Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes lēmums Nr. 1/2

Rīgā 2020. gada 30. janvārī (prot. Nr. 5, 2. p.)

Grozījumi Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2018. gada 7. jūnija lēmumā Nr. 1/11 "Noteikumi radiofrekvenču spektra lietošanas tiesību piešķiršanai izsoles kārtībā"

Izdoti saskaņā ar Elektronisko sakaru likuma
47. panta pirmo daļu, trešās daļas 1. punktu un
piekto daļu un likuma "Par sabiedrisko pakalpojumu
regulatoriem
" 25. panta pirmo daļu

1. Izdarīt Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2018.gada 7.jūnija lēmumā Nr. 1/11 "Noteikumi radiofrekvenču spektra lietošanas tiesību piešķiršanai izsoles kārtībā" (Latvijas Vēstnesis, 2018, 116.nr.) šādus grozījumus:

1.1. izteikt 3.punktu šādā redakcijā:

"3. Regulators izsludināšanas lēmumā norāda šādu informāciju:

3.1. izsoles priekšmetu: radiofrekvenču spektra lietošanas tiesības, termiņu un teritoriju, uz kādu tās piešķir, lietošanas tiesību specifiskos nosacījumus;

3.2. izsoles priekšmeta iegūšanas nosacījumus, izsoles priekšmetu skaitu, ko var iegūt viens izsoles uzvarētājs;

3.3. kritērijus izsoles dalībniekam un izsoles uzvarētājam;

3.4. izsoles priekšmeta sākumcenu (turpmāk - sākumcena);

3.5. reģistrācijas iesnieguma iesniegšanas datumu un laiku;

3.6. nodrošinājuma naudas apmēru un tās iemaksas termiņu;

3.7. valsts budžeta kontu nodrošinājuma naudas un izsoles uzvarētāja solītā visaugstākā piedāvājuma iemaksai;

3.8. izsoles norises vietu, datumu un laiku;

3.9. derīgas elektroniskās atslēgas (paroles) šifrēta dokumenta atvēršanai iesniegšanas kārtību un termiņu.";

1.2. aizstāt 4.punktā vārdus "diviem izsoles komisijas locekļiem un izsoles komisijas priekšsēdētāja" ar vārdiem "trīs izsoles komisijas locekļiem, no kuriem viens ir izsoles komisijas priekšsēdētājs";

1.3. aizstāt 5.punktā vārdus "pretendenta dalību izsolē, apstiprinot to par izsoles dalībnieku" ar vārdiem "pretendenta apstiprināšanu par izsoles dalībnieku";

1.4. aizstāt 6.punktā vārdus "pieņem reģistrācijas iesniegumu" ar vārdiem "kārto izsoles lietvedību";

1.5. izteikt 8.punktu šādā redakcijā:

"8. Persona uzskatāma par pretendentu ar brīdi, kad šo noteikumu 16.punktā un izsludināšanas lēmumā noteiktajā kārtībā ir iesniegusi reģistrācijas iesniegumu.";

1.6. papildināt 12.punktu aiz vārda "citas" ar vārdu "aizliegtas";

1.7. izteikt 13.punktu šādā redakcijā:

"13. Pretendents izsoles komisijai iesniedz aizpildītu, ar drošu elektronisko parakstu parakstītu reģistrācijas iesniegumu (1.pielikums) un šo noteikumu 14.punktā noteiktos dokumentus. Reģistrācijas iesnieguma veidlapa elektroniski ir pieejama Regulatora tīmekļvietnē www.sprk.gov.lv.";

1.8. svītrot 14.2.apakšpunktu;

1.9. izteikt 16.punktu šādā redakcijā:

"16. Reģistrācijas iesniegumu sagatavo elektroniski un iesniedz šifrētā veidā, izņemot pavadtekstā norādīto informāciju, kas netiek šifrēta. Pretendents saglabā reģistrācijas iesnieguma elektronisko dokumenta kopiju. Pretendents ir atbildīgs par to, ka reģistrācijas iesniegums ir atverams un lasāms. Reģistrācijas iesniegumu nosūta Regulatoram uz elektroniskā pasta adresi izsole@sprk.gov.lv vai Regulatora oficiālo elektronisko adresi, pavadtekstā norādot:

16.1. pretendenta nosaukumu, juridisko adresi, elektroniskā pasta adresi un tālruni;

16.2. izsoles nosaukumu;

16.3. atzīmi, ka reģistrācijas iesniegumu neatver līdz izsludināšanas lēmumā norādītajam izsoles norises datumam un laikam, norādot konkrētu datumu un laiku.";

1.10. izteikt 17.punktu šādā redakcijā:

"17. Regulators, saņemot reģistrācijas iesniegumu, vienas darba dienas laikā elektroniski informē pretendentu par tā reģistrāciju dalībai izsolē vai atteikumu, minot iemeslu.";

1.11. izteikt 18.punktu šādā redakcijā:

"18. Izsoles komisija izsolei iesniegto reģistrācijas iesniegumu, kas saņemts pirms vai pēc izsludināšanas lēmumā norādītā iesniegšanas termiņa, uzskata par nederīgu un neatver.";

1.12. svītrot 20.punktā vārdu "rakstveidā";

1.13. izteikt 21.punktu šādā redakcijā:

"21. Pretendents vai izsoles dalībnieks elektroniski iesniedz izsoles komisijai ar drošu elektronisko parakstu parakstītus dokumentus, ievērojot Elektronisko dokumentu likumu un Dokumentu juridiskā spēka likumu. Pretendents vai izsoles dalībnieks iesniedz spēkā esošus dokumentus, kuros ir iekļauta aktuālā informācija, pēdējās izmaiņas, grozījumi un papildinājumi.";

1.14. izteikt 24.punktu šādā redakcijā:

"24. Pretendents veic nodrošinājuma naudas iemaksu, kas ir sākumcenas apmērā. Ja ir vairāki izsoles priekšmeti, nodrošinājuma nauda ir lielākās noteiktās sākumcenas apmērā. Pretendents maksājumā norāda saņēmēju - Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija -, iemaksas mērķi - nodrošinājuma nauda - un attiecīgās izsoles nosaukumu.";

1.15. izteikt 27.punktu šādā redakcijā:

"27. Izsoles uzvarētāja iemaksātā nodrošinājuma nauda veido daļu no izsoles uzvarētāja solītā visaugstākā piedāvājuma. Regulators izsoles uzvarētājam nodrošinājuma naudu neatmaksā, izņemot gadījumu, ja iemaksātā nodrošinājuma nauda pārsniedz izsoles uzvarētāja izteikto visaugstāko piedāvājumu, tad šo naudas summas starpību izsoles uzvarētājam atmaksā 10 darba dienu laikā pēc izsoles rezultāta apstiprināšanas.";

1.16. aizstāt 29.punktā skaitli un vārdus "30.punktā noteiktajā gadījumā" ar skaitli un vārdiem "31.punktā noteiktajos gadījumos";

1.17. svītrot 30.punktu;

1.18. aizstāt 31.punktā vārdus "neatzīst par izsoles uzvarētāju" ar vārdiem "izslēdz no dalības izsolē pretendentu vai";

1.19. izteikt 32.punktu šādā redakcijā:

"32. Jebkura persona, lai noskaidrotu ar izsoles norisi saistītu jautājumu, iesniedz to izsoles komisijai valsts valodā rakstveidā personīgi vai nosūta pa pastu uz Regulatora adresi vai elektroniskā pasta adresi izsole@sprk.lv vai Regulatora oficiālo elektronisko adresi termiņā, lai izsoles komisija saņemtu šo jautājumu ne vēlāk kā divas darba dienas pirms izsludināšanas lēmumā norādītā izsoles datuma.";

1.20. izteikt 33.punktu šādā redakcijā:

"33. Persona, iesniedzot vai nosūtot jautājumu izsoles komisijai, norāda attiecīgās izsoles nosaukumu, kā arī personas vārdu un uzvārdu (juridiskai personai - nosaukumu, vienoto reģistrācijas numuru), kura šo jautājumu iesniedz, un šīs personas kontaktinformāciju (pasta un elektroniskā pasta adresi, tālruņa numuru).";

1.21. izteikt 34.punktu šādā redakcijā:

"34. Izsoles komisija saņemto rakstveida jautājumu par izsoles norisi un atbildi uz saņemto jautājumu nosūta iesniedzējam divu darba dienu laikā pēc saņemšanas, bet ne vēlāk kā vienu darba dienu pirms izsoles sākuma dienas.";

1.22. aizstāt 35.punktā vārdus "komisija publisko" ar vārdiem "komisija vienlaicīgi publisko";

1.23. izteikt 37.punktu šādā redakcijā:

"37. Regulators līdz izsoles beigām neizpauž šādu informāciju:

37.1. iesniegto reģistrācijas iesniegumu skaits;

37.2. pretendents;

37.3. iesniegtā reģistrācijas iesnieguma saturs;

37.4. izsoles dalībnieku izteiktie piedāvājumi.";

1.24. izteikt 45.punktā šādā redakcijā:

"45. Izsoles komisija atver reģistrācijas iesniegumus tādā secībā, kādā tie ir saņemti, izmantojot atvēršanas brīdī pretendenta izsoles komisijai iesniegto atšifrēšanas atslēgu. Ja, atverot reģistrācijas iesniegumu, rodas tehniskas problēmas, pretendentam ir tiesības izsoles komisijai iesniegt saglabāto reģistrācijas iesnieguma elektronisko dokumenta kopiju, izmantojot datu nesēju. Atverot reģistrācijas iesniegumu, izsoles komisija pārliecinās, vai:

45.1. reģistrācijas iesniegums ir iesniegts atbilstoši šo noteikumu 16.punktam;

45.2. pretendents atbilst šo noteikumu 9.punktā noteiktajiem kritērijiem;

45.3. ir iesniegta pilnīga un precīza informācija, kas noteikta šo noteikumu 13., 14. un 15.punktā;

45.4. ir saņemta pretendenta iemaksātā nodrošinājuma nauda saskaņā ar šo noteikumu 24.punktu un izsludināšanas lēmumu.";

1.25. papildināt 46.punktu aiz vārda "kritērijiem" ar vārdiem "vai pārkāpj šo noteikumu 39. un 48.punktā noteiktos nosacījumus";

1.26. papildināt lēmumu ar 46.1punktu šādā redakcijā:

"46.1 Izsoles komisija reģistrācijas iesniegumu uzskata par nederīgu, izsolē neiesniegtu šādos gadījumos:

46.11. nav ievērots šo noteikumu 16.punkts;

46.12. reģistrācijas iesniegumu vai tam pievienotos dokumentus nevar atvērt un lasīt.";

1.27. papildināt 48.punktu aiz vārdiem "kura rīcība" ar vārdu "tādējādi";

1.28. papildināt lēmumu ar 51.1punktu šādā redakcijā:

"51.1 Izsoles vadītājs informē izsoles dalībniekus par piedāvājuma izteikšanas kārtību, izsoles kārtas un starpkārtu ilgumu un par kārtību pārtraukuma pieprasīšanai. Izsoles komisija ir tiesīga mainīt izsoles kārtas un starpkārtas ilgumu, informējot izsoles dalībniekus.";

1.29. aizstāt 52.punktā vārdu "komisija" ar vārdu "sekretārs";

1.30. izteikt 53.punktu šādā redakcijā:

"53. Izsoli rīko ar augšupejošu soli. Izsoles kārtas piedāvājuma paaugstināšanas solis izsoles priekšmetam ir ne mazāks par 10% no izsludināšanas lēmumā norādītās sākumcenas attiecīgajam izsoles priekšmetam. Izsoles dalībnieks izsoles kārtās cenas piedāvājumu nosaka, noapaļotu pilnos tūkstošos. Katras nākamās izsoles kārtas sākumcena ir iepriekšējā izsoles kārtā solītais visaugstākais piedāvājums attiecīgajam izsoles priekšmetam. Ja vairāksolīšana notiek par vairākiem izsoles priekšmetiem un tikai viens izsoles dalībnieks kārtā ir izteicis piedāvājumu par konkrētu izsoles priekšmetu, nākamajā kārtā šis izsoles dalībnieks par šo izsoles priekšmetu var izteikt to pašu piedāvājumu, nepiemērojot augšupejošu soli.";

1.31. izteikt 54.punktu šādā redakcijā:

"54. Izsole notiek pa kārtām. Izsoles pēdējā kārta ir kārta, kurā neviens izsoles dalībnieks neizsaka nevienu piedāvājumu.";

1.32. izteikt 56.punktu šādā redakcijā:

"56. Ja izsludināšanas lēmumā ir noteikti vairāki izsoles priekšmeti, izsoles dalībnieks izsoles kārtā ir tiesīgs iesniegt tik piedāvājumu par izsoles priekšmetiem, kas nepārsniedz izsoles priekšmetu skaitu, ko var iegūt viens izsoles uzvarētājs. Ja izsoles dalībnieks iesniedz vairākus piedāvājumus, tas katru piedāvājumu norāda atsevišķi.";

1.33. papildināt 58.punktā aiz vārdiem "gan ar cipariem" ar vārdiem "izsoles kārtas numuru, datumu un laiku";

1.34. papildināt 60.punktu aiz vārda "neiesniedz" ar vārdu "augstāku";

aizstāt vārdu "slēdz" ar vārdu "pabeidz";

1.35. izteikt 61.punktu šādā redakcijā:

"61. Izsoles komisija izslēdz no turpmākas dalības izsolē izsoles dalībnieku, kurš:

61.1. izsaka piedāvājumu, kas ir mazāks par izsoles kārtas sākumcenas un izsoles soļa kopsummu, vai izsoles kārtā izsaka piedāvājumu, kas nav noapaļots pilnos tūkstošos, izņemot šo noteikumu 65.punktā noteikto gadījumu;

61.2. izsaka piedāvājumu, neievērojot šo noteikumu 56.punktā noteikto kārtību;

61.3. izsoles kārtā neizsaka piedāvājumu vai nepiedalās šajā izsoles kārtā;

61.4. atsauc savu piedāvājumu, ko ar parakstu apliecina izsoles protokolā;

61.5. atsakās parakstīties izsoles protokolā par savu izteikto visaugstāko piedāvājumu.";

1.36. svītrot 63.punktā teikumu "Tiesības uz izsoles priekšmetu iegūst nākamais izsoles dalībnieks, kurš nosolījis augstāko piedāvājumu.";

1.37. svītrot 64.punktu;

1.38. papildināt lēmumu ar 64.1 un 64.2punktu šādā redakcijā:

"64.1 Izsolē uzvar un izsoles priekšmetu iegūst tas izsoles dalībnieks, kurš ir solījis visaugstāko piedāvājumu par konkrēto izsoles priekšmetu, nepārsniedzot izsludināšanas lēmumā noteikto iegūstamo izsoles priekšmetu skaitu vienam izsoles uzvarētājam. Ja izsoles dalībnieks ir izteicis visaugstākos piedāvājumus, pārsniedzot iegūstamo izsoles priekšmetu skaitu, tas iegūst izsoles priekšmetu pēc šādiem principiem:

64.11. tiek ņemts vērā maksimālais izsoles priekšmetu skaits, ko var iegūt viens izsoles uzvarētājs;

64.12. prioritārais un obligāti iegūstamais izsoles priekšmets ir tas, par kuru izsoles dalībnieks ir izteicis visaugstāko piedāvājumu.

64.2 Ja izsoles dalībnieks saskaņā ar šiem noteikumiem nevar iegūt izsoles priekšmetu, par kuru ir izteicis visaugstāko piedāvājumu, vai atsakās no tā, izsoles dalībnieks ar nākamo augstāko piedāvājumu par konkrēto izsoles priekšmetu iegūst šo izsoles priekšmetu. Ja šāda izsoles dalībnieka nav, izsoles priekšmets paliek neizsolīts.";

1.39. svītrot 66.punktu;

1.40. izteikt 68.punktu šādā redakcijā:

"68. Izsoles dalībniekam ir tiesības pieprasīt vienu pārtraukumu katrā izsoles norises dienā, norādot pārtraukuma laiku un ilgumu. Izsoles komisija nekavējoties lemj par pārtraukuma ilgumu un nosaka pārtraukumu ne ātrāk kā pirms nākamās neuzsāktās izsoles kārtas. Izsoles komisija var izsludināt pārtraukumu pēc savas iniciatīvas.";

1.41. svītrot 69.punktā aiz vārdiem "pretendents papildu informāciju" vārdu "rakstveidā";

1.42. izteikt 75.punktu šādā redakcijā:

"75. Izsoles uzvarētājs trīsdesmit dienu laikā no izsoles uzvarētāja noteikšanas saskaņā ar šo noteikumu 71.punktu, ja tas nav elektronisko sakaru komersants, atbilstoši Elektronisko sakaru likumam nosūta Regulatoram reģistrācijas paziņojumu.";

1.43. papildināt 76.punktu aiz vārda "lēmuma" ar vārdiem "par radiofrekvenču spektra lietošanas tiesību piešķiršanu" un aiz vārdiem "izsole@sprk.gov.lv" ar vārdiem "vai Regulatora oficiālo elektronisko adresi";

1.44. svītrot 77., 78., 80. un 82.punktā vārdus "kas samaksāta saskaņā ar izsludināšanas lēmumu un šo noteikumu 24.punktu";

1.45. aizstāt 2.pielikuma (f) punktā vārdu "citu" ar vārdu "cita";

1.46. svītrot 4.pielikumu.

2. Lēmums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā publicēšanas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas
padomes priekšsēdētājs R. Irklis

05.02.2020