar apakšstruktūrām:

7.15.2.1. Smiltenes novada Bilskas pagasta bibliotēka un tās sastāvā esošais Smiltenes novada Bilskas bibliotēkas ārējās apkalpošanas punkts Lobērģos;

7.15.2.2. Smiltenes novada Bilskas pagasta Birzuļu bibliotēka;

7.15.2.3. Smiltenes novada Blomes pagasta bibliotēka;

7.15.2.4. Smiltenes novada Brantu pagasta bibliotēka;

7.15.2.5. Smiltenes novada Grundzāles pagasta bibliotēka;

7.15.2.6. Smiltenes novada Launkalnes pagasta bibliotēka;

7.15.2.7. Smiltenes novada Palsmanes pagasta bibliotēka;

7.15.2.8. Smiltenes novada Variņu pagasta bibliotēka.

7.15.3. Smiltenes novada Kultūras, sporta un mūžizglītības pārvaldes struktūrvienība "Tūrisma informācijas centrs" ar apakšstruktūrām:

7.15.3.1. Smiltenes novada Muzejs;

7.15.3.2. Lietišķās mākslas studija "Smiltene".

7.15.4. Smiltenes novada Kultūras, sporta un mūžizglītības pārvaldes struktūrvienība "Smiltenes novada Sporta centrs".

7.16. pašvaldības iestāde "Smiltenes novada Bilskas pagasta pārvalde" un tās pakļautībā esoša struktūrvienība:

7.16.1. struktūrvienība "Bilskas feldšeru punkts";

7.17. pašvaldības iestāde "Smiltenes novada Blomes pagasta pārvalde" un tās pakļautībā esoša struktūrvienība:

7.17.1. struktūrvienība "Blomes pagasta feldšeru - vecmāšu punkts";

7.18. pašvaldības iestāde "Smiltenes novada Grundzāles pagasta pārvalde" un tās pakļautībā esoša struktūrvienība:

7.18.1. struktūrvienība "Grundzāles ambulance";

7.19. pašvaldības iestāde "Smiltenes novada Launkalnes pagasta pārvalde" un tās pakļautībā esoša struktūrvienība:

7.19.1. struktūrvienība "Launkalnes pagasta feldšerpunkts";

7.20. pašvaldības iestāde "Smiltenes novada Palsmanes pagasta pārvalde";

7.21. pašvaldības iestāde "Smiltenes novada Variņu pagasta pārvalde":

7.21.1. struktūrvienība "Variņu pagasta feldšerpunkts";

7.22. pašvaldības iestāde "Smiltenes novada Brantu un Smiltenes pagastu pārvalde";

7.23. pašvaldības iestāde "Smiltenes novada domes Sociālais dienests";

7.24. pašvaldības iestāde "Smiltenes novada Bērnu un ģimenes atbalsta centrs";

7.25. pašvaldības iestāde "Smiltenes novada Vēlēšanu komisija".".

2. Izteikt 97. punktu šādā redakcijā:

"97. Domes priekšsēdētāja un priekšsēdētāja vietnieka apmeklētāju pieņemšanas tiek organizētas ne retāk kā divas reizes nedēļā, pirmdienās no plkst. 13.00 līdz 17.00 un ceturtdienās no plkst. 9.00 līdz 12.00, vai citā nedēļas dienā saskaņā ar domes priekšsēdētāja vai priekšsēdētāja vietnieka norādījumiem.".

3. Izteikt 99. punktu šādā redakcijā:

"99. Izpilddirektors un izpilddirektora vietnieks, Domes izveidoto iestāžu un struktūrvienību vadītāji organizē apmeklētāju pieņemšanu ne retāk kā vienu reizi nedēļā. Apmeklētāju pieņemšanas laikus nosaka ar izpilddirektora rīkojumu. Smiltenes novada domes speciālisti un citi darbinieki, kuru pienākumi saistīti ar iedzīvotāju apkalpošanu, pieņem apmeklētājus Smiltenes novada domes darba laikā saskaņā ar Smiltenes novada domes darba kārtības noteikumiem. Informāciju par apmeklētāju pieņemšanu publicē domes interneta mājaslapā.".

4. Izteikt 1. pielikumu šādā redakcijā:

"1. pielikums
Smiltenes novada pašvaldības
2009. gada 20. jūlija
saistošajiem noteikumiem Nr. 1/09

"

Smiltenes novada domes priekšsēdētājs E. Avotiņš

 

Saistošo noteikumu "Grozījumi 2009. gada 20. jūlija Smiltenes novada domes saistošajos noteikumos Nr. 1/09 "Smiltenes novada pašvaldības nolikums""
paskaidrojuma raksts

Pašreizējās situācijas raksturojums Pašreiz spēkā esošie Saistošie noteikumi Nr. 1/09 "Smiltenes novada pašvaldības nolikums" apstiprināti 2009. gada 20. jūlijā (sēdes protokols Nr. 3 1. §), turpmāk tekstā arī - Noteikumi. Atbilstoši likuma "Par pašvaldībām" 24. panta pirmajai daļai pašvaldības nolikums ir saistošie noteikumi, kas nosaka pašvaldības pārvaldes organizāciju, lēmumu pieņemšanas kārtību, iedzīvotāju tiesības un pienākumus vietējā pārvaldē, kā arī citus pašvaldības darba organizācijas jautājumus.
Saistošo noteikumu projekta nepieciešamības raksturojums, dokumenta būtība 1. Pašvaldības pārvaldes struktūras aktualizēšana atbilstoši domes iepriekš pieņemtajiem lēmumiem.

2. Precizēta kārtību, kādā pašvaldības institūcijās pieņem apmeklētājus.

Īss Saistošo noteikumu projekta satura izklāsts 1. Tiek grozīts Noteikumu 7. punkts atbilstoši iepriekš pieņemtiem pašvaldības domes lēmumiem aktualizējot pašvaldības pārvaldes struktūru, un tieši - iekļaujot tajā reorganizācijas rezultātā pašvaldības izveidoto iestādi "Smiltenes novada kultūras, sporta un mūžizglītības pārvalde" un Noteikumu 1. pielikums - pašvaldības pārvaldēs struktūrshēma.

2. Tiek grozīti Noteikumu 97. un 99. punkti, nosakot precīzu apmeklētāju pieņemšanas noteikšanas kartību pašvaldībā.

Saistošo noteikumu projekta iespējamā ietekme uz pašvaldības budžetu Nav.
Saistošo noteikumu projekta iespējamā ietekme uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā Nav.
Saistošo noteikumu projekta iespējamā ietekme uz administratīvajām procedūrām Institūcija, kurā privātpersona var griezties saistošo noteikumu piemērošanā, - Smiltenes novada pašvaldības administrācijā Dārza ielā 3, Smiltenē.

Saistošo noteikumu izdošanas neradīs papildu slogu administratīvajām procedūrām.

Normatīvie akti, saskaņā ar kuriem Saistošie noteikumi sagatavoti Likuma "Par pašvaldībām" 21. panta pirmās daļas 1. punkts un 24. pants.
Informācija par konsultācijām ar privātpersonām saistībā ar Saistošo noteikumu projektu Pēc saistošo noteikumu projekta un tam pievienotā paskaidrojuma raksta izskatīšanas un publicēšanas pašvaldības mājaslapā internetā www.smiltene.lv, saņemto priekšlikumu vai iebildumu apkopošanas, tos, izvērtējot lietderības apsvērumus, paredzēts iekļaut saistošajos noteikumos.

Plānotais sabiedrības līdzdalības veids - priekšlikumu un iebildumu ievērtēšana pēc projekta publicēšanas pašvaldības mājaslapā internetā www.smiltene.lv.

Sabiedrības pārstāvju izteiktie priekšlikumi vai iebildumi - paredzēts izvērtēt pēc to saņemšanas.

Smiltenes novada domes priekšsēdētājs E. Avotiņš

30.01.2020